Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-250 2019-02-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2019 METŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ  FINANSAVIMO

2019 METŲ  KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m.  vasario 14 d. Nr. DV-250

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 ir 4 punktais  ir Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programa, patvirtinta  Marijampolės savivaldybės tarybos  2018 m. gruodžio 21 d.  sprendimu Nr. 1-345 „Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos 2019–2022 metų programos patvirtinimo“,

t v i r t i n u    Marijampolės savivaldybės  Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų  finansavimo  2019 metų konkurso nuostatus (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius      

 

 

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loreta Rutkauskienė, 90091

 

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 

                                                                          2019 m. vasario 14 d. įsakymu

                                            Nr. DV-250

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS   ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ  IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ  FINANSAVIMO 2019 METŲ  KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Marijampolės savivaldybėje veikiančių  Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2019 metų konkurso tvarką.

2. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.1-345 „Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos patvirtinimo“, 10  punkto  lentelės 15.5 ir 15.6 uždavinių įgyvendinimo priemones.

3. Programą  įgyvendina ir koordinuoja  Marijampolės savivaldybės administracijos  Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius  ir Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. Paraiška – konkurso dalyvio pagal nuostatų 1 priede pateiktą formą užpildytas, dokumentas  ir jo priedai, pateikiami siekiant gauti paramą projektui įgyvendinti.

4.2. Projektas – tikslinė jaunų žmonių grupės ar jaunimo organizacijos veikla, kai yra nustatyti pasirengimo ir įgyvendinimo terminai, tikslai, finansavimo šaltiniai, vykdytojai ir dalyviai.

4.3. Projekto dalyviai – asmenys, kuriems yra skirtas projektas (veikla) ir kurie jame dalyvauja (pvz.: renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.).

4.4. Projekto partneris – juridinis asmuo, su kuriuo projekto teikėjas yra pasirašęs projekto vykdymo bendradarbiavimo sutartį.

4.5. Projekto teikėjas – juridinis asmuo, teikiantis konkursui paraišką.

4.6. Projekto vykdytojai – asmenys, tiesiogiai ir nuolat prisidedantys prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingi už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Projekto vykdytojai nėra asmenys, laikinai    prisidedantys  prie projekto  įgyvendinimo  savo  žiniomis,  įgūdžiais bei   veikla (pvz.: meno kolektyvai, lektoriai ir pan.). Projekto vykdytojais taip pat nėra asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansine ir (ar) ūkine veikla (pvz., rėmėjai).

4.7. Veikla – jaunų žmonių organizuojami renginiai, mokymai, stovyklos ir kt.

4.8. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).

4.9. Atviras jaunimo centras – įstaiga ar jos padalinys,  kuri atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinanti jų įtraukimą į šią veiklą.

4.10. Atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, pasitikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą.

4.11. Jaunimo iniciatyva – savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla, skirta savo ir visuomenės poreikiams tenkinti.

4.12. Atvirasis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, vykdomas darbo su jaunimu principais.

 

4.13 Individualus atvirojo jaunimo centro lankytojas – asmuo, besilankantis atvirajame jaunimo centre, nepriklausomai nuo to, kiek kartų jis apsilankė atvirajame jaunimo centre.

4.14. Individualus darbas – ilgalaikės ar trumpalaikės veiklos su jaunu žmogumi organizavimas, paremtas produktyviu ir pasitikėjimu pagrįstu bendravimu, kartu padedant jaunam žmogui – atvirojo jaunimo centro lankytojui, jo šeimai suvokti aplinkybes, padėtį, kurioje jie atsidūrė, sutelkti vidinius išteklius, įsisąmoninti savo vaidmenį, skatinti ir (ar) organizuoti aktyvius veiksmus sprendžiant problemą (-as).

4.15. Mažiau galimybių turintys jauni žmonės – jaunimas, kuris turi mažiau galimybių nei jo bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos.

4.16. Padalinys – įstaigos struktūrinis vienetas, turintis savo nuostatus, įstatus, statutą ir pan.

4.17. Pirminė intervencija – savęs pažinimui, motyvacijai įvertinti, pasitikėjimui savimi stiprinti, vidinei motyvacijai skatinti, atsakomybei suvokti, lyderystei suprasti, finansiniam raštingumui didinti ir aktyviam visuomeniniam gyvenimui pasirengti skirti individualūs arba grupiniai užsiėmimai jauniems žmonėms.

4.18. Mobilusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra atvirojo jaunimo centro arba atvirosios jaunimo erdvės, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

4.19. Partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projekto veiklas (gali turėti bendradarbiavimo sutartį). Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai).

