Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-131 2018-03-26
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

2018 m. kovo 26 d. Nr. 1-131

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 268, 275 ir 276 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pritarti Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2017 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis savivaldybės mero pareigas

 

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė Pavelčikienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TURINYS

 

1. SAVIVALDYBĖS TARYBA.. 3

1.1. aTSTOVAVIMAS PAGAL PARTIJAS. 3

1.2. TARYBOS POSĖDŽIAI 4

1.3. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS. 7

2. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI. 7

2.1. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas. 8

2.2. FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETAS. 8

2.3. PLĖTROS, ŪKIO IR VERSLO VYSTYMO KOMITETAS. 9

2.4. SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS KOMITETAS. 11

2.5. ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETAS. 12

2.6. KONTROLĖS KOMITETAS. 14

3. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS. 16

3.1. Marijampolės savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija.. 16

3.2. Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija.. 17

3.3. Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisija.. 17

3.4. Marijampolės savivaldybės peticijų komisija.. 18

3.5. Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisija.. 18

3.6. Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisija.. 19

3.7. Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisija.. 19

3.8. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisija.. 20

3.9. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija.. 20

3.10. Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisija.. 22

3.11. Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija.. 22

3.12. Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisija.. 23

3.13. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTŲ RĖMIMO FONDO KOMISIJA   23

4. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJA.. 23

5. SAVIVALDYBĖS MERAS. 24

5.1. SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ PRIĖMIMAI 24

5.2. MERO DARBOTVARKĖ.. 25

5.3. VISUOMENINIAI PATARĖJAI 25

5.4. marijampolės regiono plėtros taryba.. 25

5.5. marijampolės savivaldybės renginiai ir užsienio ryšiai 26

5.5.1. naujas partneris. 26

5.5.2. Marijampolė svečiuose. 27

5.5.3. Svečiai Marijampolėje. 28

5.5.4. Įvairūs užsienio šalių renginiai Marijampolėje. 29

5.5.5. iniciatyvos. 29

5.5.6. apdovanojimai ir pasiekimai 30


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

TARYBOS (MERO) 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2018 m. kovo 13 d. Nr. AN-18

Marijampolė     

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, teikiama Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2017 metų veiklos ataskaita.

Ataskaitoje teikiama Marijampolės savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos), jos suformuotų komitetų ir komisijų, kolegijos ir mero 2017 metų veikla.

           

1. Savivaldybės taryba

 

2017 m. kovo 27 d. Tarybos posėdyje, nutrūkus Marijampolės savivaldybės mero Vidmanto Brazio įgaliojimams prieš terminą ryšium su mirtimi, mero pavaduotoja Irena Lunskienė buvo išrinkta ir paskirta laikinai eiti Marijampolės savivaldybės mero pareigas iki bus tiesiogiai išrinktas meras.

Spalio 6 d. posėdyje prisiekė išrinktoji savivaldybės merė Irena Lunskienė. Marijampolės savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybą tame pačiame posėdyje papildė viena nauja narė – Jurgita Čerkauskienė (atsiradus laisvai vietai, kai Irena Lunskienė buvo išrinkta savivaldybės mere), o naujuoju mero pavaduotoju nuo spalio 9 d. buvo patvirtintas Romualdas Makauskas.

 

1.1. Atstovavimas pagal partijas

 

Tarybos nariai 8-ojo šaukimo taryboje atstovauja penkioms politinėms partijoms, trys Tarybos nariai nepartiniai.

1 pav. Tarybos sudėties pasiskirstymas pagal partijas

Ramūnas Burokas

Jurgita Čerkauskienė

Jonas Grabauskas

Juozas Isoda

Povilas Isoda

Darius Kemeraitis

Alvydas Kirkliauskas

Kostas Kynas

Eugenijus Kurtinaitis

Irena Lunskienė

Romualdas Makauskas

Rokas Ryselis

Gintautas Stankevičius

Artūras Visockis

Benjaminas Mašalaitis

Artūras Venslauskas

Petras Pavilonis

Valdas Pileckas

Kęstutis Traškevičius

Andrius Vyšniauskas

http://www.tvarka.lt/client/images/logo.jpg

Vytautas Narušis

Vaida Giraitytė

Snaiguolė Raguckienė

Metas Ražinskas

Nepartiniai       

Gediminas Akelaitis

Romualdas Andzelis

Rolandas Jonikaitis

 

Taryboje 2017 m. veikė trys frakcijos:

-          Lietuvos socialdemokratų partijos (14 narių, frakcijos seniūnas Romualdas Makauskas),

-          Darbo partijos (3 nariai, seniūnas Metas Ražinskas),

-          Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (4 nariai, seniūnas Valdas Pileckas).

 

1.2. Tarybos posėdžiai

 

Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai. Marijampolės savivaldybės 8-ojo šaukimo taryba 2017 metais posėdžiavo 16 kartų.

            Per 2017 m. Taryba svarstė ir  priėmė 340 sprendimų (žr. 2 pav.)

2 pav. Tarybos priimti sprendimai pagal veiklos sritis

 

Tarybos priimti svarbesni, verti paminėti, sprendimai:

-                 2017 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. 1-4 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;

-                 2017 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. 1-12 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo“;

-                 2017 m. sausio  30 d. sprendimas Nr. 1-14 „Dėl Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo“;

-                 2017 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. 1-21 „Dėl Marijampolės savivaldybės elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“;

-                 2017 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. 1-24 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“;

-                 2017 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. 1-25 „Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastovios dalies koeficientų nustatymo“;

-                 2017 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. 1-37 „Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

-                 2017 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. 1-66 „Dėl Marijampolės Petro Armino pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“;

-                 2017 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. 1-67 „Dėl Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo“;

-                 2017 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. 1-68 „Dėl Marijampolės sav. Mokolų pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“;

-                 2017 m. balandžio 10 d. sprendimas Nr. 1-85 „Dėl Marijampolės savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių prioritetinio sąrašo patvirtinimo“;

-                 2017 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“;

-                 2017 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. 1-168 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Marijampolės kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo infrastruktūros plėtrai“;

-                 2017 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. 1-176 „Dėl Infrastruktūros objektų – automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių įrengimui, rekonstravimui ar remontui skiriamos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių tikslinės lėšos, sąrašo patvirtinimo“;

-                 2017 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. 1-189 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių „Marijampolės autobusų parkas“ ir Marijampolės autobusų stotis reorganizavimo, prijungiant uždarąją akcinę bendrovę Marijampolės autobusų stotį prie uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės autobusų parkas“;

-                 2017 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. 1-200 „Dėl Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro reorganizavimo prijungiant jį prie Marijampolės kultūros centro“;

-                 2017 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. 1-207 „Dėl pritarimo daugiafunkcio sporto komplekso statybos vietos parinkimui ir dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“;

-                 2017 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 1-266 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“;

-                 2017 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 1-269 „ Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2018 metams“;

-                 2017 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 1-279 „Dėl važiavimo miesto maršrutiniais autobusais bilietų kainų ir važiavimo priemiestiniais autobusais tarifo nustatymo“;

-                 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 1-293 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“;

-                 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 1-306 „Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas“;

-                 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 1-310 „Dėl Marijampolės garbės piliečio vardo suteikimo Klemencui Agentui“;

-                 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 1-311 „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Airijos respublikos Mayo grafyste pasirašymo“;

-                 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. 1-335 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės biudžetas patikslintas keturis kartus. Biudžeto vykdymas buvo gan įtemptas, atlikti perskirstymai atsižvelgiant į padidintas arba sumažintas įvairias tikslines dotacijas, mokesčių surinkimą bei kitus aspektus. Nepilnai įvykdyti nekilnojamojo turto mokesčio, kitų biudžeto pajamų surinkimo straipsniai, tačiau sumažinti kreditiniai įsiskolinimai.

Tarybos darbas buvo dalykiškas, prieš kiekvieną posėdį darbas vyko komitetų posėdžiuose, frakcijų pasitarimuose, kur detaliai buvo svarstomi sprendimų projektai, teikiami pasiūlymai, todėl dauguma sprendimų buvo priimami be didelių svarstymų.

Tarybos posėdžiai yra atviri. Gyventojai apie posėdžių laiką ir darbotvarkę informuojami per vietos žiniasklaidos priemones. Savivaldybės interneto tinklalapyje galima susipažinti su Tarybos posėdžių darbotvarkėmis ir paruoštais sprendimų projektais bei tiesiogiai stebėti transliaciją arba peržiūrėti vykusių posėdžių įrašus.

Tarybos priimti sprendimai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt, informacija apie norminius teisės aktus skelbiama ir vietinėje žiniasklaidoje.

 

 

3 pav. Marijampolės savivaldybės tarybos narių dalyvavimas Tarybos posėdžiuose 2017 m.

Visuose Tarybos posėdžiuose dalyvavo dvylika Tarybos narių: G. Akelaitis, J. Čerkauskienė, J. Grabauskas, P. Isoda, R. Jonikaitis, D. Kemeraitis, A. Kirkliauskas, K. Kynas, R. Makauskas, G. Stankevičius, K. Traškevičius, A. Visockis. Dar beveik tiek pat praleidę po vieną posėdį.                    

Tarybos posėdžius praleidę Tarybos nariai informavo apie nedalyvavimo priežastis. Pagrindinės nedalyvavimo posėdžiuose priežastys – atostogos, liga, užimtumai darbe, komandiruotės bei išvykimai.

 

1.3. Administracinės naštos mažinimas

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 str. 1 dalyje nurodytą reikalavimą Savivaldybės taryba 2017 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-4 patvirtino Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą, kuriame numatė administracinės naštos mažinimo priemones ir informacija apie jų vykdymą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

Visos Strateginiame veiklos plane 2017 m. numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės atitiko Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies įvardintas administracinės naštos mažinimo priemones bei 4 straipsnyje nurodytus jų taikymo principus.

Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2017-2019 metams reglamentuotos administracinės naštos mažinimo 6 (šešios) priemonės buvo įgyvendinamos, 2017 metais numatyti 7 (septyni) šių priemonių įgyvendinimo planiniai dydžiai (rodikliai) įvykdyti ir vykdomi. Marijampolės savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo priemonių vykdomų 2017 metais vertinimą atliko Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnyba.

                                   

 

2. Savivaldybės tarybos komitetai

 

Komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi Tarybos sprendimai ir mero potvarkiai.

Detaliau komitetai svarstė ne tik  būsimų Tarybos posėdžių pagal savo kuruojamas veiklos sritis dokumentus, bet ir kitus Tarybos sprendimų projektus. Posėdžiuose dalyvauti kvietė  atitinkamų įstaigų vadovus, įvairių organizacijų atstovus, rengė išvažiuojamuosius komitetų  posėdžius.

Visi komitetai išsamiai analizavo ir svarstė 2017 metų biudžeto patvirtinimo ir jo pakeitimo sprendimų projektus; 2017-2019 metų strateginio veiklos plano projektą; Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymą 2018 metams; sprendimų projektus dėl sutikimo reorganizuoti ir reorganizacijos sąlygų patvirtinimo Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro ir dėl uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės autobusų stotis prijungimo prie uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės autobusų parkas“; klausimą, susijusį su mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimu bare; visų sprendimų projektus dėl pritarimo ir nuosavų lėšų skyrimo įvairiems projektams; taip pat projektus dėl biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo; dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos pakeitimo.

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt, komitetų posėdžiuose yra daromas garso įrašas.

Savivaldybės mero pavaduotojas P. Isoda visų Tarybos komitetų posėdžiuose dalyvavo pagal galimybes.

 

 

2.1. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas

 

Komiteto sudėtis: Gediminas Akelaitis – komiteto pirmininkas, Petras Pavilonis – pirmininko pavaduotojas, Romualdas Andzelis, Juozas Isoda, Irena Lunskienė (iki 2017-04-24), Benjaminas Mašalaitis.

2017 m. veiklos laikotarpiu įvyko 13 komiteto posėdžių. Posėdžių lankomumas labai geras. Be svarbių, pateisinamų priežasčių komiteto nariai, kaip to reikalauja Vietos savivaldos įstatymas ir Tarybos veiklos reglamentas, nepraleido posėdžių.

 

 

4 pav. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto narių dalyvavimas

komiteto posėdžiuose 2017 m.

 

2017 m. rugsėjo 27 d. 8 val. UAB „NEG Recycling“ sustabdė Marijampolės regiono sąvartyne, Uosinės kaime, komunalinių atliekų rūšiavimo įrengimų veiklą. Gavęs apie tai informaciją, komitetas informavo tarybos narius ir organizavo išvažiuojamąjį posėdį, kur pakviesta visos suinteresuotos pusės. Buvo įvertinta situacija, apžiūrėta UAB „NEG Recyclig“ veikla. Vykstantys procesai, besitęsiantys teisminiai ginčai gresia neigiamomis pasekmėmis ne tik Marijampolės regiono, bet ir Marijampolės savivaldybės bei visos  Lietuvos komunalinių atliekų tvarkymo, rūšiavimo, gyventojų mokesčių pasikeitimams.

            Komiteto  posėdžiuose svarstoma visi Tarybai teikiami sprendimų projektai. Išklausoma, diskutuojama, teikiami siūlymai aktualiais klausimais. Pagal gyventojų pageidavimus, viešoje erdvėje, spaudoje, televizijose pasirodančią informaciją, susijusią su savivaldybės gyvenamąja aplinka, viešomis komunalinėmis paslaugomis į komiteto posėdžius kviečiami atsakingi pareigūnai. Priimamos rekomendacijos ir pastabos, kas leidžia gerinti gyventojų gyvenimo kokybę. Komiteto nariai turi ilgametę darbo patirtį savivaldybės Taryboje ir profesinėse veiklose, todėl visi siūlymai, priimami sprendimai yra dalykiški ir savalaikiai, o tai atsispindi ir Tarybos posėdžių veikloje.

 

2.2. Finansų ir ekonomikos komitetas

 

Komiteto sudėtis: Romualdas Makauskas – komiteto pirmininkas, Eugenijus Kurtinaitis – pirmininko pavaduotojas, Povilas Isoda, Vytautas Narušis,  Kęstutis Traškevičius.

2017 metais įvyko 13 komiteto posėdžių, kuriuose lankomumas buvo geras. Nedalyvavusieji posėdžiuose turėjo svarias pateisinamas priežastis.

 

5 pav. Finansų ir ekonomikos komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2017 m.

 

Komiteto posėdžiai vyko prieš kiekvieną tarybos posėdį, taip pat papildomai buvo surengtas vienas komiteto posėdis vasario mėnesį dėl 2017 metų biudžeto svarstymo. Šio posėdžio metu labai detaliai išanalizuojami planiniai biudžeto pajamų ir išlaidų sudarymo ypatumai ir numatomi prioritetiniai viršplaninių pajamų panaudojimo keliai.

Kaip ir ankstesniais metais, viena iš pagrindinių komiteto veiklos krypčių – savivaldybės biudžeto vykdymas ir jo panaudojimo operatyvi kontrolė. Komiteto posėdžio pradžioje visada išklausoma informacija apie biudžeto pajamų surinkimą.

Praėjusiais metais du kartus buvo didinamas biudžeto pajamų surinkimo planas 1 mln. eurų sumai, tačiau už 2017 metus šis padidintas pajamų surinkimo planas nebuvo įvykdytas – iki plano pritrūko 153 tūkst. eurų. Tai įvyko todėl, kad nebuvo įvykdytas nekilnojamojo turto mokesčio surinkimo planas, todėl 2018 metais komitetas numato vieno posėdžio metu išanalizuoti šio mokesčio nevykdymo priežastys.

Komitetas posėdžių metu aktyviai diskutuodavo dėl mokestinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, dėl pajamų plano padidinimo galimybių bei prioritetinių  išlaidų panaudojimo būdų.

 

 

2.3. Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas

 

Komiteto sudėtis: Artūras Venslauskas – komiteto pirmininkas, Darius Kemeraitis – pirmininko pavaduotojas, Jurgita Čerkauskienė (nuo 2017-10-30), Kostas Kynas, Metas Ražinskas, Andrius Vyšniauskas.

 

Komitetas surengė dešimt posėdžių. Tarybos narių, priklausančių šiam komitetui, lankomumas buvo geras. Daugiausiai posėdžiuose dalyvavo K. Kynas ir M. Ražinskas.

 

6 pav. Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2017 m.

 

Visuose komiteto posėdžiuose buvo svarstomi tarybos posėdžių sprendimų svarstymams pateikti klausimai, kurie aktualūs Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetui. Buvo svarstyta ir bendri miestui bei miesto bendruomenei aktualūs klausimai, kaip: sutikimas reorganizuoti Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro, taip pat pritarimai ir piniginių lėšų skyrimai įvairiems projektams, kaip „Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje“, „Marijampolės savivaldybės Mokolų mokyklos – darželio pastato kapitalinio remonto“, „Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimo“, „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse įgyvendinti“ ir kitų projektų. Taip pat svarstyta ir klausimai dėl gatvių pavadinimų suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų keitimo bei Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo.

Komiteto posėdžių metu buvo nagrinėjami ir kiti labai svarbūs, savivaldybės veiklą įtakojantys klausimai, o taip pat siūlomi šių klausimų sprendimų įgyvendinimo projektai:

·         Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės Užimtumo didinimo 2017 metų programos patvirtinimo.

·         Dėl 2018 metų žemės ir nekilnojamo turto mokesčių tarifų nustatymo;

·         Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą;

·         Dėl reorganizavimo uždarųjų akcinių bendrovių „Marijampolės autobusų parkas“ ir Marijampolės autobusų stotis, prijungiant uždarąją akcinę bendrovę Marijampolės autobusų stotį prie uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės autobusų parkas“;

·         Dėl valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomos mokesčių lengvatų;

·         Dėl valstybės turto, panaudos sutartimi naudojamo viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties, perėmimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn.

Komiteto posėdžių metu kiekvienas narys turėjo galimybę laisvai išsakyti savo nuomonę, pasiūlymus visais klausimais. Visi posėdžiai vyko sklandžiai. Komitetas glaudžiai bendradarbiavo su savivaldybės administracija, administracijos direktoriumi, departamentų direktoriais bei kitais specialistais.

 

2.4. Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas

 

Komiteto sudėtis: Alvydas Kirkliauskas – komiteto pirmininkas, Jonas Grabauskas – pirmininko pavaduotojas, Ramūnas Burokas, Vaida Giraitytė, Artūras Visockis.

Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas 2017 metais posėdžiavo 12 kartų.

 

 

7 pav. Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2017 m.

 

Komitetas 2017 metais svarstė 91 sprendimų projektus, pateiktus Tarybai, prioritetą suteikdami socialiniams ir sveikatos klausimams nagrinėti ir spręsti:

·            Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

·            Dėl informacijos apie atliktus darbus pritaikant aplinką neįgaliesiems.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

·            Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Padovinio bendruomenės medicinos punkto.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.

·            Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo.

·            Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo grupės sudarymo ir grupės veiklos reglamento patvirtinimo.

·            Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija stiprinant socialinę partnerystę Lietuvos ir Lenkijos pasienyje“ įgyvendinti.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo.

·            Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Donkasta“ bare, esančiame Marijampolėje, Gedimino g. 34.

·            Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos.

·            Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą.

·            Dėl Savivaldybės būsto pardavimo.

·            Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Marijampolėje, Vytauto g.17, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Marijampolės socialinės pagalbos centrui.

·            Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017-09-25 sprendimu Nr. 1-254, dalinio pakeitimo.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2018 metų programos patvirtinimo.

·            Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-47, dalinio pakeitimo.

            2017 metais komitetas dirbo planingai. Lankėsi socialinėse ir sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose bei vaiko dienos centruose. Kartu su Socialinės pagalbos centro specialistais nuolatos lankė skurstančias ir socialinės rizikos šeimas, teikė jiems materialinę pagalbą. Dalyvavo šventėse ir renginiuose. Padėjo paruošti: „Vaikų gynimo dienos“, „Vaikų teisių konvencijos“, „Mėnuo be patyčių“, I grupės neįgaliųjų sporto šventę „Olimpinė mylia“ bei kitus renginius. Komiteto nariai aktyviai dirba savivaldybės tarybos komisijose.

            Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą metų grafiką komiteto nariai susitikinėjo su gyventojais, padėjo spręsti jų problemas savo kompetencijos ribose.

 

2.5. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

 

Komiteto sudėtis: Gintautas Stankevičius – komiteto pirmininkas, Snaiguolė Raguckienė – pirmininko pavaduotoja, Rolandas Jonikaitis, Valdas Pileckas, Rokas Ryselis.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas 2017 metais surengė 22 komiteto posėdžius.         

 

8 pav. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2017 m.

