Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-102 2019-03-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. 1-102

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. kovo 7 d. išvadą Nr. 1-2-(1.5) „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti vertinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Imti iki 1163 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą palankiausias skolinimosi sąlygas pasiūliusiame banke.

2.   Lėšas naudoti Marijampolės savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams kofinansuoti.

3.   Užtikrinti lėšų grąžinimą Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.

4.   Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių organizuoti viešąjį pirkimą paskolai gauti ir pasirašyti paskolos sutartį su banku.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės merė

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

Laima Malinauskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią