Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-324 2018-11-26
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-33 "DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

,Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-33 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio  26 d. Nr. 1-324

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu,  16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-33 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zita Bungardienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 


PATVIRTINTA

Marijampolė savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-33

(Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio  26  d.

sprendimo Nr. 1-324 redakcija)

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius mažmeninės prekybos (pardavimo) ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose reikalavimus, šio Aprašo laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių, teikiančių paslaugas viešosiose vietose, atsakomybę.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešosiose vietose rekomendacijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-45 „Dėl pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-26 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ ir Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. DV-941 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“.

3. Aprašas netaikomas prekybai ir paslaugų teikimui iš statinių, kurie yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, ir asmenims, prekiaujantiems ir teikiantiems paslaugas nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose teritorijose.

4. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai ir kitos žmonių susibūrimo vietos), kurioje vykdoma prekyba  arba teikiamos paslaugos iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų,  nestacionarių viešojo maitinimo įmonių (lauko kavinių).

Prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu pardavimu, paslaugų teikimu (nuomos, buities, taksofonų, nesudėtingų atrakcionų ir kt.), gamyba bei vartojimu iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, nestacionariose viešojo maitinimo įmonėse (lauko kavinėse), prie veikiančių stacionarių viešojo maitinimo įmonių (aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių, neįruošiant atskirų prekybos vietų).

Paslauga atlygintina veikla arba (ir) jos rezultatas, kuriais siūloma tenkinti ar yra tenkinamas konkretus vartotojo poreikis.

Paslaugų teikėjas – asmuo, kuris vykdydamas savo verslą siūlo ir atlygintinai suteikia paslaugas vartotojams.

Pardavėjas asmuo, kuris verčiasi prekyba ir vykdydamas savo verslą siūlo ir parduoda prekes vartotojams.

Laikini prekybos įrenginiai tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai (vežimėliai, prekystaliai, stendai, ir kt.).

Prekybai pritaikytas automobilis (mobilioji prekybos transporto priemonė) ar jų priekabos mobilioji transporto priemonė, pritaikyta prekybai ar paslaugų teikimui.

Laikini įrenginiai paslaugai teikti tai sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti tam tikru nustatytu maršrutu įranga, skirta paslaugai teikti (bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, vandens dviračiai, valtys, ir kt.).

Laikinas nesudėtingas prekybos (paslaugų) statinys kioskas, paviljonas, lauko kavinė.

Kioskas pagal suderintą su savivaldybės vyriausiuoju architektu projektą lauke pastatyta be pamatų ir prekybos salės laikina patalpa, kuri gali būti nukelta arba išmontuota ir iš kurios prekės parduodamos pro langelį (prieangis prie langelio prekybos sale nelaikomas).

Paviljonas Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.

Nestacionari viešojo maitinimo įmonė (lauko kavinė) – lauke įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kuri skirta viešojo maitinimo paslaugoms teikti.

Aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių – sukomplektuotas laikinas statinys be atskiros prekybos vietos, skirtas aptarnauti stacionarios viešojo maitinimo įmonės lankytojus.

Nesudėtingas atrakcionas – nesudėtingas pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamas atrakcionas, batutas, žaidimų aikštelė ir pan.).

Pramoginis įrenginys mechaninis įrenginys, skirtas viešai naudoti pramogaujantiems asmenims linksminti, keičiant jų padėtį erdvėje.

Pramoginio įrenginio savininkas fizinis ar juridinis asmuo, kuriam pramoginis įrenginys priklauso nuosavybės teise, arba pramoginio įrenginio valdytojas, kuris valdo ar naudoja šį įrenginį bei juo disponuoja turto patikėjimo teise.

Operatorius savininko paskirtas asmuo, valdantis pramoginį įrenginį ir jį visada prižiūrintis, kai jis skirtas viešai naudoti.

Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose (toliau – Leidimas) – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Marijampolės savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (3 ir 4 priedai).

5. Aprašas yra privalomas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose prekiaujantiems ir teikiantiems paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.

    

II SKYRIUS

MAŽMENINĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI

 

6. Mažmeninės prekybos viešosiose vietose būdai yra šie:

6.1. prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių. Prekybai nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių priskiriama prekių ekspozicijos šalia stacionaraus prekybos pastato įrengimas;

6.2. prekyba iš kioskų, paviljonuose;

6.3. prekyba iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, prekyba iš automobilių ar jų priekabų;

6.4. prekyba lauko kavinėse. Prekybai lauko kavinėse priskiriama aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių ir nestacionarios laikinos lauko kavinės;

6.5. prekyba renginių metu. Prekybos teikimo vietą ir plotą renginio metu nustato renginio organizatorius.

7. Paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

7.1. paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų įrenginių;

7.2. paslaugų teikimas iš kioskų, paviljonuose;

7.3. paslaugų teikimas renginių metu. Paslaugų teikimo vietą ir plotą renginio metu nustato renginio organizatorius;

7.4. poilsiui ir sportui skirtų reikmenų, vandens pramogų priemonių, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių nuoma; žaidimų, mažųjų atrakcionų organizavimas; fotografų, menininkų, kinkomojo transporto, keleivių vežimo pramoginėmis transporto priemonėmis, taksofonų, svėrimo, batų valymo paslaugos. Paslaugų teikimo plotas nustatomas paslaugų vietos plane (schemoje).

8. kiti teisės aktų nedraudžiami prekybos ir paslaugų teikimo būdai.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

9. Fizinis ar juridinis asmuo (toliau – Asmuo), norintis gauti leidimą Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos pradžios pateikia paraišką (1 priedas).

10. Paraiškoje, kuri gali būti teikiama popierine forma ar elektroninėmis priemonėmis, nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninis paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; veiklos vykdymo dokumento numeris; prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdas ir užimamas plotas (kv. m); prekių asortimentas ar paslaugų rūšis; prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresas ir laikotarpis.

11. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

11.1. individualios veiklos vykdymo pažyma;

11.2. ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas arba dokumentas, patvirtinantis teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantis dokumentas (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu), kai asmuo pageidauja prekiauti savo išauginta žemės ūkio produkcija;

11.3. bityno pasas (prekiaujant medumi);

11.4. gyvūną identifikuojantis dokumentas (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu paslaugą);

11.5. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, kulinarinio paveldo fondo sertifikatas, meno kūrėjo pažymėjimas ar tradicinio amatininko sertifikatas;

11.6. laikino nesudėtingo prekybos (paslaugų) statinio (įrenginio) projekto pagrindinis lapas su pritarimo žyma ir galiojimo terminu. Pritarimus laikiniems nesudėtingiems prekybos statiniams išduoda Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, pagal patvirtintą tvarką;

11.7. sutartinius santykius įteisinantis dokumentas, jeigu kioske (paviljone) veiklą numato vykdyti ne kiosko (paviljono) savininkas;

11.8. pramoginių įrenginių išdėstymo supaprastintas projektas (teikiant paslaugas pramoginiais įrenginiais), kurį sudaro:

11.8.1. aiškinamasis raštas;

11.8.2. pramoginių įrenginių išdėstymo planas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;

11.8.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su išmatavimais;

11.8.4. vizualinė informacija (įrenginių foto nuotraukos);

11.8.5. veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso kopija, galiojanti iki leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose galiojimo pabaigos;

11.9. jeigu prašoma išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, įrašytais į Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą, papildomai pateikiama:

11.9.1. potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažyma;

11.9.2. atrakcionams valdyti savininko paskirto operatoriaus pareiginė instrukcija, kurioje numatomos jo funkcijos, pareigos, atsakomybė.

12. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose vykstančių renginių metu, Administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos pradžios pateikia paraišką (2 priedas).

13. Paraiškoje, kuri gali būti teikiama popierine forma ar elektroninėmis priemonėmis, nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninis paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; veiklos vykdymo dokumento numeris; renginio pavadinimas, data, prekybos ar paslaugų teikimo būdas ir plotas (kv.m); prekių asortimentas (paslaugos rūšis); prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresas ir laikotarpis; atsakingo asmens vardas ir pavardė; renginio organizatoriaus suderinimas. Jeigu renginio organizatorius yra Marijampolės savivaldybės administracija, renginio organizatoriaus sutikimo nereikia.

14. Kartu su paraiška pateikiami dokumentai nurodyti 11 punkte.

15. Teikiant paraišką elektroninėmis priemonėmis pridedami dokumentai taip pat pateikiami elektroninėje formoje, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant nuskaitytus originalius dokumentus.