  5. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

 

6. Finansuojamų  Programos projektų  veiklos:       

6.1. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių,  socialinę atskirtį patiriančių  jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą;

6.2. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;

6.3. bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis vykdomos veiklos;

6.4. mobilaus darbo su jaunimu vykdomos veiklos (jaunų žmonių turiningo laisvalaikio užtikrinimas, ugdymas(-is) ir socialinė integracija bei jaunimo įgalinimas jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje (veiklos vykdomos vadovaujantis Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijomis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. d. įsakymu Nr. 2V-47(1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“);

6.5.  pedagoginių, psichologinių, socialinių paslaugų teikimas jaunimui;

6.6. veiklų organizavimas Atvirojo jaunimo centro  ar Atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojams;

7.  Vykdant konkursui teikiamus projektus turi būti vadovaujamasi  darbo su jaunimu principais: savanoriško dalyvavimo, atviro ir neformalaus bendravimo,  ir kitais principais, nurodytais Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme. 

 8. Finansavimui teikiami projektai privalo atitikti visas šias sąlygas:

 8.1. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

 8.2. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

9. Programai negali būti teikiami projektai, kurių tikslas yra:

9.1. poilsis ir turizmas, sporto varžybos;

9.2. pelno gavimas.

10. Programai negali būti teikiami projektai, kurie:

10.1.  kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

10.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą  religiniams ir Lietuvos valstybės tautiniams simboliams;

10.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, narkotikų bei kitų toksinių medžiagų populiarinimą;

10.4. bet kokiomis  formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

10.5. yra ar buvo  finansuojami kituose savivaldybės administracijos skelbtuose projektų ar programų finansavimo konkursuose, ar bus teikiami kitoms Savivaldybės administracijos  skelbiamoms programoms.

 

 

III SKYRIUS

 REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TEIKĖJAMS,  PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR DALYVIAMS

 

11. Projektų finansavimo paraiškas teikti gali  Marijampolės savivaldybės įstaigos ir organizacijos registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kurių buveinės adresas (Marijampolės sav.) įregistruotas Registrų centre, įsteigusios Atviruosius jaunimo centrus ar vykdančios veiklą Atvirosiose jaunimo erdvėse:

  11.1. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną vykdo veiklą pagal patvirtintą veiklos planą, kuriame apibrėžiamas,  Atvirojo jaunimo centro (ar Atvirosios jaunimo erdvės) veiklos tikslas, uždaviniai, vykdomos veiklos, jų kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai, atsakingi asmenys ir pan.;

  11.2. pareiškėjas  paraiškos teikimo dieną vykdo veiklą vadovaudamasis Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybei užtikrinti tvarkos aprašu, patvirtinti   jaunimo reikalų departamento 2018 m. gegužės 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“.

12. Projekto teikėjai  yra pripažįstami netinkamais gauti finansavimą, jeigu ankstesnių konkursų metu nevykdė įsipareigojimų: neatsiskaitė už lėšų panaudojimą, laiku nepateikė  projekto vykdymo veiklos ir finansinės ataskaitos, ne pagal paskirtį panaudojo lėšas ar kitaip pažeidė finansines projektų finansavimo nuostatas. Projektų teikėjai, pripažinti  netinkamais gauti finansavimą, netenka teisės dalyvauti projektų finansavimo konkurse vienerius metus, o pateikti projektai  nevertinami ir nefinansuojami.

 

IV  SKYRIUS

  PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

13. Paraiškas svarsto Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu  patvirtintais  Projektų vertinimo  komisijos nuostatais. 

14. Lėšos  skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į   Komisijos siūlymą.

15. Projektams, kuriems   bus skirtos lėšos,  pasirašomos  projektų finansavimo sutartys.

16. Vertinant paraiškas bus atsižvelgta į šiuos prioritetus:

16.1. projektas vykdomas su partneriais;

16.2. projektas yra papildomai finansuojamas iš kitų šaltinių;

17. Administracijos direktoriui priėmus galutinį sprendimą, pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai  skelbiami  interneto svetainėje www.marijampole.lt. ir paraiškoje nurodytu el. paštu pranešami projektų teikėjams. Jokia kita informacija apie projektų vertinimą ir finansavimo skirstymą neskelbiama.

 

 

SKYRIUS

 PROJEKTŲ  TEIKIMAS KONKURSUI

 

18. Projekto teikėjai gali teikti konkursui tik vieną paraišką.

19. Konkursui teikiami projektai turi būti aprašomi paraiškoje (1 priedas). Būtina pateikti     vieną   projekto   paraiškos egzempliorių, pasirašytą projekto teikėjo vadovo, projekto vadovo ir projekto finansininko. 

