Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-249 2018-08-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m.  rugpjūčio 27 d. Nr. 1-249

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 39 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-404 „Dėl Renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulius Čeponas

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-249

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius renginių organizavimo ir leidimų išdavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose (toliau –Renginiai viešosiose vietose) reikalavimus.

2. Šis Aprašas taikomas renginiams, vykstantiems Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose, kurių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas.

3. Šis Aprašas nereglamentuoja renginių, kuriuos organizuoja:

3.1. valstybės valdžios ir valdymo institucijos;

3.2. Seimo ir savivaldybės Tarybos nariai, taip pat kandidatai į Seimo ar savivaldybės Tarybos narius kaip susitikimus su rinkėjais;

3.3. valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos tikybos apeigoms atlikti kapinėse ir kitose tam tikrose specialiose vietose.

31. Pritarimai organizuoti technikos sporto šakų renginius išduodami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-122 redakcija

 

4. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Renginys – šventė, koncertas, sporto varžybos, mugė, festivalis, reklamos akcija, įvairių dienų minėjimai, cirko ir teatro vaidinimas,  atrakcionai, filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimas,  masinė fotosesija, kilnojamas atrakcionų parkas, teatralizuotos eitynės ir kiti vieši žmonių susibūrimai, kurių forma nepriskiriama susirinkimui ir pan.

4.2. Nekomercinis renginys – renginys, kurio organizatorius nesiekia pelno. Žiūrovai į renginį įleidžiami nemokamai. Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos.

4.3. Komercinis renginys – reklaminio pobūdžio renginys arba renginys, kurio organizatorius siekia pelno. Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos. Prie Komercinio renginio priskiriami renginiai, į kuriuos įleidžiama su bilietais, reklaminė akcija, filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimas. Už leidimo komerciniam renginiui išdavimą jo organizatorius turi sumokėti Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vietinės rinkliavos mokestį.

4.4. Sudėtingas renginys – renginys, kuriame dalyvauja 500 ir daugiau žiūrovų ar dalyvių.

4.5. Padidintos rizikos renginys – renginys, kurio metu gali kilti pavojus dalyvių ir kitų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui.

4.6. Nepilnamečiams skirtas renginys – renginys, skirtas asmenims iki 18 metų.

4.7. Prašymas – nustatytos formos raštiškas renginio organizatorių pasirašytas (juridinio ar ne mažiau dviejų fizinių asmenų, ne jaunesnių kaip 18 metų) prašymas dėl renginio organizavimo.

4.8. Leidimas – nustatytos formos leidimas dėl suderintos renginio vietos ir laiko;

4.9. Viešoji vieta – Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai ir kitos žmonių susibūrimams skirtos vietos), kurioje įprastai lankosi žmonės.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ LEISTI ORGANIZUOTI RENGINĮ PATEIKIMO TVARKA

 

5. Renginio organizatoriai, norintys organizuoti Renginius viešosiose vietose, ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio dienos, pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui prašymą (1 priedas) leisti organizuoti renginį. Prašymas turi būti pasirašytas renginio organizatorių (juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai renginį organizuoja fiziniai asmenys), elektroninės formos prašymas pasirašomas elektroniniu parašu.

6. Prašyme turi būti nurodyta renginio organizatoriaus duomenys:

6.1. renginį organizuojančios įmonės pavadinimas, kodas (jei fizinis asmuo – vardas, pavardė, gimimo data), adresas (buveinė), kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

6.2. už renginį atsakingų 2 asmenų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos, gimimo datos, telefono numeriai;

6.3. numatomo renginio forma;

6.4 numatomo renginio pavadinimas;

6.5. numatomo renginio pobūdis (komercinis ar nekomercinis);

6.6. renginio data ir laikas (trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);

6.7. renginio vieta (adresas). Jei vyks eitynės, žygis, maratonas ar kitas panašaus pobūdžio renginys, nurodomas nuoseklus maršrutas su gatvių pavadinimais;

6.8. numatomas renginio dalyvių arba žiūrovų skaičius;

 

6.9. renginio organizatorių įsipareigojimai, pvz.: užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio ir kt.;

6.10. renginio organizatorių pageidavimai, pvz.: leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt.