Komitetas svarstė daugiau 90 tarybos posėdžiui teikiamų sprendimų projektų. Svarstant tarybos sprendimų projektus prioritetas buvo suteikiamas švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo klausimams nagrinėti ir svarstyti. Pateikiama dalis komitete svarstytų svarbiausių klausimų:

· Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;

· Dėl švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastovios dalies koeficientų nustatymo;

· Dėl Patyčių prevencijos ir intertvencijos vykdymo Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo;

· Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo;

· Dėl Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos strauktūrinių teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo;

· Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2017-2018 mokslo metams patvirtinimo;

· Dėl pavėžėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo;

· Dėl Marijampolės dramos teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo;

· Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

· Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Pamiršta praeitis - kultūros ir tradicijų takais “;

            · Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB Donkasta ” bare, esančiame Marijampolėje, Gedimino g. 34;

 · Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;

· Dėl Marijampolės dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;

· Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro;

· Dėl Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo derinimo ;

· Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2017-2018 mokslo metams patvirtinimo;

· Dėl Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo ir koordinatoriaus paskyrimo;

· Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo;

·  Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo;

·  Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui Marijampolės vaikų lopšelio-darželio  Rasa” modernizavimas ”;

· Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinkle pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. Rugpjūčio 22 d. Sprendimu Nr. 1-234, 1 priedo 14 punkto pakeitimo;

· Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Per 8 komiteto išvažiuojamuosius posėdžius komiteto nariai lankėsi beveik visose P. Kriaučiūno bibliotekos kaimiškuose filialuose ir teikė pasiūlymus Merui bei Tarybai dėl minėtos įstaigos struktūros optimizavimo. Komiteto nariai taip pat aplankė beveik visus Laisvalaikio ir užimtumo centro kaimiškuosius filialus bei teikė Merui ir Tarybai pasiūlymus dėl įstaigos darbo optimizavimo, prijungiant prie Marijampolės kutūros centro.

Įpareigoti Mero potvarkiu komiteto nariai lankėsi Jono Totoraičio progimnazijoje,  bendravo su mokymo įstaigos darbuotojais, mokinių tėvų bei profsąjungų atstovais. Komitetas vienbalsiai pritarė minėtos mokymo įstaigos direktorės atsistatydinimui iš užimamų pareigų.

 

 

2.6. Kontrolės komitetas

 

Komiteto sudėtis: Kęstutis Traškevičius – komiteto pirmininkas, Juozas Isoda – pirmininko pavaduotojas, Rolandas Jonikaitis,  Metas Ražinskas.

            Kontrolės komitetas 2017 metais dirbo pagal Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-322 patvirtintą 2017 m. veiklos programą. Komiteto posėdžiuose dalyvaudavo Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės ir audito tarnybos specialistai, įstaigų vadovai.

            2017 metais įvyko devyni Kontrolės komiteto posėdžiai. Kiekvieną ketvirtį buvo svarstoma informacija apie Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymą.

 

 

9 pav. Kontrolės komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2017 m.

 

            Pirmajame posėdyje buvo pritarta Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų biudžeto projektui (sąmatai) bei Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitai, svarstytas Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto projektas.

            Antrajame Komiteto posėdyje, buvo svarstoma  Savivaldybės administracijos pateikta informacija apie tarybos nario Andriaus Vyšniausko 2016-01-21 kreipimesi „Dėl viešai pasirodžiusios informacijos apie įdarbinimus Marijampolės savivaldybėje“ pateiktus klausimus, taip pat Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaita, kuriai buvo pritarta.

            Trečiajame Komiteto posėdyje, kuris vyko 2017 m. gegužės 26 d., buvo pritarta VšĮ Marijampolės telekinas ir Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito išvadoms, rekomenduota Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetui kartu su savivaldybės administracija spręsti Mokolų pagrindinės mokyklos patalpų išplėtimo klausimą, svarstytas DNSB „Našlaitėliai“ prašymas ir pavesta Marijampolės savivaldybės administracijai iki 2017-06-12 pateikti Kontrolės komitetui informaciją dėl DNSB „Našlaitėliai“ 2017-05-09 prašyme išdėstytų aplinkybių bei atsakyti į klausimus, kodėl sklypų tarp daugiabučių namų Mokolų g. 9 ir Mokolų g. 13 ribos yra suformuotos galimai pažeidžiant DNSB „Našlaitėliai“ (Mokolų g. 13) gyventojų interesus ir kodėl nenorima ištaisyti galimai padarytas klaidas formuojant atitinkamų sklypų ribas. Posėdyje taip pat svarstytas klausimas dėl pagal Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicinės programos projektus panaudotų lėšų efektyvumo ir atliktų darbų kokybės ir pavesta Marijampolės savivaldybės administracijai iki 2017-06-12 pateikti Kontrolės komitetui informaciją, dėl kokių priežasčių 80 milijonų litų (23 mln. eurų), pagal Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicinės programos projektus investuotų į Marijampolės miesto centro sutvarkymą, galimai buvo panaudota neefektyviai, o darbai atlikti nepakankamai kokybiškai su abejotino tinkamumo Lietuvos klimatui medžiagomis. Svarstytas klausimas dėl atsisakymo teikti informaciją pagal Kontrolės komiteto 2017-03-24 pavedimą ir Savivaldybės tarybos 2016-12-29 sprendimą Nr.1-322 bei nutarta pakartotinai pavesta Marijampolės savivaldybės administracijai, vykdant savivaldybės tarybos 2016-12-29 sprendimu Nr.1-322 patvirtintos Kontrolės komiteto 2017 m. veiklos programos 12 punktą „Informacija apie Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos 2014 m. gruodžio 12 d. išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Marijampolės savivaldybėje pateiktų rekomendacijų vykdymą“, iki 2017-06-12 d. pateikti Kontrolės komitetui informaciją apie Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos 2014 m. gruodžio 12 d. išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Marijampolės savivaldybėje pateiktų rekomendacijų vykdymą ir informaciją, kaip buvo pagerintas šių rekomendacijų vykdymas po svarstymo Kontrolės komiteto 2016-03-25 posėdyje. Be to, nutarta Marijampolės savivaldybės administracijai pakartotinai atsisakius pateikti informaciją, inicijuoti klausimą dėl atsakingų tarnautojų drausminės atsakomybės už Marijampolės savivaldybės tarybos  2016-12-29 sprendimo Nr.1-322 bei atitinkamų Kontrolės komiteto pavedimų nevykdymą.

Ketvirtajame posėdyje buvo svarstomos VšĮ „Marijampolės greitosios pagalbos stoties“, Marijampolės savivaldybės darželio – lopšelio „Nykštukas“ ir Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos (finansinio ir teisėtumo  audito) išvados, kurioms buvo pritarta. Taip pat nutarta pavesti Marijampolės savivaldybės administracijai pateikti Kontrolės komitetui informaciją apie pagal Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicinės programos projektus atliktų darbų ir panaudotų medžiagų tinkamumą (atsparumą temperatūros pokyčiams, druskai, svoriui it pan.), įrengtų dangų eksploatavimo sąlygas, faktines eksploatavimo priemones, objektų stebėsenos organizavimą po pridavimo eksploatacijai, defektinių aktų skaičių objektų garantiniam laikui, nustatytus defektus ir jų pašalinimą bei tam panaudotas savivaldybės biudžeto lėšas. Posėdyje, be to, nutarta rekomenduoti Marijampolės savivaldybės administracijai pagerinti Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos 2014 m. gruodžio 12 d. išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Marijampolės savivaldybėje pateiktų rekomendacijų vykdymą, prašyti laikinai einančios savivaldybės mero pareigas Irenos Lunskienės ir Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto 2017 m. birželio 26 d. tarybos posėdyje pateikti informaciją apie susidariusią padėtį Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje.

Penktajame Komiteto posėdyje buvo svarstomos Marijampolės moksleivių kūrybos centro finansinio (teisėtumo) audito išvados, Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo vertinimo, Marijampolės savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio audito išvada,  Marijampolės savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada ir Marijampolės savivaldybės 2016 metų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos audito išvada, kurioms buvo pritarta.

Šeštajame posėdyje svarstytas Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano projektas. Nutarta Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano projektą persiųsti visiems Tarybos nariams, kad šie pateiktų savo siūlymus, bei pavesti Marijampolės savivaldybės administracijai pateikti Kontrolės komiteto nariams informaciją apie projekto „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ įgyvendinimo eigą.

Septintame Komiteto posėdyje buvo nutarta rekomenduoti Savivaldybės administracijai, įgyvendinant projektą „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“, atskirti projektavimo ir statybos darbų viešojo pirkimo etapus, pavesti Savivaldybės administracijai iki 2017 m. lapkričio 20 d. pateikti informaciją apie projekto „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ finansavimo iš savivaldybės biudžeto galimybes. Posėdyje taip pat nutarta pavesti Savivaldybės administracijai iki 2017 m. lapkričio 20 d. pateikti informaciją, kiek projekto „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ įgyvendinimo vietos pakeitimas atnešė finansinių ir laiko nuostolių, bei siūlyti Savivaldybės tarybai važiavimo miesto maršrutiniais autobusais bilietų kainas ir važiavimo priemiestiniais autobusais tarifą už 1 km (be PVM) nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinti 1 ct. Be to, nutarta pritarti pateiktam Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano projektui bei pavesti Savivaldybės administracijai iki 2017 m. lapkričio 20 d. pateikti informaciją apie Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir daugiabučių namų kiemų įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų vykdymą.

Aštuntajame posėdyje nutarta rekomenduoti Marijampolės savivaldybės administracijai didesnį dėmesį skirti kaimo kelių tvarkymui ir apsaugai, taip pat atkreipti dėmesį, kad projekto „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas Marijampolėje“ finansavimo iš savivaldybės biudžeto galimybės yra ribotos.

Devintajame posėdyje buvo svarstyta Marijampolės savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programa ir Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų biudžeto sąmatos projektas, kuriems buvo pritarta. Taip pat nutarta pavesti Marijampolės savivaldybės administracijai parengti kreipimosi projektą dėl teisės aktų pakeitimų atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus bei siūlyti Marijampolės savivaldybės tarybai priimti  kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, Aplinkos ministeriją ir Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl teisės aktų pakeitimų atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus.

            Kontrolės komitetas įvykdė savivaldybės Tarybos patvirtintą 2017 m. veiklos programą.

 

 

3. Savivaldybės tarybos komisijos

 

2017 metais veikė 13 nuolatinių 8-ojo šaukimo Tarybos sudarytų komisijų.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1, 2 ir 7 straipsniais, Marijampolės savivaldybės taryba 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-38 panaikino Administracinę komisiją prie Marijampolės savivaldybės tarybos.

Sudarytos komisijos ir jų sudėtys yra skelbiamos Marijampolės savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt

Sudėtingiems, svarbiems, skubiems ar kitiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti Taryba sudaro laikinąsias komisijas arba darbo grupes.

 

3.1. Marijampolės savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Pakeista 2017 m. spalio 30 d. Komisijos sudėtis: Violeta Švetkauskienė – komisijos pirmininkė, Ilona Žilinskienė – pirmininko pavaduotoja, Andžela Galeckienė, Irena Lunskienė (iki 2017-10-30), Romualdas Makauskas (nuo 2017-10-30), Snaiguolė Raguckienė.

Komisija savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Nurodytų teisės aktų nuostatos nustatė šios komisijos sudarymo tvarką, reikalavimus komisijos nariams bei apibrėžia kompetencijos ribas.

Komisijos paskirtis ir pagrindinė vykdytina funkcija, dėl ko ji buvo sudaroma, - ikiteismine tvarka nagrinėti asmenų skundus (prašymus) dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

2017 metais Marijampolės savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija gavo vieną fizinio asmens skundą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 3 punktu, komisija nutarė bylą nutraukti.