20. Teikėjas papildomai turi pateikti šiuos tinkamai patvirtintus (tikrumo žyma, vadovo parašu) dokumentus:

20.1. projekto teikėjo Juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją (išskyrus biudžetines įstaigas);

20.2.  projekto teikėjo įstatų kopiją (išskyrus biudžetines įstaigas);

20.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodančių dokumentų kopijas;

20.4. projekto papildomą finansavimą įrodančių dokumentų kopijas (jei yra papildomas finansavimas).

21. Paraiškos pateikiamos  pasirinkus vieną iš būdų:

21.1.  pateikiant  Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a.1,   priėmimo langelis 1 arba 2);

21.2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt,  laiško temos laukelyje (Subject) nurodant- Atviruju jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdviu konkursui, o  užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir  Nuostatų 20 punkte  nurodytus dokumentus    pateikiant   visus  kartu  vienoje pdf rinkmenoje (faile);

22.  Teikiant paraiškas   pagal nuostatų 21.1 punktą, paraiškos ir jos priedų egzempliorius turi būti tvarkingas, išspausdintas, susegtas,  sunumeruotas.

23. Paraiškos priimamos 20 kalendorinių dienų nuo skelbimo teikti paraiškas konkursui paskelbimo  interneto svetainėje  www.marijampole.lt. Projekto paraiška (projektas) teikiama tik vienai savivaldybės lėšomis finansuojamai programai.

24. Jei projekte nėra šiuose nuostatuose nustatytų  projekto veiklų, jei neatitinka nuostatų reikalavimų projekto vykdytojams ir dalyviams, jei yra pateikti ne laiku, nesilaikyta nustatytos paraiškos pildymo tvarkos, nevisiškai užpildyta paraiškos forma  ar nesilaikoma  kitų šių nuostatų reikalavimų,  pateikti projektai nevertinami.

 

VI   SKYRIUS

 PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

25. Projekto teikėjas, kuriam skirtas finansavimas, ne vėliau kaip 30 dienų nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos  pasirašo  projekto finansavimo sutartį.

26. Projektai finansuojami iš  savivaldybės biudžeto  pagal patvirtintą projektų išlaidų sąmatą.

27. Negali būti finansuojamos projekto išlaidos, skirtos:

27.1. ūkio inventoriui, baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms, kompiuterinei įrangai ir kitoms priemonėms ir įrangai, kuri nenusidėvi per vienerius metus, o jos vieno vieneto vertė yra didesnė negu 500 Eur, įsigyti;

27.2. pastatų rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, pagrindinėms priemonėms įsigyti,  investiciniams projektams finansuoti;

27.3. patalpoms remontuoti, rekonstrukcijai ir statybai;

27.4. transporto techninei apžiūrai ir draudimui;

27.5. projekto parengiamojo etapo išlaidoms (parengiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką, pvz.: paraiškos rašymas, sąrašų sudarymas ir pan.);

27.6. įsiskolinimams padengti;

27.7. dienpinigiams išmokėti;

  27.8  kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos;

28. Jei  projekto teikėjui buvo skirta mažesnė suma, negu  projekto teikėjas prašė projektų konkurso paraiškoje, tai:

28.1.  projekto teikėjas turi teisę keisti savo projekto (veiklos) apimčių įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašyto veiklos turinio ir tikslų;

28.2.   projekto teikėjas, sudarydamas sutartį su  Marijampolės savivaldybės administracija, turi elektroniniu paštu  per 5 darbo dienas  nuo elektroniniu paštu išsiųstos  pranešimo dienos dėl projekto finansavimo  suderinti su  Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi veiklas bei sąmatą  (3 priedas).

29. Lėšos gali būti naudojamos nuo  projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos iki 2019 m. gruodžio 15 d.

30. Projekto vykdytojai privalo gautas savivaldybės biudžeto lėšas naudoti tikslingai tik sutartyje numatytoms veikloms.

31. Projekto vykdytojai už gautą lėšų panaudojimą  Marijampolės savivaldybės administracijai metines lėšų panaudojimo išlaidų sąmatos vykdymo  ir  projekto veiklos ataskaitas (2 priedas) pateikia    įgyvendinus projektą pagal sutartyje numatytą terminą.   

 

VII  SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius projekto finansavimo sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos,  Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą, pripažinti lėšų skyrimą šiam projekto teikėjui netekusiu galios.

33. Administracijos direktorius gali sustabdyti lėšų pervedimą projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, jeigu jis nepateikė laiku finansinių ataskaitų apie lėšų panaudojimą ar nevykdo kitų projekto finansavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų.  

34. Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai turi teisę  lankytis vykdomo projekto renginiuose ar dalyvauti pristatant projektą visuomenei, tikrinti, ar  skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį.

  35. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Marijampolės savivaldybės administracija tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  36. Marijampolės savivaldybės administracija neatsako, jei dėl pareiškėjo paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

  37. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Marijampolės savivaldybės administracija

39. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės Atvirųjų jaunimo centrų  ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų  finansavimo 2019 metų  konkurso nuostatų

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono  numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriui

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS   ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ  IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ  FINANSAVIMO 2019 METŲ  KONKURSO PARAIŠKA

 

20XX-00-00     Nr. 00-XX

Marijampolė

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO TEIKĖJĄ

 

1. Projekto teikėjo pavadinimas

 

 

 

 

2. Projekto teikėjo teisinis statusas

 

(pažymėkite X)

Asociacija

 

Viešoji įstaiga

 

Religinė bendruomenė ir bendrija

 

Labdaros ir paramos fondai

 

Kitas

 

 

 

3. Projekto teikėjo duomenys

 

Juridinio asmens kodas

 

Būstinės adresas

 

Pašto indeksas

Vietovė

Gatvė

 

Telefonas

 

Faksas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto puslapis

 

Projekto įgyvendinimo vietos adresas (jei projektas įgyvendinamas keliose vietose, nurodykite visus adresus)

 

 

 

4.   Bendra projekto vertė (Eur)

 

 

Iš jų:

Eur

%

Iš  Marijampolės savivaldybės administracijos prašoma suma

                                  

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai  pagal sudarytas sutartis (nurodyti):

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

Tikimasi gauti iš  kitų finansavimo šaltinių (nurodyti):

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

5. Projekto pavadinimas

 

 

 

 

 

6. Projekto vadovo vardas, pavardė

 

Telefonas/ faksas

 

El. paštas

 

 

 

7. Projekto vykdytojai

 

Bendras projekto vykdytojų skaičius

 

Projekto vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

 

 

8. Projekto planuojami rezultatai (rodikliai pagal  Atviro jaunimo centro /Atvirosios jaunimo erdvės   veiklos planą )

 

Unikalių jaunų žmonių skaičius

 

Vidutinis vieno užsiėmimo metu dalyvavusių jaunų žmonių skaičius

 

Veiklų , nukreiptų į darbą su individualiais atvejais skaičius

 

 

Darbo su jaunimo grupėmis skaičius

 

Darbo su bendruomene skaičius

 

Mobiliojo darbo su jaunimo komandos išvykų, skirtų mobiliam darbui vykdyti skaičius

 

Bendras lankytojų skaičius

 

 

 

9. Problema ar situacijos analizė(ne daugiau nei 200 žodžių) (Glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti įgyvendindami projektą (kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie pavojai, jūsų organizacijos vaidmuo ir vizija ir pan.). Aptarkite esamą situaciją, veiksnius, turinčius įtakos problemos sprendimui. Apibūdinkite tikslinę grupę, kuriai bus skirtas projektas, ir jos poreikius.)

 

 

 

 

10. Projekto tikslas (jis turi būti aiškus ir konkretus, sprendžiantis įvardintą  problemą paraiškos 9 dalyje ir pasiekiamas)

 

 

 

 

 

11. Trumpas projekto pristatymas (ne daugiau kaip 150 žodžių)

 

 

 

 

 

 

12. Projekto veiklų planas

 

 

 

Eil. Nr

Uždaviniai

Veiklos

Mėnesiai

Planuojami rezultatai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

2.

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo                                    iki

 

 

 

14.  Projekto partneriai 

 

Eil.Nr.

Organizacijos ar institucijos pavadinimas

Būstinės adresas, kontaktai

Bendradarbiavimo statusas 

Glaustai apibrėžkite organizacijos ar institucijos vaidmenį projekte

Sutartis

Planuojama susisiekti

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

14. Kaip ir kada numatoma pristatyti projektą visuomenei, bendruomenei ir kt.

 

 

 

 

 

 

15. Projekto išlaidų sąmata

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Prašoma suma

 

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams, finansininkui, lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims, vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

 

2.

Patalpų nuoma ir išlaikymas (šildymas, elektros energija, vandentiekis, kanalizacija, apsauga ir pan.)

 

 

 

3.

Transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.), mokėjimas už transporto bilietus

 

 

 

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.) nuoma

 

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos  ir pan.) įsigijimas

 

 

 

6.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

 

7.

Renginio dalyvių apgyvendinimo išlaidos

 

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugų, leidybos,  pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

16. Papildoma informacija apie projektą

 

 

17. Pridedama

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

 Juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija (išskyrus biudžetines įstaigas)

2.

