Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-436 2019-03-20
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VEIKLOS PROGRAMŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VEIKLOS PROGRAMŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VEIKLOS PROGRAMŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VEIKLOS PROGRAMŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 20 d. Nr. DV-436

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais:

1. Sudarau Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų veiklos programų vertinimo ir finansavimo komisiją:

1.1. Arvydas Bajoras, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;

1.2. Rasa Matusienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

1.3. Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

1.4. Daina Veiverienė, Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė (buhalterė);

1.5. Laima Žigienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Pavedu Aušrai Parulienei, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei, atlikti komisijos sekretoriaus funkcijas, komisijos sekretoriui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti komisijos darbe.

3. Tvirtinu Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų veiklos programų vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

Rasa Matusienė

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. kovo  20 d. įsakymu Nr. DV-436

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VEIKLOS PROGRAMŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų veiklos programų vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau – Pareiškėjas) veiklos programų teikimo, svarstymo ir vertinimo bei Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – Lėšos) skyrimo ir atsiskaitymo už jas tvarką.

2.      Lėšos veiklos programoms finansuoti kiekvienais metais numatomos Marijampolės savivaldybės biudžete ir Marijampolės savivaldybės strateginiame veiklos plane.

3.      Veiklos programas svarsto Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų veiklos programų vertinimo ir finansavimo komisija.

4.      Lėšos veiklos programoms finansuoti skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų veiklos programų vertinimo ir finansavimo komisijos rekomendacijas.

5.      Marijampolės savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšos skiriamos veiklos programoms (toliau – veiklos programa) įgyvendinti:

5.1. Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje programa;

5.2. Vaikų dienos centrų programa;

5.3. Senjorų užimtumo programa.

6. Veiklos programas finansinei paramai gauti gali teikti šios Marijampolės savivaldybėje įregistruotos ir gyventojų poreikius tenkinančios nevyriausybinės organizacijos:

6.1. asociacijos;

6.2. viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjai yra valstybės arba savivaldybės institucijos);

6.3. labdaros ir paramos fondai;

6.4. bendruomenės, bendrijos, jų struktūriniai padaliniai.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS PROGRAMŲ TEIKIMAS

 

7. Informacija teikti veiklos programas skelbiama tik patvirtinus savivaldybės biudžetą Savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt ir/arba vietinėje spaudoje.

8. Veiklos programa pagal patvirtintą formą (1 priedas) pateikiama vienu iš būdų: pristatoma Savivaldybės administracijos „vieno langelio“ patalpose (1, 2 langelis), siunčiama laišku adresu: J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė arba pateikiama elektroniniu būdu: el. p. soc.apsauga@marijampole.lt (pasirašyta kvalifikuotu parašu).

            9. Veiklos programa ir visi prie jos pridėti dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba, sunumeruotais puslapiais.

            10. Vienas Pareiškėjas gali teikti tik vieną veiklos programą.

11. Veiklos programa turi būti pasirašyta Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su veiklos programa pridedami visi joje nurodyti dokumentai: nuomos sutartis, iš kitų savivaldybės ar valstybės biudžeto programų gaunamų lėšų detali sąmata, jei lėšos bus naudojamos tai pačiai veiklai ir kt. Administracija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, pagrindžiančių išlaidas. Pareiškėjas atsako už veiklos programoje nurodytų duomenų teisingumą.

12. Visos veiklos programos, gautos po programų priėmimo termino, nevertinamos.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS PROGRAMŲ RĖMIMO PRINCIPAI

 

13.        Lėšos paskirstomos Pareiškėjų veiklos programoms įgyvendinti:

13.1.    Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje programai;

13.2.   Vaikų dienos centrų programai;

13.3.   Senjorų užimtumo programai.

14.    Veiklos programų išlaidos laikomos tinkamomis, jeigu:

14.1.      tiesiogiai susijusios su projekto veikla bei būtinos veiklos programai įgyvendinti;

14.2.      pagrįstos projekto priemonėmis, trukme, veikla, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu.

15.        Finansuojant Pareiškėjų veiklos programas, pirmenybė teikiama:

15.1. turintiems papildomus finansavimo šaltinius;

15.2. užtikrinamas projekto tęstinumas.

16.    Savivaldybės biudžeto  lėšomis negali būti finansuojama:

16.1.  Pareiškėjo  įsiskolinimai;

16.2.   lizingas, išperkamoji nuoma;

16.3.   pastatų (patalpų) rekonstrukcija, kapitalinis remontas, statinių statyba;

16.4.   transporto priemonių remontas ir eksploatacinių išlaidų (išskyrus draudimo, kuro ir nuomos) apmokėjimas;

16.5.   maitinimo paslaugos (išskyrus Vaikų dienos centrų programą);

16.6.   Pareiškėjų darbuotojų atlyginimai.

17. Lėšos Veiklos programų finansavimui neskiriamos:

            17.1. jei ankstesniems projektams iš savivaldybės biudžeto paramą gavęs Pareiškėjas neatsiskaitė už jos panaudojimą nustatyta tvarka arba buvo nustatyta, kad gautos lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį. Pareiškėjas vieneriems metams praranda teisę teikti veiklos programą finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti;

17.2. jei Pareiškėjas projektui (tai pačiai veiklai) paramą tais pačiais metais gavo iš kitų valstybės ar savivaldybės biudžeto programų.