16. Už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako dokumentus leidimui gauti pateikęs asmuo.

17. Pasibaigus leidimo prekiauti ar teikti paslaugas kioske (paviljone) galiojimo laikui, jeigu asmuo pageidauja toliau vykdyti tą pačią veiklą ir nepasikeitė kiosko (paviljono) užstatymo plotas, privalo gauti naują leidimą. Norint gauti leidimą tais pačiais kalendoriniais metais, pateikiama tik paraiška.

18. Leidimai išduodami per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

19. Leidimai prekiauti ir (ar) teikti paslaugas iš kioskų ir paviljonuose išduodami 1 mėnesio,  3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų laikotarpiui.

20. Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išduodami renginio trukmės laikui.

21. Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti jiems šios teisės.

22. Leidimas neišduodamas, jeigu:

22.1. netinkamai, neišsamiai užpildytas prašymas;

22.2. pateikti ne visi nurodyti dokumentai;

22.3. nesumokėta nustatyta vietinė rinkliava.

23. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

23.1. asmuo pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;

23.2. įmonė yra likviduojama arba išregistruota iš Juridinių asmenų registro;

23.3. paaiškėja, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;

23.4. yra gautas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą už nustatytus pažeidimus;

23.5. gauta kontroliuojančių tarnybų informacija, kad parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos neatitinka darbo ir gaisrinės saugos bei kitų teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETAI

 

            24. Laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, lauko kavinių projektai turi būti parengti ir patvirtinti (suderinti) su Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu.

            25. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai įrengtos specializuotos transporto priemonės, lauko kavinės, išskyrus renginių metu, įrengiami prekybos ar paslaugų teikimo vietos plane (schemoje) nurodytoje vietoje ir pagal patvirtintą suderintą projektą.

            26. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai įrengtos specializuotos transporto priemonės, lauko kavinės turi būti tvarkingos, atitikti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, estetinės – vizualinės kokybės reikalavimus.

            27. Reklama ant kioskų, paviljonų ar lauko kavinių įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais išorinės reklamos įrengimą.

28. Prekybos vietoje privalo būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir veiklos vykdymo dokumento numeris. Šie duomenys nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

29. Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio ir panašiai.

30. Prekybos ar paslaugos teikimo vieta negali trukdyti eismui, ji turi būti valoma, švari ir tvarkinga. Prekybos vietoje privalo būti šiukšlių dėžė. Jeigu prekiaujama iš kioskų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, paviljonuose, laikinose lauko kavinėse, būtina sudaryti sutartį su atliekas tvarkančia įmone.

31. Poilsio vietose galima prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, įrengiant nestacionariąsias viešojo maitinimo vietas (nestacionarias lauko kavines), poilsiui ir sportui skirtą įrangą (skėčius nuo saulės, gultus, plaukiojimui ar nardymui skirtą inventorių, dviračius, vandens dviračius, motociklus ir t. t.).

32. Teikiant kinkomojo transporto (pasivažinėjimo) paslaugą būtina informuoti Marijampolės valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir gauti jos išduodamą nustatytos formos leidimą pramoginiam renginiui su gyvūnu.

 

V SKYRIUS

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO REGLAMENTAVIMAS IR APRIBOJIMAI

 

33. Juridiniai ar fiziniai asmenys prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens išduotą leidimą. Už leidimo išdavimą mokama Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta vietinė rinkliava.

34. Pasibaigus Leidimo, išduoto pagal 6.3 ir 6.4 punktuose nurodytą prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdą, galiojimo laikui, per 15 kalendorinių dienų nuo Leidimo galiojimo pasibaigimo dienos prekybai ir (ar) paslaugų teikimui įrengti specializuoti automobiliai, lauko kavinė (priskiriama aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių) privalo būti pašalinti. Neįvykdžius minėto reikalavimo, prekybai įrengtų specializuotų automobilių, lauko kavinės (priskiriama aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių) nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės administracijos patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas.

35. Pasibaigus Leidimo, išduoto pagal 6.2 ir 7.2 punktuose nurodytą prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdą, galiojimo laikui, jeigu daugiau nebus vykdoma veikla, kiosko (paviljono) savininkas privalo per 30 kalendorinių dienų jį nukelti ir sutvarkyti teritoriją. Neįvykdžius šio reikalavimo kiosko (paviljono) nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės administracijos patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas.

