Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-2067 2018-12-13
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEDŲ TVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEDŲ TVIRTINIMO

 

 

2018 m. gruodžio 13 d. Nr. DV-2067

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u pridedamus:

1.   Prašymas „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo“ / tėvams (globėjams, rūpintojams) (1 priedas);

2.   Prašymas „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo“ /institucijoms, įstaigoms, organizacijoms (2 priedas);

3.      Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planas (3 priedas);

4.   Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo įvertinimas ir įsivertinimas (4 priedas).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

Inga Balandinaitė, (8343)  90 075, el. p. inga.balandinaite@marijampole.lt

 

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

      PATVIRTINTA

      Marijampolės savivaldybės administracijos

      direktoriaus 2018 m. gruodžio   13   d.

      įsakymu Nr. DV-2067

      1 priedas

 

Fizinio asmens vardas, pavardė

 

Adresas

 

Telefonas, el. paštas

 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMSSKYRIMO   

 

 

data

Marijampolė

 

            Prašau mano sūnui/dukrai ________________________________________________

                                     (vaiko vardas, pavardė, gimimo data)

________________________________________________________________________________

(adresas, mokymosi įstaiga, klasė)

 

(skirti, pakeisti, pratęsti, panaikinti) koordinuotai teikiamas paslaugas, nes _______________________________________________________________________________

(nurodomos priežastys, dėl kurių reikalinga teikti koordinuotas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1.      Vaiko gimimo liudijimo/ asmens dokumento kopija;

2.      Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos kopija (jei yra);

3.      Pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo.

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

___________________

_______________________________

(parašas)

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

                                                                                           PATVIRTINTA

      Marijampolės savivaldybės administracijos

      direktoriaus 2018 m. gruodžio  13 d.

      įsakymu Nr. DV-2067

                                                                                           2 priedas

 

(įstaigos blankas su rekvizitais)

 

__________________________________________________________________________

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) SKYRIMO 

 

 

data

Marijampolė

                       

 

            Prašau____________________________________________________________________

                      (vaiko vardas, pavardė, gimimo data)

 

________________________________________________________________________________

(adresas, mokymosi įstaiga, klasė, ugdymosi programa)

(skirti, pakeisti, pratęsti, panaikinti) koordinuotai teikiamas paslaugas.

________________________________________________________________________________________________

(tėvų vardai, pavardės, gimimo datos, telefonų numeriai, šeimos sudėtis: pilna, nepilna šeima, gyvena su patėviu ir t. t.)

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 (prašymo pateikimo motyvai:  kokia buvo teikta  pagalba, kokia pagalba būtų reikalinga, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis dėl pagalbos teikimo vaikui)

________________________________________________________________________________

 

          PRIDEDAMA:

1.      Vaiko gimimo liudijimo/ asmens dokumento kopija;

2.       Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos kopija (jei yra);

3.      Pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar

          teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų                     skyrimo;

4.       Kita aktuali informacija.

 

 

_______________________________________

__________________

_________________________

(įstaigos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PATVIRTINTA

      Marijampolės savivaldybės administracijos

      direktoriaus 2018 m. gruodžio  13 d.

      įsakymu Nr. DV-2067

     3 priedas

 

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

...................................

 (data)

Marijampolė

 

  1. Bendrieji duomenys:

1.1.            Informacija apie vaikus šioje šeimoje:

 

Nr.

 

1 vaikas

2 vaikas

3 vaikas

4 vaikas

5 vaikas

1.

Vardas

 

 

 

 

 

 

2.

Pavardė

 

 

 

 

 

 

3.

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

4.

Lytis (V / M)

 

 

 

 

 

 

5.

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

 

 

 

6.

Kontaktinis tel. numeris (jei turi)

 

 

 

 

 

 

7.

Tautybė

 

 

 

 

 

 

8.

Dominuojanti kalba

 

 

 

 

 

 

9.

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, mokykla ar kita ugdymo įstaiga, kurią lanko vaikas

 

 

 

 

 

 

10.

Sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje užregistruotas vaikas

 

 

 

 

 

 

12.

Ar vaikas yra neįgalus arba jam / jai nustatyti spec. poreikiai?

(pažymėti „Taip“, „Ne“ arba „Nežinau“)

 

 

 

 

 

 

1.2.             Informacija apie suaugusius asmenis:

 

Nr.

 

1 suaugęs asmuo

2 suaugęs asmuo

3 suaugęs asmuo

4 suaugęs asmuo

5 suaugęs asmuo

1.

Vardas

 

 

 

 

 

 

2.

Pavardė

 

 

 

 

 

 

3.

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

4.

Lytis

 

 

 

 

 

 

5.

Giminystės ryšys su vaiku

 

 

 

 

 

 

6.

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

 

 

 

7.

Kontaktinis telefono numeris

 

 

 

 

 

 

8.

Darbovietė

 

 

 

 

 

 

9.

Tautybė

 

 

 

 

 

 

10.

Dominuojanti kalba

 

 

 

 

 

 

11.

Ar suaugęs asmuo yra neįgalus arba jam / jai nustatyti spec. poreikiai?

(pažymėti „Taip“, „Ne“ arba „Nežinau“)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.             Informacija apie vaikui ir jo šeimai šiuo metu teikiamas paslaugas:

 

Institucijos, teikiančios paslaugas, pavadinimas / paslaugos rūšis

Specialisto vardas, pavardė

Specialisto pareigybė

Specialisto kontaktiniai duomenys (el. paštas / kontaktinis tel. Nr.)

Kam teikiamos paslaugos (vaikui, kitam šeimos nariui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų komandos posėdis:

 

Specialisto (atvejo vadybininko) vardas, pavardė, pareigybė

 

Specialisto (atvejo vadybininko) kontaktiniai duomenys (el. paštas; tel. nr.)

 

 

Dalyvių vardas (-ai), pavardė (-ės) / pareigybės ir kontaktai (el. paštas; tel. nr.)

 

 

Įrašai apie Pagalbos vaikui ir šeimai komandos posėdžius:

 

Data

Komandos posėdžių tikslai ir tematika

 

Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo šeimai veiksmų plano sudarymas

 

(1) Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo šeimai veiksmų plano peržiūra: aptariami ir fiksuojami reikšmingi įvykiai nuo paskutinio pagalbos vaikui specialistų komandos posėdžio bei pokyčiai, susiję su veiksmų plane numatytų priemonių taikymu.

 

 

(2) Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo šeimai veiksmų plano peržiūra: aptariami ir fiksuojami reikšmingi įvykiai nuo paskutinio pagalbos vaikui specialistų komandos posėdžio bei pokyčiai įgyvendinant veiksmų planą. Jei pokyčiai nestebimi, situacija analizuojama detaliai, išsiaiškinamos priežastys.

 

 

 

Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo šeimai užbaigimas ir teikimo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo įvertinimas ir įsivertinimas.

 

 

Veiksmų planas:

 

Nr.

Tikslas

Siekiamas rezultatas

Priemonė

Kas tai atliks

(institucija: specialisto pareigos, vardas, pavardė)

Trukmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai)               .....................          ...........................................    

                                                                             (parašas)                              (vardas, pavardė)  

 

                                                                        .....................          ...........................................    

                                                                             (parašas)                              (vardas, pavardė)  

 

Specialistai, sudarantys ir vykdantys planą:

                                          

                              ........................       .....................         .................................

                                         (pareigos)                   (parašas)                       (vardas, pavardė)

 

                              ........................       .....................         .................................

                                        (pareigos)                    (parašas)                        (vardas, pavardė)

               

                                     ........................       .....................         .................................

           

                                          (pareigos)                    (parašas)                        (vardas, pavardė)

 

Atvejo vadybininkas                          ......................            ................................

                                                                                 (parašas)                        (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

                                                                                           PATVIRTINTA

      Marijampolės savivaldybės administracijos

      direktoriaus 2018 m. gruodžio 13 d.

      įsakymu Nr. DV-2067


     4 priedas

 

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖS, VEIKSMINGUMO IR PRIEINAMUMO ĮVERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS

......................................

(data)

Marijampolė

  1. Bendrieji duomenys:

 

Vaiko vardas, pavardė, gimimo data

 

Vaiko vardas, pavardė, gimimo data

 

Vaiko vardas, pavardė, gimimo data

 

Motinos vardas, pavardė, gimimo data

 

Tėvo vardas, pavardė, gimimo data

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

 

2.  Koordinuotos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (pažymėti)

 

Rodikliai

Įvykdyta

Įvykdyta iš dalies

Neįvykdyta

Pastabos

Suteikta reikiama sveikatos priežiūros pagalba vaikui

 

 

 

 

 

Suteikta reikiama socialinė parama vaikui ir jo tėvams (globėjams)

 

 

 

 

 

Užtikrinta vaiko teisė į ugdymąsi

 

 

 

 

 

Suteikta reikiama švietimo pagalbos specialistų pagalba

 

 

 

 

 

Pagalba suteikta kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos

 

 

 

 

Pagalba vaikui ir jo tėvams prieinama

 

 

 

 

Informacija ir konsultacijos suteiktos susijusioms tarnyboms

 

 

 

 

Suteikta kita pagalba (įrašyti)

 

 

 

 

 

 

3. Koordinuotos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (pažymėti)

 

Rodikliai

Taip

Iš dalies taip

Ne

Pastabos

Koordinuotų paslaugų teikimo poreikis identifikuotas anksti

 

 

 

 

Reikalingos paslaugos suteiktos nedelsiant po to, kai nustatytas poreikis

 

 

 

 

Sudarytas individualus koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planas

 

 

 

 

Plane numatytos paslaugų teikėjų atsakomybės ir veiklos

 

 

 

 

Veikiama atsižvelgiant į paslaugų teikėjų pagrįstus argumentus bei suderintą nuomonę

 

 

 

 

Paslaugų teikėjų vaidmenys prireikus derinami/papildomi/tikslinami

 

 

 

 

Tikslai numatyti suderinus tėvų ir paslaugų teikėjų lūkesčius

 

 

 

 

Paslaugų teikėjai veikia bendradarbiaudami

 

 

 

 

Užtikrinamas informacijos konfidencialumas

 

 

 

 

Paslaugų teikėjai veikia bendradarbiaudami

 

 

 

 

Atvejo vadybininkas siekia grįžtamojo ryšio / veiklos kokybės

 

 

 

 

Veikla fiksuojama dokumentuose

 

 

 

 

 

  1. Visų galimų išteklių panaudojimas (pažymėti)

 

Rodikliai

Taip

Iš dalies taip

Ne

Pastabos

Į paslaugų teikimą įtraukti visi reikalingi paslaugų teikėjai

 

 

 

 

 

Pasinaudota visų savivaldybėje veikiančių švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų institucijų resursais

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

 

  1. Tėvų pasitenkinimas koordinuotomis paslaugomis (pildo vertintojai – pažymėti)

 

Rodikliai

Taip

Iš dalies taip

Ne

Pastabos

Tėvai noriai bendrauja, įsitraukia į procesą

 

 

 

 

Tėvus tenkina jiems ir vaikui teikta pagalba

 

 

 

 

Šeimoje pastebėti teigiami pokyčiai

 

 

 

 

Tėvai teigiamai vertina gaunamą informaciją ir rekomendacijas, susijusias su vaikų priežiūra

 

 

 

 

Tėvai teigiamai vertina tarpusavio santykius su pagalbą teikiančiais specialistais

 

 

 

 

Tėvai išreiškia pasitikėjimą pagalbą teikiančių specialistų kompetencija

 

 

 

 

Tėvai teigiamai vertina koordinuotų paslaugų prieinamumą

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

Plano įgyvendinimo trukmė:

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai)              .....................          ...........................................    

                                                                             (parašas)                              (vardas, pavardė)  

 

                                                                        .....................          ...........................................    

                                                                             (parašas)                              (vardas, pavardė)  

 

Specialistai, sudarantys ir vykdantys planą:

                                          

                              ........................       .....................         .................................

                                         (pareigos)                   (parašas)                       (vardas, pavardė)

 

                              ........................       .....................         .................................

                                        (pareigos)                    (parašas)                        (vardas, pavardė)

               

                                     ........................       .....................         .................................

                                        (pareigos)                    (parašas)                        (vardas, pavardė)

 

Atvejo vadybininkas                          ......................            ................................

                                                                             (parašas)                        (vardas, pavardė)     

 

 

Į pradžią