Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-128 2019-03-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. 1-128

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 268, 275 ir 276 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Marijampolės savivaldybės tarybos (mero) 2018 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglė Vinčiauskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

 


PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

2019 m. kovo 14 d. Nr. AN-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TURINYS

SAVIVALDYBĖS TARYBA.. 4

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETai. 7

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJos. 15

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJA.. 22

Mero institucija – atvira visuomenei. 23

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA.. 25

PROJEKTO „MARIJAMPOLĖ - LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2018“ įgyvendinimas. 26

užsienio partneriai. 28

susitikimai ir iniciatyvos. 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

2018-ieji metai – paskutiniai 8-ojo šaukimo savivaldybės tarybos metai. Ataskaitiniais metais taryba, vadovaujama tarybos pirmininkės savivaldybės merės Irenos Lunskienės, tęsė darbus, įgyvendindama savo įgaliojimus tarybos posėdžiuose. 2018 m. 2015–2019 m. kadencijos Marijampolės savivaldybės tarybos sudėtis nesikeitė.

 

Atstovavimas pagal partijas

 

Tarybos nariai 8-ojo šaukimo taryboje atstovavo keturioms politinėms partijoms, šeši Tarybos nariai – nepartiniai. 2018 m. spalio mėn. narystę partijose nutraukė Vytautas Narušis, Rokas Ryselis ir Gintautas Stankevičius. Šie tarybos nariai nepriklauso jokiai politinei partijai.

 

 

 

1 pav. Tarybos sudėties pasiskirstymas pagal partijas

 

Taryboje 2018 m. veikė keturios frakcijos:

  • Lietuvos socialdemokratų partijos (12 narių, frakcijos seniūnas Romualdas Makauskas),
  • Darbo partijos (3 nariai, seniūnas Metas Ražinskas),
  • Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (4 nariai, seniūnas Valdas Pileckas),

·        „Marijampolės vienybė“ (3 nariai, seniūnas Gediminas Akelaitis). Frakcija susikūrė 2018 m. spalio mėn.

 

 

 

 

Tarybos posėdžiai

 

2018 metais Taryba posėdžiavo 13 kartų. Ataskaitinių metų laikotarpiu tarybai svarstyti buvo pateikti 349 sprendimų projektai. Sprendimų projektai peržiūrėti dėl teisės aktų atitikimo ir suderinti su atsakingais Administracijos specialistais, pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei viešai pristatyti visuomenei. Prieš kiekvieną posėdį darbas vyko komitetų posėdžiuose, frakcijų pasitarimuose, kur buvo detaliai svarstomi sprendimų projektai ir teikiami pasiūlymai, todėl dauguma sprendimų Tarybos posėdžiuose buvo priimami be didelių svarstymų.

 

2 pav. Tarybos priimti sprendimai pagal veiklos sritis

 

Tarybos posėdžiai yra atviri. Gyventojai apie posėdžių laiką ir darbotvarkę informuojami per vietos žiniasklaidos priemones ir socialinius tinklus. Savivaldybės interneto tinklalapyje galima iš anksto susipažinti su Tarybos posėdžių darbotvarkėmis ir paruoštais sprendimų projektais. Tarybos posėdį galima stebėti tiesiogiai, jis transliuojamas www.marijampole.ltà Tarybaà Tarybos posėdžių vaizdo transliacijos. Čia galima peržiūrėti ir jau vykusių posėdžių įrašus.

Tarybos priimti sprendimai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje (www.marijampole.lt), informacija apie norminius teisės aktus skelbiama ir vietinėje žiniasklaidoje. Lietuvos Respublikos teisės aktų registre iki  2019 m. sausio 1 d. paskelbti 489 Marijampolės savivaldybės institucijų priimti norminiai teisės aktai, per praėjusius metus Savivaldybės taryba jų priėmė 81.

Visuose Tarybos posėdžiuose dalyvavo trylika Tarybos narių: G. Akelaitis, R. Burokas,  V. Giraitytė, J. Grabauskas, P. Isoda, R. Jonikaitis, A. Kirkliauskas, K. Kynas, E. Kurtinaitis, B. Mašalaitis, M. Ražinskas, G. Stankevičius, A. Visockis.

Tarybos posėdžius praleidę Tarybos nariai informavo apie nedalyvavimo priežastis. Pagrindinės nedalyvavimo posėdžiuose priežastys: atostogos, liga, užimtumas darbe, komandiruotė ar  išvykimas.

Posėdžių lankomumas – 92 proc.

 

1 lentelė. Marijampolės savivaldybės tarybos narių dalyvavimas Tarybos posėdžiuose 2018 m.

 

Tarybos

narys

Vyko/

Dalyvavo

Tarybos

narys

Vyko/

Dalyvavo

G. Akelaitis

13/13

R. Makauskas

13/12

R. Andzelis

13/11

B. Mašalaitis

13/13

R. Burokas

13/13

V. Narušis

13/11

J. Čerkauskienė

13/12

P. Pavilonis

13/11

V. Giraitytė

13/13

V. Pileckas

13/12

J. Grabauskas

13/13

S. Raguckienė

13/11

J. Isoda

13/12

M. Ražinskas

13/13

P. Isoda

13/13

R. Ryselis

13/12

R. Jonikaitis

13/13

G. Stankevičius

13/13

D. Kemeraitis

13/12

K. Traškevičius

13/12

A. Kirkliauskas

13/13

A. Venslauskas

13/7

K. Kynas

13/13

A. Visockis

13/13

E. Kurtinaitis

13/13

A. Vyšniauskas

13/11

I. Lunskienė

13/8

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI

 

Komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi Tarybos sprendimai ir mero potvarkiai.

Detaliau komitetai svarstė ne tik būsimų Tarybos posėdžių pagal savo kuruojamas veiklos sritis dokumentus, bet ir kitus Tarybos sprendimų projektus. Prireikus posėdžiuose dalyvauti kvietė  atitinkamų įstaigų vadovus, organizacijų atstovus, piliečius.

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt, komitetų posėdžiai protokoluojami, daromas garso įrašas.

 

Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas

 

Komiteto sudėtis: Gediminas Akelaitis – komiteto pirmininkas, Petras Pavilonis – pirmininko pavaduotojas, Romualdas Andzelis, Juozas Isoda, Benjaminas Mašalaitis.

2018 m. veiklos laikotarpiu įvyko 9 komiteto posėdžiai. Be svarbių, pateisinamų priežasčių komiteto nariai, kaip to reikalauja Vietos savivaldos įstatymas ir Tarybos veiklos reglamentas, nepraleido posėdžių.

 

 

3 pav. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto narių dalyvavimas

komiteto posėdžiuose 2018 m.

 

2017-09-27 8.00 val. UAB „NEG Recycling“ sustabdė komunalinių atliekų rūšiavimo įrengimų veiklą Marijampolės regiono sąvartyne Uosinės kaime. Gavę apie tai informaciją, komitetas informavo Tarybos narius ir organizavo išvažiuojamąjį posėdį, kur susitikti buvo pakviestos visos suinteresuotosios šalys. Buvo įvertinta situacija ir UAB „NEG Recyclig“ veikla. Komiteto pirmininkas dėl susidariusios situacijos kreipėsi į Vyriausybę, Seimą, Prezidentę.

Gegužės mėnesį kilo geriamojo vandens Marijampolėje problema, susijusi su uodo trūklio lervomis ir lervų patekimu į vandens tinklus. Komitetas operatyviai reagavo, išsiaiškino priežastis ir pateikė rekomendacijas.

Komitetas sprendė ir Iglės ežero taršos problemą Igliaukoje dėl melioracijos griovio, kuris teka į ežerą, o trąšos patenka į ežerą. Dėl lėšų trūkumo ir Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko atsakymo: „Viskas pagal projektą ir teisėta“, problema liko ir reikalauja neatidėliotinų sprendinių.

 

Finansų ir ekonomikos komitetas

 

Komiteto sudėtis: Romualdas Makauskas – komiteto pirmininkas, Eugenijus Kurtinaitis – pirmininko pavaduotojas, Povilas Isoda, Vytautas Narušis,  Kęstutis Traškevičius.

2018 metais įvyko 11 komiteto posėdžių, kuriuose lankomumas buvo geras. Nedalyvavusieji posėdžiuose turėjo svarias pateisinamas priežastis.

4 pav. Finansų ir ekonomikos komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2018 m.

 

Komiteto posėdžiai vyko prieš kiekvieną Tarybos posėdį, o vasario mėnesio viduryje buvo organizuojamas papildomas posėdis dėl biudžeto projekto svarstymo, pakviečiant į šį posėdį ir kitus Tarybos narius. Šio posėdžio metu detaliai išnagrinėti biudžeto pajamų ir išlaidų sudarymo straipsniai ir numatomi prioritetiniai viršplaninių pajamų panaudojimo keliai.

Taip pat prieš kiekvieną posėdį išklausoma informacija apie biudžeto pajamų surinkimą einamuoju laikotarpiu. Dėl išsamesnės mokesčių surinkimo informacijos buvo pateiktos užklausos Valstybinei mokesčių inspekcijai. Komiteto posėdžių metu išsamiai diskutuota dėl galimybės atleisti nuo padidėjusio žemės mokesčio. Buvo nutarta siūlyti Tarybai sumažinti 40 proc. žemės mokestį visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems žemės ūkio paskirties žemės.

Nors visus metus buvo atsiliekama nuo planinių pajamų surinkimo užduočių, tačiau metų planinės pajamų surinkimo užduotys buvo įvykdytos ir buvo gauta per 0,5 mln. eurų viršplaninių pajamų. Neįvykdyta tik nekilnojamojo turto mokesčio surinkimo užduotis.

Taip pat komiteto posėdžių metu daug diskutuota dėl įvairių mokestinių lengvatų tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, dėl biudžeto išlaidų pagal įvairius biudžeto straipsnius.

 

Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas

 

Komiteto sudėtis: Artūras Venslauskas – komiteto pirmininkas, Darius Kemeraitis – pirmininko pavaduotojas, Jurgita Čerkauskienė, Kostas Kynas, Metas Ražinskas, Andrius Vyšniauskas.

2018 m. vyko 8 komiteto posėdžiai. Tarybos narių, priklausančių šiam komitetui, lankomumas buvo patenkinamas.

5 pav. Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2018 m.

 

Visuose komiteto posėdžiuose buvo svarstomi Tarybos posėdžių sprendimų svarstymams pateikti klausimai, kurie aktualūs Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetui. Buvo svarstyti ir bendri miestui bei miesto bendruomenei aktualūs klausimai, taip pat pritarimai ir piniginių lėšų skyrimai įvairiems projektams, tokiems kaip: „Marijampolės kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“, „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje“, „Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas“, „Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija“, „Gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas priešgaisrinės apsaugos srityje Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ parengtam projektui „Jaunųjų inovatorių bazė“ ir kitiems. Taip pat svarstyti ir klausimai dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų keitimo bei Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo.

Komiteto posėdžių metu buvo nagrinėjami ir kiti labai svarbūs, savivaldybės veiklai įtakos turintys klausimai, siūlomi šių klausimų sprendimų įgyvendinimo projektai:

·      Dėl Marijampolės savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;

·      Dėl Marijampolės savivaldybės Užimtumo didinimo 2018 metų programos patvirtinimo;

·      Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo ir pakeitimo;

·      Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų;

·      Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainės statybai rengimo ir planavimo tikslų;

·      Dėl 2018 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo;

·      Dėl Marijampolės laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų pakeitimo;

·      Dėl elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimo Marijampolėje;

·      Dėl Marijampolės miesto administracinės ribos keitimo plano;

·      Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą;

·      Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn.

 

Komiteto posėdžių metu kiekvienas narys turėjo galimybę laisvai išsakyti savo nuomonę, pasiūlymus visais klausimais. Komitetas glaudžiai bendradarbiavo su savivaldybės administracija, administracijos direktoriumi, skyrių vedėjais bei kitais specialistais.

 

 

 

Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas

 

Komiteto sudėtis: Alvydas Kirkliauskas – komiteto pirmininkas, Jonas Grabauskas – pirmininko pavaduotojas, Ramūnas Burokas, Vaida Giraitytė, Artūras Visockis.

2018 metais buvo surengta 11 posėdžių.

6 pav. Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2018 m.

 

Svarstyti 87 sprendimų projektai, prioritetą suteikiant socialiniams ir sveikatos klausimams nagrinėti bei spręsti. Iš jų:

·         Dėl Marijampolės savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo;

·         Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Sergančiųjų TBC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinti;

·         Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo;

·         Dėl viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo;

·         Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo;

·         Dėl viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos vertinimo;

·         Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-47, pakeitimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-92 „Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo;

·         Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą;

·         Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;

·         Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Marijampolės savivaldybėje  tvarkos aprašo patvirtinimo;

·         Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo;

·         Dėl pritarimo viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės prašymui apmokėti gydytojų pulmonologų rezidentų studijas;

·         Dėl biudžetinės įstaigos Marijampolės socialinės pagalbos centro nuostatų patvirtinimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo;

·         Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo;

·         Dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo VšĮ Marijampolės ligoninėje;

·         Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje  organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo;

·         Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos.

            2018 metais komiteto nariai lankėsi socialinėse ir sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose bei vaiko dienos centruose.

