Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-249 2019-02-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2019-2022 METŲ PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO  20192022 METŲ PROGRAMOS  PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019  METŲ

KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m.  vasario 14 d. Nr. DV-249

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 ir 4 punktais ir Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programa, patvirtinta  Marijampolės savivaldybės tarybos  2018 m. gruodžio 21 d.  sprendimu Nr. 1-345 „Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos 2019–2022 metų programos patvirtinimo“,

t v i r t i n u    Marijampolės savivaldybės  jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos projektų finansavimo 2019 metų konkurso nuostatus (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius      

 

 

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loreta Rutkauskienė, 90091

 

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 

                                                                            2019 m. vasario 14  d. įsakymu

                                             Nr. DV-249

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS  JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 

20192022  METŲ PROGRAMOS  PROJEKTŲ  FINANSAVIMO 2019 METŲ

 KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos  (toliau – Programa) projektų finansavimo 2019 metų konkurso tvarką.

2. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.1-345 „Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos patvirtinimo“, 10  punkto  lentelės 1.1 uždavinio įgyvendinimo priemonę „Skirti dalinį finansavimą jaunimo iniciatyvų veiklos programoms įgyvendinti“.

3. Programą  įgyvendina ir koordinuoja  Marijampolės savivaldybės administracijos  Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius  ir Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. Paraiška – konkurso dalyvio pagal nuostatų 1 priede pateiktą formą užpildytas, dokumentas  ir jo priedai, pateikiami siekiant gauti paramą projektui įgyvendinti.

4.2. Projektas – tikslinė jaunų žmonių grupės ar jaunimo organizacijos veikla, kai yra nustatyti pasirengimo ir įgyvendinimo terminai, tikslai, finansavimo šaltiniai, vykdytojai ir dalyviai.

4.3. Projekto dalyviai – asmenys, kuriems yra skirtas projektas (veikla) ir kurie jame dalyvauja (pvz.: renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.).

4.4. Projekto partneris – juridinis asmuo, su kuriuo projekto teikėjas yra pasirašęs projekto vykdymo bendradarbiavimo sutartį.

4.5. Projekto teikėjas – juridinis asmuo, teikiantis konkursui paraišką.

4.6. Projekto vykdytojai – asmenys, tiesiogiai ir nuolat prisidedantys prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingi už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Projekto vykdytojai nėra asmenys, laikinai    prisidedantys  prie projekto  įgyvendinimo  savo  žiniomis,  įgūdžiais bei   veikla (pvz.: meno kolektyvai, lektoriai ir pan.). Projekto vykdytojais taip pat nėra asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansine ir (ar) ūkine veikla (pvz., rėmėjai).

4.7. Veikla – jaunų žmonių organizuojami renginiai, mokymai, stovyklos ir kt.

4.8. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).

4.9. Atviras jaunimo centras – įstaiga ar jos padalinys,  kuri atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinanti jų įtraukimą į šią veiklą.

4.10. Atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, pasitikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą.

4.11. Jaunimo iniciatyva – savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla, skirta savo ir visuomenės poreikiams tenkinti.

  4.12. Padalinys – įstaigos struktūrinis vienetas, turintis savo nuostatus, įstatus, statutą ir pan.

 

5. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

 

6. Finansuojamų  Programos projektų  veiklos:       

6.1. jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimas, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;

6.2. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių,  socialinę atskirtį patiriančių  jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą;

6.3.  tarptautinio bendradarbiavimo  programos,  jaunimo ryšių plėtojimas su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis;

6.4. jaunimo iniciatyvų, naudingų savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;

6.5. mokinių  ir studentų savivaldų darbo stiprinimas;

6.6. iniciatyvos, skirtos jaunimo verslumui skatinti.

7. Programos metų prioritetas – Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nustatytas metų prioritetas.

8.  Vykdant konkursui teikiamus projektus turi būti vadovaujamasi  darbo su jaunimu principais: savanoriško dalyvavimo, atviro ir neformalaus bendravimo,  ir kitais principais, nurodytais Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme. 

9. Programai negali būti teikiami projektai, kurių tikslas yra:

9.1. poilsis ir turizmas, sporto varžybos;

9.2. pelno gavimas.