7. Kartu su prašymu leisti organizuoti renginį, renginio organizatorius pateikia:

7.1. renginio aprašymą arba programą;

7.2. renginio vietos schemą (scenos ir kitų įrenginių, pvz. prekybos taškų, tualetų, pirotechnikos priemonių naudojimo ar kt. išdėstymą);

7.3. sutarties su paslaugas teikiančia įmone kopiją dėl renginio vietos sutvarkymo (teritorijos išvalymo, šiukšlių surinkimo ir pan.), jeigu organizuojamas renginys, kuriame numatoma vykdyti prekybą ar teikti paslaugas;

7.4. sutarties su paslaugas teikiančia institucija ar įmone kopiją dėl renginio dalyvių saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo užtikrinimo, jeigu organizuojamas sudėtingas renginys;

7.5. Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcijos leidimą šiai veiklai, jeigu renginio metu numatomi parodomieji skrydžiai;

7.6. pirotechnikos priemonių naudotojo (jeigu naudojami F4 kategorijos fejerverkai, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonės) raštą dėl pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko suderinimo su Marijampolės apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

7.7. Marijampolės apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą, jeigu organizuojamas renginys su gyvūnais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ LEISTI ORGANIZUOTI RENGINĮ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

8. Prašymus nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija (toliau – Komisija).

9. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, jam neesant Komisijos pirmininko pavaduotojas.

10. Komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

11. Komisija turi išnagrinėti prašymą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos, bet ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki renginio pradžios ir pateikti rekomendacijas  dėl leidimo išdavimo Administracijos direktoriui.

12. Komisija neprivalo svarstyti Prašymų, pateiktų nesilaikant šiame Apraše nustatytų reikalavimų.

13. Atsižvelgdama į gyventojų interesus ir kitas svarbias aplinkybes Komisija gali pasiūlyti kitą renginio vietą ir laiką nei prašoma. Organizatoriams atsisakius pakeisti vietą ir laiką, Leidimas renginiui neišduodamas.

14. Nagrinėjant Prašymus, Komisija turi teisę kviesti į posėdį renginio organizatorius ar jų atstovus. Komisija turi teisę priimti sprendimą nesvarstyti Prašymo, jei paskirtu laiku kviestas renginio organizatorius ar jo atstovas neatvyko, taip pat Prašymo svarstymą atidėti ir pakartotinai kviesti į posėdį renginio organizatorių, jo atstovą.

15. Išnagrinėjus Prašymą, pagal Komisijos rekomendaciją rengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl Leidimo išdavimo, kuriame nurodomi reikalavimai organizatoriams.

16. Sprendimą išduoti ar neišduoti Leidimą organizuoti renginį viešojoje vietoje priima Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu ne vėliau kaip per 24 val. nuo Komisijos išvados pateikimo.

17. Apie atsisakymą išduoti Leidimą Savivaldybės administracijos direktorius privalo informuoti renginio organizatorius raštu ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki renginio pradžios. Rašte turi būti nurodytos tokio atsisakymo priežastys, aplinkybės ar motyvai.

18. Atsisakymas išduoti Leidimą gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

 LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

19. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytas Leidimas (2 priedas) išduodamas Savivaldybės administracijoje.

20. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki renginio.

21. Renginio metu renginio organizatorius renginio vietoje privalo turėti Leidimo originalą ir prireikus pateikti kontroliuojančių institucijų atstovams.

22. Renginio organizatorius, norintis atsiimti Leidimą, pateikia asmens dokumentą.

23. Leidime nurodoma: renginio forma, pavadinimas; renginio pobūdis; renginio data ir laikas; renginio vieta (adresas); eitynių maršrutai; už renginio organizavimą atsakingi asmenys (renginio organizatoriai); reikalavimai renginio organizatoriams; renginio organizatorių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įstatymų pažeidimą.

24. Jei po Leidimo išdavimo atsiranda svarbių aplinkybių, dėl kurių renginys nebegali vykti suderintoje vietoje suderintu laiku, Savivaldybės administracijos direktorius raštu praneša apie tai organizatoriams. Jeigu organizatoriai renginio neatšaukia, jiems tenka įstatymų numatyta atsakomybė už tokio renginio pasekmes.

 

V SKYRIUS

 RENGINIŲ LAIKAS

 

25. Renginiai viešosiose vietose gali vykti nuo 8 val. iki 23 val., išskyrus Joninių, kalėdinius, naujametinius renginius. Komisijos siūlymu Savivaldybės administracijos direktorius gali išduoti leidimą organizuoti renginį ir kitu laiku.

26. Renginiai, skirti vaikams ir nepilnamečiams, viešosiose vietose negali tęstis ilgiau kaip:

26.1. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. – iki 22 val.;

26.2. nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. – iki 21 val.

 

VI SKYRIUS

 REIKALAVIMAI RENGINIO ORGANIZATORIAMS

 

27. Renginio organizatoriai privalo:

27.1. savo ar saugos tarnybų pajėgomis užtikrinti viešąją tvarką, renginio dalyvių, įrangos ir statinių apsaugą, neįleisti į renginį neblaivių ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigusių asmenų, neleisti įnešti į renginį alkoholinių gėrimų, kitų gėrimų stiklinėje taroje, ginklų ar daiktų, kuriais galima sužaloti žmogų;

27.2. rengiant sudėtingus ar padidintos rizikos renginius – suderinti su policija saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus renginio organizatorių ir policijos veiksmus;

27.3. jeigu renginys organizuojamas tamsiu paros metu, apšviesti teritoriją ir jos prieigas;

27.4. renginio metu palaikyti švarą ir tvarką, pasibaigus renginiui, sutvarkyti renginio vietą;

27.5. ilgesnių kaip 2 val. ir renginių su lauko prekyba metu vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių ir žiūrovų skaičių lauko tualetų kiekiu (ne mažiau kaip 1 tualetas 300 žmonių);

27.6. nutraukti renginį, jeigu kyla grėsmė žmonių saugumui;

27.7. jeigu renginyje leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais:

            27.7.1. užtikrinti, kad prekyba ir vartojimas vyktų tam tikroje apibrėžtoje teritorijoje ir alkoholiniai gėrimai nebūtų parduodami pažeidžiant LR alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimus;

27.7.2. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-122 redakcija

 

27.7.3. nutraukti prekybą alkoholiniais gėrimais likus ne mažiau kaip pusei valandos iki renginio pabaigos;

27.8. renginio metu užtikrinti, kad garso lygis neviršytų teisės aktais nustatytų norminių ribų;

27.9. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šios Tvarkos, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes;

27.10. vykdyti teisėtus kontroliuojančių institucijų atstovų reikalavimus.

28. Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones:

28.1 arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais;

28.2. nuo 22 val. iki 8 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti savivaldybės taryba yra išdavusi leidimą, miesto ir valstybinės reikšmės renginius).

29. Renginio organizatorius privalo:

29.1. užtikrinti, kad renginio metu, esant būtinybei, būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba;

29.2. informuoti Bendrąjį pagalbos centrą apie sudėtingą ar padidintos rizikos renginį.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-122 redakcija

 

30. Jeigu renginio organizatorius pageidauja, kad renginio metu būtų apribotas transporto eismas, jis turi gauti Savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisijos leidimą.

 

VII SKYRIUS

 RENGINIAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ORGANIZUOTI

 

31. Draudžiama organizuoti renginius:

31.1. kurie skatina alkoholio, tabako, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimą, smurtą ir agresiją;

31.2. kurie savo pobūdžiu yra pavojingi dalyvių ar žiūrovų sveikatai ir saugumui, pažeidžia viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį;

31.3. kurie sakomomis kalbomis, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais akivaizdžiai kursto pažeisti arba pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ar įstatymus;

31.4. kurių dalyviai yra nuogi ir turimais ar demonstruojamais daiktais pažeidžia dorovės normas.

31.5. kurių metu demonstruojama nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, ženklas ar uniforma, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdai, nacistinių ar komunistinių organizacijų simboliai ar uniformos arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklai, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytos vėliavos ar ženklai arba į juos klaidinančiai panašūs antikonstitucinių organizacijų simboliai, atliekamas nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himnas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Policijos pareigūnai, prieš renginį pastebėję, kad nėra imtasi žmonių saugumo užtikrinimo priemonių, gali uždrausti pradėti renginį, kol bus užtikrintas saugumas.

33. Policijos pareigūnai gali nutraukti renginį, jei jo metu:

33.1. šiurkščiai pažeidžiami suderinti renginio forma, vieta ir laikas;

33.2. kyla grėsmė žmonių saugumui ir grėsmei pašalinti nėra kitų priemonių;

33.3. kėsinamasi įvykdyti nusikaltimus Lietuvos Respublikos nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai ar kitas tyčines nusikalstamas veikas žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, asmens garbei ir orumui, visuomenės saugumui, valdymo ir viešajai tvarkai.

34. Organizatoriai atsako už išorinės vaizdinės reklamos, susijusios su konkrečiu renginiu, naudojimą, renginio turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ir pasiruošimo renginiui metu naudojamo turto apsaugą.

35. Jeigu renginio organizatoriams jau buvo paskirta administracinė nuobauda už padarytus teisėtvarkos pažeidimus, jų organizuotas renginys buvo nutrauktas dėl tvarkos pažeidimų ar dėl materialinės žalos padarymo arba organizatoriai yra padarę su šia tvarka susijusių pažeidimų – leidimas pagal Komisijos rekomendacijas gali būti neišduodamas.

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginių organizavimo Marijampolės

savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo leisti organizuoti renginį viešojoje vietoje forma)

 

 

(renginio organizatoriaus vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas)

 

(fizinio arba juridinio asmens adresas)

 

(fizinio arba juridinio asmens telefono numeris)

 

(fizinio arba juridinio asmens el. pašto adresas)

 

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriui

 

 

 

PRAŠYMAS LEISTI ORGANIZUOTI RENGINĮ VIEŠOJOJE VIETOJE

 

 

(data)

Marijampolė

 

 

 

1. Renginio forma  ir pavadinimas

 

 

2. Renginio pobūdis – komercinis/nekomercinis

 

 

3. Renginio data ir laikas:

3.1. Pasiruošimo renginiui renginio vietoje data ir laikas nuo (val.) iki (val.)

 

3.2. Renginio data ir laikas nuo (val.) iki (val.)

 

 

3.3. Renginio vietos sutvarkymo data ir laikas

 nuo (val.) iki (val.)

 

 

4.Renginio vieta (adresas), teritorija arba maršrutas (eitynių ar procesijos):

 

 

 

 

5. Numatomas dalyvių (žiūrovų) skaičius

 

 

6. Renginio organizatorių  įsipareigojimai (pažymėti):

užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą

 

palaikyti švarą ir tvarką

 

sutvarkyti renginio vietą po renginio

 

 

 

 

 

7. Renginio organizatorių pageidavimai (pažymėti) :

 

leisti prekybą

 

apriboti eismą

 

palaikyti viešąją tvarką

 

 

 

 

 

8. Už renginį atsakingi 2 (du) asmenys:

8.1

(vardas, pavardė, gim. data, gyvenamoji vieta, tel. Nr.)

8.2.

(vardas, pavardė, gim. data, gyvenamoji vieta, tel. Nr.)

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginių organizavimo Marijampolės

savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Leidimo organizuoti renginį forma)

Leidimo pirmoji pusė

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

LEIDIMAS ORGANIZUOTI RENGINĮ

 

 

20    m.                            d.

Nr.

