Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1580 2018-09-21
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. DV-1580

Marijampolė

 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. DV-941 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“:

1.      Neteko  galios.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. DV-939 redakcija

 

2.      P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. DV-158 „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A.Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglė Liaukuvienė

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią