Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-322 2019-03-01
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO "DĖL NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO „DĖL NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 1 d. Nr. DV-322

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2, 5 punktais ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu,

pakeičiu Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatus, patvirtintus Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. DV-319 „Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svajonė Rainienė

Aušra Parulienė

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2018 m. kovo 8 d. įsakymas

Nr. DV-319

(Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 1  d. įsakymo

Nr.  DV-322  redakcija)

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatai (toliau - Nuostatai) apibrėžia Marijampolės savivaldybėje (toliau – savivaldybėje) vykdomų neįgaliųjų  socialinės integracijos projektų (toliau – Projektai) finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso sąlygas, projektų paraiškų atranką, vertinimą ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas.

2. Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėje vykdyti neįgaliųjų veiklas kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę bei kurti neįgaliesiems palankią aplinką.

3. Projektams finansuoti yra numatomos lėšos savivaldybės einamųjų metų biudžete.

4. Nuostatose vartojamos sąvokos:

4.1. Aplinka – neįgaliojo viešojo ir asmeninio gyvenimo bei veiklos sąlygos ir galimybės laisvai judėti, naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis, gauti reikiamą informaciją, bendrauti ir dalyvauti visose visuomenės gyvenimo srityse.

4.2. Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

5. Projektų paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis  savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:

5.1. yra nevyriausybinė organizacija, biudžetinė įstaiga (išskyrus savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius), asociacija, labdaros ir paramos fondas, bendruomenė ar bendrija (toliau – Pareiškėjas);

5.2. nėra likviduojamas, nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

5.3. yra įvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.4. ne mažiau 2/3 organizacijos narių yra neįgalieji arba vykdo veiklas skirtas savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems;

5.5. Projekto paraiškoje numatytai veiklai vykdyti turi žmogiškųjų, materialinių išteklių, tai yra nuosavybės ir (ar) panaudos, ir (ar) nuomos pagrindais turi patalpas ir kitas reikalingas priemones projektui vykdyti.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SRITYS IR PRIORITETAI

 

6. Finansavimo sritys:

6.1. neįgaliųjų užimtumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas;

6.2. aplinkos neįgaliesiems pritaikymas;

6.3. specialaus transporto paslaugų neįgaliesiems teikimas;

6.4. vasaros poilsio (stovyklų) neįgaliesiems organizavimas;

6.5. neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių ar įrangos įsigijimas;

6.6. dalyvavimas respublikiniuose bei bendruomeniniuose renginiuose;

6.7.  projektui įgyvendinti būtinų prekių, priemonių ir reikmenų įsigijimas;

6.8. nemokamo maitinimo paslaugų teikimas;

6.9. informacijos teikimas neįgaliesiems prieinama forma ir technologijomis (kurtiesiems, akliesiems);

6.10. patalpų, būtinų veikloms vykdyti, eksploatacinių išlaidų, nuomos apmokėjimas.

7. Projektų finansavimo prioritetai:

7.1. aplinkos neįgaliesiems pritaikymas;

7.2. nuolatinio pobūdžio paslaugų teikimas;

7.3. kiti finansavimo šaltiniai.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ PARAIŠKOMS

 

8. Projekto paraiška rengiama užpildant Projekto paraiškos formą (1 priedas). Teikiant paraišką dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems, papildomai pridedama darbų atlikimo sąmata.

9. Projekto paraiškoje turi būti pateikta:

9.1. informacija apie Projekto paraišką teikiančią organizaciją: organizacijos pavadinimas, registracijos kodas, adresas, banko rekvizitai, Projekto vadovo vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, organizacijos vadovo vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas, iš savivaldybės biudžeto per praėjusius metus gautos lėšos;

9.2. informacija apie Projektą: pavadinimas, įgyvendinti reikalinga suma, iš savivaldybės biudžeto prašoma suma, bendras projekto dalyvių skaičius, problema ar situacijos analizė, tikslas, uždaviniai, trumpas projekto aprašymas, veiklų planas, partneriai/rėmėjai, įgyvendinimo trukmė, laukiami rezultatai, viešinimo būdai, išlaidų sąmata, pridedami dokumentai.