36. Išdavus leidimą pagal 6.5 ir 7.3 punktuose nurodytą prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdą, asmenys privalo iškart po renginio išardyti ir išvežti laikinus prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius.

37. Viešosios vietos, kuriose leidžiama teikti paslaugas ir (ar) prekiauti visomis prekėmis, kurių mažmeninė prekyba nėra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatomos Administracijos direktoriaus įsakymu.

38. Administracijos direktorius gali nustatyti darbo laiką tam tikrose prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietose, jei tai būtina žmonių saugumui ir rimčiai (tvarkai) užtikrinti, prekių asortimentą, laikotarpį, per kurį galima prekiauti, bei kitas prekybos sąlygas.

39. Prekybos ir paslaugų teikimo vietose privaloma laikytis Triukšmo prevencijos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose taisyklių.

 40. Prekyba ir (ar) paslaugų teikimas renginių metu leidžiama tik renginio organizatoriaus nurodytose vietose.

41. Maisto prekėmis ir žaislais prekiaujančių juridinių asmenų darbuotojai ir šiomis prekėmis prekiaujantys individualia veikla besiverčiantys fiziniai asmenys privalo tikrintis sveikatą nustatyta tvarka ir laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Higienos normų ir taisyklių reikalavimų.

42. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi turėti nustatyta tvarka išduotą leidimą higienos pasą ir laikytis šiai ūkinei komercinei veiklai keliamų reikalavimų.

43. Asmenys, prekiaujantys maisto prekėmis, privalo turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

44. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

45. Parduodamos prekės turi būti ženklinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintomis Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėmis.

46. Pardavėjui draudžiama parduoti prekes:

46.1. kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose yra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais;

46.2. kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

46.3. be jų atitikties dokumentų, išduotų teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

46.4. kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

46.5. kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;

46.6. kurios buvo iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;

46.7. neturint licencijos, jeigu įstatymuose nustatyta, kad mažmeninė prekyba tomis prekėmis leidžiama tik turint  mažmeninės prekybos tomis prekėmis licencijas.

47. Paslaugos teikėjui draudžiama:

47.1. naudoti produktus atitinkamai pagal teikiamą paslaugą, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;

47.2. naudoti produktus, kurie gali sukelti sveikatos sutrikimus;

47.3. siūlyti vartotojui paslaugą, kuri gali kelti riziką.

48. Parduodamos prekės turi būti saugios atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Lietuvoje tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.

49. Parduodamos prekės turi būti tinkamos kokybės, t. y. prekės savybės neturi būti blogesnės nei numatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir prekės pirkimo – pardavimo sutartyje.

50.  Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

51. Parduodamos prekės turi būti sukomplektuotos taip, kad atitiktų pirkimo – pardavimo sutartyse nustatytas komplektiškumo sąlygas, o jeigu sutartyse šios sąlygos neaptartos, sukomplektuotos taip, kad atitiktų prekybos papročių ir įprastai reiškiamus reikalavimus.

52. Prekių laikymo ir išdėstymo prekybos vietoje, taip pat prekybos jomis sąlygos turi atitikti teisės aktuose nustatytus higienos, visuomenės sveikatos priežiūros, prekių tvarkymo, saugos reikalavimus bei gamintojo pateikiamuose normatyviniuose dokumentuose nustatytas sąlygas.

53. Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami prekių masei, tūriui, ilgiui nustatyti, turi būti su galiojančiu patikros žymeniu ir atitikti matavimo ribas ir tikslumą. Matavimo prietaisai tikrinami Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka.

 

 

 

VI SKYRIUS

PARDAVĖJO IR (AR) PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS

 

54. Pardavėjas ir (ar) paslaugos teikėjas privalo:

54.1. turėti prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietoje Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens išduotą leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, verslo liudijimą (asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas), individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, maisto tvarkymo įmonės pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, asmens medicininę knygelę;

54.2. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą;

54.3. parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti vartotojui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą – pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

54.4. parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų vartotojo išsirinktą pavyzdį;

54.5. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

54.6. parduodant ne maisto prekes, pateikti vartotojui įstatymų reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija yra suteikta;

54.7. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad vartotojas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

54.8. sudaryti sąlygas vartotojui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti ar patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;

54.9. suteikti vartotojui būtiną, teisingą ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes;

54.10. vartotojui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti  jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo; jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu pardavėjas ir vartotojas nesutaria kitaip;