Projekto teikėjo įstatų kopija su tikrumo žyma (išskyrus biudžetines įstaigas)

3.

Bendradarbiavimo sutarties kopija, jei projektas vykdomas su parteriais

4.

Patvirtintos dokumentų, įrodančių  projekto papildomą finansavimą (jei yra papildomas finansavimas), kopijos

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs  Marijampolės  savivaldybės administracijos paramą, įsipareigoju informuoti  administraciją, kaip vykdomas projektas, bei pateikti galutinę ataskaitą iki 2019 m. gruodžio 23 d.

 

Organizacijos  vadovas                            ________________           ____________________

                                                                               (Parašas)                      (Vardas, pavardė)         

A. V.

 

Projekto vadovas                                     _________________         ____________________

                                                                              (Parašas)                      (Vardas, pavardė)                                                                                                                 

 

Projekto finansininkas                             _________________         ____________________

                                                                            (Parašas)                       (Vardas, pavardė)                                                                                                                  

 Pastaba. Nevisiškai užpildyta paraiška nevertinama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės Atvirųjų jaunimo centrų  ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų  finansavimo 2019 metų  konkurso nuostatų

2  priedas

 

(Atskaitos forma)

 

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono  numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriui

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO  2019 METŲ KONKURSO

VEIKLOS ATASKAITA

 

20XX-00-00     Nr. 00-XX

Marijampolė

 

1. Organizacijos pavadinimas:              

2 . Projekto pavadinimas:                 

3.  Sutarties Nr.: 

4. Rezultatų aprašymas

 

(Aprašykite, kas atlikta panaudojus lėšas, kaip  įgyvendinti  projekto paraiškoje numatyti tikslai, uždaviniai, veiklos)

 

5. Projekto partneriai

(Įvertinkite ir įvardykite bendradarbiavimo su įvairiais partneriais įgyvendinant šį projektą pozityvius ir negatyvius aspektus, aprašykite partnerių vaidmenį projekte)

 

6. Projekto veiklos vykdymas

 Projekto vykdytojai

 

Bendras projekto vykdytojų skaičius

 

Projekto vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

 

 Projekto dalyviai (rodikliai pagal  Atviro jaunimo centro /Atvirosios jaunimo erdvės  veiklos planą )

 

Unikalių jaunų žmonių skaičius

 

Vidutinis vieno užsiėmimo metu dalyvavusių jaunų žmonių skaičius

 

Veiklų , nukreiptų į darbą su individualiais atvejais skaičius

 

 

Darbo su jaunimo grupėmis skaičius

 

Darbo su bendruomene skaičius

 

Mobiliojo darbo su jaunimo komandos išvykų, skirtų mobiliam darbui vykdyti skaičius

 

Bendras lankytojų skaičius

 

 

Organizuota______konferencijų (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Organizuota______seminarų (skaičius)  

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Organizuota______mokymų (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Organizuota______kitų renginių  (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Kita informacija

 

 Į veiklas įtrauktų savanorių skaičius

 

Į veiklas įtrauktų nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių skaičius

 

Kokios naudos   šis projektas  suteikė Marijampolės jaunimui/ jaunimo organizacijoms?

 

 

Kita aktuali informacija

 

Informacija apie projektą  (straipsnių nuorodos internete, žiniasklaidoje)

 

 

7. Gauta lėšų programai vykdyti

 

 

Lėšos (Eur.)

Savivaldybės lėšos

 

Labdara, parama

 

Tėvų lėšos

 

Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

(Organizacijos  vadovas)

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

                                           A.V.

 

Rengėjas (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas)

 

Pastaba. Ataskaita pateikiama raštu ir el. paštu                                 

Marijampolės  savivaldybės Atvirųjų jaunimo centrų  ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų  finansavimo 2019 metų  konkurso nuostatų

3 priedas

 

(Išlaidų sąmatos forma)

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono  numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

PATIKSLINTA  __________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

_______________________________ IŠLAIDŲ SĄMATA

 

20XX-00-00     Nr. 00-XX

Marijampolė

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Prašoma suma

 

Patikslinta suma

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams, finansininkui, lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

2.

Patalpų nuoma ir išlaikymas (šildymas, elektros energija, vandentiekis, kanalizacija, apsauga ir pan.)

 

 

3.

Transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.), mokėjimas už transporto bilietus

 

 

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.) nuoma

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos ir pan.) įsigijimas

 

 

 

6.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

7.

Renginio dalyvių apgyvendinimo išlaidos

 

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugos, leidybos ir pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijos vadovas

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

 

                                           A.V.

 

Į pradžią