            10. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta, pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens.

11. Projekto paraiškoje numatomos išlaidos negali dubliuoti išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės ar savivaldybės biudžeto programų.

           12. Pareiškėjas kartu su projekto  paraiška pateikia šiuos dokumentus:

12.1. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas).

12.2. Pareiškėjo, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą, kurioje nurodoma, kad:

12.2.1. organizacija nėra likviduojama;

12.2.2. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

13.2.3. Projekto paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinamos informacijos;

12.2.4. nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš valstybės ar savivaldybės biudžeto;

12.2.5. Projekto paraiškoje numatytos išlaidos nedubliuoja išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės ar savivaldybės biudžeto programų lėšų;

12.3. paslaugų gavėjų sąrašą, kuriame nurodomas neįgaliojo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, ar nustatytas specialiųjų poreikių lygis (sąrašą pateikia organizacijos, kai Projekto veiklose dalyvaus tik organizacijos nariai).

           13. Projekto paraiška pateikiama pasirinkus vieną iš būdų:

 

13.1. originalą pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a.1,   priėmimo langeliai 1, 2);

13.2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant - Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų Socialinės integracijos programų finansavimo konkursui. 

Užpildytą projekto paraiškos formą ir papildomus dokumentus pateikiant visus kartu vienoje pdf rinkmenoje (faile);

13.3. elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

14. Pareiškėjų pateiktos Projektų paraiškos finansuojamos konkurso būdu. Konkursą organizuoja Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Administracija). Informacija apie konkursą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje (www.marijampole.lt). Skelbime nurodoma Projektų paraiškų priėmimo terminas (15 darbo dienų po konkurso paskelbimo), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, paraiškos forma ir kita reikalinga informacija. Projekto paraiška teikiama tik vienai savivaldybės lėšomis finansuojamai programai.

15. Projektų paraiškas vertina Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Projektų vertinimo komisija (toliau-Komisija). Komisijos nariai vertindami projektų paraiškas užpildo projekto vertinimo anketą (3 priedas). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Komisijos nuostatais.

16. Projektų paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

16.1. atitiktį finansavimo veiklos sričiai;

16.2. atitiktį nustatytiems prioritetams;

16.3. teisingą Projekto paraiškos užpildymą ir pateikimą;

16.4. tikslo ir uždavinių konkretumą;

16.5. dalyvių skaičių;

16.6. Projekto  įgyvendinimo plano nuoseklumą ir išsamumą;

16.7. Projekto įgyvendinimo sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą ir sąsaja su veiklomis;

16.8. laukiamus rezultatus;

16.9. praėjusių metų Projekto vykdymo veiklos ir finansinių ataskaitų teikimą.

17. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos narių siūlymus.

18. Administracijos direktoriui priėmus galutinį sprendimą, pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.marijampole.lt ir Projekto paraiškoje nurodytu el. paštu pranešami Projektų paraiškų teikėjams. Jokia kita informacija apie projektų paraiškų vertinimą ir finansavimo skirstymą neskelbiama.

19. Pareiškėjui suderinus su savivaldybės administracija patikslintą projekto sąmatą pagal numatytas skirti lėšas ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo planą, pasirašoma lėšų, skirtų iš Marijampolės savivaldybės biudžeto, naudojimo sutartis.

20. Priėmus sprendimą neskirti finansavimo, projekto paraiškos teikėjui siunčiamas informacinis pranešimas, nurodomos lėšų neskyrimo priežastys.

