Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-413 2019-03-18
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 18 d. Nr. DV-413

Marijampolė

 

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais

            t v i r t i n u Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatus (pridedama).

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A.Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                       

 

 

Administracijos direktorius     

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelė Mikulienė, (8-343)  90 067

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019-03-18 įsakymu Nr. DV-413

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų  prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso sąlygas, programų atranką, vertinimą ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas.

2.       Lėšos biudžetinių švietimo įstaigų prevencinėms programoms finansuoti yra numatomos Marijampolės savivaldybės einamųjų metų biudžete.

 

II SKYRIUS

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

3. Prioritetinės finansuojamos prevencinės programos, kurios:

3.1 skatina saugios aplinkos kūrimą švietimo įstaigose;

3.2. stiprina psichologinį vaikų (mokinių) atsparumą ir silpnina galimą neigiamą socialinės aplinkos poveikį bei ugdo vaikų (mokinių) gyvenimo įgūdžius;

3.3. apima lyčių lygybės švietimą, smurto, patyčių, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių prevenciją švietimo įstaigose;

3.4. tobulina pedagoginių darbuotojų kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo srityse.

 

III SKYRIUS

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ TEIKIMAS KONKURSUI IR VERTINIMAS

 

4. Biudžetinių švietimo įstaigų prevencinės programos finansuojamos konkurso būdu. Konkursui teikiami projektai turi būti aprašomi paraiškoje (1 priedas). Konkursą organizuoja Marijampolės  savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, kurį koordinuoja Savivaldybės administracijos darbuotojas, kuruojantis biudžetinių švietimo įstaigų veiklą. Informacija apie konkursą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.marijampole.lt). Skelbime nurodoma paraiškų priėmimo terminas (15 dienų po konkurso paskelbimo), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, paraiškos forma ir kita reikalinga informacija. Paraiška teikiama tik vienai savivaldybės lėšomis finansuojamai prevencinei programai.

5. Konkurse gali dalyvauti Marijampolės savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos.

6.  Paraiškoje turi būti pateikti tokie duomenys:

6.1. informacija apie paraišką teikiančią švietimo įstaigą: įstaigos pavadinimas, registracijos kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas, banko rekvizitai, projekto vadovas, organizacijos vadovo pareigų pavadinimas, vardas pavardė.

6.2. informacija apie projektą: projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti reikalinga suma, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto prašoma suma, nurodoma projekto tikslinė grupė, problema ar situacijos analizė;

6.3. projekto tikslų, uždavinių reikšmės ir laukiamų rezultatų apibūdinimas: situacijos apibūdinimas ir įvertinimas, problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas, projekto tikslai, projekto uždaviniai, planuojami projekto rezultatai.

6.4. Biudžetinės švietimo įstaigos pateikia informaciją apie projekto organizatorius: projekto vadovas, organizatoriai ir jų kvalifikacija;

6.5.  projekto lėšų paskirstymo planas;

6.6.  projekto biudžetas ir projekto finansavimo šaltiniai;

6.7.  turimi resursai projektui įgyvendinti: patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kt.

6.8. Biudžetinių švietimo įstaigų paraiška turi būti pasirašyta įstaigos vadovo.

7. Paraiškos pateikiamos Marijampolės savivaldybės administracijai.

8. Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už Biudžetinių švietimo įstaigų veiklą, susistemina gautų paraiškų duomenis ir teikia svarstyti Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkursų projektų vertinimo komisijai (toliau -  Komisija).

9.  Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

9.1. prioritetus;

9.2. projekto veiklos trukmę bei darbų rezultatus;

9.3. indėlis programai vykdyti turi būti ne mažesnis nei 20 %;

                  9.4. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose bei Savivaldybės teritorijoje vykdomiems projektams.

10. Lėšos negali būti skiriamos:

10.1. jei programa pateikta pasibaigus atrankos terminui;

10.2. biudžetinių švietimo įstaigų ūkinei veiklai ir jų darbuotojų atlyginimams;

10.3. patalpoms remontuoti, rekonstruoti ir statybai;

10.4. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;

10.5. apmokėti už suteiktas komunalines paslaugas.

 

IV SKYRIUS

 LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

11. Paraiškas vertina Komisija, priimdama rekomendacinio pobūdžio sprendimus.

12. Lėšos biudžetinių švietimo įstaigų prevenciniams projektams iš savivaldybės biudžeto, atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas, skiriamos Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

13. Skiriamos lėšos gali būti naudojamos tik tiems projekto tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos.

14. Biudžetinės švietimo įstaigos per 10 darbo dienų po prevencinio projekto įgyvendinimo, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 25 d. įskaitytinai, Marijampolės savivaldybės administracijai turi pateikti Biudžetinių švietimo įstaigų prevencinio projekto vykdymo veiklos ataskaitą (2 priedas) ir biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą-formą Nr.2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1K-465, dalyvių sąrašus su parašais, programos vaizdinę medžiagą bei viešinimo informaciją.

15. Už prevencinio projekto įgyvendinimą ir lėšų tikslingą panaudojimą atsako projektą vykdančios įstaigos vadovas.

16. Lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka per 15 dienų grąžinamos į savivaldybės biudžetą.

17. Lėšos turi būti grąžintos į savivaldybės biudžetą, jei atsiranda aplinkybių, dėl kurių negalima įgyvendinti projekto force majeure.

18.  Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19.   Prevencinių projektų vykdymą kontroliuoja pagal veiklos sritį atsakingas specialistas.

20. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie finansuojamus prevencinių programų pareiškėjus, jų projekto pavadinimas bei skirta lėšų suma.

21. Lėšų auditą atlieka savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei Centralizuota savivaldybės  vidaus audito tarnyba.

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

____________________________________________________

Juridinio asmens pavadinimas

 

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriui

 

 

DALYVAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSE PARAIŠKA

 

20XX-00-00     Nr. 00-XX

Marijampolė

 

I. INFORMACIJA APIE PARAIŠKĄ TEIKIANČIĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ

Įstaigos pavadinimas

 

Registracijos kodas

 

Adresas (gatvė, numeris, miestas, rajonas ir pašto kodas)

 

Telefono Nr.

 

El.  paštas

 

Įstaigos banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

Įstaigos vadovas (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1. Projekto pavadinimas

 

 

2. Projektui įgyvendinti reikalinga suma

                                                             Eur

3. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto prašoma suma

                                                             Eur

 

4. Projekto tikslinė grupė

4.1 Įvardinti tikslinės grupes, kam skirtas projektas:

 

4.2 Bendras projekto dalyvių skaičius:

 

 

5. Problema ar situacijos analizė (ne daugiau nei 200 žodžių) (Glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti įgyvendindami projektą (kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie pavojai, jūsų įstaigos vaidmuo ir vizija ir pan.). Aptarkite esamą situaciją, veiksnius, turinčius įtakos problemos sprendimui.

 

 

 

6. Projekto tikslas (jis turi būti aiškus ir konkretus, sprendžiantis įvardintą  problemą )

 

 

 

 

7. Trumpas projekto aprašymas (ne daugiau kaip 150 žodžių)

 

 

 

 

8. Projekto įgyvendinimo veiklų planas,  rodikliai/vertinimo kriterijai

 

Eil.  

Nr.

Projekto veiklos pavadinimas (planuojami atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kita veikla)

Mėnuo

Rodiklio pavadinimas

Kiekybinė išraiška

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Projekto partneriai/rėmėjai

Eil.  

Nr.

Projekto partnerio pavadinimas

Projekto partnerio vaidmuo projekte (aprašyti)

1.

 

 

2.

 

 

 

10. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo                                    iki

 

 

11. Projekto laukiami rezultatai

11.1.  Planuojamas Projekto poveikis tikslinei grupei ir poveikio įvertinimas (detalizuoti, kas pasikeis, pagerės tikslinei grupei, įgyvendinus projektą):

 

11.2. Projekto tęstinumo galimybė:

 

 

12. Projekto planuojami rezultatai ir viešinimo būdai:

 

 

 

13. Projekto išlaidų sąmata

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Prašoma suma

 

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams, lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims, vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

2.

Transporto išlaidos, nuoma, mokėjimas už transporto bilietus

 

 

 

3.

Įrangos, priemonių ir reikmenų (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.) nuoma

 

 

 

4.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos  ir pan.) įsigijimas

 

 

 

5.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

 

6.

Kopijavimo paslaugų, leidybos,  pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

7.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

 

8.

Renginio dalyvių apgyvendinimo išlaidos

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

 

 

 

(Įstaigos  vadovas)

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

A.V.

 

 

 

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų

2 priedas

 

(Ataskaitos forma)

_______________________________________________________________________

(ataskaitą parengusio  juridinio asmens pavadinimas)

 

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriui

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO VYKDYMO VEIKLOS ATASKAITA

 

20XX-00-00     Nr. 00-XX

Marijampolė

 

1.   Projekto pavadinimas:   ______________________________________

 

2.   Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė

 

2.2. Pareigos įstaigoje

 

2.3. Tel. Nr. ir el. paštas

 

 

3.   Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris

 

3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė

 

3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis

 

3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis

 

3.5. Projekto įgyvendinimo vieta

 

3.6. Lėšos:

Iš Savivaldybės biudžeto:

Kitų šaltinių lėšos:

3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)

 

 

3.6.2. Gautos lėšos

 

 

3.6.3. Panaudotos lėšos

 

 

3.6.4. Nepanaudotos lėšos

 

 

 

4.   Projekto tikslinė grupė:

4.1 Įvardinti tikslinės grupes, kam skirtas projektas:

 

4.2 Bendras projekto dalyvių skaičius:

 

 

5.   Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei

 

 

5.2. Pasiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus,  nurodykite priežastis).

 

 

6.   Pasiekti  rezultatai

Eil. Nr.

Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)

Įgyvendinta/neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)

Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)

Konkreti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

7. Projekto viešinimas (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie projektą ir įvykdytas veiklas )

Eil. Nr.

Viešinimo priemonė:

Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)

1.

Vietinė televizija (Marijampolės televizija)

 

2.

Regiono spauda (pvz.  laikraštis „Suvalkietis“)

 

3.

Savivaldybės internetinė svetainė

 

4.

Įstaigos/organizacijos internetinė svetainė

 

5.

Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)

 

6.

Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai

 

7.

Lankstinukai

 

8.

Kita (įrašyti)...

 

9.

 

 

 

8.   Problemos

Eil. Nr.

Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Įstaigos  vadovas)

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

A.V.

 

 

 

 

 

(Projekto vadovas)

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

 

 

Į pradžią