 

                                              Marijampolė

 

 

RENGINIO FORMA, PAVADINIMAS

 

 

 

 

RENGINIO POBŪDIS (KOMERCINIS, NEKOMERCINIS)

 

 

 

RENGINIO DATA, PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKAS

 

 

 

RENGINIO VIETA (ADRESAS)

 

 

 

EITYNIŲ MARŠRUTAI

 

 

 

 

RENGINIO ORGANIZATORIAI

 

 

 

REIKALAVIMAI RENGINIO ORGANIZATORIAMS

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

Leidimą išdavusio asmens pareigos

 

Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

Leidimo antroji pusė

 

IŠRAŠAS IŠ

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-    -      SPRENDIMU NR. 1-

 

VI SKYRIUS

 REIKALAVIMAI RENGINIO ORGANIZATORIAMS

 

27. Renginio organizatoriai privalo:

27.1. savo ar saugos tarnybų pajėgomis užtikrinti viešąją tvarką, renginio dalyvių, įrangos ir statinių apsaugą, neįleisti į renginį neblaivių ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigusių asmenų, neleisti įnešti į renginį alkoholinių gėrimų, kitų gėrimų stiklinėje taroje, ginklų ar daiktų, kuriais galima sužaloti žmogų;

27.2. rengiant sudėtingus ar padidintos rizikos renginius – suderinti su policija saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus renginio organizatorių ir policijos veiksmus;

27.3. jeigu renginys organizuojamas tamsiu paros metu, apšviesti teritoriją ir jos prieigas;

27.4. renginio metu palaikyti švarą ir tvarką, pasibaigus renginiui, sutvarkyti renginio vietą;

27.5. ilgesnių kaip 2 val. ir renginių su lauko prekyba metu vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių ir žiūrovų skaičių lauko tualetų kiekiu (ne mažiau kaip 1 tualetas 300 žmonių);

27.6. nutraukti renginį, jeigu kyla grėsmė žmonių saugumui;

27.7. jeigu renginyje leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais:

                27.7.1. užtikrinti, kad prekyba ir vartojimas vyktų tam tikroje apibrėžtoje teritorijoje ir alkoholiniai gėrimai nebūtų parduodami pažeidžiant LR alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimus;

27.7.2.prekiauti alkoholiniais gėrimais leidžiama juos išpilstant į vienkartinę plastikinę tarą;

27.7.3. nutraukti prekybą alkoholiniais gėrimais likus ne mažiau kaip pusei valandos iki renginio pabaigos;

27.8. renginio metu užtikrinti, kad garso lygis neviršytų teisės aktais nustatytų norminių ribų;

27.9. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šios Tvarkos, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes;

27.10. vykdyti teisėtus kontroliuojančių institucijų atstovų reikalavimus.

28. Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones:

28.1 arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais;

28.2. nuo 22 val. iki 8 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti savivaldybės taryba yra išdavusi leidimą, miesto ir valstybinės reikšmės renginius).

29. Renginio organizatorius privalo užtikrinti greitosios medicinos pagalbos personalo budėjimą:

29.1. masiniuose sporto renginiuose;

29.2. renginiuose, kuriuose planuojami automobilių, motociklų ar aviacijos priemonių pasirodymai;

29.3. renginiuose, kurie vyksta naktį;

29.4. renginiuose, kuriuose planuojama didesnis kaip 1000 dalyvių ir žiūrovų skaičius.

30. Jeigu renginio organizatorius pageidauja, kad renginio metu būtų apribotas transporto eismas, jis turi gauti Savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisijos leidimą.

 

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Organizatoriai atsako už išorinės vaizdinės reklamos, susijusios su konkrečiu renginiu, naudojimą, renginio turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ir pasiruošimo renginiui metu naudojamo turto apsaugą.

 

IŠTRAUKA IŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO

 

494 straipsnis. Susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Kitų viešosiose vietose vykstančių renginių organizavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose  nuo vieno mėnesio iki aštuoniolikos mėnesių.

 

 

______________________

Į pradžią