21. Pareiškėjas gautas savivaldybės biudžeto lėšas privalo naudoti tikslingai tik Sutartyje numatytoms veikloms vykdyti.

22. Lėšos negali būti skiriamos:

22.1. jeigu pareiškėjas ankstesniais metais gavęs lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos projektams įgyvendinti nevykdė įsipareigojimų: nepateikė projekto vykdymo veiklos ir finansinių ataskaitų, ne pagal paskirtį panaudojo lėšas ar kitaip pažeidė projektų finansavimo nuostatas;

22.2. jei projekto paraiška pateikta pasibaigus atrankos terminui;

  22.3. projekto paraiškos rengimo išlaidoms apmokėti;

   22.4. projekto vykdytojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms;

   22.5. pastatų, sporto bazių ar transporto priemonių remontui;

            22.6. draudimui, lizingui, išperkamąjai nuomai; piniginiams prizams; komandiruotėms;

   22.7. kitoms, tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusioms, išlaidoms.

 

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

23. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos, administracijos direktorius priima sprendimą pripažinti lėšų skyrimą netekusiu galios.

24. Pareiškėjas Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui turi pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą forma Nr. 2 – ketvirtinę iki sekančio ketvirčio 15 d., metinę iki einamųjų metų gruodžio 23 d.:

24.1.  biudžeto lėšų panaudojimą patvirtinančių pirminių dokumentų kopijas;

24.2.  biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamąjį raštą;

24.3.  kitus prašomus statistinius duomenis, susijusius su biudžeto panaudojimu.

25. Sudaryti sąlygas Lėšų teikėjui tikrinti skirtų biudžeto lėšų panaudojimą.

26. Pateikti projekto vykdymo veiklos ataskaitą Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui iki einamųjų metų gruodžio 31 d. (2 priedas).

27. Už projekto įgyvendinimą ir lėšų tikslingą panaudojimą atsako projektą vykdančios organizacijos vadovas.

28. Pareiškėjas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 d. turi grąžinti Savivaldybės administracijai visas per einamuosius metus Projektui skirtas nepanaudotas lėšas jei atsiranda aplinkybių, dėl kurių negalima įgyvendinti projekto, netikslingai panaudotas lėšas arba Pareiškėjas atsisako vykdyti projektą dėl kitų priežasčių. Negrąžintos Projektui finansuoti skirtos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

29. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Marijampolės savivaldybės administracija tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Lėšų auditą atlieka savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei Centralizuota savivaldybės  vidaus audito tarnyba.

 

___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų

1 priedas

 

(paraiškos dėl dalyvavimo Marijampolės savivaldybės nęįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškų finansavimo atrankos konkurse forma)

 

Marijampolės savivaldybės administracijai[1]

 

 

PROJEKTO PARAIŠKA

DĖL DALYVAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NĘĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ FINANSAVIMO ATRANKOS KONKURSE

 

__________________Nr. _____________

(data)

 

I. INFORMACIJA APIE PARAIŠKĄ TEIKIANČIĄ ORGANIZACIJĄ

Organizacijos pavadinimas

 

Registracijos kodas

 

Adresas (gatvė, numeris, miestas, rajonas ir pašto kodas)

 

Organizacijos banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas)

 

Organizacijos vadovas (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas)

 

Iš savivaldybės biudžeto per praėjusius metus gautos lėšos

 

Numatomos projekto tęstinumas

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1. Projekto pavadinimas

 

2. Projektui įgyvendinti reikalinga suma (Eur)

 

3. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto prašoma suma (Eur)

 

4. Bendras projekto dalyvių skaičius

 

 

 

 

 

5. Problema ar situacijos analizė (ne daugiau nei 200 žodžių) (Glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti įgyvendindami projektą (kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie pavojai, jūsų organizacijos vaidmuo ir vizija ir pan.). Aptarkite esamą situaciją, veiksnius, turinčius įtakos problemos sprendimui.

 

 

6. Projekto tikslas (aiškus, konkretus ir pasiekiamas, sprendžiantis įvardintą problemą )

 

 

7. Projekto uždaviniai (nuo 2 iki 5)

 

 

8. Trumpas projekto aprašymas (ne daugiau kaip 150 žodžių)

 

 

9. Projekto įgyvendinimo veiklų planas

Eil.  

Nr.

Projekto veiklos pavadinimas (planuojami atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kita veikla)

Mėnuo

Vertinimo kriterijai

Veiklos įgyvendinimo periodiškumas (kartai per mėnesį)

Tiesioginių naudos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

* - apie vyksiantį renginį informuoti el. p. ausra.paruliene@marijampole.lt

 

10. Projekto partneriai/rėmėjai

Eil.

Nr.

Projekto partnerio pavadinimas

Projekto partnerio vaidmuo projekte (aprašyti)

1.

 

 

2.

 

 

 

11. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo                                    iki

 

 

12. Projekto laukiami rezultatai (planuojamas projekto poveikis tikslinei grupei ir poveikio įvertinimas (detalizuoti, kas pasikeis, pagerės tikslinei grupei, įgyvendinus projektą):

 

 

 

13. Projekto viešinimo būdai (numatant, kur bus galima susipažinti su vykdomu projektu)

 

 

14. Projekto išlaidų sąmata

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Prašoma suma

 

1.

Išlaidos autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), jei autorinius atlyginimus gaunantys asmenys nėra pareiškėjo (ar partnerio) darbuotojai

 

 

2.

Patalpų nuomos, eksploatavimo išlaidos

 

 

3.

Transporto išlaidos, nuoma, mokėjimas už transporto bilietus

 

 

4.

Ilgalaikio turto (Įrangos, priemonių ir kitų reikmenų įsigijimas)

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių, higienos prekių, dezinfekcijos priemonių, medikamentų, ir pan.) įsigijimas

 

 

6.

Vasaros poilsio (stovyklų)  neįgaliesiems organizavimas

 

 

7.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugų, leidybos, pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

IŠ VISO

 

 

15. Pridedama

Tikrumo žyma patvirtinti dokumentai:

1.      dokumento, patvirtinančio asmens teise veikti pareiškėjo vardu kopija (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);

2.      pareiškėjo, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašyta pažyma;

3.      paslaugų gavėjų sąrašas.

 

         Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

 

 

 

Organizacijos vadovas                                    ________________    ____________________

(Pareigų pavadinimas)                                     (Vardas, pavardė)                  (Parašas)        

 

 


Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų

2   priedas

 

(Marijampolės savivaldybės 20___ metų neįgaliųjų socialinės integracijos projekto vykdymo veiklos ataskaitos forma)

 

 

_____________________________________________________

(ataskaitą parengusios  įstaigos, organizacijos rekvizitai)

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

20___ METŲ NĘĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROJEKTO VYKDYMO VEIKLOS ATASKAITA

 

__________________Nr. _____________

 

 

1.      Projekto pavadinimas: ______________________________________________________

 

2. Informacija apie projektą

2.1. Lėšų skirtų iš Marijampolės savivaldybės biudžeto naudojimo sutarties data ir numeris

 

2.2. Projekto finansavimo šaltiniai:

 

2.2.1. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto    skirtos lėšos  (Eur)

 

2.2.2. Kiti finansavimo šaltiniai (Eur)

 

 

 

3. Pasiekti rezultatai pagal projekto įgyvendinimo veiklų planą

Eil.

Nr.

Projekto metu vykdytos veiklos (atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kt.)

Mėnuo

Vertinimo kriterijai

Veiklos įgyvendinimo periodiškumas (kartai per mėnesį)

Tiesioginių naudos gavėjų skaičius

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

4. Projekto partneriai/rėmėjai

Eil.

Nr.

Projekto partnerio pavadinimas

Projekto partnerio vaidmuo/atlikti darbai projekte

(aprašyti)

1.

 

 

2.

 

 

 

 

5. Poveikis tikslinei grupei ir poveikio įvertinimas (detalizuoti, kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei, įgyvendinus projektą):

 

 

 

 

6. Lėšų gautų iš savivaldybės biudžeto panaudojimas

Eil.

nr.