            Komiteto nariai rūpinosi neįgaliųjų veiklos sąlygų pagerinimu. Atnaujintos I grupės neįgaliųjų ir kurčiųjų draugijų patalpos. Kartu su Socialinės pagalbos centro specialistais reguliariai lankė sunkiai gyvenančias ir socialinės rizikos šeimas, teikė joms materialinę pagalbą. Komiteto nariai nuolat stebi bei teikia pasiūlymus ir pastabas dėl viešųjų erdvių pritaikymo neįgaliesiems.

            Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą metų grafiką komiteto nariai susitikinėjo su gyventojais, pagal savo kompetenciją padėjo spręsti jų problemas.

 

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

 

Komiteto sudėtis: Gintautas Stankevičius – komiteto pirmininkas, Snaiguolė Raguckienė – pirmininko pavaduotoja, Rolandas Jonikaitis, Valdas Pileckas, Rokas Ryselis.

2018 metais komitetas surengė 16 posėdžių, iš jų 5 išvažiuojamuosius.

7 pav. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2018m.

 

Buvo svarstyta daugiau kaip 90 sprendimų projektų, prioritetą teikiant švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo klausimams nagrinėti bei svarstyti. Iš jų:

·     Dėl Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;

·     Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų

patvirtinimo;

·     Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo;

·     Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo;

·     Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui Marijampolės kultūros centro infrastruktūros modernizavimas” įgyvendinti;

·     Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019-2022 metų programos patvirtinimo 2017-2018 mokslo metams patvirtinimo;

·     Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių teikiamų mokamų paslaugų kainų;

·     Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. Sprendimo Nr. 1-119 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo” dalinio pakeitimo;

·     Dėl paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokiniams perėmimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn;

·     Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo;

·     Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Patraukli darnaus turizmo kryptis- gamta ir kultūra pasėnio upių slėniuose” įgyvendinti;

·     Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių pakeitimo;

·     Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinkle pertvarkos 2016-2020 metų plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo, 21 ir 23 punktų pakeitimo;

·     Dėl Marijampolės sporto mokyklos teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo;

·     Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2018-2019 mokslo metams patvirtinimo;

·     Dėl Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo;

·     Dėl mokesčio už popamokinę vaikų priežiūrą nustatymo;

·     Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo;

·     Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą (STEAM) Marijampolės kolegijos patalpose.

Per metų pradžioje surengtus 5 komiteto išvažiuojamuosius posėdžius, vykusius daugelyje švietimo, kultūros bei sporto įstaigų, komiteto nariai aptarė įstaigų vadovų ataskaitų vertinimo,  biudžetinių įstaigų finansavimo bei investicinių projektų vykdymo klausimus.

 

 

Kontrolės komitetas

 

Komiteto sudėtis: Kęstutis Traškevičius – komiteto pirmininkas, Juozas Isoda – pirmininko pavaduotojas, Rolandas Jonikaitis, Metas Ražinskas, Gintautas Stankevičius (nuo 2018-10-29).

            Kontrolės komitetas 2018 metais dirbo pagal Tarybos 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-337 patvirtintą 2018 m. veiklos programą. Komiteto posėdžiuose dalyvaudavo Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės ir audito tarnybos specialistai, įstaigų vadovai. 2018 metais įvyko vienuolika posėdžių. Kiekvieną ketvirtį buvo svarstoma informacija apie Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymą.

 

8 pav. Kontrolės komiteto narių dalyvavimas komiteto posėdžiuose 2018 m.

 

                                                                                                      Pirmame posėdyje, kuris vyko 2018 m. vasario 22 d., buvo pritarta Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitai, Darbo partijos frakcijos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymams dėl Savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto, iš esmės pritarta Daugiabučių namų renovacijos programos vykdymo Marijampolės savivaldybėje audito išvadoms.

            Antrame komiteto posėdyje, vykusiame 2018 m. kovo 22 d., svarstyta Savivaldybės administracijos pateikta informacija apie Marijampolės savivaldybės finansines galimybes 2025 m. atsiskaityti už UAB „Litesko“ sukurto turto likutinę vertę ir savivaldybės šilumos ūkio nuomos sutarties sąlygos, pritarta Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai. Posėdyje taip pat svarstytas VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų skundas bei Kontrolės ir audito tarnybos atlikto šio skundo tyrimo išvados, kurioms buvo pritarta, svarstytas ir  Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-03-14 raštas.

            Trečiame komiteto posėdyje, kuris vyko 2018 m. balandžio 12 d., buvo nagrinėjamas Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų grupės 2018-02-26 pranešimas pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-03-14 raštą Nr. (1.1.21.60) 4-945 ir Tarybos nario Andriaus Vyšniausko 2018-03-26 kreipimasis „Dėl UAB Marijampolės butų ūkis direktoriaus konkurso“.

            Ketvirtame posėdyje, vykusiame 2018 m. balandžio 27 d., buvo svarstoma Kontrolės ir audito tarnybos atlikto VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos centro veiklos audito išvada, kuriai buvo pritarta. Taip pat pritarta pateiktai išvadai „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti vertinimo“ bei išvadai „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės suteikti garantiją UAB „Sūduvos vandenys“ imamai ilgalaikei paskolai“.

                                                                                                      Penktame komiteto posėdyje, kuris vyko 2018 m. gegužės 24 d., buvo svarstyta UAB „Marijampolės autobusų stotis“ ir UAB „Marijampolės autobusų parkas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių vertinimo audito ataskaita, kuriai buvo pritarta. Taip pat buvo svarstyta Kontrolės ir audito tarnybos atlikto patikrinimo išvada „Dėl UAB Marijampolės butų ūkis direktoriaus konkurso“ pagal Tarybos nario Andriaus Vyšniausko 2018 m. kovo 26 d. kreipimąsi ir tos išvados patikslinimas. Posėdyje taip pat svarstyta Savivaldybės administracijos pateikta informacija apie investicijų į Marijampolės laisvąją ekonominę zoną eigą ir sutarčių su investuotoju vykdymą.

            Šeštame posėdyje, vykusiame 2018 m. birželio 21 d., svarstyta Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ finansinio (teisėtumo) audito išvada ir UAB „Marijampolės butų ūkis“ finansinio ir veiklos audito ataskaita, kurioms buvo pritarta. Taip pat svarstytas Marijampolės savivaldybės tarybos nario Andriaus Vyšniausko 2018-06-05 kreipimasis „Dėl Marijampolės žaidimų sporto mokyklos direktoriaus konkurso“.

Septintame komiteto posėdyje, kuris vyko 2018 m. rugpjūčio 23 d., buvo svarstomos Marijampolės socialinės pagalbos centro, Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“, Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito išvados, kurioms buvo pritarta. Taip pat pritarta Marijampolės savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito išvadai. Svarstytas UAB „Angelma“ 2018-07-10 raštas Nr. R1-33.