18. Einamaisiais biudžetiniais metais pagal Pareiškėjo prašymą papildomam finansavimui, pateikiant veiklos programą, gali būti skiriamos lėšos iš nepanaudotų arba papildomai skirtų  biudžeto lėšų šio Aprašo nustatyta tvarka.

19. Savivaldybės biudžeto lėšas teikėjai gali naudoti tik veiklos programoje numatytai veiklai finansuoti.

20. Savivaldybės biudžeto programos lėšas administruoja savivaldybės administracija.

21. Pateiktas veiklos programas vertina Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų veiklos programų vertinimo ir finansavimo komisija. Komisija, įvertinusi paraiškas, teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl finansavimo.                  

 

IV SKYRIUS

 KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

22.  Komisija yra kolegialus organas, sudarytas Administracijos direktoriaus įsakymu, priimantis sprendimus Aprašo veiklos klausimais.

23. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, o Komisijos posėdžius techniškai aptarnauja Komisijos sekretorius.

24. Komisijos funkcijos:

24.1. analizuoti nevyriausybinių organizacijų veiklos programas ir priimti sprendimus dėl lėšų skyrimo;

24.2. kontroliuoti, kad nevyriausybinėms organizacijoms skiriamos lėšos atitiktų Aprašo keliamus reikalavimus.

25. Komisijos sprendimų priėmimo tvarka:

25.1. Komisija savo sprendimus priima paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

25.2. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 1/2 visų Komisijos narių.

25.3.   Komisijos nariai naudojasi konfidencialia informacija ir privalo užtikrinti informacijos slaptumą.

25.4. Komisijos narys, turįs interesų ar ryšių, susijusių su organizacija ar įstaiga, pateikusia veiklos programą, nedalyvauja balsavime Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka.

26. Komisijos posėdžių protokolai ir posėdyje svarstytų klausimų dokumentai saugomi Administracijoje.

 

V SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

27. Priėmus sprendimą dėl Veiklos programos finansavimo, per 30 kalendorinių dienų nuo Administracijos direktoriaus įsakymo dėl lėšų skyrimo Pareiškėjams įsigaliojimo dienos ir Pareiškėjui suderinus su savivaldybės administracija patikslintą projekto sąmatą pagal numatytas skirti lėšas ir (ar) projekto veiklų įgyvendinimo planą, pasirašoma lėšų, skirtų iš Marijampolės savivaldybės biudžeto, naudojimo sutartis.

28. Jei Pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo  įsigaliojimo dienos nepasirašo sutarties, finansavimas neskiriamas.

29. Sutarties galiojimo metu Pareiškėjas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.

30. Nustačius, kad Pareiškėjas neįvykdė nustatyto įsipareigojimo arba tos pačios veiklos išlaidos buvo finansuotos iš kitų šaltinių, Administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti su Pareiškėju sudarytą sutartį ir nustatyti terminą, per kurį Savivaldybei turi būti grąžinamos programai įgyvendinti skirtos lėšos.

 

VI SKYRIUS

 LĖŠŲ PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKA

 

31. Pasibaigus kiekvienam ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos ir iki einamųjų metų gruodžio 15 d.,  Pareiškėjas pateikia Administracijos Buhalterijos skyriui Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą forma Nr. 2,  biudžeto lėšų panaudojimą patvirtinančių pirminių dokumentų kopijas,  biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamąjį raštą  ir kitus prašomus statistinius duomenis, susijusius su biudžeto lėšų panaudojimu.

32. Pasibaigus metams iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, Socialinių paslaugų skyriui Pareiškėjas pateikia lėšų, skirtų veiklai, panaudojimo ataskaitą  (2 priedas).

            33.  Pareiškėjas grąžina Savivaldybės administracijai visas per einamuosius metus projektui skirtas nepanaudotas ar netikslingai panaudotas lėšas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 d. Negrąžintos Projektui finansuoti skirtos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

34. Lėšos turi būti grąžintos į savivaldybės biudžetą, jei atsiranda aplinkybių, dėl kurių negalima įgyvendinti projekto, arba Pareiškėjas atsisako vykdyti projektą dėl kitų priežasčių.

35. Projekto teikėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Marijampolės savivaldybės administracija tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie finansuojamus programų Pareiškėjus, jų projekto pavadinimas bei skirta lėšų suma.

37. Pareiškėjai privalo viešinti informaciją susijusią su Savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto vykdymu Savivaldybės interneto svetainėje ir kitomis viešinimo priemonėmis.

