Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-115 2018-03-26
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 26 d. Nr. 1-115

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. 1-20 „Dėl žmonių gyvybės apsaugos Marijampolės savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis savivaldybės mero pareigas

 

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Mickienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 26  d.

sprendimu Nr. 1-115

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žmonių tinkamo elgesio prie paviršinių vandens telkinių (toliau – vandens telkinių) ir ant paviršinių vandens telkinių ledo (toliau – ledo) tvarką Marijampolės savivaldybėje.

2. Taisyklės galioja visoje Marijampolės savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Šios Taisyklės netaikomos elgesiui dirbtinai sukurtuose uždaruose vandens telkiniuose, atskirtuose nuo paviršinių ir požeminių vandenų, ir elgesiui ant dirbtinai išlieto ledo.

4. Šios Taisyklės netaikomos vykdant policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aplinkos apsaugos užduotis, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių sveikatai situacijų padarinių likvidavimo metu, vykdant Taisyklių kontrolės funkcijas.

5. Prireikus Savivaldybės taryba nustato draudžiamas maudytis vietas ir laiką.

6. Taisyklėse vartojamos šios pagrindinės sąvokos:

6.1. administravimastai veikla, kurią atlieka institucija, atsakinga už paplūdimių ir maudyklų administravimą, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus;

6.2. maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis dideliam besimaudančių žmonių skaičiui maudymosi sezono metu;

6.3. maudymosi sezonas – tai įteisintas laiko tarpas, kurio metu pagal oro sąlygas bei vietinius papročius numatoma daug besimaudančiųjų;

6.4. maudyklos vandens kokybės stebėsena – sistemingai stebėti ir analizuoti maudyklų vandens kokybę;

6.5. paviršinis vandens telkinys – identifikuota reikšminga vandens aplinkos dalis, esanti žemės paviršiuje, tai yra: upė ar jos dalis, kanalas, ežeras, tvenkinys, kūdra, rekultivuotas į vandens telkinį karjeras;

6.6. paplūdimyspatogus ilsėtis (sportuoti), maudytis smėlio, žvyro, žvirgždo ruožas, esantis aukščiau atabrado nuolaidžiame ežero ar upės krante, įrengtame laikantis higienos reikalavimų;

6.7. plaukiojimo priemonės – laivai, kiti plaukiojimui naudojami (įskaitant ir plūduriuojančius) įrenginiai arba priemonės.

7. Kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme bei kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MAUDYKLŲ (MAUDYMOSI VIETŲ) VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

8. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, projektuojantys, įrengiantys, įteisinantys bei eksploatuojantys paplūdimius ir jų maudyklas, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinimo“.

9. Savivaldybės gydytojas ar kitas jo funkcijas atliekantis specialistas organizuoja vandens kokybės stebėseną ir užsako maudyklų (maudymosi vietų) vandens kokybės tyrimus.

10. Savivaldybės administracija prieš kiekvieną maudymosi sezoną sudaro stebėsenos kalendorių.

11. Mėginių ėmimo datos turi būti paskirstytos per visą maudymosi sezoną.

12. Maudyklų (maudymosi vietų) vandens kokybės tyrimų organizavimas, mėginių ėmimas, transportavimas turi atitikti mėginių paėmimo standartų reikalavimus. Tyrimus turi atlikti nustatyta tvarka atestuotos ar akredituotos laboratorijos.

13. Iš kiekvienos maudyklos (maudymosi vietos) vienas vandens mėginys turi būti paimtas prieš pat maudymosi sezono pradžią. Per maudymosi sezoną turi būti paimta ir ištirta ne mažiau kaip 8 mėginiai, įskaitant ir pirmąjį mėginį.

14. Esant trumpalaikei taršai, turi būti paimtas papildomas mėginys vandens tyrimams atlikti, patvirtinantis taršos įvykio pabaigą, ir kitas – praėjus 7 dienoms nuo trumpalaikės taršos pabaigos.

15. Gavus maudyklų (maudymosi vietų) vandens kokybės tyrimų duomenis apie trumpalaikę taršą, kuri galėtų neigiamai paveikti maudyklos vandens kokybę ir besimaudančiųjų sveikatą, savivaldybės administracija apie tai informuoja visuomenę ir laikinai uždraudžia maudytis, kol vandens kokybė pagerės.

16. Paplūdimių, maudyklų (maudymosi vietų) administravimą, higienos reikalavimus, jų eksploataciją ir priežiūrą užtikrina seniūnija, kurios teritorijoje yra paplūdimys, maudykla (maudymosi vieta).

 

III SKYRIUS

SAUGUMO IR APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI NAUDOJANTIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS

 

17. Plaukiojimo priemonės turi būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos, techniškai tvarkingos.

18. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vandens telkiniuose naudojantys plaukiojimo priemones, privalo užtikrinti, kad šios priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų krantų, negadintų hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai.

19. Plaukiojimo priemonių nuleidimas į vandens telkinį arba iškėlimas iš vandens telkinio naudojant autotransporto priemones leistinas tik teisės aktų nustatyta tvarka tam tikslui skirtose vietose.

20. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis privaloma laikytis Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“, Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitų teisės aktų reikalavimų.

21. Plaukiojimo priemonių savininkams, naudotojams draudžiama:

21.1. plaukioti apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitokių psichotropinių priemonių, plaukiojimo priemonėje vežti neblaivius, apsvaigusius asmenis;

21.2. eksploatuoti techniškai netvarkingas plaukiojimo priemones;

21.3. maudytis, nardyti ir šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant;

21.4. laikyti prie vandens telkinių techniškai netvarkingas arba neįregistruotas plaukiojimo priemones;

21.5. plaukioti tamsiu paros metu;

21.6. perkrauti plaukiojimo priemonę žmonėmis ar daiktais;

21.7. sėdėti ant plaukiojimo priemonės bortų ar priekio.