Posėdyje apsvarsčius gautą Savivaldybės administracijos atsakymą „Dėl Marijampolės žaidimų sporto mokyklos direktoriaus konkurso“ pagal Tarybos nario Andriaus Vyšniausko 2018-06-05 kreipimąsi, nutarta pavesti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai išnagrinėti Tarybos nario Andriaus Vyšniausko 2018-06-05 kreipimąsi „Dėl Marijampolės žaidimų sporto mokyklos direktoriaus konkurso“ ir pateikti Kontrolės komitetui informaciją atsakant į kreipimesi iškeltus klausimus.

            Aštuntame posėdyje, vykusiame 2018 m. rugsėjo 20 d., svarstytas Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano projektas, kurį pasiūlyta sukonkretinti. Taip pat svarstyta Savivaldybės administracijos pateikta informacija apie Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros efektyvumą bei darbuotojų ir jų užimamų etatų skaičių pokyčius.

            Devintame komiteto posėdyje, vykusiame 2018 m. spalio 25 d., buvo svarstyta Ataskaita dėl Marijampolės kultūros centro ir Laisvalaikio užimtumo centro reorganizacijos, kuriai buvo pritarta, ir Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano projektas, kuriam pritarta su papildymu dėl UAB „Sūduvos vandenys“ ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito.

            Dešimtame komiteto posėdyje, kuris vyko 2018 m. lapkričio 22 d., svarstyta Savivaldybės administracijos pateikta informacija apie Marijampolės savivaldybės kreditorinių įsiskolinimų mažinimo galimybes.

            Vienuoliktame posėdyje, vykusiame 2018 m. gruodžio 20 d., svarstyta Kontrolės ir audito tarnybos išvada „Dėl Marijampolės žaidimų sporto mokyklos direktoriaus konkurso aplinkybių“, kuriai buvo pritarta. Taip pat rekomenduota Marijampolės savivaldybės administracijai parengti ir pasitvirtinti konkursų į savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarką. Posėdyje pritarta Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų biudžeto sąmatos projektui ir komiteto 2019 metų veiklos programos projektui.

            Kontrolės komitetas įvykdė Savivaldybės tarybos patvirtintą 2018 m. veiklos programą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS

 

2018 metais veikė12 nuolatinių 8-ojo šaukimo Tarybos sudarytų komisijų.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, Marijampolės savivaldybės taryba 2018 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-12 panaikino Marijampolės savivaldybės visuomeninę administracinių ginčų komisiją.

Sudarytos komisijos ir jų sudėtys yra skelbiamos Marijampolės savivaldybės interneto tinklalapyje (www.marijampole.lt).

Sudėtingiems, svarbiems, skubiems ar kitiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti Taryba sudaro laikinąsias komisijas arba darbo grupes.

 

Marijampolės savivaldybės privatizavimo komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos sudėtis: Jonas Grabauskas – komisijos pirmininkas, Birutė Domarkienė, Vytautas Narušis, Petras Pavilonis, Metas Ražinskas, Artūras Venslauskas, Ilona Žilinskienė.

2018 metais komisijos posėdžiai nevyko, kadangi nebuvo gauta jos kompetencijai priskirtų klausimų.

 

Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisija

           

Komisija sudaryta 2017 m. balandžio 24 d. Komisijos pirmininkė – Irena Lunskienė, nariai: Gediminas Akelaitis, Kostas Kynas, Eugenijus Kurtinaitis,Romualdas Makauskas, Benjaminas Mašalaitis, Vytautas Narušis, Petras Pavilonis, Snaiguolė Raguckienė, Gintautas Stankevičius, Kęstutis Traškevičius.

2018 metais įvyko 4 Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisijos posėdžiai. Posėdžių metu buvo apsvarstytas 21 (2017 m. – 23, 2016 m. – 30) įvairių organizacijų teikimas dėl asmenų apdovanojimo Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu, Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu ir Marijampolės garbės piliečio ženklu. Du teikimai buvo atmesti: vienas dėl apdovanojimo Marijampolės garbės piliečio ženklu ir vienas – Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu. Apdovanojimų komisija pritarė 19 teikimų apdovanoti.

2018 m. suteikti tokie apdovanojimai: 18 Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliai (2017 m. – 18, 2016 m. – 26, 2015 m. – 19, 2014 m. – 13), 1 – Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinas (2017 m. – 1, 2016 m. – 3, 2015 m. – 3, 2014 m. – 6). Apdovanojimai įteikti „Miesto dienos 2018“ šventinėje ceremonijoje, Okupacijos ir genocido dienos renginyje, derliaus šventėje „Sūduvos kraitė 2018“ ir Metų padėkos iškilminguose renginiuose.

Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinas įteiktas Lietuvos televizijos, teatro spektaklių, muzikinių renginių režisieriui, scenaristui, televizijos laidų vedėjui, VU Komunikacijos fakulteto lektoriui, partnerystės docentui Vyteniui Pauliukaičiui – už nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai.

Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu apdovanoti:

·      Marijampolės vadybininkių ir verslininkių klubo narė, UAB „Angelma“ savininkė Angelė Bižienė – už sėkmingą verslo vadybą ir aktyvią visuomeninę veiklą;

·      Marijampolės savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas Vytautas Papečkys – už nuopelnus Marijampolės sportui;

·      Marijampolės vyrų tinklinio klubo pirmininkas Valdas Valiukas – už nuopelnus Marijampolės vyrų tinklinio sportui;

·      Marijampolės savivaldybės Želsvos pagrindinės mokyklos direktorė Lina Kvederevičienė –  už svarų indėlį puoselėjant Želsvos pagrindinę mokyklą;

·      Marijampolės žaidimų sporto mokyklos merginų krepšinio treneris Stasys Žaliabarštis – už nuopelnus Marijampolės merginų krepšiniui;

·      Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos direktorius, Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektorius kan. Donatas Jasulaitis – už nuopelnus puoselėjant krikščioniškąją kultūrą ir švietimą;

·      Dailininkas Ray Moon Bartkus – už nuopelnus Marijampolės kultūrai;

·      Marijampolės specialiųjų globos namų direktorė Viduta Bačkierienė – už nuopelnus Marijampolės žmonėms socialinėje srityje;

·      Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis“ redaktorius Gintaras Kandrotas – už nuopelnus Marijampolės kultūrai;

·      Marijampolės savivaldybės tarybos narys, VĮ Registrų centro Marijampolės filialo direktorius Petras Pavilonis – už reikšmingą indėlį į Marijampolės regiono savivaldą;

·      Pensininkas Albinas Ramanauskas – už tyliąją rezistenciją;

·      UAB „Mantinga“ gamyklų ir plėtros direktorius Artūras Venslauskas – už nuopelnus Marijampolės verslui;

·      Marijampolės Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Marijampolės kultūros centro tautinės dainos choro „Lietuvninkas“ meno vadovė Danutė Klevienė – už nuopelnus Marijampolės kultūrai;

·      Marijampolės meno mokyklos birbynės, garso režisūros ir muzikos programavimo mokytojas metodininkas, tarptautinio medinių pučiamųjų instrumentų festivalio „Medynės“ organizatorius Darius Klišys – už nuopelnus Marijampolės kultūrai;

·      Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Zakaravičienė – už nuopelnus Marijampolės kultūrai;

·      Marijampolės jaunimo mokyklos direktorė Džionatė Samuolienė – už reikšmingą indėlį plėtojant Marijampolės jaunimo mokyklą;

·      Dailininkas Justinas Prakapas – už indėlį į Marijampolės meną ir kultūrą;

·      Marijampolės savivaldybės Šventragio vaikų darželio direktorė Elvyra Šalnienė – už kūrybingą vadovavimą ugdymo įstaigai.