            Priimtas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas, kuriame įtvirtinta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. nebelieka savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų. Marijampolės savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisiją naikinama įgyvendinant imperatyvius įstatymo reikalavimus.

 

3.2. Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Pakeista 2017 m. vasario 27 d. Komisijos sudėtis: Jonas Grabauskas – komisijos pirmininkas, Birutė Domarkienė (nuo 2017-02-27), Vytautas Narušis, Petras Pavilonis, Metas Ražinskas, Gintautas Sabas (iki 2017-02-27), Artūras Venslauskas, Ilona Žilinskienė.

Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija atlieka šias funkcijas: priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) savivaldybei nuosavybės teise priklausančių privatizavimo objektų privatizavimo programų projektams, priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) privatizavimo sandorių projektams, išskyrus reguliuojamoje rinkoje sudarytus privatizavimo sandorius, priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) strateginių investuotojų sąrašo projektui, Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais priima sprendimą dėl privatizavimo objekto privatizavimo programos sustabdymo ir (ar) pripažinimo, kad ši programa baigta, prižiūri, kaip vykdomos privatizavimo programos, kurioms Privatizavimo komisija pritarė.

Kadangi pagal komisijai priskirtas funkcijas klausimų nebuvo, komisija į posėdžius nesirinko.

 

3.3. Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Pakeista 2017 balandžio 24 d. Komisijos sudėtis: Vidmantas Brazys – komisijos pirmininkas (iki 2017-03-17), Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė (nuo 2017-04-24), Gediminas Akelaitis, Kostas Kynas, Eugenijus Kurtinaitis, Romualdas Makauskas, Benjaminas Mašalaitis, Vytautas Narušis, Petras Pavilonis, Snaiguolė Raguckienė, Gintautas Stankevičius, Kęstutis Traškevičius.

2017 metais įvyko 5 Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisijos posėdžiai. Posėdžių metu buvo apsvarstyta 23 (2016 m. – 30) įvairių organizacijų teikimai dėl asmenų apdovanojimo Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu, Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu ar Marijampolės garbės piliečio ženklu. Apdovanojimų komisija pritarė 20-čiai teikimų apdovanoti. Dviem iš pasiūlytų apdovanoti asmenų buvo nutarta įteikti mero padėkas.

2017 m. suteikti tokie apdovanojimai: 18 Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medalių (2016 m. - 26), 1 - Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinaas (2016 m. – 3) ir 1 Marijampolės garbės piliečio ženklas.

Marijampolės garbės piliečio ženklas įteiktas UAB „Mantinga" valdybos pirmininkui Klemencui Agentui už svarų indėlį kuriant Marijampolės savivaldybės gyventojų ekonominę, socialinę, kultūrinę ir dvasinę gerovę.

Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinas įteiktas sporto centro „Sūduva" sunkiosios atletikos treneriui, Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Alvydui Kirkliauskui už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai.

Apdovanotieji Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu:

o   Česlova Jakštytė, už nuopelnus Marijampolės kultūrai;

o   Kostas Jankauskas, už nuopelnus Marijampolės ūkiui;

o   Valius Rudys, už nuopelnus Marijampolės sportui;

o   Kastytis Stankus, už nuopelnus Marijampolės žmonėms valstybės tarnyboje;

o   Kazimieras Švedarauskas, už nuopelnus Marijampolės žmonių sveikatai;

o   Stanislovas Tamkvaitis, už reikšmingus architektūrinius sprendimus Marijampolei;

o   Vidas Juozas Šalaševičius, už nuopelnus puoselėjant Marijampolės profesinio rengimo centrą;

o   Gintautas Uldinskas, už nuoširdų, sąžiningą ir ilgametį darbą melioracijos srityje;

o   Arvydas Bekeris, už svarų indėlį į Marijampolės miesto gražinimą, plėtrą ir visuomeninę veiklą;

o   Danutė Katkuvienė,  už Suvalkijos-Sūduvos istorinio materialaus paveldo tyrinėjimus ir leidinius apie suvalkietiškos tekstilės rinkinius;

o   Rimas Kostiuškevičius, už aktyvią sportinę veiklą ir Marijampolės vardo garsinimą;

o   Kęstutis Kubilius, už svarų indėlį kuriant Marijampolės miesto patrauklumą svečiams;

o   Rimantas Lekeckas, už nuopelnus Šunskų seniūnijai ir visam Sūduvos kraštui;

o   Valentinas Vaškevičius, už svarų indėlį į Marijampolės verslo vystymą ir visuomeninę veiklą;

o   Ona Akelaitienė, už nuopelnus Igliaukos žmonėms;

o   Vyta Grudzinskienė, už nuopelnus tvarkant ir saugant Marijampolės krašto istorinį ir kultūrinį paveldą;

o   Rimvydas Urbonavičius, už nuopelnus tyrinėjant ir skleidžiant Marijampolės miesto istorinius faktus;

o   Jonas Žilinskas, už sporto pasiekimus ir Marijampolės vardo garsinimą.

Apdovanojimai įteikti Vasario 16-osios, „Miesto dienų 2017“ šventinėje ceremonijoje, Tarptautinės mokytojų dienos renginyje, derliaus šventėje „Sūduvos kraitė 2017“ ir Metų padėkos iškilminguose renginiuose.

 

3.4. Marijampolės savivaldybės peticijų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Pakeista 2017 m. vasario 27 d. ir 2017 m. spalio 30 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė (iki 2017-10-30), Artūras Visockis – komisijos pirmininkas (nuo 2017-10-30), Ramūnas Burokas, Vaida Giraitytė, Juozas Isoda, Rokas Ryselis (nuo 2017-02-27).

Komisija 2017 m. gavo vieną Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Marijampolės skyriaus kreipimąsi „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos“.

Buvo sušauktas vienas komisijos posėdis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nuostatomis gautas kreipimasis nebuvo pripažintas peticija, nes neatitiko peticijai nustatytų reikalavimų. Kreipimasis perduotas nagrinėti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui, apie tai informuoti kreipimosi teikėjai.

 

3.5. Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d., papildyta 2016 gegužės 30 d. Komisijos sudėtis: Petras Pavilonis – komisijos pirmininkas, Jonas Grabauskas, Alvydas Kirkliauskas, Lina Mineikienė, Ričardas Mockus, Metas Ražinskas, Gintautas Stankevičius, Saulius Stanynas (nuo 2016-05-30).

Pagrindinė komisijos darbo forma – posėdis. Komisija 2017 metais rinkosi į penkis posėdžius, kurie įvyko 2017 metų gegužės 12 dieną, gegužės 26 dieną, birželio 28 dieną, rugpjūčio 30 dieną ir rugsėjo 8 dieną.

Pirmajame posėdyje svarstyti klausimai dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo 2016 metais ir dėl Tarybos narių panaudotų lėšų 2016 metais. Taip pat buvo nutarta pradėti tyrimą dėl Tarybos nario Romualdo Andzelio galimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimo pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą.

Antrajame ir trečiajame posėdžiuose buvo svarstyta ir priimtas komisijos sprendimas dėl tarybos nario Romualdo Andzelio elgesio. Taip pat priimtas sprendimas nepradėti tyrimo dėl Tarybos narių Kosto Kyno ir Artūro Visockio galimo interesų konflikto pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą.

Ketvirtajame ir penktajame posėdžiuose svarstytas ir priimtas sprendimas dėl Tarybos nario Kęstučio Traškevičiaus galimo interesų konflikto pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą.

2017 metais, po Etikos komisijų rekomendacijų Tarybos nariams vengti interesų konfliktų, ženkliai padidėjo nusišalinimų, nuo interesų konfliktą galinčių sukelti klausimų svarstymo, skaičius.

 

3.6. Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisija

 

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Pakeista 2016 m. spalio 28 d. Komisijos sudėtis: Valdas Tumelis – komisijos pirmininkas, Birutė Belenavičienė, Jonas Grabauskas, Rolandas Jonikaitis, Darius Kemeraitis (nuo 2016-10-28), Benjaminas Mašalaitis, Daiva Pankauskienė, Vidas Pielikis, Karolis Podolskis (iki 2016-10-28), Snaiguolė Raguckienė, Gražina Rainienė, Violeta Švetkauskienė.

2017 metais įvyko 6 komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomos valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos.

Mokesčių lengvatų svarstymo komisija 2017 m. svarstė tokius prašymus: 11 prašymų dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo/atleidimo, iš kurių patenkinta 10 prašymų, suteikta lengvatų už 159,1 tūkst. Eur; 29 prašymus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo/atleidimo, iš kurių patenkinta 19 prašymų, suteikta lengvatų už 44,8 tūkst. Eur; 6 prašymus dėl žemės mokesčio sumažinimo/atleidimo, iš kurių patenkinta 2 prašymai, suteikta lengvatų  už 0,5 tūkst. Eur.

Mokesčių lengvatų svarstymo komisija 2017 metais teikė Tarybai 11 pasiūlymų (sprendimų projektus) dėl atleidimo (neatleidimo) nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo (nesumažinimo).

 

3.7. Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d. Komisijos sudėtis: Valdas Tumelis – komisijos pirmininkas, Gintautas Bulkevičius, Eugenijus Kurtinaitis, Petras Latoža, Vidas Pielikis, Metas Ražinskas, Artūras Venslauskas,  Andrius Vyšniauskas.

Pagrindiniai Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos uždaviniai yra kontroliuoti UAB „Litesko” pateikto investicijų į Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį plano ir grafiko laikymąsi, prižiūrėti UAB „Litesko“ investicijų į Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį apimtis ir pobūdį, tikrinti atliktų investicijų atitikimą UAB „Litesko“ pateiktam patvirtintam metiniam ar ilgalaikiam investicijų planui ir grafikui. Taip pat Komisija nagrinėja UAB „Litesko“ investicinius į šilumos ūkį planus ir teikia juos svarstyti Tarybai.

2017 m. įvyko trys Komisijos posėdžiai, kurio metu apsvarstyti šie klausimai:

o   Dėl Marijampolės miesto šilumos tiekimo tinklo tarp kamerų ŠK 5M-16 ir ŠK 5M-18 rekonstrukcijos, P. Cvirkos g., Marijampolėje.

o   Dėl Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį, ilgalaikio turto 2017 m. plano.  

o   Dėl UAB „Litesko" 2016 m.  investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį  ataskaitos.

o   Dėl Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį  papildomų šilumos skaitiklių įsigijimo 2017 m. plano.

o   Dėl Marijampolės katilinės rekonstrukcijos plano, įrengiant du 15 MW vandens šildymo katilus su dūmų ekonomaizeriais, Gamyklų g. 8, Marijampolėje

            2016 metais UAB „Litesko" atliktos investicijos į Marijampolės šilumos ūkį sudarė 26944 Eur (be PVM).

             Buvo nepritarta Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį, ilgalaikio turto 2017 m. planui.

Buvo pritarta Marijampolės miesto šilumos tiekimo tinklo tarp kamerų ŠK 5M-16 ir ŠK 5M-18, P. Cvirkos g., Marijampolėje, rekonstrukcijai ir Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį  papildomų šilumos skaitiklių įsigijimo 2017 m. planui.

Taip pat papildomai Komisija apsvarstė ir pritarė Marijampolės katilinės rekonstrukcijos planui, įrengiant du 15 MW vandens šildymo katilus su dūmų ekonomaizeriais, Gamyklų g. 8, Marijampolėje. Visiems šiems investicijų planams lėšos buvo numatytos iš UAB „Litesko“. Planus taip pat suderino Taryba.

 

3.8. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d. Pakeista 2017 m. balandžio 24 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė (iki 2017-04-24), Alvydas Kirkliauskas – komisijos pirmininkas (nuo 2017-04-24),  Odeta Aleksienė, Roma Brazauskienė, Jolita Glodienė, Irma Kavaliauskienė, Tomas Kiveris, Ilona Masaitienė, Genovaitė Naidzinavičienė, Daiva Pankauskienė, Marija Ražinskienė, Artūras Visockis.

2017 m. įvyko Komisijos posėdis, kuriame aptartas Marijampolės savivaldybės 2017 m. biudžeto programos „Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas“ priemonės „Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas“ lėšų panaudojimo sąmatos projektas bei paskirstytos lėšos:

          1. Socialinėms paslaugoms: iš dalies apmokėti transporto išlaidas programai „Maistas ant ratų“ vykdyti; baseino paslaugų teikimui neįgaliesiems;

          2. Fizinei aplinkai pritaikyti: organizuoti ir iš dalies finansuoti būstų pritaikymą bei pritaikyti būstus, gyvenamąją ir visuomeninę aplinką neįgaliesiems;

          3. Nevyriausybinėms organizacijoms remti bei bendradarbiauti su neįgaliųjų organizacijomis, įstaigomis: iš dalies finansuoti neįgaliųjų kultūrinę, sportinę veiklą, sudaryti sąlygas neįgaliesiems vykti į apžiūras, konkursus, varžybas ir kt. (pagal pateiktas projektų paraiškas).

Prioritetai 2018 m.:

1. Teikti pasiūlymus dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos programai teikiamų projektų finansavimo prioritetų bei veiklos sričių nustatymo;

2. Kartu su I grupės neįgaliųjų draugijos nariais apsilankyti renovuotose ar kitose dažniau lankomose savivaldybės vietose ir įvertinti ar jos tinkamai pritaikytos žmonėms, turintiems judėjimo problemų (įgyvendinant 2015 m. rugpjūčio 26 d. Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto posėdžio protokolinį nutarimą).

 

 

3.9. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija

 

            Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d. Pakeista 2017 m. kovo 27 d. Komisijos sudėtis: Povilas Isoda – komisijos pirmininkas, Darius Cinaitis, Darius Kemeraitis, Eugenijus Kurtinaitis (nuo 2017-03-27), Dana Liukinevičienė, Kęstutis Mažeika (iki 2017-03-27), Gražina Rainienė, Eglė Stebulienė.

 

2017 metais įvyko du Marijampolės savivaldybės SVV rėmimo komisijos posėdžiai:

1.    SVV rėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2017-04-25, metu apsvarstyta 6 prašymai paramai gauti. Patenkinti 4 prašymai, sprendimai dėl dviejų prašymų atidėti prašant pateikti papildomą informaciją.

2.    SVV rėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2017-11-07, metu apsvarstyta 9 prašymai paramai gauti (vienas prašymas svarstytas pakartotinai, patikslinus prašytą pateikti informaciją). Patenkinti 8 prašymai, vienas prašymas atmestas, kadangi įmonės buveinės adresas yra perregistruotas į kitą savivaldybę.

 

 

 

 

        2 lentelė. Paramai SVV remti išleistos lėšos pagal paramos formas 2016–2017 metais.

Paramos forma

2017 m.

2016 m.

Išleista SVV rėmimo fondo lėšų, Eur

Procentinė dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos

Išleista SVV rėmimo fondo lėšų, Eur

Procentinė dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos

3.      Padengti dalį palūkanų išlaidų už kredito institucijų suteiktas paskolas

1105,75

13,79%

3146,85

25,97%

4.      Padengti dalį patirtų įmonės steigimo išlaidų

1406,47

17,54%

3173,12

26,19%

5.      Padengti dalį patirtų rinkodaros priemonių formavimo išlaidų

1036,94

12,93%

1060,38

8,75%

6.      Padengti dalį patirtų interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų

300,00

3,74%

2181,65

18,00%

Padengti dalį  patirtų

teritorinio planavimo

dokumentų ir  techninių projektų parengimo išlaidų

800,00

9,98%

 —

1.      Padengti dalį patirtų parodos išlaidų

92,68

0,76%

2.      Padengti dalį patirtų verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimo išlaidų

400,00

4,99%

579,24

4,78%

3.      Padengti dalį patirtų personalo mokymo išlaidų

822,00

10,25%

724,59

5,98%

Padengti dalį  patirtų įmonės įrangos įsigijimo išlaidų

947,50

11,82%

 —

4.      Asocijuotų verslo struktūrų vykdomoms programoms finansuoti

1200,00

*

14,97%

1158,48

**

9,56%

Iš viso:

8018,66

100,00%

12116,99

100,00%

* Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų projekte „Metų žvilgsnis 2017 metai“ numatytoms veikloms dalinai finansuoti.

** Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų projekte „Metų žvilgsnis 2016 metai“ numatytoms veikloms dalinai finansuoti.

 

 

3.10. Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d. Pakeista 2017 m. spalio 30 d. Komisijos sudėtis: Irena Lunskienė – komisijos pirmininkė (iki 2017-10-30), Romualdas Makauskas – komisijos pirmininkas (nuo 2017-10-30), Ričardas Bagdanavičius (iki 2017-10-30), Lina Bankauskaitė-Šleinotienė (nuo 2017-10-30), Vygantas Dilys, Zina Eklerienė (nuo 2017-10-30), Alvydas Kirkliauskas, Gedeminas Kuncaitis, Arūnas Lukoševičius (nuo 2017-10-30),  Aistė Mikulionytė (nuo 2017-10-30), Karolis Podolskis (nuo 2017-10-30), Stasė Požarskienė, Snaiguolė Raguckienė, Justinas Sajauskas, Iraida Skirpstienė (iki 2017-10-30), Kęstutis Traškevičius, Sigitas Valančius (iki 2017-10-30), Vladas Vilkauskas (iki 2017-10-30), Marija Žvinakevičienė (iki 2017-10-30).

Marijampolės savivaldybėje Laisvėms kovoms įamžinti komisija 2017 m. surengė 3 posėdžius, išnagrinėjo gautus pasiūlymus dėl laisvės kovų atminimo vietų priežiūros, remonto ir įamžinimo.

Vieno išvažiuojamojo posėdžių metu lankė Šunskų sen. Rudžių girios ir  Šunskų girios genocido aukų kapines ir Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapus, esančius Ašmonų kaime. Kito posėdžio metu lankėsi Sasnavos seniūnijos laisvės kovų vietose ir generolo aviacijos konstruktoriaus A. Gustaičio gimtinėje.

Komisija svarstė ir pritarė, kad būtų skirta lėšų Marijampolės seniūnijos Skardupių kaime esančiam vienuolyno pastatui, kur buvo įkurta Tauro partizanų apygarda, restauruoti.

Laisvės kovoms įamžinti komisijos nariai lankėsi Marijampolės Ramybės parke.  Komisija siūlo skirti daugiau lėšų ir atkurti Ramybės parko susidėvėjusią medinę skulptūrą.

 

3.11. Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. rugpjūčio 31 d., pakeista 2016 m. gegužės 30 d. ir 2017 m. vasario 27 d. Komisijos sudėtis: Alvydas Kirkliauskas – komisijos pirmininkas, Aušra Adomavičiūtė, Odeta Aleksienė, Vygantas Dilys (nuo 2017-02-27), Arūnas Jasionis, Asta Klimašauskienė, Asta Klimienė, Lina Laukaitienė, Aistė Mikulionytė iki 2016-05-30), Vanda Pangonienė (iki 2017-02-27), Liutauras Sinkevičius, Gintautas Stankevičius (nuo 2016-05-30), Vaidas Zabilevičius, Laima Žigienė.

Komisija 2017 metais organizavo 2 posėdžius, kurių metu svarstė klausimus:

·               dėl vaikų ir paauglių psichiatro paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybėje;

·               dėl prevencinės veiklos savivaldybės mokyklose (Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 2016 m. veiklos apžvalga);

·               dėl žalos mažinimo paslaugų poreikio savivaldybėje (žemo slenksčio kabinetai ir farmakoterapijos metadonu kabinetai).

·               teisės aktų, kurie reglamentuoja nepilnamečių alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimą ir platinimą, įgyvendinimo aptarimas;

·               informacijos apie nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ir platinimu, bei jų mažinimo galimybes pristatymas;

·               informacijos apie prekybos įmones, kurios pažeidžia įstatymus, pardavinėdamos alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, pateikimas.

Posėdžių metu buvo aptartos vaikų ir paauglių psichiatrų paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybėje problemos. Atkreiptas dėmesys, kad Marijampolės savivaldybėje vaikų ir paauglių psichiatras dirba vos 0,03 etato UAB „MEDGINTRAS“, tad paslaugų teikimas vaikams neužtikrinamas. Savivaldybei pakaktų vaikų ir paauglių psichiatro, kuris galėtų dirbti 0,5 etato. Nutarta inicijuoti pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vadovų susitikimą, dėl vaikų ir paauglių psichiatrų paslaugų teikiamo pagerinimo.

Taip pat buvo pristatyti pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nepilnamečių alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimą ir platinimą. Aptarta pagrindinės Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso teisinio reglamentavimo normos. Atkreiptas dėmesys į Marijampolės jaunimo mokyklos direktorės pagalbos prašymą dėl pastebėtų ugdytinių problemų, susijusių su psichotropinių medžiagų įsigijimu ir vartojimu. Atsižvelgiant į išsakytą problemą nutarta policijos pareigūnams organizuoti prevencinę akciją su tarnybiniu šunimi šioje mokykloje.

Pristatyta informacija apie Marijampolės savivaldybėje išduotas, panaikintas ir sustabdytas licencijas vertis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 2016 metais. Informuota, kad Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biure bus pradėta vykdyti Ankstyvosios intervencijos programa, skirta vartojantiems alkoholį ar narkotines medžiagas asmenims.