Išlaidų paskirtis pagal lėšų, skirtų iš savivaldybės biudžeto, naudojimo sutartį

Išlaidų planas,

 (Eur)

Faktinis įvykdymas

Suma (Eur)

Dokumento pavadinimas, data ir Nr.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijos vadovas                                    ________________    ____________________

(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas)                    (Vardas, pavardė)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų

3   priedas

 

(20___ m. projekto paraiškos vertinimo anketos forma)

 

 

20__ M. PROJEKTO PARAIŠKOS VERTINIMo anketa

                                                                                                                                                                          

 

Organizacijos pavadinimas:

 

Projekto pavadinimas:

 

Tinkantį atsakymą pažymėti - apvesti ratu.                                                                                                  

Ar atitinka neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų 6.1-6.2 punktuose nurodyta  bent vieną finansavimo sritį

 

Taip

Ne

 

Jei neatitinka neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų 6.1-6.2 punktuose nurodytos bent vienos finansavimo srities - projektas nefinansuojamas.

 

Projekto vertinimas

 

Vertinimo kriterijai

 

Vertinimas balais

1.

Projektų finansavimo prioritetai

atitinka visus prioritetus

3

atitinka 2 prioritetus

2

atitinka 1 prioritetą

1

Neatitinka nei vieno prioriteto

0

2.

Projekto paraiška užpildyta ir pateikta pagal administracijos direktoriaus patvirtintą paraiškos formą

užpildyta ir pateikta pagal visus reikalavimus

2

užpildyta ir pateikta ne pagal visus reikalavimus, nepateikti papildomi dokumentai

1

3.

Paraiškoje numatytas tikslas ir uždaviniai

 

tikslas ir uždaviniai susiję, aiškūs, įvertinami ir įgyvendinami

2

tikslas ir uždaviniai aiškūs, iš dalies įvertinami ir įgyvendinami

1

tikslas ir uždaviniai nekonkretūs, sunkiai įvertinami ir įgyvendinami

0

4.

Paslaugų gavėjų, kuriems yra skirtas projektas, skaičius

 

daugiau kaip 51 asmuo

3

nuo 31 iki 50 asmenų

2

nuo 0 iki 30 asmenų

1

5.

Projekto įgyvendinimo planas

 

projekto veiklų įgyvendinimo planas nuoseklus, pagrįstas ir tinkamas projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti

2

iš dalies nuoseklus, iš dalies pagrįstas ir iš dalies tinkamas projekto tikslui bei uždaviniams pasiekti

1

nenuoseklus, nepagrįstas ir netinkamas projekto tikslui bei uždaviniams pasiekti

0

6.

 

Projekto įgyvendinimo sąmatos aiškumas, detalumas ir racionalumas, pagrįstumas ir sąsaja su veiklomis

aiški, detali ir racionali, pagrįsta ir sietina su veiklomis

3

iš dalies aiški, iš dalies detali ir racionali, iš dalies pagrįsta ir sietina su veiklomis

2

neaiški, nedetali ir neracionali, nepagrįsta ir nesietina su veiklomis

1

 

7.

 

Planuojamas projekto poveikis tikslinei grupei ir poveikio įvertinimas

detalizuota  aiškiai ir konkrečiai

2

detalizuota, bet ne aiškiai ir konkrečiai

1

nedetalizuota

0

8.

Praėjusių metų projekto vykdymo veiklos ir finansinių ataskaitų teikimas

 

laiku pateiktos ataskaitos

1

vėlavo pateikti ataskaitas

-3

Bendra balų suma

 

 

2.  Skiriamos lėšos

 

Siūloma skirti suma (Eur):

 

 

 

 

Komisijos nario išvada

(projektą remti, neremti, išlaidos, kurių siūloma nefinansuoti):

 

 

 

Projekto įvertinimas

Nuo 0 iki 18 balų

 

Komisijos narys                                  ____________                              _____________________

(parašas)                                                         (vardas ir pavardė)

____________

(data)

 

 

 [1] Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. 8 343 90007, el. p. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

 

Į pradžią