 

Marijampolės savivaldybės peticijų komisija

           

            Komisija sudaryta 2015 m. gegužės 25 d., pakeista 2017 m. vasario 27 d. ir 2017 m. spalio 30 d. 2018 m. komisijos sudėtis nesikeitė. Komisijos sudėtis: Artūras Visockis – komisijos pirmininkas, Ramūnas Burokas, Vaida Giraitytė, Juozas Isoda, Rokas Ryselis.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos nuostatais, patvirtintais 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-29, komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami pagal poreikį, atsižvelgiant į pateiktus kreipimusis ir jų nagrinėjimo terminus.

2018 metais kreipimųsi nebuvo, komisijos posėdžiai nevyko.

 

Marijampolės savivaldybės tarybos etikos komisija

 

            Komisijos sudėtyje 5 tarybos nariai (Jonas Grabauskas, Alvydas Kirkliauskas, Petras Pavilonis, Metas Ražinskas ir Gintautas Stankevičius) ir 3 gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovai (Lina Mineikienė, Ričardas Mockus ir Saulius Stanynas).

2018 m. vyko keturi komisijos posėdžiai.

            Birželio mėn. posėdyje komisija svarstė gautą prašymą „Dėl savivaldybės tarybos nario Gedimino Akelaičio elgesio svarstymo“. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 2 punktu, komisija minėtą prašymą pripažino anoniminiu ir nutarė tyrimo nepradėti.

            Birželio mėn. posėdyje buvo svarstomi klausimai dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių su jų veikla susijusių išlaidų 2017 m. bei dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių posėdžių lankomumo 2017 m.

Marijampolės savivaldybės taryba 2018 m. birželio 25 d. posėdyje pavedė komisijai apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo narių D. Gaižausko ir K. Mažeikos 2018 m. birželio 19 d. rašte Nr. SN-S-9 „Dėl informacijos pateikimo“ pateiktą informaciją ir savo išvadas pateikti tarybai.

 

Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisija

 

            Komisijos sudėtis: Valdas Tumelis — komisijos pirmininkas, Birutė Belenavičienė, Vida Bružinskaitė, Jonas Grabauskas, Rolandas Jonikaitis, Darius Kemeraitis, Mindaugas Lelešius, Laima Malinauskienė, Benjaminas Mašalaitis, Snaiguolė Raguckienė, Ilona Žilinskienė.

2018 metais įvyko 6 komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomos valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos.

Mokesčių lengvatų svarstymo komisija 2018 m. svarstė tokius prašymus: 15 prašymų dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo ir (ar) atleidimo nuo žemės mokesčio, iš kurių patenkinta 10 prašymų, suteikta lengvatų už 147,6 tūkst. Eur; 18 prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo ir (ar) atleidimo nuo žemės mokesčio, iš kurių patenkinta 12 prašymų, suteikta lengvatų už 49,7 tūkst. Eur; 2 prašymus dėl atleidimo nuo žemės mokesčio už kitos paskirties (namų valda) žemę, iš kurių patenkinta 2 prašymai, suteikta lengvatų už 0,1 tūkst. Eur.

Mokesčių lengvatų svarstymo komisijos teikimu priimtas sprendimas sumažinti 40 proc. 2018 metų žemės mokestį žemės ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 610), esančiai Marijampolės savivaldybės teritorijoje, fiziniams asmenims, žemės ūkio bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, pateikusioms paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas ir žemės mokesčio deklaracijas. Lengvatos kreipėsi Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyrius, žemės ūkio bendrovės, ūkininkai ir kt. asmenys dėl 2018 metų sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje. Suteikta lengvata už 209,8 tūkst. Eur.

Komisija 2018 metais Tarybai teikė 8 pasiūlymus (sprendimų projektus) dėl atleidimo (neatleidimo) nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo (nesumažinimo).

 

Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisija

 

Komisija sudaryta Tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-44 „Dėl Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“. Komisijos sudėtis: Valdas Tumelis – komisijos pirmininkas, Gintautas Bulkevičius, Mindaugas Lelešius, Rimantas Krikštolaitis, Eugenijus Kurtinaitis, Metas Ražinskas, Artūras Venslauskas,  Andrius Vyšniauskas.

Pagrindiniai Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos uždaviniai yra kontroliuoti UAB „Litesko” pateikto investicijų į Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį plano ir grafiko laikymąsi, prižiūrėti UAB „Litesko“ investicijų į Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį apimtis ir pobūdį, tikrinti atliktų investicijų atitikimą UAB „Litesko“ pateiktam patvirtintam metiniam ar ilgalaikiam investicijų planui ir grafikui. Komisija taip pat nagrinėja UAB „Litesko“ investicinius į šilumos ūkį planus ir teikia juos svarstyti Tarybai.

2018 m. įvyko vienas posėdis, kurio metu apsvarstyti šie klausimai:

             1. Dėl UAB „Litesko“ 2017 m. investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį  ataskaitos.

             2. Dėl UAB „Litesko“ investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį 2018 m. plano.

Pritarta 2017 metais UAB „Litesko“ atliktoms investicijoms į Marijampolės šilumos ūkį, kurios  sudarė 635 268,62 Eur (be PVM).

             Taip pat pritarta UAB „Litesko“ investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį 2018 m. planui, kuriame numatyta šalia Igliaukos mstl. įrengti naują apie 0,7 MW galios konteinerinę katilinę, šilumą gaminsiančią iš suskystintų naftos dujų.

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisija

 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-92 „Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ patikslinta ir patvirtinta komisijos sudėtis. Ją sudaro: neįgaliuosius vienijančių nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų atstovai, Marijampolės savivaldybės tarybos nariai, administracijos specialistai ir kiti, kurie savo veikloje susiduria su neįgaliųjų socialine integracija bei neįgaliųjų teisėtų interesų užtikrinimu.

Per 2018 metus Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų klausimams spręsti organizuoti du komisijos posėdžiai, kuriuose aptartos neįgaliųjų problemos bei galimybės gerinti socialinę aplinką savivaldybės neįgaliesiems.