54.11. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojo nuostolius, jeigu jie turėti dėl to, kad vartotojas įsigijo netinkamos kokybės prekę, nebuvo pateikta teisės aktuose nustatyta informacija apie prekę arba ji buvo klaidinama;

54.12. laikytis įstatymuose nustatytų prekių pardavimo draudimų ir ribojimų;

54.13. sužinojęs, kad parduodamos prekės yra nesaugios, nedelsiant nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti vartotojus, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;

54.14. paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas;

54.15. paslaugų vartotojui turi būti suteikta informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu;

54.16. tvarkyti paskirtą prekybos ar paslaugų teikimo vietą, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis;

54.17. vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

VII  SKYRIUS

ATSISKAITYMO SU PIRKĖJAIS IR (AR)  PASLAUGOS GAVĖJAIS ORGANIZAVIMAS

 

55. Atsiskaitymai (mokėjimas) vykdomi ir prekių ir (ar) paslaugų pirkimą - pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantys dokumentai pirkėjams ir (ar) paslaugos gavėjams išduodami teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Pirkėjas ir (ar) paslaugos gavėjas gali pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus arba mokėjimo kortele mokamas sumas tikrino nepasitraukęs nuo prekystalio.

 

VIII SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

57. Pardavėjų ir (ar) paslaugų teikėjų veiklą, jų parduodamų prekių ar paslaugų saugą ir kokybę gali tikrinti tam įgalioti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Pardavėjas ir (ar) paslaugos teikėjas, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.

59. Asmenys, pažeidę šio Aprašo tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IŠDUODANT LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSE VIETOSE AR IŠDUODANT LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS RENGINIO METU

 

60. Asmens duomenų tvarkymo tikslas išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu – nustatyti asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugos tekimui.

61. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu, tvarkyti asmens duomenis yra būtina vykdant Marijampolės savivaldybės administracijai pavestas viešosios valdžios funkcijas. Viešosios valdžios funkcijos įtvirtintos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 34, 37 ir 39 punktais.

62. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

63. Marijampolės savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, dalyvaujantis leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose ar leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimo procese, pasirašytinai įsipareigoja saugoti asmens duomenis, kurie jam tapo žinomi išduodant leidimą.

64. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu, besikreipiančiam Leidimo asmeniui duodama užpildyti numatytos formos paraiška dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimo arba paraiška dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimo.

65. Paraiškoje dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimo arba paraiškoje dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimo renkami tokie asmens duomenys: vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, individualios veiklos pažymos numeris, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

66. Išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose ar išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu gali būti renkami ir kiti 65 punkte nenurodyti asmens duomenys, kai tokių asmens duomenų rinkimo pagrindas numatytas šiame Apraše ir asmens duomenys yra būtini paslaugos teikimui.

67. Teikdama paslaugą, Marijampolės savivaldybės administracija turi teisę gauti duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, VĮ Registrų centro apie juridinį asmenį, Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos apie sumokėtą vietinę rinkliavą.

68. Užpildytos paraiškos saugomos Marijampolės savivaldybės administracijos dokumentacijos plane nustatytą laikotarpį. Pasibaigus saugojimo terminui asmens duomenys sunaikinami.

            69. Apie asmens duomenų tvarkymą asmuo, kuris kreipiasi dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose ar leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išdavimo, informuojamas patvirtintos formos paraiškos dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimo arba paraiškos dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išnašoje, kurioje nurodyta tokia informacija: duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys, duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, asmens duomenų saugojimo laikotarpis, duomenų subjekto teisės asmens duomenų tvarkymo srityje.

_________


                                                                                          Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės

                                                                                                                        savivaldybės viešosiose vietose

                                                                                                                        tvarkos aprašo

                                                                                                                        1 priedas

(Paraiškos gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose formos pavyzdys)

 

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(juridinio asmens kodas arba fizinio asmens veiklos vykdymo dokumento Nr., ŪŪP Nr.)

 

(buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

(telefono Nr., el. pašto adresas)


Marijampolės savivaldybės administracijos

Direktoriui

PARAIŠKA

DĖL LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE  IŠDAVIMO

 

 

(data)

Marijampolė

 

Prašau  išduoti leidimą (pažymėti)  prekiauti,   teikti paslaugas

Prekybos ar paslaugų teikimo būdas (pažymėti)

 nuo laikinojo prekybos įrenginio (plotas kv. m)

 iš kiosko   paviljono (užstatymo plotas kv. m)

 iš prekybai pritaikyto automobilio (valst. Nr.)

 lauko kavinėje (plotas kv. m)

 aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių (plotas kv. m)

 paslaugos (pavadinimas, plotas kv.m)

Prekių asortimentas, teikiamų paslaugų rūšis (pažymėti)

 savo žemėje išaugintos:  daržovės  vaisiai  uogos  gėlės

 gėlių puokštės  gėlės  žvakės

 mėsa ir jos gaminiai  duona ir jos gaminiai  pienas ir jo gaminiai  fasuoti maisto produktai  pramoninės prekės

 tautodailės gaminiai

 viešasis maitinimas

 kita(pažymėti)

Prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresas

 

Prekybos ar paslaugų teikimo laikotarpis

 

            PRIDEDAMA:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės

                                                                                                                        savivaldybės viešosiose vietose

                                                                                                                        tvarkos aprašo

                                                                                                                        2  priedas

(Paraiškos gauti leidimą prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu formos pavyzdys)

 

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(juridinio asmens kodas arba fizinio asmens veiklos vykdymo dokumento Nr., ŪŪP Nr.)

 

(buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

(telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

Direktoriui

PARAIŠKA

DĖL LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS RENGINIO METU IŠDAVIMO

 

(data)

Marijampolė

 

Prašau  išduoti leidimą (pažymėti)   prekiauti ,  teikti paslaugas

Renginio pavadinimas, data

 

Prekybos ar paslaugų teikimo būdas (pažymėti)

 nuo laikinojo prekybos įrenginio (plotas kv. m)

 iš kiosko   paviljono (užstatymo plotas kv. m)

 iš prekybai pritaikyto automobilio (valst. Nr.)

 lauko kavinėje (plotas kv. m)

 paslaugos (pavadinimas, plotas kv.m)

Prekių asortimentas, teikiamų paslaugų rūšis (pažymėti)

 savo žemėje išaugintos:  daržovės  vaisiai  uogos  gėlės

 gėlių puokštės  gėlės  žvakės

 mėsa ir jos gaminiai  duona ir jos gaminiai  pienas ir jo gaminiai  fasuoti maisto produktai  pramoninės prekės

 tautodailės gaminiai

 viešasis maitinimas

 kita(pažymėti)

Prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresas

 

Prekybos ar paslaugų teikimo

laikotarpis

 

            PRIDEDAMA:

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

SUDERINTA

Renginio organizatoriai

_________________________________________               

  (Renginio organizatoriaus vardas, pavardė, parašas)
           
 Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose forma)

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

LEIDIMAS PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

0000-00-00 Nr. XX-

Marijampolė

 

Juridinio (fizinio) asmens

pavadinimas (vardas ir pavardė)

 

 

Juridinio asmens kodas/

fizinio asmens verslo liudijimo,

individualios veiklos vykdymo pažymos,

ūkininko ūkio pažymėjimo numeris

 

 

Juridinio (fizinio) asmens buveinė

(adresas)

 

 

Prekybos ar paslaugų teikimo vieta:

prekybinė įranga ir užimamas plotas (m²)

prekybos vietos adresas

 

 

Prekių asortimentas, paslaugos rūšis

 

 

Leidimas galioja

 

 

 

Leidimą išdavusio asmens pareigos                                                                               Vardas, pavardė

 

 


Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu forma)

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

LEIDIMAS PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS RENGINIO METU

 

0000-00-00 Nr. XX-

Marijampolė

 

Juridinio (fizinio) asmens

pavadinimas (vardas ir pavardė)

 

Juridinio asmens kodas/

fizinio asmens verslo liudijimo,

individualios veiklos vykdymo pažymos,

ūkininko ūkio pažymėjimo numeris

 

Juridinio (fizinio) asmens buveinė

(adresas)

 

Renginio pavadinimas

 

Renginio vieta (adresas)

 

 

Prekybos ar paslaugų teikimo) vieta:

prekybos ar paslaugų teikimo įranga ir

užimamas plotas (m²)

 

Prekių ar paslaugų asortimentas

 

Leidimas galioja

 

 

 

Leidimą išdavusio asmens pareigos                                                                               Vardas, pavardė

                                   

           

 

 

 

___

Į pradžią