            38. Lėšų auditą atlieka savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei Centralizuota savivaldybės  vidaus audito tarnyba.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

40. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

________________

 


Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis

finansuojamų veiklos programų vertinimo

ir finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(veiklos programos finansinei paramai iš Marijampolės savivaldybės 20........ m. biudžeto gauti  forma)

 

 

                                              

( Prašymą pateikusio juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Adresas

 

Telefonas, el. paštas

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijai

 

           

VEIKLOS PROGRAMA FINANSINEI PARAMAI IŠ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 20........ M. BIUDŽETO GAUTI

 

_________________   Nr.___________

(data)

Marijampolė

 

 

   I. INFORMACIJA APIE  PAREIŠKĖJĄ:

1. Organizacijos pavadinimas, juridinio asmens registracijos kodas

 

 

2. Adresas (miestas, miestelis, kaimas, gatvė, namo numeris, pašto kodas)

 

3. Organizacijos banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)

 

 

4. Organizacijos vadovas (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

 

5. Projekto vadovas (vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

6. Gautos iš savivaldybės biudžeto lėšos per praėjusius metus

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:

1. Programos pavadinimas (reikiamą pažymėti):

 Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje programa;

 Vaikų dienos centrų programa;

 Senjorų užimtumo programa

 

2. Projekto pavadinimas

 

 

3. Trumpas projekto apibūdinimas, problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas

 

 

4. Projekto tikslas (-ai)

 

 

5. Projekto uždaviniai

 

 

6. Projekto tikslinė grupė

 

7. Bendras projekto dalyvių skaičius

 

8. Numatomas projekto tęstinumas, perspektyvos

 

 

9. Iš savivaldybės biudžeto prašoma lėšų suma, Eur

 

10.Visa projektui įgyvendinti  reikalinga lėšų suma (Eur)

 

 

 

III. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLŲ PLANAS

Eil. Nr.

Projekto veiklos pavadinimas (planuojami atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kt)

Ketvirtis

Lėšos, Eur

Tiesioginės naudos gavėjų sk.

1.       

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

3.       

 

 

 

 

 

 

IV. PROJEKTO PARTNERIAI

Eil. Nr.

Projekto partnerio pavadinimas

Projekto partnerio vaidmuo projekte (aprašyti)

1.       

 

 

2.       

 

 

3.       

 

 

 

 

V. TURIMI RESURSAI PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

(patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kt.)

 

PRIDEDAMA:

1.      .............................................................................................................................................;

2.      .............................................................................................................................................;

3.      .............................................................................................................................................;

4.      ............................................................................................................................................

 

 

Patvirtinu, kad organizacija/įstaiga nėra likviduojama, neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Projekto paraiškoje numatytos išlaidos nedubliuoja išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės ar savivaldybės biudžeto programų lėšų.

 

____________________                    ____________            _________________________

(Pareigų pavadinimas)                         (parašas)             (vardas, pavardė)                          

 

 

 

 

Pavirtinu, kad programoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

Įsipareigoju, įvykdžius projektą, pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui galutinę projekto įvykdymo ataskaitą per sutartyje numatytus terminus.

 

 

 

____________________                    ____________            _________________________

(Pareigų pavadinimas)                         (parašas)             (vardas, pavardė)                          

 

 

 

_______________________________________

       (Projekto vadovo vardas, pavardė, parašas)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. 8 343 90007, el. p. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

               

 

Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis

finansuojamų veiklos programų vertinimo

ir finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Lėšų, gautų iš Marijampolės savivaldybės 20........ m. biudžeto panaudojimo ataskaitos forma)

 

 

                                              

( Prašymą pateikusio juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Adresas

 

Telefonas, el. paštas

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

Socialinių paslaugų skyriui

 

 

LĖŠŲ, GAUTŲ IŠ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 20........ M. BIUDŽETO PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

_________________   Nr.___________

(data)

Marijampolė

 

 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:

1.1. Programos pavadinimas (reikiamą pažymėti):

 Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje programa;

 Vaikų dienos centrų programa;

 Senjorų užimtumo programa

 

1.2. Projekto pavadinimas

 

1.3. Lėšų, skirtų iš Marijampolės savivaldybės biudžeto, naudojimo sutarties data ir numeris

 

1.4. Skirta suma, Eur

 

1.5. Kitos lėšos, Eur

 

1.6.Visa projektui įgyvendinti 

panaudota lėšų suma, Eur

 

 

 

2. PASIEKTI REZULTATAI PAGAL PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLŲ PLANĄ

Eil. Nr.

Projekto veiklos pavadinimas

(atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kt.)

Ketvirtis

Panaudotos lėšos, Eur

Tiesioginės naudos gavėjų sk.

4.       

 

 

 

 

5.       

 

 

 

 

6.       

 

 

 

 

7.       

 

 

 

 

 

 

3. LĖŠŲ, GAUTŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PANAUDOJIMAS

 

Eil. Nr.

 

Išlaidų paskirtis pagal lėšų, skirtų iš savivaldybės biudžeto naudojimo sutartį

 

Išlaidų planas, Eur

Faktinis įvykdymas

Suma, Eur

Dokumento pavadinimas,

data ir Nr.

1.       

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

3.       

 

 

 

 

 

 

4. PROJEKTO PARTNERIAI

Eil. Nr.

Projekto partnerio pavadinimas

Projekto partnerio vaidmuo projekte (aprašyti)

4.       

 

 

5.       

 

 

6.       

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   _______________             ______________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                       (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią