Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1744 2018-10-19
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 19 d. Nr. DV-1744

Marijampolė

 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. DV-941 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“

t v i r t i n u Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisykles (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A.Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglė Liaukuvienė

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu

Nr. DV-1744

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarką.

2. Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. DV-941 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

4. Taisyklėse vartojamos apibrėžtys atitinka Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas apibrėžtis.

5. Duomenų subjektas turi šias teises:

5.1. gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

5.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

5.3. prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

5.4. prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;

5.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;

5.6. prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

5.7. gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

6. Automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiami sprendimai, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, Marijampolės savivaldybės administracijoje nepriimami.

 

II SKYRIUS

SUPAŽINDINIMO SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU TVARKA

 

7. Asmens duomenys Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkomi teisėtai ir tik esant teisėtam duomenų tvarkymo pagrindui ir vadovaujantis pagrindiniais duomenų tvarkymo principais.

8. Informacija apie Marijampolės savivaldybės administracijoje atliekamą asmens duomenų tvarkymą duomenų subjektui pateikiama asmens duomenų gavimo metu. Pateikiama tokia bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą: duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys; duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys; informacija apie duomenų tvarkymo tikslą ir duomenų tvarkymo teisinį pagrindą; asmens duomenų saugojimo laikotarpis; nurodoma, kad duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba duomenų subjekto teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Marijampolės savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.marijampole.lt, Marijampolės savivaldybės administracijos informaciniuose stenduose ar informacinėse lentelėse.

10. Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami netiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:

10.1. per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;

10.2. jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu;

10.3. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą. Ši nuostata netaikoma, kai asmens duomenys Marijampolės savivaldybės adminsitracijoje tvarkomi esant teisėtam pagrindui.

11. Tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis, kurie buvo gauti ne iš duomenų subjekto tiesiogiai, duomenų subjektas neinformuojamas, kai toks duomenų tvarkymas yra būtinas Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų funkcijoms vykdyti.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ DĖL TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO TVARKA

 

12. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis Marijampolės savivaldybės administracijai.

13. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos.

14. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

15. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

16. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

17. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

18. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

19. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną. Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

 

20. Duomenų subjektas turi teisę pateikti prašymą įgyvendinti vieną iš Taisyklių 5 punkte nurodytų teisių.

21. Marijampolės savivaldybės administracija, gavusi duomenų subjekto prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos, atlikti prašymo vertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas.

22. Įvertinus gauto prašymo pagrįstumą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, duomenų subjektui pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Prašymo nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Apie termino pratęsima duomenų subjektas privalomai informuojamas, nurodant termino pratęsimo priežastis.

23. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Taisyklių III skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po to, kai buvo atliktas prašymo vertinimas, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.

24. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

25. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.

26. Marijampolės savivaldybės administracija turi teisę atsisakyti pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu:

26.1. duomenų subjektas jau turi šią informaciją;

26.2. duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;

26.3. asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės;

26.4. asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės.

27. Marijampolės savivaldybės adminsitracijos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, taip pat teismams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

 

29. Duomenų subjektas turi teisę žinoti ar Marijampolės savivaldybės administracijoje yra tvarkomi jo asmens duomenys. Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją apie:

29.1. asmens duomenų tvarkymo tikslus;

29.2. atitinkamas asmens duomenų kategorijas;

29.3. duomenų gavėjus arba jų kategorijas;

29.4. numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, jei tai yra įmanoma;

29.5. asmens duomenų šaltinius.

30. Marijampolės savivaldybės administracijos atsakyme duomenų subjektui, be Taiyklių 29 punkte nurodytos informacijos, privaloma pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos).

31. Jeigu, renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad:

31.1. Marijampolės savivaldybės administracija tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, Marijampolės savivaldybės administracija turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą prašymą;

31.2. tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.

32. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija.

 

VI SKIRSNIS

TEISĖS REIKALAUTI IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS ĮGYVENDINIMAS

 

33. Jeigu duomenų subjektas nustato, kad Marijampolės savivaldybės administracijoje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su prašymu, kad būtų ištaisyti tvarkomi netikslūs asmens duomenys arba kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

34. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjektas pagrįstai prašo ištaisyti ar papildyti neišsamius asmens duomenis, Marijampolės savivaldybės administracija:

34.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 dienų, ištaiso neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

34.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

34.3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoti:

34.3.1. duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

34.3.2. duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 

VII SKIRSNIS

TEISĖS REIKALAUTI IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS (TEISĖS BŪTI PAMIRŠTAM) ĮGYVENDINIMAS

 

35. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

35.1. asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;

35.2. atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;

35.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;

35.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

35.5. asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.

36. Duomenų subjekto prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis.

37. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Marijampolės savivaldybės administracijoje neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

37.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;

37.2. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

37.3. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius interesus.

38. Jeigu duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas, Marijampolės savivaldybės administracija privalo:

38.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 dienų, ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

38.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

38.3.  ne vėliau kaip per 10 dienų nuo asmens duomenų ištrynimo informuoti:

38.3.1. duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis;

38.3.2. duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

39. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Marijampolės savivaldybės administracija šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

 

VIII SKIRSNIS

TEISĖS APRIBOTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮGYVENDINIMAS

 

40. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

40.1. duomenų subjektas užginčija Marijampolės savivaldybės administracijos tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina asmens duomenų tikslumą;

40.2. yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;

40.3. jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir Marijampolės savivaldybės administracijai, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

40.4. duomenų subjektas pateikė prašymą duomenų valdytojui, kuriame išreiškė nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina, ar šis duomenų subjekto prašymas pagrįstas;

40.5. duomenų subjektas pateikia prašymą ištrinti jo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkomus asmens duomenis ir nustatoma, kadpPrašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti nedelsiant. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

41. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, Marijampolės savivaldybės administracija privalo:

41.1. apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;

41.2. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoti duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodyti preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

41.3. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo informuoti duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

42. Kai yra priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, Marijampolės savivaldybės administracija, prieš panaikindama apribojimą, privalo raštu informuoti duomenų subjektą.

 

IX SKIRSNIS

TEISĖS NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU ĮGYVENDINIMAS

 

43. Jeigu Marijampolės savivaldybės administracija duomenų subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama įgyvendinti teisėtus Marijampolės savivaldybės administracijos interesus, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Marijampolės savivaldybės administraciją dėl nesutikimo, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

44. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, Marijampolės savivaldybės administracija privalo ne vėliau kaip per 10 dienų informuoti duomenų subjektą, kad jo prašymas bus įvykdytas.

45. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra nepagrįstas, Marijampolės savivaldybės administracija privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

X SKIRSNIS

TEISĖS Į ASMENS DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ ĮGYVENDINIMAS

 

46. Duomenų subjektas turi teisę prašyti Marijampolės savivaldybės administracijos persiųsti Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

46.1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

46.1.1. duomenų subjekto sutikimu;

46.1.2. vykdoma sutartimi tarp duomenų valdytojo ir duomenų subjekto;

46.2. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

46.3. duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė duomenų valdytojui pats arba per atstovą;

46.4. duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

47. Tam, kad būtų duomenų subjekto teisė į asmens duomenų perkeliamumą, turi būti įgyvendintos visos 49 punkte nurodytos sąlygos.

48. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susitemintose rinkmenose, pvz. popierinėse bylose.

49. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.

50. Jeigu duomenų subjekto prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, Marijampolės savivaldybės administracija nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Marijampolės savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.

 

XI SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Duomenų subjektų teisės Marijampolės savivaldybės administracijoje įgyvendinamos neatlygintinai.

52. Esant teisės aktų kolizijai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, taikomas specialus teisės aktas konkuruojantis su bendrąja tvarka.

 

______________________________________________

Į pradžią