·      Aptarti Marijampolės savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos 2018 m. projektų konkurso rezultatai ir finansuoti projektai.

·      Svarstytos galimybės Marijampolės sveikatingumo centre „Sveikatos banga“ baseiną pritaikyti neįgaliesiems, turintiems judėjimo negalią.

·      Pristatytas Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomas neįgaliems asmenims ir jų šeimos nariams skirtas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

·      Kartu su Marijampolės savivaldybės administracija 2018 m. gruodžio 3 d. organizuotas Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimas bei neįgaliesiems ir jų šeimos nariams skirtas koncertas Marijampolės kultūros centre bei socialinė akcija „Aš ir Tu – tai MES“. J. Basanavičiaus aikštėje sukurtas simbolis „Neįgalusis“.

Veiklos perspektyvos:

·      Komisijos sudėtis patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, todėl numatoma tikslinti komisijos sudėtį ir nustatyti veiklos prioritetus;

·      Stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų bei nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, bendradarbiavimą;

·      Teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl socialinės aplinkos pritaikymo savivaldybės neįgaliesiems.

 

Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija

 

            Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d., keista 2017 m. kovo 27 d., 2018 m. vasario 26 d. Komisijos sudėtis: Povilas Isoda – komisijos pirmininkas, Darius Cinaitis, Darius Kemeraitis, Eugenijus Kurtinaitis, Dana Liukinevičienė, Gražina Rainienė (iki 2018-02-26), Eglė Stebulienė, Andrius Jasinskis (nuo 2018-02-26).

2018 metais įvyko trys Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo komisijos posėdžiai.

SVV rėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2018-02-13, metu apsvarstyti 4 prašymai paramai gauti. Patenkinti 3 prašymai, sprendimas dėl vieno prašymo atidėtas prašant pateikti papildomą informaciją.

2018-10-24 įvykusio SVV rėmimo komisijos posėdžio metu apsvarstyti 4 prašymai paramai gauti, visi jie patenkinti.

2018-12-20 įvykusio SVV rėmimo komisijos posėdžio metu apsvarstyti 7 prašymai paramai gauti, visi jie patenkinti.

Per 2018 metus (iki gruodžio mėn.) paramai SVV įmonėms išmokėta 7 916,14 Eur SVV rėmimo fondo lėšų.

 

 

 

 

2 lentelė. Paramai SVV remti išleistos lėšos pagal paramos formas 2017–2018 metais

Paramos forma

2017 m.

2018 m.

Išleista SVV rėmimo fondo lėšų,

Eur

Procentinė dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos

Išleista SVV rėmimo fondo lėšų,

Eur

Procentinė dalis nuo visos SVV paramai skirtos lėšų sumos

Padengti dalį palūkanų išlaidų už kredito institucijų suteiktas paskolas

1 105,75

13,79%

Padengti dalį patirtų įmonės steigimo išlaidų

1 406,47

17,54%

254,05

3,21%

Padengti dalį patirtų rinkodaros priemonių formavimo išlaidų

1 036,94

12,93%

180,99

2,29%

Padengti dalį patirtų interneto svetainės sukūrimo ir išlaikymo išlaidų

300,00

3,74%

500,00

6,32%

Padengti dalį patirtų teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimo išlaidų

800,00

9,98%

Padengti dalį patirtų parodos išlaidų

321,54

4,06%

Padengti dalį patirtų verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimo išlaidų

400,00

4,99%

400,00

5,05%

Padengti dalį patirtų personalo mokymo išlaidų

822,00

10,25%

455,00

5,75%

Padengti dalį patirtų įmonės įrangos įsigijimo išlaidų

947,50

11,82%

3 307,69

41,78%

Padengti dalį patirtų nekilnojamojo turto nuomos išlaidų

1 296,87

16,38%

Asocijuotų verslo struktūrų vykdomoms programoms finansuoti

1 200,00

(5)

14,97%

1 200,00

(6)

15,16%

Iš viso

8 018,66

100,00%

7.916,14

100,00%

(5) Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų projekte „Metų žvilgsnis 2017“ numatytoms veikloms

iš dalies finansuoti.

(6) Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų projekte „Metų žvilgsnis 2018“(tęstinumas) numatytoms veikloms iš dalies  finansuoti.

 

 

Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. birželio 29 d., keista 2017 m. vasario 27 d., 2017 m. spalio 30 d., 2018 m. kovo 26 d., 2018 m. birželio 25 d. Komisijos sudėtis:  Romualdas Makauskas – komisijos pirmininkas, Lina Bankauskaitė-Šleinotienė, Arvydas Bekeris, Zina Eklerienė – komisijos sekretorė, Alvydas Kirkliauskas, Gedeminas Kuncaitis, Aistė Mikulionytė, Karolis Podolskis, Stasė Požarskienė, Snaiguolė Raguckienė, Justinas Sajauskas, Kęstutis Traškevičius, Asta Vaznienė.

Marijampolės savivaldybėje laisvėms kovoms įamžinti komisija 2018 m.  surengė 3 posėdžius, išnagrinėjo gautus pasiūlymus dėl laisvės kovų atminimo vietų priežiūros, remonto ir įamžinimo.

Išvažiuojamojo posėdžio metu lankytasi Liudvinavo sen. Avikilų k. senosiose  kapinėse,  tvarkyta ten palaidotų partizanų kapavietė. Organizuota paminklo (vietoj buvusio medinio, per laiką sunykusio), skirto žuvusiems pokario Laisvės kovų sąjūdžio kovotojams atminti, gamyba ir atidengimas Ramybės parke.

Komisijoje svarstyta ir pritarta medinių skulptūrų, esančių Marijampolės Ramybės parke, atnaujinimui 2019 metais. Taip pat reikalinga skirti lėšų Marijampolės seniūnijos Skardupių kaime esančiam vienuolyno pastatui, kur buvo įkurta Tauro partizanų apygarda, tvarkyti.

Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija

 

Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (toliau – NKK), sudaryta Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 1-212 „Dėl Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties patvirtinimo“.

Pagrindinis NKK uždavinys – vykdyti valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje.

NKK 2018 metais organizavo 1 posėdį.

Posėdžio metu buvo svarstyta:

1. Dėl ankstyvosios intervencijos programos Marijampolės savivaldybėje vykdymo.

2. Dėl prevencinių priemonių taikymo ugdymo įstaigose.

Posėdyje buvo pristatyta Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa),  skirta rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi. Programą vykdo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės, baigusios Programai vykdyti skirtą kvalifikacijos tobulinimo programą. Diskusijų metu aptartos problemos, kurios kyla įgyvendinant šią Programą. Po diskusijos buvo nutarta plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą dėl efektyvesnio Programos vykdymo Marijampolės savivaldybėje.