 

3.12. Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. spalio 26 d. Komisijos sudėtis: Valdas Pileckas – komisijos pirmininkas, Gediminas Akelaitis, Ramūnas Burokas, Žydrūnas Čekauskas, Lina Mineikienė, Metas Ražinskas.

2017 m. Antikorupcijos komisija posėdžiavo 3 kartus, kuriuose:

·            analizuota ir pritarta 2016 m. Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitai.

·            pristatyta Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015 – 2016 m. programos įgyvendinimo priemonių plano už 2016 m. ataskaitos analizė. Nutarta ataskaitai pritarti.

·            svarstytas Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017 - 2020 m. programos projektas, kuris parengtas atsižvelgta į STT rekomendacijas, Nacionalinės korupcijos prevencijos programos priemones.

·            surengti Marijampolėje mokymai antikorupcijos tema 2017 m. spalio mėnesį.

·            svarstyta Antikorupcijos dienos minėjimas švietimo įstaigose ir Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Savivaldybės administracijoje bei savivaldybei pavaldžiose/kontroliuojamose įmonėse ir įstaigose.

 

3.13. Marijampolės savivaldybės smulkių ir vidutinių žemės ūkio subjektų

rėmimo fondo komisija

 

Komisija sudaryta 2011 m. lapkričio 28 d. ir naujos kadencijos Tarybos nekeista. Komisijos sudėtis: Vidas Pielikis – komisijos pirmininkas, Eugenijus Alesius, Arvydas Bajoras, Vytautas Narušis, Zina Prajarienė.

            2017 metais žemės ūkio subjektai prašymų dėl rėmimo neteikė, todėl komisijos posėdžiai nevyko.

 

4. Savivaldybės tarybos kolegija

 

Tarybos kolegijos sudėtis: Irena Lunskienė – kolegijos pirmininkė, Gediminas Akelaitis, Povilas Isoda, Alvydas Kirkliauskas, Romualdas Makauskas, Vytautas Narušis, Valdas Pileckas, Metas Ražinskas, Gintautas Stankevičius, Artūras Venslauskas.

Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių sudarė Tarybos kolegiją. Kolegija yra Tarybos patariamasis organas.

2017 metais Tarybos kolegija posėdžiavo 3 kartus. Posėdžiuose svarstyti klausimai:

·      dėl dujų privedimo į LEZ teritoriją;

·      dėl naujų investuotojų pritraukimo;

·      dėl Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo komplekso einamųjų reikalų;

·      dėl tilto SB „Papartis“ remonto;

·      dėl Vaičaičio g. namo perdavimo Kraštotyros muziejui;

·      dėl daugiafunkcio centro statybų;

·      dėl LEZ infrastruktūros;

·      dėl automobilių stovėjimo aikštelės pramonės rajone Stoties g.;

·      dėl tako Želsvos kaime;

·      dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šunskų pagrindinėje mokykloje;

·      dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ investicijų;

·      dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros pertvarkos;

·      dėl UAB „Marijampolės švara“ akcijų pirkimo;

·      dėl VšĮ „Sūduvos mokomasis šaudymo centras“ valdymo;

·      dėl Marijampolės garbės piliečio vardo suteikimo Klemencui Agentui;

·      kiti einamieji klausimai.

Kolegijos posėdžiuose vyko aktyvios diskusijos, priimti rekomendaciniai nutarimai, kai kurie klausimai pasiūlyti teikti svarstyti Tarybai.

 

5. Savivaldybės meras

 

2017 m. kovo 17 d. netekus ilgamečio Marijampolės savivaldybės mero Vidmanto Brazio, laikinai eiti mero pareigas savivaldybės taryba kovo mėnesio posėdyje slaptu balsavimu išrinko mero pavaduotoją Ireną Lunskienę. Tų pačių metų rugsėjo 10 d. suorganizuoti priešlaikiniai mero rinkimai, kuriuose Marijampolės savivaldybės gyventojai likusiai kadencijai išrinko Ireną Lunskienę.

 

5.1. Savivaldybės gyventojų priėmimai

 

Siekiant užtikrinti tiesioginį bendravimą su savivaldybės gyventojais, Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka kiekvieną savaitę buvo organizuoti asmenų priėmimai pas merą ir jo pavaduotojus gyventojams aktualiais klausimais. Didžioji dalis užsiregistravusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, pageidavo susitikti su meru. Per 2017 metus merė Irena Lunskienė priėmė 250 asmenų (2016 m. – 184 asm., 2015 m. – 284 asm.), kurie pagal problemos pobūdį pasiskirstė taip:

 

3 lentelė. Besikreipiančiųjų į Merą skaičius 2016-2017 m. pagal problemos pobūdį

Problemos pobūdis

Registruota kreipimųsi 2017 m.

Registruota kreipimųsi 2016 m.

Pokytis

Dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo ar socialinio būsto skyrimo išimties tvarka

34

48

-14

Dėl kelių, gatvių, šaligatvių, aikštelių remonto, ženklų pastatymo

60

34

+26

Dėl aplinkos priežiūros, želdinių

15

0

+15

Dėl finansinės paramos

21

25

-4

Dėl įvairių problemų (nusiskundimai)

23

19

+4

Dėl socialinių reikalų

15

14

+1

Dėl mokesčių lengvatų ar kompensacijų

6

6

0

Dėl darbo

19

6

+13

Dėl detaliųjų planų, statybų, adresų suteikimo

6

9

-3

Dėl žemės ūkio klausimų

6

3

+3

Dėl gyv. vietos deklaravimo problemų

3

9

-6

Dėl renginių, kultūrinių, visuomeninių idėjų/reikalų

21

0

+21

Dėl kitų problemų

15

3

+12

Problemos neįvardino

6

8

-2

Iš viso:

250

184

+66

 

Kartu su administracijos darbuotojais gyventojų prašymai buvo išnagrinėti ir buvo stengiamasi padėti.

 

5.2. Mero darbotvarkė

 

Kiekvieno pirmadienio rytą rengiami pasitarimai su administracijos ir jos padalinių vadovais. Pasitarimuose aptariami aktualiausi praėjusios bei kitos savaitės darbo klausimai, jų vykdymo eiga, tolimesni planai; pasitarimai protokoluojami. Merė, tardamasi su administracijos vadovais, ieškojo galimybių, kaip finansiškai paremti įvairius kultūros, sporto bei kitus renginius.

Kiekvieną pirmą mėnesio pirmadienį rengiami pasitarimai su savivaldybės įstaigų vadovais, seniūnijų seniūnais, kuriuose aptariami aktualūs klausimai ir problemos bei jų sprendimo būdai.

Nuoseklus, geranoriškas bendravimas su Marijampolės savivaldybėje sėkmingai dirbančiomis verslo įmonėmis padėjo spręsti įvairias problemas, formuoti rengiamų miesto švenčių rėmimo fondą.

Savivaldybės merė Irena Lunskienė lankėsi seniūnijose, bendravo su gyventojais, susitikinėjo su kaimiškosiose vietovėse veikiančių įmonių vadovais bei darbuotojais, ieškojo iškylančių problemų sprendimo būdų ir galimybių.

 

5.3. Visuomeniniai patarėjai

 

Marijampolės savivaldybės meras 2015 m. birželio 19 d. potvarkiu patvirtino aštuonių visuomeninių patarėjų komandą. Ją sudaro:

-        Klemencas Agentas, UAB „Mantinga“ generalinis direktorius;

-        Gintautas Gumauskas, Padovinio žemės ūkio bendrovės direktorius;

-        Andrius Jasinskis, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ direktorius;

-        Viktoras Kemeraitis, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas;

-        Mangirdas Krunkaitis, ūkininkas, žemės ūkio kooperatyvo „Marijampolės regiono cukriniai runkeliai“ valdybos pirmininkas;

-        Vidmantas Kučinskas, UAB „Arvi“ ir ko generalinis direktorius;

-        Reda Marcinkevičienė, Redos Marcinkevičienės projektavimo biuro savininkė;

-        Alvydas Zdanys, Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktorius.

Pasikeitus merui, susitikimai su visuomeniniais patarėjais 2017 metais nevyko, tačiau dažnai vyko pasitarimai su verslo atstovais dėl Marijampolės regiono specializacijos bei dėl Kultūros sostinės projekto veiklų.

 

5.4. Marijampolės regiono plėtros taryba

 

Merė Irena Lunskienė (nuo 2017-10-30), kartu su Tarybos nariais P. Isoda ir M. Ražinsku, atstovauja savivaldybei Marijampolės regiono plėtros taryboje. M. Ražinskas yra šios tarybos pirmininkas.

2017 m. įvyko 21 Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, 13 iš jų – rašytinės procedūros tvarka. Posėdžiuose:

·            iki 2017 m. pabaigos patvirtinti regiono projektų sąrašai pagal 18 iš 21 planuojamų įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų regioninių priemonių. Į Marijampolės regiono projektų sąrašus įtraukti 95 projektai, suplanuojant jų įgyvendinimui apie 40 mln. Eur Europos Sąjungos fondų lėšų, t. y. 83 proc. nuo Marijampolės regionui skirtos 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui sumos. Iki 2017 m. pabaigos į Marijampolės regiono projektų sąrašus įtraukta 19 Marijampolės savivaldybėje planuojamų įgyvendinti regioninio planavimo būdu atrinktų projektų, kurių vertė – 20 mln. Eur.;

·            patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ prioritetinis projektų sąrašas, įtraukiant į jį 31 projektą ir rezervinis projektų sąrašas, įtraukiant 12 projektų. Marijampolės regionui šios priemonės įgyvendinimui paskirta beveik 3,9 mln. Eur.;

·            atlikti Marijampolės regiono plėtros plano pakeitimai;

·            svarstyta ir teiktos pastabos dėl teisės aktų projektų, susijusių su 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu (priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų pakeitimų ir kt.);

·            aptartas Marijampolės regione vykdomos integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimas ir regiono projektų planavimas 2014-2020 metais;

·            siekiant stiprinti Marijampolės regiono socialinę ir ekonominę plėtrą pritarta regiono specializacijos projektui, išskiriant šias kryptis: Mokslas–Maistas–Mediena–Metalas. Regione pasirinkta plėtoti maisto, medienos, metalo sektorius, tai derinant su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu, taip viską apjungiant į integruotą modulį/klasterį „4M“.

·            aptarti svarbūs klausimai susiję su:

-   regioninės plėtros kryptimis, regionų specializacija;

-   valstybinių miškų valdymo reforma;

-   užsienio politikos ir regionų bendradarbiavimu;

-   Regioninės politikos stiprinimu, koncentruojant investicijas regionuose;

-   Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimu;

-   Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimu, pagal kurį planuojamas Vyriausybės atstovų skaičiaus mažinimas;

-   UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veikla.

