Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-123 2019-03-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. 1-123

Marijampolė

 

 

 

 


            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi,  Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, 33 punktu, Socialinių paslaugų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planą (pridedamas).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A.Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

Savivaldybės merė

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svajonė Rainienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-123

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I. ĮVADAS

 

1. Bendra informacija

Marijampolės savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planas (toliau - Planas) parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 ,,Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo" bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą.

             Šio Plano tikslai atitinka:

            1.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iškeltą strateginį tikslą ,,Siekti efektyvios socialinės apsaugos, sudarant palankias sąlygas šeimoms bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją“;

            2. Marijampolės savivaldybės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane numatytą Marijampolės savivaldybės misiją: ,,Užtikrinti Marijampolės savivaldybės gyventojams jaukesnį, saugesnį bei geresnį gyvenimą, teikiant aukštos kokybės viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas, tenkinant bendruomenės poreikius bei interesus“ ir strateginį tikslą ,,Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės paramos, švietimo, turizmo, sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas“.

3. Marijampolės savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programoje numatytus tikslus ir uždavinius :

            02 tikslas - ,,Užtikrinti socialinių paslaugų poreikio tenkinimą“.

            02 tikslo 01 uždavinys – ,,Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams“;

            03 tikslas – ,,Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją“:

            03 tikslo 01 uždavinys - ,,Didinti neįgaliųjų savarankiškumą“;

            03 tikslo 02 uždavinys - ,,Užtikrinti socialinį įtraukiamumą“;

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai ir uždaviniai

Nustatant socialinių paslaugų teikimo prioritetus, būtina įvertinti įvairių socialinių grupių asmenų socialinę padėtį, poreikius socialinėms paslaugoms, realias Marijampolės savivaldybės finansines galimybes socialinėms paslaugoms teikti. Šis Planas skirtas socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti.

            Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Teikiant socialines paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams 2019 metais, numatomi 3 pagrindiniai tikslai:

      1. užtikrinti stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams, siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą, sumažinti šių asmenų socialinę atskirtį bei užtikrinti jų integraciją į visuomenę;

2. gerinti socialinių paslaugų kokybę bei jų prieinamumą, ypatingai plėtojant socialinės priežiūros paslaugas kaimiškose vietovėse;

3. plėsti socialinių paslaugų teikėjų tinklą, įtraukiant nevyriausybines organizacijas, bendruomenes į socialinių paslaugų teikimą.

            3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Rengėjų

vardai, pavardės

Darbovietė

Pareigų pavadinimas

1.

Svajonė Rainienė

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius

Vedėja

2.

Daiva Lieguvienė

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius

Vyriausioji specialistė

3.

Rasa Matusienė

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius

Vyriausioji specialistė

4.

Aušra Parulienė

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius

Vyriausioji specialistė

5.

Alma Štuopienė

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius

Vyriausioji

specialistė

6.

Laima Žigienė

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius

Vyriausioji specialistė

7.

Vida Bružinskaitė

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius

Vedėja

8.

Vilma Ratkevičienė

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Direktorė

9.

Daina Veiverienė

Marijampolės savivaldybės administracijos

Buhalterijos skyrius

Vyriausioji specialistė (buhalterė)

            Informacija apie socialinių paslaugų plano rengimą buvo paskelbta Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje www.marijampole.lt., socialiniame tinkle Facebook.

 

 

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

            4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis:

2 lentelė

Eil. Nr.

Rodiklis

2016 m.

2017 m.

2018 m.

1.

Gyventojų skaičius (liepos 1 d.)

56543

54993

54289

 

iš jų:

 

 

 

1.1.

mieste

37167

36051

35400

1.2.

kaime

19376

18942

18889

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

 

 

2.1.

pensinio amžiaus gyventojai

11954

11858

11776

2.2.

vaikai (0-17 metų)

10476

10143

9900

2.3.

vaikai  su negalia

257

264

255

Lietuvos statistikos departamento, Piniginės paramos skyriaus duomenys

 

            Dėl neigiamo gimimo ir mirties skaičiaus balanso, migracijos Marijampolės savivaldybėje gyvenančių asmenų skaičius kasmet mažėja. Marijampolės savivaldybėje 2016 m. liepos 1 d. 65,73 proc. gyventojų gyveno mieste ir 34,27 proc. – kaime, 2017 metais atitinkamai 65,56 proc. mieste ir 34,44 proc. kaime. Panaši proporcija išliko ir 2018 metais: 65,21 proc. savivaldybės gyventojų gyvena mieste, 34,79 proc. - kaime. Dėl šios priežasties socialines paslaugas teikiančių įstaigų daugiau įsteigta miesto teritorijoje.

 

 

4.2.Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

Marijampolės savivaldybėje pagrindinė socialinių paslaugų organizatorė yra savivaldybė, o socialines paslaugas teikia biudžetinės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Pagrindinės socialinių paslaugų gavėjų grupės yra šeimos, patiriančios socialinę riziką, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, suaugę asmenys, patiriantis socialinę riziką, ir jų šeimos, vaikus globojančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

Pagrindiniai socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai:

1. Visuomenės senėjimas. Statistikos departamento duomenimis, Marijampolės savivaldybėje 2018 m. senyvo amžiaus žmonių buvo 11 776, tai sudaro 21,57 procento visų savivaldybės gyventojų. Visuomenei senstant poreikis socialinėms paslaugoms auga, senyvo amžiaus asmenims dažniausiai reikalingos tokios socialinės paslaugos kaip pagalba į namus ir dienos socialinė globa asmens namuose.

           

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000 gyventojų

 

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000 gyventojų

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Marijampolės sav.

209,60

209,35

211,22

216,91

3 lentelė

www.socialiniszemėlapis.lt

 

2. Negalia. Neįgaliems asmenims didžiausias poreikis paslaugų yra pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose ar institucijoje ir apgyvendinimas globos namuose. Asmenų, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, skaičius per metus išaugo 3,96 proc., asmenų skaičius, kuriems nustatytas priežiūros (pagalbos) poreikis, skaičius išliko stabilus. Asmenų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis kito nežymiai - padidėjo 2,96 proc.

 

Asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, skaičius

4 lentelė

 

Metai

2017 m.

2018 m.

Pokytis, +/- proc.

Asmenų, kuriems nustatytas priežiūros (pagalbos) poreikis, skaičius (metų pabaigai)

1250

1250

-

Asmenų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, skaičius (metų pabaigai)

1250

1287

+2,96

Asmenų, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, skaičius (per metus)

529

550

+3,96

Socialinių paslaugų skyriaus ir Piniginės paramos skyriaus duomenys

 

 

3. Socialinių įgūdžių stoka, negebėjimas tinkamai pasirūpinti vaikais. Nuo 2018 m. liepos 1 d. pradėtas taikyti atvejo vadybos metodas darbe su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, auginančiomis vaikus. Intensyvus įvairių institucijų ir specialistų bendradarbiavimas, pagalbos šeimai planavimas, įvertinus jos poreikius ir egzistuojančias problemas, reguliari pagalbos plano peržiūra ir koregavimas buvo vieni iš svarbiausių veiksnių, lėmusių likusių be tėvų globos vaikų skaičiaus mažėjimą. Marijampolės socialinės pagalbos centre įdarbinti 4 atvejo vadybininkai, planuojantys ir organizuojantys pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

 

 

 

 

Socialinę riziką patiriančių šeimų ir globojamų vaikų skaičius

5 lentelė

                                  Metai

 

2017 m.

  gruodžio mėn.

2018 m.

gruodžio mėn.

2018 m. palyginus su 2017 m., +,- proc.

Vaikų skaičius, kuriems nustatyta nuolatinė globa

84

78