10. Programai negali būti teikiami projektai, kurie:

10.1.  kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

10.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą  religiniams ir Lietuvos valstybės tautiniams simboliams;

10.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, narkotikų bei kitų toksinių medžiagų populiarinimą;

10.4. bet kokiomis  formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

10.5. yra ar buvo  finansuojami kituose savivaldybės administracijos skelbtuose projektų ar programų finansavimo konkursuose, ar bus teikiami kitoms Savivaldybės administracijos  skelbiamoms programoms.

 

 

III SKYRIUS

 REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TEIKĖJAMS,  PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR DALYVIAMS

 

 

11. Projektų finansavimo paraiškas teikti gali:

11.1. vietinės jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.2. vietinės su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo,  Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo,  Lietuvos Respublikos labdaros  ir paramos fondų įstatymo  nustatyta tvarka;

11.3.  Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigos (veikloms pagal nuostatų 6.5 punktą);

11.4. Nacionalinių jaunimo organizacijų skyriai, filialai ar padaliniai, kurie pagal organizacijų nuostatus (įstatus) turi Marijampolės skyrius, filialus ar vidinius organizacijos  padalinius  veikiančius Marijampolės savivaldybėje (veikloms, kurias vykdys Marijampolės padaliniai, skyriai, filialai Marijampolės savivaldybės teritorijoje). 

12. Ne mažiau kaip 2/3 projekto vykdytojų turi būti jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

13. Ne  mažiau  kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

14. Projekto teikėjai  yra pripažįstami netinkamais gauti finansavimą, jeigu ankstesnių konkursų metu nevykdė įsipareigojimų: neatsiskaitė už lėšų panaudojimą, laiku nepateikė  projekto vykdymo veiklos ir finansinės ataskaitos, ne pagal paskirtį panaudojo lėšas ar kitaip pažeidė finansines projektų finansavimo nuostatas. Projektų teikėjai, pripažinti  netinkamais gauti finansavimą, netenka teisės dalyvauti projektų finansavimo konkurse vienerius metus, o pateikti projektai  nevertinami ir nefinansuojami.

 

 

IV  SKYRIUS

  PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

 

15. Paraiškas svarsto Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu  patvirtintais  Projektų vertinimo  komisijos nuostatais. 

16. Lėšos  skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į   Komisijos siūlymą.

17. Projektams, kuriems   bus skirtos lėšos,  pasirašomos  projektų finansavimo sutartys.

18. Vertinant paraiškas bus atsižvelgta į šiuos prioritetus:

18.1. projektas vykdomas su partneriais;

18.2. projektas yra papildomai finansuojamas iš kitų šaltinių;

18.3. projektas  skirtas įgyvendinti programos metų prioritetą;

19. Administracijos direktoriui priėmus galutinį sprendimą, pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai  skelbiami  interneto svetainėje www.marijampole.lt. ir paraiškoje nurodytu el. paštu pranešami projektų teikėjams. Jokia kita informacija apie projektų vertinimą ir finansavimo skirstymą neskelbiama.

 

SKYRIUS

 PROJEKTŲ  TEIKIMAS KONKURSUI

 

20. Projekto teikėjai gali teikti konkursui tik vieną paraišką.

21. Konkursui teikiami projektai turi būti aprašomi paraiškoje (1 priedas). Būtina pateikti     vieną   projekto   paraiškos egzempliorių, pasirašytą projekto teikėjo vadovo, projekto vadovo ir projekto finansininko. 

22. Teikėjas papildomai turi pateikti šiuos tinkamai patvirtintus (tikrumo žyma, vadovo parašu) dokumentus:

  22.1.  Juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją (einamųjų metų);

22.2.  projekto teikėjo įstatų kopiją;

22.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodančių dokumentų kopijas;

22.4. projekto papildomą finansavimą įrodančių dokumentų kopijas (jei yra papildomas finansavimas).

  22.5. jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą ir padalinio teisinį statusą patvirtinančių dokumentų,  pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan.) kopijas (nuostatų 11.4 punktas).

23. Paraiškos pateikiamos  pasirinkus vieną iš būdų:

23.1.  pateikiant  Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a.1,   priėmimo langelis 1 arba 2);

23.2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt,  laiško temos laukelyje (Subject) nurodant-Jaunimo iniciatyvų programos konkursui, o  užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir  Nuostatų 22 punkte  nurodytus dokumentus  pateikiant   visus  kartu  vienoje pdf rinkmenoje (faile);

24.  Teikiant paraiškas   pagal nuostatų 23.1 punktą, paraiškos ir jos priedų egzempliorius turi būti tvarkingas, išspausdintas, susegtas,  sunumeruotas.

  25. Paraiškos priimamos 20 kalendorinių dienų nuo skelbimo teikti paraiškas konkursui paskelbimo  interneto svetainėje  www.marijampole.lt. Projekto paraiška (projektas) teikiama tik vienai savivaldybės lėšomis finansuojamai programai.

  26.  Paraiškos, pateiktos pasibaigus  nurodytam terminui (25 punktas), nepriimamos ir nevertinamos.

27. Jei projekte nėra šiuose nuostatuose nustatytų  projekto veiklų, jei neatitinka nuostatų reikalavimų projekto vykdytojams ir dalyviams, jei yra pateikti ne laiku, nesilaikyta nustatytos paraiškos pildymo tvarkos, nevisiškai užpildyta paraiškos forma  ar nesilaikoma  kitų šių nuostatų reikalavimų,  pateikti projektai nevertinami.

 

 

VI   SKYRIUS

 PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

 

 

28. Projekto teikėjas, kuriam skirtas finansavimas, ne vėliau kaip 30 dienų nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos  pasirašo  projekto finansavimo sutartį.

29. Projektai finansuojami iš  savivaldybės biudžeto  pagal patvirtintą projektų išlaidų sąmatą.

30. Negali būti finansuojamos projekto išlaidos, skirtos:

30.1. ūkio inventoriui, baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms, kompiuterinei įrangai ir kitoms priemonėms ir įrangai, kuri nenusidėvi per vienerius metus, o jos vieno vieneto vertė yra didesnė negu 500 Eur, įsigyti;

30.2. pastatų rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, pagrindinėms priemonėms įsigyti,  investiciniams projektams finansuoti;

30.3. patalpoms remontuoti, rekonstrukcijai ir statybai;

30.4. transporto techninei apžiūrai ir draudimui;

30.5. projekto parengiamojo etapo išlaidoms (parengiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką, pvz.: paraiškos rašymas, sąrašų sudarymas ir pan.);

30.6. įsiskolinimams padengti;

30.7. dienpinigiams išmokėti;

31. Jei  projekto teikėjui buvo skirta mažesnė suma, negu  projekto teikėjas prašė projektų konkurso paraiškoje, tai:

31.1.  projekto teikėjas turi teisę keisti savo projekto (veiklos) apimčių įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašyto veiklos turinio ir tikslų;

31.2.   projekto teikėjas, sudarydamas sutartį su  Marijampolės savivaldybės administracija, turi elektroniniu paštu  per 5 darbo dienas  nuo elektroniniu paštu išsiųstos  pranešimo dienos dėl projekto finansavimo  suderinti su  Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi veiklas bei sąmatą  (3 priedas).

32. Lėšos gali būti naudojamos nuo  projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos iki 2019 m. gruodžio 15 d.

33. Projekto vykdytojai privalo gautas savivaldybės biudžeto lėšas naudoti tikslingai tik sutartyje numatytoms veikloms.

34. Projekto vykdytojai už gautą lėšų panaudojimą  Marijampolės savivaldybės administracijai metines lėšų panaudojimo išlaidų sąmatos vykdymo  ir  projekto veiklos ataskaitas (2 priedas) pateikia    įgyvendinus projektą pagal sutartyje numatytą terminą.   

 

VII  SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius projekto finansavimo sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos,  Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą, pripažinti lėšų skyrimą šiam projekto teikėjui netekusiu galios.

36. Administracijos direktorius gali sustabdyti lėšų pervedimą projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, jeigu jis nepateikė laiku finansinių ataskaitų apie lėšų panaudojimą ar nevykdo kitų projekto finansavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų.  

37.  Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai turi teisę  lankytis vykdomo projekto renginiuose ar dalyvauti pristatant projektą visuomenei, tikrinti, ar  skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį.

  38. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Marijampolės savivaldybės administracija tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  39. Marijampolės savivaldybės administracija neatsako, jei dėl pareiškėjo paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

  40. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Marijampolės savivaldybės administracija

 41. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

 

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos projektų finansavimo 2019 metų konkurso nuostatų

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono  numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriui

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO  POLITIKOS ĮGYVENDINIMO

2019–2022 METŲ PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METŲ

KONKURSO PARAIŠKA

 

20XX-00-00     Nr. 00-XX

Marijampolė

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO TEIKĖJĄ

 

 

1. Projekto teikėjo pavadinimas

 

 

 

 

2. Projekto teikėjo teisinis statusas

 

(pažymėkite X)

Asociacija

 

Viešoji įstaiga

 

Religinė bendruomenė ir bendrija

 

Labdaros ir paramos fondai

 

Kitas

 

 

 

3. Projekto teikėjo duomenys

 

Juridinio asmens kodas

 

Būstinės adresas

 

Pašto indeksas

Vietovė

Gatvė

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto puslapis

 

Vadovo  vardas, pavardė

 

Banko duomenys (pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris)

 

Duomenys apie filialus, skyrius, padalinius (pildo projekto teikėjai (nuostatų 11.4 punktas) Nacionalinių jaunimo organizacijų skyriai, filialai ar padaliniai, kurie pagal organizacijų nuostatus (įstatus) turi Marijampolės skyrius, filialus ar vidinius organizacijos  padalinius  veikiančius Marijampolės savivaldybėje (veikloms kurias vykdys Marijampolės padaliniai, skyriai, filialai Marijampolės savivaldybės teritorijoje)).  

 

Juridinio asmens kodas

 

Būstinės adresas Marijampolės savivaldybėje (pašto indeksas

vietovė, gatvė)

 

Vadovo  vardas, pavardė

 

 Kontaktinis telefonas

 

 Elektroninis paštas

 

Banko duomenys (pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris)

 

 

 

 

 

 

4.   Bendra projekto vertė (Eur)

 

 

Iš jų:

Eur

%

Iš  Marijampolės savivaldybės administracijos prašoma suma

                                 

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai  pagal sudarytas sutartis (nurodyti):

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

Tikimasi gauti iš  kitų finansavimo šaltinių (nurodyti):

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

5. Projekto pavadinimas

 

 

 

 

 

Projekto veiklos (Nuostatų 6 punktas)

(pažymėkite x)

jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimas, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse

 

socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių,  socialinę atskirtį patiriančių  jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą

 

tarptautinio bendradarbiavimo  programos,  jaunimo ryšių plėtojimas su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis

 

jaunimo iniciatyvų, naudingų savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas

 

mokinių  ir studentų savivaldų darbo stiprinimas;

 

iniciatyvos, skirtos jaunimo verslumui skatinti

 

6. Projekto vadovo vardas, pavardė

 

Telefonas/ faksas

 

El. paštas

 

 

 

7. Projekto vykdytojai

 

Bendras projekto vykdytojų skaičius

 

Projekto vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

 

 

8. Projekto dalyviai

 

Bendras projekto dalyvių skaičius

 

Projekto dalyvių nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

 

 

9. Problema ar situacijos analizė(ne daugiau nei 200 žodžių) (Glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti įgyvendindami projektą (kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie pavojai, jūsų organizacijos vaidmuo ir vizija ir pan.). Aptarkite esamą situaciją, veiksnius, turinčius įtakos problemos sprendimui. Apibūdinkite tikslinę grupę, kuriai bus skirtas projektas, ir jos poreikius.)

 

 

 

 

10. Projekto tikslas (jis turi būti aiškus ir konkretus, sprendžiantis įvardintą  problemą paraiškos 9 dalyje ir pasiekiamas)

 

 

 

 

11. Trumpas projekto pristatymas (ne daugiau kaip 150 žodžių)

 

 

 

 

 

12. Projekto veiklų planas

 

 

Eil. Nr

Uždaviniai

Veiklos

Mėnesiai

Planuojami rezultatai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

2.

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo                                    iki

 

14.  Projekto partneriai 

 

Eil.Nr.

Organizacijos ar institucijos pavadinimas

Būstinės adresas, kontaktai

Bendradarbiavimo statusas 

Glaustai apibrėžkite organizacijos ar institucijos vaidmenį projekte

Sutartis

Planuojama susisiekti

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

14. Kaip ir kada numatoma pristatyti projektą visuomenei, bendruomenei ir kt.

 

 

 

 

 

 

15. Projekto išlaidų sąmata

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Prašoma suma

 

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams, finansininkui, lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims, vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

2.

Patalpų nuoma ir išlaikymas (šildymas, elektros energija, vandentiekis, kanalizacija, apsauga ir pan.)

 

 

3.

Transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.), mokėjimas už transporto bilietus

 

 

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.) nuoma

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos  ir pan.) įsigijimas

 

 

6.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

7.