Išklausyta Marijampolės jaunimo mokyklos direktorės informacija apie alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemas ugdymo įstaigoje. Čia kaip ir kitose savivaldybės ugdymo įstaigose prevencinės priemonės taikomos aktyviai. Ugdymo įstaigose aktyviai dirba specialistai: psichologas, socialinis darbuotojas bei visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose.

Posėdžio metu buvo išreikštas kompleksinių paslaugų paketo paaugliams ir jaunimui poreikis.

 

Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisija

 

Komisija sudaryta 2015 m. spalio 26 d. Komisijos sudėtis: Valdas Pileckas – komisijos pirmininkas, Gediminas Akelaitis, Ramūnas Burokas, Žydrūnas Čekauskas, Lina Mineikienė, Metas Ražinskas.

2018 m. Antikorupcijos komisija posėdžiavo 3 kartus.

2018 m. vasario 15 d. posėdyje analizuota ir pritarta 2017 m. Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitai, kuri 2018 m. vasario 26 d. posėdyje pristatyta Savivaldybės tarybai. Svarstyta Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2020 m. programos įgyvendinimo priemonių plano  2017 m. ataskaita.

2018 m. balandžio 3 d. posėdyje svarstytos darbo sutarties su Marijampolės PSPC vyr. gydytoja R. Čiuplevičiene nutraukimo aplinkybės.

2018 m. gruodžio 17 d. posėdyje svarstytas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Savivaldybės administracijoje bei savivaldybei pavaldžiose/kontroliuojamose įmonėse ir įstaigose. 

Jolanta Zubienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, pateikė informaciją apie tarptautinę konferenciją ,,Atsparumo korupcijai priemonės ir įrankiai: tarptautinės patirties pritaikymo galimybės“. 2018 m. liepos mėn. Lietuva tapo Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare, todėl nuo šiol turi būti taikomos šios organizacijos rekomendacijos pranešėjų apsaugos, pinigų plovimo prevencijos, veiksmingų sankcijų už papirkimą ir kt. srityse. Patys artimiausi darbai laukia įgyvendinant pranešėjų apsaugą: turi būti įdiegti vidinių pranešimų kanalai, paskirti atsakingi tarnautojai, administruosiantys gautą informaciją. 2018 m. lapkričio mėn. paskelbti Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenys. Aktualus pasikeitimas – korupcijos pasireiškimo tikimybė atliekama tik tada, jeigu įstaigoje nustatomas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas.

 

 

 

Marijampolės savivaldybės šeimos komisija

 

Marijampolės savivaldybės Šeimos komisija (toliau – Komisija) sudaryta Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-253 „Dėl Marijampolės savivaldybės šeimos komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“.

Komisijos pagrindinai uždaviniai: teikti Tarybai siūlymus dėl šeimos stiprinimo savivaldybėje prioritetų, programų ir priemonių, analizuoti, stebėti ir vertinti teisės aktų, darančių įtaką šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą.

2018 m. organizuoti du posėdžiai.

Pirmo posėdžio metu svarstyti 2 klausimai:

1. Dėl šeimos komisijos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimų.

2. Dėl šeimos stiprinimo Marijampolės savivaldybėje priemonių ir prioritetų nustatymo.

Komisijos pirmininko pavaduotoja išrinkta Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Inga Balandinaitė, o sekretorės pareigos patikėtos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Angelei Mikulienei.

Klausimą dėl šeimos stiprinimo prioritetų Marijampolės savivaldybėje nutarta svarstyti kitame posėdyje, nariams, pasiskirsčius pagal atliekamos veiklos sritis, išsamiau apžvelgus šeimos stiprinimo priemones, įtvirtintas LR Šeimos stiprinimo įstatymo 6 straipsnyje.

Antro posėdžio metu buvo svarstyti 2 klausimai:

1.      Dėl bazinio paslaugų šeimai paketo projekto aptarimo.

2.      Dėl šeimos stiprinimo Marijampolės savivaldybėje prioritetų nustatymo.

Komisijos nariai išanalizavo baziniame paslaugų šeimai paketo projekte pateiktas paslaugas ir pažymėjo, kad Marijampolės savivaldybėje tokios paslaugos yra teikiamos bei akcentavo jų teikimą ir toliau.

Posėdžio metu pritarta siūlymui teikti Tarybai suformuluotus šeimos stiprinimo Marijampolės savivaldybėje prioritetus: 1. Šeimos gerovės užtikrinimas, kuriant saugią socialinę aplinką. 2. Darnios šeimos vystymasis, užtikrinant kompleksinės pagalbos šeimoms teikimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJA

 

Tarybos kolegijos sudėtis: Irena Lunskienė – kolegijos pirmininkė, Gediminas Akelaitis, Povilas Isoda, Alvydas Kirkliauskas, Romualdas Makauskas, Vytautas Narušis, Valdas Pileckas, Metas Ražinskas, Gintautas Stankevičius, Artūras Venslauskas.

Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių sudarė Tarybos kolegiją. Kolegija yra Tarybos patariamasis organas.

2018 metais Tarybos kolegija posėdžiavo 2 kartus. Posėdžiuose svarstyti klausimai:

·      dėl daugiafunkcio centro statybų;

·      dėl paminklo Grybinės kaime;

·      dėl ledo ritulio mokyklos steigimo Marijampolėje;

·      dėl Marijampolės futbolo centro perspektyvų;

·      dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020  metų bendrojo plano pakeitimo;

·      dėl Marijampolės televizijos perspektyvų;

·      dėl važiavimo miesto ir priemiestiniais maršrutiniais autobusais bilietų kainų;

·      kiti einamieji klausimai.

Kolegijos posėdžiuose vyko aktyvios diskusijos, priimti rekomendaciniai nutarimai, kai kurie klausimai pasiūlyti teikti svarstyti Tarybai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERO INSTITUCIJA  –  ATVIRA VISUOMENEI

 

Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė, organizuodama savo veiklą, tiesiogiai bendrauja su savivaldybės gyventojais, kiekvieną antradienį organizuoja gyventojų priėmimą, į klausimus atsako ir telefonu, ir raštu, ir susitikus tiesiogiai.

Gyventojus Marijampolės savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka priima merė ir jos pavaduotojai. Per 2018 metus savivaldybės vadovai priėmė 159 asmenis (2017 m. – 250, 2016 m. – 84 asm.). Kaip priimti gyventojai  pasiskirsto pagal problemos pobūdį,  žiūrėkite 3 lentelėje.

 

3 lentelė. Besikreipiančiųjų skaičius 2017-2018 m. pagal problemos pobūdį

Problemos pobūdis

Registruota kreipimųsi 2017 m.

Registruota kreipimųsi 2018 m.

