Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-426 2019-03-19
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. DV-327 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO  NR. DV-327 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 19 d. Nr. DV-426

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 64 straipsnio 1 ir 2 punktais,

pakeičiu Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurso nuostatus, patvirtintus Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. DV-327 „Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reda Blaškevičienė

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. DV-327

(Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. kovo 19 d.  įsakymo  Nr. DV-426  redakcija)

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – Specialioji programa) projektų finansavimo konkurso tvarką.

2. Nuostatų tikslas - administruoti projektus, finansuojamus Specialiosios programos lėšomis, numatyti vienodas sąlygas pareiškėjams pateikti projektus finansavimui gauti, užtikrinti objektyvų projektų vertinimą ir skaidrų lėšų panaudojimą, didinti konkurenciją tarp organizacijų, vykdančių sveikatinamąją veiklą.

3. Specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetines kryptis nustato Marijampolės savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – BST).

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. Paraiška – konkurso dalyvio pagal nuostatų 1 priede pateiktą formą užpildytas dokumentas  ir jo priedai, pateikiami siekiant gauti paramą projektui įgyvendinti.

4.2. Projektas – tikslinė organizacijos veikla, kai yra nustatyti pasirengimo ir įgyvendinimo terminai, tikslai, finansavimo šaltiniai, vykdytojai ir dalyviai.

4.3. Projekto dalyviai – Marijampolės savivaldybės gyventojai, kuriems yra skirtas projektas (veikla) ir kurie jame dalyvauja (pvz.: renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.).

4.4. Projekto teikėjas – juridinis asmuo, teikiantis konkursui paraišką.

4.5. Sveikatinimas – sveikatos taisymas, gerinimas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

5. Specialiosios programos projektų paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Priemonių vykdytojų planuojama veikla turi būti vykdoma Marijampolės savivaldybėje ir susijusi su visuomenės sveikatos funkcijų vykdymu: visuomenės sveikatos stiprinimu, stebėsena, sveikatos išsaugojimu.

6. Projekto veiklos turi atitikti BST nustatytas metų prioritetines kryptis, kurios yra patvirtintos Specialiojoje programoje.

7. Projekto teikėjas paskiria atsakingą asmenį – projekto vadovą.

8. Specialiajai programai negali būti teikiami projektai, kurių tikslas:

8.1. poilsis ir turizmas, sporto varžybos;

8.2. valstybės lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos paslaugų teikimas;

8.3.    asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias yra apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

9. Projekto teikėjas yra pripažįstamas netinkamu gauti finansavimą:

9.1. jeigu yra nustatyta, kad ankstesniais metais gautas finansavimas buvo panaudotas ne pagal Programos kryptis ir prioritetus;

9.2. nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir laiku nepateikė projekto finansinės ir veiklos ataskaitų;

9.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai  tvarkai;

9.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS

 

10. Specialiosios programos lėšomis finansuojami tie projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su visuomenės sveikata, sveikatos išsaugojimu, stiprinimu, stebėjimu, sauga. Įprastinės/kasdienės įstaigų/organizacijų veiklos nefinansuojamos.

11. Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

11.1. projekto įgyvendinimui būtinų kanceliarinių prekių, prizų, suvenyrų, sveikatinimo inventoriaus įsigijimas;

11.2. sveikatinimo stovyklų organizavimas;

11.3. transporto išlaidų (nuoma, kuras, bilietai) kompensavimas;

11.4.samdomų darbuotojų (lektorių) paskaitų, praktinių užsiėmimų, seminarų, konsultacijų apmokėjimas;

11.5. projekto dalyvių maitinimas;

11.6. projektui būtinos viešinimo priemonės: skrajutės, bukletai, skelbimai, nuotraukos, ryšio paslaugos ir kt.;

11.7. higienos, medicinos priemonių (išskyrus vaistų), dezinfekcinių, dezinsekcinių ir deratizacinių medžiagų įsigijimas;

11.8. ilgalaikio materialiojo turto (patalpų, techninės įrangos ar kt.) nuoma reikalinga projektui vykdyti;

11.9. kitos, tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios, išlaidos.

12. Nefinansuojamos išlaidų kategorijos:

12.1. projekto parengiamojo etapo išlaidoms (parengiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką, pvz.: paraiškos rašymas, sąrašų sudarymas ir pan.);

12.2. asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias yra apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

12.3. valstybės lėšomis finansuojamos visuomenės sveikatos paslaugos;

12.4. darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti, jei tai nėra tiesioginė projekto vykdymo veikla;

12.5. projekto teikėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos išlaidos: išlaidos, skirtos kasdienei įstaigos veiklai, organizacijos veiklai apmokėti;

12.6. draudimas, lizingas, išperkamoji nuoma; piniginiai prizai; komandiruotės;

12.7. su visuomenės sveikata nesusijusios laisvalaikio veiklos išlaidos;

12.8. pastatų (patalpų) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, statinių statyba;

12.9 transporto priemonių remontas ir eksploatacinių (išskyrus kuro ir nuomos) išlaidų apmokėjimas;

12.10. kitos, tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios, išlaidos.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

13. Projekto teikėjas gali teikti tik vieną paraišką Specialiosios programos konkursui. Projekto paraiška teikiama tik vienai savivaldybės lėšomis finansuojamai programai.

14. Konkursui teikiamas projektas turi būti aprašomas paraiškoje (1 priedas). Paraiška turi būti pasirašyta projektą teikiančios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens.

15. Teikėjas papildomai turi pateikti tinkamai patvirtintas (tikrumo žyma, vadovo parašu) šių dokumentų kopijas:

15.1. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);

15.2. Juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją (teikiant pirmą kartą);

15.3. projekto teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją (teikiant pirmą kartą);

15.4. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodančių dokumentų kopijas.

16. Paraiškos pateikiamos pasirinkus vieną iš būdų:

16.1. pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, priėmimo langelis 1 arba 2);

16.2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursui, o  užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir  Nuostatų 15 punkte  nurodytus dokumentus  pateikiant visus kartu vienoje pdf rinkmenoje (faile);

16.3. elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt

17. Teikiant paraiškas pagal nuostatų 16.1 punktą, paraiškos ir jos priedų egzempliorius turi būti tvarkingas, išspausdintas, susegtas, sunumeruotas.

18. Paraiškos priimamos 15 darbo dienų nuo skelbimo teikti paraiškas konkursui paskelbimo interneto svetainėje www.marijampole.lt.

19. Paraiškos, pateiktos pasibaigus  nurodytam terminui (18 punktas), nepriimamos ir nevertinamos.

20. Jei projekte nėra nuostatuose nustatytų projekto veiklų, jei neatitinka nuostatų reikalavimų projekto vykdytojams ir dalyviams, jei yra pateikti ne laiku, nesilaikyta nustatytos paraiškos pildymo formos, nevisiškai užpildyta paraiškos forma ar nesilaikoma kitų šių nuostatų reikalavimų, pateikti projektai nevertinami.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

21. Paraiškas vertina Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo ir atrankos komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Komisijos nuostatais.

22. Projektams, kuriems bus skirtos lėšos, pasirašomos projektų finansavimo sutartys.

23. Projektų paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

23.1. atitiktį nustatytiems prioritetams;

23.2. teisingą Projekto paraiškos užpildymą ir pateikimą;

23.3. tikslo ir uždavinių konkretumą;

23.4. dalyvių skaičių;

23.5. projekto  įgyvendinimo plano nuoseklumą ir išsamumą;

23.6. projekto įgyvendinimo sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą ir sąsaja su veiklomis;

23.7. laukiamus rezultatus.

24. Lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos siūlymus.

25. Administracijos direktoriui priėmus galutinį sprendimą, pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.marijampole.lt ir paraiškoje nurodytu el. paštu pranešami projektų teikėjams. Jokia kita informacija apie projektų vertinimą ir finansavimo skirstymą neskelbiama.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

26. Projekto teikėjas, kuriam skirtas finansavimas, ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos pasirašo projekto finansavimo sutartį.

27. Jei projekto teikėjui buvo skirta mažesnė suma negu buvo prašyta paraiškoje, tai:

27.1. projekto teikėjas turi teisę keisti savo projekto (veiklos) apimčių įsipareigojimus, tačiau neturi teisės keisti paraiškoje nurodytų tikslų ir veiklos turinio (Paraiškos 10 punkto lentelė);

27.2. projekto teikėjas prieš sudarant sutartį su Marijampolės savivaldybės administracija,  turi elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo elektroniniu paštu išsiųstos pranešimo dienos dėl projekto finansavimo suderinti su Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriumi veiklas bei išlaidų sąmatą (3 priedas).