Renginio dalyvių apgyvendinimo išlaidos

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugų, leidybos,  pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

 

IŠ VISO

 

16. Papildoma informacija apie projektą

 

 

 

 

 

17. Pridedama

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

Juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija

2.

Projekto teikėjo įstatų kopija su tikrumo žyma

3.

Bendradarbiavimo sutarties kopija, jei projektas vykdomas su parteriais

4.

Patvirtintos dokumentų, įrodančių  projekto papildomą finansavimą (jei yra papildomas finansavimas), kopijos

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs  Marijampolės  savivaldybės administracijos paramą, įsipareigoju informuoti  administraciją, kaip vykdomas projektas, bei pateikti galutinę ataskaitą iki 2019 m. gruodžio 23 d.

 

 

Organizacijos  vadovas                            ________________           ____________________

                                                                               (Parašas)                      (Vardas, pavardė)         

A. V.

 

Projekto vadovas                                     _________________         ____________________

                                                                              (Parašas)                      (Vardas, pavardė)                                                                                                                 

 

Projekto finansininkas                             _________________         ____________________

                                                                            (Parašas)                       (Vardas, pavardė)                                                                                                                  

                                                                                                           

 

 

 

 

Pastaba. Nevisiškai užpildyta paraiška nevertinama.

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos projektų finansavimo 2019 metų konkurso nuostatų

2 priedas

 

(Ataskaitos forma)

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono  numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriui

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO  POLITIKOS ĮGYVENDINIMO

2019–2022 METŲ PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

 

20XX-00-00     Nr. 00-XX

Marijampolė

 

1. Organizacijos pavadinimas:              

2 . Projekto pavadinimas:                 

3. Sutarties Nr.: 

4. Rezultatų aprašymas

 

(Aprašykite, kas atlikta panaudojus lėšas, kaip  įgyvendinti  projekto paraiškoje numatyti tikslai, uždaviniai, veiklos)

 

5. Projekto partneriai

(Įvertinkite ir įvardykite bendradarbiavimo su įvairiais partneriais įgyvendinant šį projektą pozityvius ir negatyvius aspektus, aprašykite partnerių vaidmenį projekte)

 

6. Projekto veiklos vykdymas

Projekto vykdytojai

 

Bendras projekto vykdytojų skaičius:

Projekto vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius:

 

Projekto dalyviai

Bendras projekto dalyvių skaičius:

Projekto dalyvių nuo 14 iki 29 m. skaičius:

 

Konferencijos, seminarai, mokymai ir kt.

 

Organizuota______konferencijų (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

 

Organizuota______seminarų (skaičius)  

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Organizuota______mokymų (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Organizuota______kitų renginių  (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

 

Kita informacija

 

 Į veiklas įtrauktų savanorių skaičius

 

 

Į veiklas įtrauktų nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių skaičius

 

Kokios naudos   šis projektas  suteikė Marijampolės jaunimui/ jaunimo organizacijoms?

 

 

 

Kita aktuali informacija

 

 

Informacija apie projektą  (straipsnių nuorodos internete, žiniasklaidoje)

 

 

 

 

7. Gauta lėšų programai vykdyti

 

 

Lėšos (Eur.)

Savivaldybės lėšos

 

Labdara, parama

 

Tėvų lėšos

 

Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

(Organizacijos  vadovas)

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

                                           A.V.

 

Rengėjas (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas)

 

Pastaba. Ataskaita pateikiama raštu ir el. paštu                                 

 

Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos projektų finansavimo 2019 metų konkurso nuostatų

3 priedas

 

(Išlaidų sąmatos forma)

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono  numeris, elektroninio pašto adresas)

 

PATIKSLINTA  __________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

_______________________________ IŠLAIDŲ SĄMATA

 

20XX-00-00     Nr. 00-XX

Marijampolė

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Prašoma suma

 

Patikslinta suma

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams, finansininkui, lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

2.

Patalpų nuoma ir išlaikymas (šildymas, elektros energija, vandentiekis, kanalizacija, apsauga ir pan.)

 

 

3.

Transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.), mokėjimas už transporto bilietus

 

 

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.) nuoma

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos ir pan.) įsigijimas

 

 

 

6.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

7.

Renginio dalyvių apgyvendinimo išlaidos

 

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugos, leidybos ir pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijos vadovas

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

 

                                           A.V.

 

Į pradžią