Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-6 2019-01-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 28 d. Nr. 1-6

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-124 „Dėl strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarkos patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-339 redakcija.

 

2. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-339 redakcija.

 

3. Pripažinti netekusiais galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 29 d sprendimo Nr. 1-2 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas)  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės merė

Irena Lunskienė

 

 

 

 

Vilija Ramanauskaitė

Gintarė Labutytė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

Dokumento priedai:
1-6 - STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
1-6 - PLANAS. (Neteko galios 2019-12-20 sprendimu Nr. 1-339)
Į pradžią