28. Projektai finansuojami pagal projekto teikėjo patikslintą projekto išlaidų sąmatą.

29. Praėję atranką, bet negavę finansavimo projektai gali būti finansuojami IV ketvirtyje, jei Programos vykdymui bus skirtas papildomas finansavimas. Lėšos projektams skiriamos pagal Komisijos sudarytą pasiūlymų sąrašą.

30. Lėšos naudojamos nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 15  d.

31. Projekto vykdytojai gautas savivaldybės biudžeto lėšas privalo naudoti tikslingai tik sutartyje numatytoms veikloms.

32. Projekto teikėjas Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui turi pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą forma Nr. 2 – ketvirtinę iki sekančio ketvirčio pirmo mėnesio 15 d., metinę iki einamųjų metų gruodžio 23 d., ir išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas.

33. Projekto teikėjas veiklos vykdymo ataskaitą (2 priedas) Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyriui pateikia įgyvendinus projektą pagal sutartyje numatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 d.

34. Vykdytojas, gavęs finansavimą projektui ir negalintis jo vykdyti, privalo nedelsdamas raštu informuoti apie tai Marijampolės savivaldybės administraciją ir grąžinti gautas lėšas.

35. Specialiosios programos priemonių, kurios finansuojamos ne pagal pateiktą projekto paraišką, vykdytojai parenkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius projekto finansavimo sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos, Administracijos direktorius priima sprendimą pripažinti lėšų skyrimą šiam projekto teikėjui netekusiu galios.

37. Marijampolės savivaldybės administracijos ir BST atstovai turi teisę lankytis vykdomo projekto renginiuose ar dalyvauti pristatant projektą visuomenei, tikrinti, ar skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį.

38. Projekto teikėjas, teikdamas paraišką konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Marijampolės savivaldybės administracija tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Marijampolės savivaldybės administracija neatsako, jei dėl projekto teikėjo paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

40. Projekto teikėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, projekto teikėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Marijampolės savivaldybės administracija

41. Lėšų auditą atlieka savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.

 

______________________________


Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurso nuostatų

1 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono  numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriui

 

DĖL DALYVAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO ATRANKOS KONKURSE

 

20XX-XX-XX     Nr. XX-XX

Marijampolė

 

I. INFORMACIJA APIE PARAIŠKĄ TEIKIANČIĄ ORGANIZACIJĄ

Organizacijos pavadinimas

 

Registracijos kodas

 

Adresas (gatvė, numeris, miestas, rajonas ir pašto kodas)

 

Organizacijos banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

Organizacijos vadovas (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

Iš savivaldybės biudžeto per praėjusius metus gautos lėšos

 

Numatomos projekto tęstinumo perspektyvos

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1. Projekto pavadinimas

2. Projekto prioritetinė kryptis

3. Projektui įgyvendinti reikalinga suma (Eur)

4. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto prašoma suma (Eur)

 

5. Projekto tikslinė grupė

5.1. Įvardinti tikslines grupes, kam skirtas projektas:

 

5.2.  Bendras projekto dalyvių (unikalių) skaičius:

 

 

6. Problema ar situacijos analizė(ne daugiau nei 200 žodžių) (Glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti įgyvendindami projektą (kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie pavojai, jūsų organizacijos vaidmuo ir vizija ir pan.). Aptarkite esamą situaciją, veiksnius, turinčius įtakos problemos sprendimui.

 

 

 

7. Projekto tikslas (aiškus, konkretus ir pasiekiamas, sprendžiantis įvardintą problemą )

 

 

8. Projekto uždaviniai (nuo 2 iki 5)

 

 

9. Trumpas projekto aprašymas (ne daugiau kaip 150 žodžių)

 

 

10. Projekto įgyvendinimo veiklų planas

Eil.  

Nr.

Projekto veiklos pavadinimas (planuojami atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kita veikla)

Mėnuo*

Kiekybinė išraiška

Paslaugos gavėjų grupė, skaičius

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

* - apie vyksiantį renginį informuoti el. p. sveikata@marijampole.lt

 

11. Projekto partneriai/rėmėjai

Eil.

Nr.

Projekto partnerio pavadinimas

Projekto partnerio vaidmuo projekte (aprašyti)

1.

 

 

2.

 

 

 

12. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo                                    iki

 

 

13. Projekto laukiami rezultatai (planuojamas Projekto poveikis tikslinei grupei ir poveikio įvertinimas (detalizuoti, kas pasikeis, pagerės tikslinei grupei, įgyvendinus projektą):

 

14. Projekto viešinimo būdai (numatant, kur bus galima susipažinti su vykdomu projektu)

 

 

15. Projekto išlaidų sąmata (prašomai sumai iš Savivaldybės biudžeto)

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Iš savivaldybės biudžeto prašoma suma

1.

Išlaidos autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), jei autorinius atlyginimus gaunantys asmenys nėra pareiškėjo (ar partnerio) darbuotojai

 

 

2.

Patalpų nuomos išlaidos

 

 

3.

Transporto išlaidos, nuoma, mokėjimas už transporto bilietus

 

 

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų nuoma (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.)

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės, prekės ūkinės paskirties prekių, įrangos  ir pan.)

 

 

6.

Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (mankštoms ir kitoms veikloms reikalingas inventorius ir pan.)

 

 

7.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugų, leidybos, pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

IŠ VISO

 

*visos išlaidos detalizuojamos, negalima nurodyti „kitos prekės“

 

16. Pridedama

Tikrumo žyma patvirtinti dokumentai:

1. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);

2. Juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją (teikiant pirmą kartą);

3. projekto teikėjo įstatų (nuostatų) kopiją (teikiant pirmą kartą);

4. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodančių dokumentų kopijas.

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs Marijampolės savivaldybės administracijos finansavimą, įsipareigoju informuoti administraciją, kaip vykdomas projektas (apie vykstančius renginius), bei pateikti ataskaitą iki einamųjų metų gruodžio 23 d. (jei termino diena sutampa su savaitgaliu, ataskaitos pateikimo diena laikoma prieš ją einanti darbo diena).

 

 

 

 

 

 

Organizacijos vadovas

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

           

 

 

Pastaba. Nevisiškai užpildyta paraiška nevertinama.

 

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. 8 343 90007, el. p. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurso nuostatų

2 priedas

 

(Ataskaitos forma)

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono  numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriui

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

20___ METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTO VYKDYMO VEIKLOS ATASKAITA

 

20XX-XX-XX     Nr. XX-XX

Marijampolė

 

1.  Projekto pavadinimas: ___________________________________________________________

 

2. Informacija apie projektą

2.1. Lėšų skirtų iš Marijampolės savivaldybės biudžeto naudojimo sutarties data ir numeris

 

2.2. Projekto finansavimo šaltiniai:

 

2.2.1. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto    skirtos lėšos  (Eur)

 

2.2.2. Kiti finansavimo šaltiniai (Eur)

 

 

3. Pasiekti rezultatai pagal projekto įgyvendinimo veiklų planą

Eil.

Nr.

Projekto metu vykdytos veiklos (atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kt.)

Mėnuo

Vertinimo kriterijai

Kiekybinė išraiška

Paslaugos gavėjų grupė, skaičius

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4. Projekto partneriai/rėmėjai

Eil.

Nr.

Projekto partnerio pavadinimas

Projekto partnerio vaidmuo, atlikti darbai projekte

(aprašyti)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 


5. Lėšų gautų iš savivaldybės biudžeto panaudojimas

Eil.

nr.

Išlaidų paskirtis pagal lėšų, skirtų iš savivaldybės biudžeto, naudojimo sutartį

Išlaidų planas,

 (Eur)

Faktinis įvykdymas

Suma (Eur)

Dokumento pavadinimas, data ir Nr.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Ataskaitą rengė (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas)

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijos vadovas

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

 


Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurso nuostatai

3 priedas

 

(Išlaidų sąmatos forma)

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono  numeris, elektroninio pašto adresas)

 

PATIKSLINTA  __________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

_______________________________ IŠLAIDŲ SĄMATA

 

20XX-XX-XX     Nr. XX-XX

Marijampolė

 

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Iš savivaldybės biudžeto prašoma suma

1.

Išlaidos autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), jei autorinius atlyginimus gaunantys asmenys nėra pareiškėjo (ar partnerio) darbuotojai

 

 

2.

Patalpų nuomos išlaidos

 

 

3.

Transporto išlaidos, nuoma, mokėjimas už transporto bilietus

 

 

4.

Įrangos, priemonių ir reikmenų nuoma (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.)

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (kanceliarinės, prekės ūkinės paskirties prekių, įrangos  ir pan.)

 

 

6.

Sveikatinimo inventoriaus įsigijimas (mankštoms ir kitoms veikloms reikalingas inventorius ir pan.)

 

 

7.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

8.

Renginio dalyvių maitinimo išlaidos

 

 

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugų, leidybos, pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijos vadovas

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

 

Į pradžią