 

5.5. Marijampolės savivaldybės renginiai ir užsienio ryšiai

 

Meras koordinavo Marijampolės savivaldybės bendradarbiavimo veiklą, vykdomą su užsienio šalių susigiminiavusių miestų savivaldos institucijomis pagal sutartis (žr. 10 pav.).

 

Baltarusijos Respublikos Soligorsko miestas

Lenkijos Respublikos Petrakavo

(Piotrkow Trybunalsky), Rogožno,

Suvalkų miestai ir Suvalkų valsčius

http://blog.norvegu24.lt/wp-content/uploads/2014/04/Norvegijos-veliava.jpg

Norvegijos Karalystės Kvamo ir

Lešos (Lesja) savivaldybės

http://vildora.lt/wp-content/uploads/2013/12/Rusijos-veliava.gif

Rusijos Federacijos Karaliaučiaus srities Černiachovsko (Įsruties) miestas ir rajonas

http://www.worldmapsinfo.com/flags/1205740691fDenmark_flag(1).gif

Danijos Karalystės Viborgo miestas

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/800px-Flag_of_Finland.svg.png

Suomijos Kokolos (Kokkola) miestas

http://www.smc.taurage.lm.lt/viktorina/viktorina1_files/image002.jpg

Vokietijos Federacinės Respublikos Bergiš Gladbacho (Bergisch Gladbach) miestas

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Flag_of_Romania.svg/600px-Flag_of_Romania.svg.png

Rumunijos Respublikos Rešicos miestas

10 pav. Susigiminiavę miestai

 

Per metus vyko užsienio šalių miestų-partnerių delegacijų ir savivaldybės vadovų ir darbuotojų, įstaigų specialistų susitikimai, dalyvauta šventiniuose renginiuose, partnerių susitikimuose, buvo vykdomos bendros projektinė veiklos, vyko meno kolektyvų ir sporto komandų išvykos.

 

5.5.1. Naujas partneris

 

Gruodžio 13 d. Marijampolėje buvo iškilmingai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Marijampolės savivaldybės ir Airijos Respublikos Mėjo (Mayo) grafystės. Sutartis pasirašyta praėjus penkeriems metams nuo pirmųjų draugiškų vizitų, Lietuvos ambasadoriaus Airijoje Egidijaus Meilūno iniciatyva atnaujinus Balinrobe (Ballinrobe) lietuvių bendruomenės inicijuotą bendravimo užmezgimo ir vystymo derybas. Vadovaujantis 2015 metais pasirašytu ketinimų protokolu, sutartyje numatyta vystyti bendradarbiavimą kultūros, turizmo, švietimo, jaunimo, žemės ūkio ir verslo bei kitose srityse, skatinti bendravimą tarp verslo įmonių, asociacijų, organizacijų, institucijų ir menininkų, dalyvauti renginiuose, dalintis gerąja patirtimi, vykdyti turizmo marketingą bei rengti bendrus projektus, keistis verslo vystymo patirtimi, ypatingą dėmesį skirti ryšiams su lietuvių bendruomene, gyvenančia Mayo Grafystėje, suteikiant reikalingą informaciją ir pagalbą.

Sutartį pasirašė Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė ir Mėjo (Mayo) grafystės meras Ričardas Finas (Richard Finn).

 

5.5.2. Marijampolė svečiuose

 

Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai ir Savivaldybės administracijos bei kultūros ir sporto atstovai lankėsi susigiminiavusių miestų-partnerių šventiniuose renginiuose bei kituose organizuojamuose projektuose užsienio šalyse.

Vasario 14 d. Savivaldybės merė Irena Lunskienė dalyvavo Vasario 16-osios minėjime Seinuose Lietuvos konsulate.

Gegužės 26-28 d. Petrakavo (Piotrkow Trybunalsky) mieste Lenkijoje vykusiame IV susigiminiavusių miestų festivalyje dalyvavo Želsvos tautinių šokių kolektyvas „Žaltytis“ ir Baraginės laisvalaikio salės jaunimo kapela „Svaja“, vadovas Antanas Maziliauskas. Dvi dienas vykusioje spalvingoje miestų – partnerių šventėje koncertavo apie 200 atlikėjų iš Vengrijos, Baltarusijos, Rumunijos, Serbijos, Prancūzijos, Ukrainos, Kroatijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Birželio 9-11 d. Tarybos nariai Gediminas Akelaitis ir Snaiguolė Raguckienė bei administracijos atstovai lankėsi Estijoje ir Latvijoje Valgos-Valkos Miesto šventės renginiuose.

Birželio 9-11 d. Kultūros centro vyrų ansamblis „Sūduvietis“ ir Savivaldybės administracijos atstovai lankėsi susigiminiavusiame Bergiš Gladbacho mieste.

Birželio 16-18 d. Tarybos narys Jonas Grabauskas ir Savivaldybės administracijos atstovai dalyvavo  susigiminiavusio Petrakavo (Piotrkow Trybunalsky) Miesto šventėje.

Birželio 23-25 d. Tarybos narys Metas Ražinskas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis dalyvavo susigiminiavusio Petrakavo (Piotrkow Trybunalsky) miesto Verslo ir kultūros šventiniuose renginiuose.

Rugpjūčio 5 d. Savivaldybės merė Irena Lunskienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis lankėsi Suvalkų miesto šventėje, dalyvavo renginiuose ir tradicinėje Kamaldulių mugėje.

Rugjūčio 25-27 d. Tarybos narys Gediminas Akelaitis, Savivaldybės administracijos Planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Darius Cinaitis dalyvavo susigiminiavusio Černiachovsko (Įsručio) miesto šventiniuose renginiuose.

Rugsėjo 2-3 d. Marijampolės kultūros centro vokalinis ansamblis ,,Savito“ dalyvavo Nesterovo(Stalupėnų) miesto dienas Kaliningrado srityje.

Rugsėjo 20-21 d. Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius, direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis, Savivaldybės administracijos Planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Darius Cinaitis dalyvavo Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos pristatyme Svetlogorske Kaliningrado srityje.

Rugsėjo 27 d. administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis dalyvavo Suvalkų valsčiaus Derliaus šventėje.

Metų bėgyje Marijampolės meno mokyklos atstovai dalyvavo susigiminiavusio Černiachovsko (Įsručio) miesto muzikos mokykloje vykusiame tarptautiniame meno mokyklų festivalyje-konkurse „Gintarinis Glissando“, Marijampolės vyrų krepšinio komanda ,,Sūduva“  dalyvavo tarptautiniame krepšinio turnyre Valgoje (Estija), vaikų futbolo komanda dalyvavo tarptautiniame vaikų ir jaunimo futbolo turnyre Kvamo mieste, sporto centro ,,Sūduva“sportininkai turnyruose  Lenkijoje Suvalkų ir Petrakavo miestuose ir kt. turnyruose

 

5.5.3. Svečiai Marijampolėje

 

Marijampolėje lankėsi užsienio šalių, reziduojančių Lietuvoje, diplomatai, susigiminiavusių miestų, savivaldybės įstaigų, su partneriais vykdančių tarptautinius projektus, atstovai.

Savivaldybėje buvo priimtos susigiminiavusių miestų bei su savivaldybės įstaigomis ir organizacijomis bendradarbiaujančių ir kitų užsienio šalių atstovų delegacijos.

Balandžio 20 d. Marijampolės savivaldybės administracijoje lankėsi Kaliningrado srities Lazdynų (Krasnoznamensko) rajono administracijos atstovai. Susitikimo metu Marijampolės savivaldybės administracijos, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro ir Lazdynų (Krasnoznamensko) rajono atstovai aptarė galimą bendrą projektą, kuris būtų planuojamas teikti Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Karaliaučiaus srities) bendradarbiavimo per sieną programai. Svečiai taip pat buvo supažindinti su Marijampolės savivaldybės administracijos sėkmingai įvykdytais projektais, Poezijos parko ir Šešupės krantinių tvarkymu, kultūros paveldo objektais, pristatyti numatomi ateityje įgyvendinti projektai.

Balandžio mėnesį vykdant paramos Lietuvos vaikams iniciatyvą, Vaikų dienos centruose lankėsi Izraelio Valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiro Maimono (Amir Maimon).

Gegužės 25-28 d. vyko Bergiš Gladbacho miesto darbo grupės „Marijampolė“ narių ir Bergiš Gladbacho regiono samariečių bendrijos vadovės Anna Paweldyk vizitai. Kartu su Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomene paminėtas Reformacijos – 500 metų jubiliejus. Susitikimuose su savivaldybės vadovais, Marijampolės kolegijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarti tolesnio bendradarbiavimo projektiniai pasiūlymai ir galimybės teikiant pagalbą bei dalijantis gerąja praktika.

Gegužės 26-28 d. tradicinėje „Miesto dienos 2017“ šventėje, skirtoje Magdeburgo teisės suteikimo Marijampolei 225 metų jubiliejui, dalyvavo užsienio delegacijos iš susigiminiavusių miestų-partnerių ir užsienio svečiai iš Norvegijos Kvamo ir Lešos savivaldybių, Vokietijos Bergiš Gladbacho miesto, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Įsruties (Černiachovsko) miesto, Lenkijos Respublikos Petrakavo, Rogožno, Suvalkų miestų ir Suvalkų valsčiaus, Latvijos Respublikos Valkos ir Estijos Respublikos Valgos miestų, Marijampolės garbės piliečiai: Agnaras Hoysaeter, Brunhild Sigl ir Clemens Rottinghaus. Buvo organizuotas svečių delegacijų priėmimas, apsilankymai kultūros įstaigose, šventės renginiuose, parengtos ir įteiktos proginės dovanos bei suvenyrai. Tęsiant tradiciją, užsienio šalių delegacijos Poezijos parke aplankė savo pasodintus draugystės ąžuoliukus.

Birželio mėn. savivaldybėje lankėsi ketvirtojo meno simpoziumo „Malonny – Marijampolė Londonas Niujorkas: idėjų migracija“ organizatoriai: dailininkas Ray (Rimvydas) Bartkus iš JAV, šviesos dizaineris Kacper Dolatowski iš Lenkijos, kurie pristatė kuriamus meno kūrinius miesto erdvėse, J. Basanavičiaus aikštės šviesos projektą.

Spalio 25 d. savivaldybėje lankėsi Kinijos verslo atstovų delegacija, bendradarbiaujanti su  UAB „Marijampolės pieno konservai“. Susitikime su savivaldybės mere Irena Lunskiene aptartos bendradarbiavimo su „Marijampolės pieno konservais“ ir galimos tolesnės verslo plėtojimo Marijampolėje galimybės.

Spalio mėnesį vyko susigiminiavusio Kokolos miesto Kokolos Kiviniity gimnazijos ir Hakalahden mokyklos bendradarbiavimo su Rygiškių Jono gimnazija draugystės dvidešimt penkių metų jubiliejaus paminėjimas, kuriame dalyvavo gausi delegacija iš Suomijos.

Lapkričio 30 d. Marijampolėje lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda. Susitikime su Savivaldybės mere Irena Lunskiene kalbėta apie kultūrinių ryšių plėtojimą ir naujų bendradarbiavimo galimybių vystymą.

Gruodžio 8-10 d. su labdaringais kalėdiniais vizitais savivaldybėje lankėsi susigiminiavusių Lešos miesto ir Kvamo regiono delegacijos iš Norvegijos.

 

 

 

 

5.5.4. Įvairūs užsienio šalių renginiai Marijampolėje

 

Marijampolės savivaldybė buvo reprezentuojama ne tik miestų-partnerių atstovų susitikimuose, bet taip pat vyko savivaldybės remiami renginiai, kuriuose dalyvavo užsienio svečiai, lankėsi įvairios tarptautinės delegacijos.

Vasario mėnesį Tradiciniame tarptautiniame ledo ritulio turnyre, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, kuris rengiamas Balsupių ledo arenoje, dalyvavo susigiminiavusio Suvalkų miesto komanda „Baltieji lokiai“ iš Lenkijos.

Birželio 26 – liepos 6 d. lankėsi vokiečių oro ir jūrų pajėgų karių atstovai, kurie Šunskų seniūnijoje Obelinės kaime tvarkė Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapines, Vyko karių pagerbimo ceremonija.

Liepos mėnesį Marijampolėje koncertavo susigiminiavusio Soligorsko miesto kultūros rūmų šokių ansamblis „Suzorye“ (Сузор'е), kuris koncertą surengė po gastrolių Ukrainoje ir Lenkijoje.

Liepos mėnesį ketvirtą kartą Marijampolėje surengtame meno simpoziume „Malonny – Marijampolė, Niujorkas, Londonas: idėjų migracija“ dalyvavo menininkai iš JAV ir Lenkijos, kurio metu mieste sukurti trys nauji pasaulinio garso menininkų piešiniai, o Marijampolės kultūros centras papildė J. Basanavičiaus aikštės apšvietimo kompoziciją.

Rugpjūtį vyko ketvirtasis klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis „Marijampolė Music Park”, kuriame dalyvavo atlikėjai iš Latvijos, Brazilijos, Belgijos, P. Afrikos ir Puerto Riko.

Spalio mėnesį vykusiame trečiajame tarptautiniame medinių pučiamųjų festivalyje „Medynės“ dalyvavo atlikėjai iš Brazilijos ir  Lenkijos.

 

5.5.5. Iniciatyvos

 

Pritariant Marijampolės savivaldybės merui buvo įgyvendinamos ir kitos iniciatyvos.

 Marijampolės mieste prasiplėtė traukos centrai. Įgyvendintas ES paramos projektas „Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas". Buvo atnaujintos P. Armino ir V. Kudirkos gatvių dangos, minėtose teritorijose esančių daugiabučių gyvenamųjų namų rajonų aikštelių, įvažiavimų dangos, rekonstruoti Vytauto, P. Armino, Vytenio, P. Vaičaičio, V. Kudirkos gatvių šaligatviai, įrengtos automobilių stovėjimo vietos Varpo g. prie senųjų miesto kapinių tvoros ir miesto pirties bei Mindaugo g. netoli senosios turgavietės. Įgyvendintos priemonės ir geresniam gyventojų poilsiui bei sveikai gyvensenai: pėsčiųjų takai, apšvietimas Seminarijos ir Vaižganto parkuose, suoliukai, šiukšliadėžės, vaikų žaidimo aikštelė, treniruokliai. Buvo suformuoti esami ir pasodinti nauji želdiniai ir želdynai, rekonstruoti arba įrengti lietaus nuotekų tinklai, kurių iki tol mieste labai trūko.

Naujose patalpose įsikūrė Marijampolės meno mokykla. Balandžio pabaigoje Vyriausybės perduotuose buvusiuose Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto pastatuose duris atvėrė Marijampolės meno mokykla, įsteigta reorganizavus ir sujungus muzikos bei dailės mokyklas. Dabartinis Marijampolės meno mokyklos pastatas pastatytas 1925 metais, tuomet ten buvo įsikūrusi Marijampolės mokytojų seminarija.

Šeimų šventėje pagerbtos rūpestingos globėjų šeimos. Marijampolės savivaldybėje jau 18-ka metų gyvuoja tradicija paminėti Tarptautinę šeimos dieną katalikiška dvasia. 2017 m. gegužės 20 d. ji tradiciškai surengta Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginės k. (Šunskų sen.). Padėkomis ir atminimo dovanomis apdovanotos šeimos, jautriai ir rūpestingai globojančios biologinių tėvų meilės netekusius vaikus.

Marijampolė šventė Magdeburgo teisės suteikimo 225-ąją sukaktį. Marijampolės mieste visą gegužės paskutinį savaitgalį šurmuliavo tradicinės „Miesto dienos 2017“, dedikuotos Magdeburgo teisės Marijampolei suteikimo 225-osioms metinėms. Kultūros ministerijos garbės ženklu ,,Nešk savo šviesą ir tikėk svečių akivaizdoje buvo apdovanota meno mecenatė Beatričė Kleizaitė-Vasaris, Lietuvai padovanojusi dvi puikias meno erdves – jos vardo menų galeriją Marijampolėje ir Angelų muziejų Anykščiuose.

Marių parke įrengta grilio zona. Marijampolės Marių parke, saloje, birželio pradžioje buvo įrengta prekybos tinklo IKI grilio zona, kviečianti visus marijampoliečius ir Marijampolės svečius smagiai leisti laiką gamtoje neatlygintinai naudojantis griliais.

J. Basanavičiaus aikštė tapo draugiškesnė žmonėms su judėjimo negalia. Į Marijampolės miesto širdimi vadinamą J. Basanavičiaus aikštę neįgalieji, turintys judėjimo negalią, ypatingai judantys neįgaliojo vežimėlio pagalba, nuo 2017 metų gali patekti daug lengviau. Marijampolės savivaldybės administracija pasirūpino, kad prie nuožulnų į aikštę būtų pritvirtinti metaliniai turėklai.

Puskelniečiai kaimo jubiliejų šventė siekdami rekordo. Puskelnių kaimas (Marijampolės sav. Sasnavos sen.) liepos viduryje išradingai šventė 330 metų jubiliejų. Be paminklinio akmens kaimui ir jo gyventojams atminti, kurį dovanojo iš čia kilęs profesorius Vytautas Lelešius, šį ypatingą šeštadienį puskelniškiai pasišovė pagerinti prieš penkerius metus pasiektą rekordą. Liepos 15 d. vienoje ilgiausių gyvenvietėje Draugystės gatvių sustojo 453 puskelnėmis mūvinčių jubiliejaus svečių ir dalyvių.

Miesto centre mobili futbolo aikštė. Įpusėjus vasarai J. Basanavičiaus aikštėje, sumontuota mini futbolo aikštė, iki rudens džiugino ypač vaikus ir paauglius. Idėjos autorius yra VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ direktorius Andrius Jasinskis. Lėšos gautos iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo buvo. Projekto partneris - Marijampolės savivaldybė, kuri sudarė sąlygas J. Basanavičiaus aikštėje daugiafunkcinei aikštelei įrengti. Ši aikštė skirta skatinti sporto socialinės funkcijos plėtrą, nusikalstamumo ir kitų socialinių problemų padariniams šalinti, gerinti marijampoliečių, ypač jaunų žmonių, gyvenimo kokybę, skatinti garbingos konkurencijos (varžymosi ir bendradarbiavimo) tradicijas visuomenėje.

Buktos pažintinio tako tęsinys – poilsiavietė. Poilsiavietė įsikūrusi vos 700 metrų nuo pažintinio tako, o apie ją primena pastatyti kelio ženklai. Joje galima rasti visko, ko reikia gerai iškylai – pavėsinė, sūpynės, šiukšlių dėžės ir tualetas. Čia laiką galima praleisti kitaip nei įprastai – speciali laužavietė sukurta tam, kad būtų galima vietoje pasikabinti puodą ir išsivirti sriubą, pavalgyti medžių apsuptyje. Pasigrožėti galima ir esančiu tvenkiniu, kuris yra unikalus, kadangi pusė tvenkinio yra atnaujinta, padidinta, o kita pusė, siekiant apsaugoti natūralią gamtą ir ekosistemą, palikta kaip natūrali pelkė.

„Inovacijų savaitės 2017" renginiai Marijampolėje. Nemokamais renginiais galėjo mėgautis septynių Lietuvos miestų bendruomenės, tarp jų - ir marijampoliečiai. Spalio 11 d. „Mercure Marijampolė" viešbučio konferencijų centre susirinkusieji turėjo progą pasiklausyti įkvepiančių pranešimų, pokalbių apie išmaniuosius miestus, išmaniąsias kultūros ir sporto technologijas. Moksleiviai buvo pakviesti į Robotikos akademijos surengtus užsiėmimus ir naujųjų technologijų pažintuves LINPRA technologijų autobuse.

Marijampolėje centralizuota registracijos į darželius sistema. Marijampolės savivaldybės administracija inicijavo diegimą centralizuotos ikimokyklinių švietimo įstaigų sistemos, kurios pagalba tėvai savo vaikus galės užregistruoti į lopšelį ar darželį neišeidami iš namų. Siekiama, kad būdas gauti vietą savo vaikui lopšelyje ar darželyje būtų pažangus ir skaidrus.

 

5.5.6. Apdovanojimai ir pasiekimai

 

Už pastangas rūpintis jaunais žmonėmis įgyvendinant jaunimo politiką, pagal 36 vertinimo kriterijus LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija Marijampolės savivaldybę 2017 metais pripažino laureate nominacijoje „Draugiška jaunimui savivaldybė“.

2017 metų pabaigoje Klaipėdoje LR kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pasveikino Klaipėdą užbaigus turtingus „Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės“ metus ir paskelbė, kad 2018 m. Lietuvos kultūros sostine bus Marijampolė. Ceremonijoje dalyvavusi Marijampolės savivaldybės delegacija, kuriai vadovavo Irena Lunskienė, perėmė iš Klaipėdos kultūros sostinės simbolį – gintarinį medį.

 

 

Marijampolės savivaldybės taryba, Tarybos komitetai, komisijos, kolegija, merė dirbo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir laikydamiesi demokratijos, viešumo, teisėtumo, atsakomybės, kolegialumo bei moralės principų.   

Savivaldybės sprendimai sėkmingai įgyvendinami Tarybos narių, Administracijos, įmonių, įstaigų glaudaus bendradarbiavimo dėka.

Dėkoju visiems, su kuriais 2017 metais teko dirbti ir spręsti aktualiausius Savivaldybei klausimus. Visų kartu priimtus sprendimus objektyviausiai įvertins laikas ir Savivaldybės gyventojai.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis mero pareigas

 

 

Povilas Isoda

 

Į pradžią