22. Plaukiojimo metu plaukiojimo priemonėse privaloma turėti gelbėjimo ratą ir gelbėjimo liemenes kiekvienam keleiviui.

 

IV SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR PRIE VANDENS TELKINIŲ REIKALAVIMAI

 

23. Vandens telkiniuose ir prie vandens telkinių draudžiama:

23.1. gadinti vandens telkiniuose arba prie jų esančius ženklus, iškabas, statinius, įrenginius, plaukiojimo priemones;

23.2. maudytis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

23.3. plaukti arba bristi už maudymosi vietos pažymėtų ribų;

23.4. maudytis vietose, nepritaikytose maudymuisi;

23.5. šokinėti, nardyti į vandenį nuo tam neskirtų vietų;

23.6. maudytis tamsiu paros metu;

23.7. maudyti šunis ir kitus gyvūnus paplūdimiuose, kitose vietose, kur maudosi žmonės;

23.8. maudytis esant įspėjamiesiems ženklams, kurie įspėja to nedaryti;

23.9. maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio asmens priežiūros;

23.10. plaukioti mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, banglentėmis, burlentėmis, jėgos aitvarais, vandens dviračiais ir kitomis vandens transporto priemonėmis tam neskirtose funkcinėse paplūdimių, maudyklų, maudymosi vietų zonose;

23.11. plaukioti vandenyje ant nepritaikytų plaukiojimui daiktų;

23.12. kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;

23.13. teršti vandens telkinius ir jų pakrantes, vandens telkinių bei jų apsaugos juostose plauti motorines transporto priemones, tarą nuo kenksmingų medžiagų.

24. Vandens telkiniuose patariama:

24.1. perkaitusiam saulėje nepulti staiga į vandenį, prieš tai juo neapsišlaksčius. Tai gali sukelti raumenų mėšlungį arba širdies paralyžių;

24.2. nesimaudyti sočiai pavalgius. Reikia palaukti mažiausiai pusvalandį, o dar geriau – valandą;

24.3. nesimaudyti nežinomose, nuošaliose vietose. Geriau pasirinkti paplūdimį ar vietą, kur maudosi daugiau žmonių;

24.4. nešokti stačia galva į vandenį, jeigu neaiškus tos vietos gylis ir dugnas;

24.5. nesimaudyti užterštame vandenyje, galinčiame sukelti infekcines ligas;

24.6. vengti pelkėto ir augalais užžėlusio vandens;

24.7. nesimaudyti lyjant ir perkūnijos metu;

24.8. nemokant plaukti, neiti į vandenį giliau kaip iki krūtinės;

24.9. nepalikti mažamečių vaikų be priežiūros;

24.10. maudytis maudymosi sezono metu;

24.11. pamačius skęstantį žmogų, šaukiant mėginti atkreipti aplinkinių dėmesį ir iškviesti gelbėjimo tarnybas tel. 112. Stebėti, ar šalia nėra kokios nors gelbėjimo (gelbėjimo rato, valties ir kt.) arba parankinės priemonės, kuri neskęsta (kamuolio, čiužinio ir t. t.);

24.12. jeigu įmanoma, pamėginti pasiekti skęstantįjį ranka, lazda, stora medžio šaka arba numesti jam virvę;

24.13. jeigu šalia nieko daugiau nėra, pamėginti gelbėti skęstantį, priplaukus prie jo su kokia nors plaukiojimo priemone (valtimi, vandens dviračiu), gelbėjimo ar parankine priemone, kuri neskęsta, ir paduoti ją skęstančiajam per saugų atstumą, kad jis negalėtų jūsų sugriebti;

24.14. įsidėmėkite, jog gelbėti skęstantįjį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai.

 

 

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SAUGIAM ELGESIUI ANT LEDO

 

25. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.

26. Ant užšalusių vandens telkinių draudžiama:

26.1. lipti, vaikščioti, čiuožinėti, jei ledo storis mažesnis nei 7 cm, taip pat, kai ledas turi sniego priemaišų, nėra skaidrus, atlydžio metu;

26.2. vienam eiti ant ledo tamsiu paros metu;

26.3. eiti, čiuožti žmonių grupei, jei ledo storis mažesnis nei 12 cm;

26.4 važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, išskyrus organizuojant ant ledo renginius (turint organizatorių leidimą);

26.5. žvejoti ant ledo neturint dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų, kuriais įlūžus būtų galima pasinaudoti išlipti ant ledo;

26.6. gręžti daug ekečių arti viena kitos ir būriuotis vienoje vietoje, kai ledas plonesnis kaip 30 cm.

26.7. rengti čiuožyklas ant gilesnių negu vieno metro vandens telkinių;

26.8. naudotis čiuožyklomis, kai ledo storis mažesnis negu 25 cm, ledas turi sniego priemaišų – nėra skaidrus, atlydžio metu;

26.9. lipti, vaikščioti, čiuožinėti, žvejoti apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

27. Čiuožyklą eksploatuojanti ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojanti organizacija privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Taisyklių pažeidimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

30. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys ir Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atsakingi pareigūnai.

31. Esant Taisyklėse neaptartų klausimų, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos norminių ir kitų teisės aktų nuostatomis.

32. Taisyklės gali būti papildomos, keičiamos ir panaikintos Savivaldybės tarybos sprendimu.

__________________________

 

 

Į pradžią