Pokytis

Dėl kelių, aikštelių ir šaligatvių remonto

34

28

-6

Dėl kultūros, švietimo ir sporto

60

15

-45

Dėl asmeninių priežasčių

15

12

-3

Dėl socialinio būsto

21

12

-9

Dėl gyvenamojo būsto

23

8

-15

Dėl piniginės paramos ir mokesčių

15

8

-7

Dėl vandentiekio ir nuotekų

6

4

-2

Dėl sklypų ir teritorijų ribų

19

4

-15

Dėl kitų klausimų

6

9

+3

Iš viso

250

159

-91

 

Siekiant ugdyti atsakingą ir pilietišką jaunąją kartą, moksleivių rudens atostogų metu vyko tradicinis projektas „Pažink savivaldą“, kurio metu jaunimas domėjosi savivalda, susitiko su Savivaldybės vadovais, lankėsi Tarybos posėdyje, savivaldybės administracijoje bei savivaldybės įstaigose. Projektas „Pažink savivaldą“ stiprina dialogą tarp Savivaldybės ir jaunimo, skatina pilietiškumą ir savanorystę, padeda jaunimui įgyti naujų žinių bei patirčių.

2018 metais Marijampolės savivaldybės tinklalapyje www.marijampole.lt paskelbta 870 naujienų.

Oficiali savivaldybės informacija (skelbimai, informacija apie naujus teisės aktus, aktualijos ir įspėjimai, sveikinimai, kvietimai ir kiti įvairaus pobūdžio pranešimai) buvo skelbiama Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“, nemokamai platinamame „Miesto laikraštyje“, nemokamai platinamame leidinyje „100 procentų“. Straipsniai apie savivaldybės įvykius teikiami Lietuvos savivaldybių asociacijos leidžiamam savaitraščiui „Savivaldybių žinios“.

Nemokamai informacija apie savivaldybės svarbiausius renginius išplatinta ir Vilkaviškio krašto leidinyje „Suvalkijos kraštas“ bei interneto portaluose www.regionunaujienos.lt, www.manokrastas.lt, www.suduvosgidas.lt, www.dainavosgidas.lt, www.zemaitijosgidas.lt, www.aukstaitijosgidas.lt. Siekiant operatyviai informuoti gyventojus, bendradarbiauta su VšĮ Marijampolės televizija, interneto portalais www.suduvosgidas.lt; www.manokrastas.lt; www.marijampolieciai.lt, www.regionunaujienos.lt, www.mususavaite.lt, www.suvalkijoskrastas.lt. Svarbiausios žinios apie savivaldybę, pranešimai žiniasklaidai buvo siunčiami ir skelbiami www.15min.lt, www.delfi.lt portaluose.

2018 m. Marijampolės televizijoje buvo parengtos ir vestos keturios 30 min. trukmės tiesioginės laidos „Savivaldybės aktualijos ir komentarai“, kuriose pristatyta: Savivaldybės ir administracijos naujovės, „Miesto dienų 2018“ meninė programa, projekto „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018“ tikslai ir kūrybiniai sumanymai.

            Respublikinei, regiono ir vietos žiniasklaidai nuolat teikti pranešimai, informaciniai straipsniai, kuriais buvo viešintas Savivaldybės vadovų ir administracijos darbas, užsienio ir šalies svečių vizitai.

 

Mero darbotvarkė

 

Kiekvieno pirmadienio rytą rengiami pasitarimai su administracijos ir jos padalinių vadovais, seniūnijų seniūnais. Pasitarimuose aptariami aktualiausi praėjusios bei prasidėjusios savaitės darbo klausimai, jų vykdymo eiga, tolimesni planai; pasitarimai protokoluojami.

Kiekvieną pirmą mėnesio pirmadienį rengiami pasitarimai su savivaldybės įstaigų vadovais, seniūnijų seniūnais, kuriuose aptariami aktualūs klausimai, problemos ir jų sprendimo būdai.

Savivaldybės merė Irena Lunskienė lankėsi seniūnijose, bendravo su gyventojais, susitikinėjo su kaimiškosiose vietovėse veikiančių įmonių vadovais bei darbuotojais, ieškojo iškylančių problemų sprendimo būdų ir galimybių.

 

Visuomeniniai patarėjai

 

Marijampolės savivaldybės meras 2015 m. birželio 19 d. potvarkiu patvirtino aštuonių visuomeninių patarėjų komandą, kuri ir šiais metais nesikeitė. Ją sudaro:

·      Klemencas Agentas, UAB „Mantinga“ generalinis direktorius,

·      Gintautas Gumauskas, Padovinio žemės ūkio bendrovės direktorius,

·      Andrius Jasinskis, Mantingos paramos ir labdaros fondo vadovas (anksčiau: VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ direktorius),

·      Viktoras Kemeraitis, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas,

·      Mangirdas Krunkaitis, ūkininkas, žemės ūkio kooperatyvo „Marijampolės regiono cukriniai runkeliai“ valdybos pirmininkas,

·      Vidmantas Kučinskas, UAB „Arvi ir ko“ generalinis direktorius,

·      Reda Marcinkevičienė, Redos Marcinkevičienės projektavimo biuro savininkė,

·      Alvydas Zdanys, Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktorius.

Susitikimai su visuomeniniais patarėjais vyko pagal poreikį, susitikus tiesiogiai ar konsultuojantis telefonu.

Savivaldybės merė Irena Lunskienė 2018 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pakvietė savo visuomeninius patarėjus ir aktyvius verslo atstovus į bendrą susitikimą, kuriame apžvelgė savivaldybės aktualijas. Taip pat pasidalijo rūpesčiais, problemomis ir išklausė nuomones bei pastabas apie įvairius statybos ir rekonstrukcijos darbus mieste, metų biudžeto surinkimo ir vykdymo rezultatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

 

Merė Irena Lunskienė kartu su Tarybos nariais P. Isoda ir M. Ražinsku atstovauja savivaldybei Marijampolės regiono plėtros taryboje. M. Ražinskas yra šios tarybos pirmininkas.

Per 2018 metus vyko 15 Tarybos posėdžių, 9 iš jų – rašytinės procedūros tvarka. Iš viso buvo priimta 40 sprendimų, iš kurių 30 – susijusių su iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektus, sąrašų patvirtinimu ar jų pakeitimu, 7 – dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo, likusieji – dėl kaimo plėtros 2014–2020 metų programos regiono projektų sąrašų pakeitimo, Marijampolės atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams pakeitimo bei atstovų delegavimo.

2018 m. vasario 19 d. vykusiame Tarybos posėdyje pritarta Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo planui, pasirenkant regione plėtoti maisto, medienos, metalo sektorius, tai derinant su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu, taip viską sujungiant į integruotą modulį (klasterį) „4M“.

Siekiant, kad regione išliktų savarankiškos kokybiškas švietimo paslaugas teikiančios aukštojo ir profesinio mokymo institucijos, Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas kartu su kitais Tarybos nariais posėdžiuose aktyviai kėlė Marijampolės kolegijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro išlikimo klausimus, susitikimuose kalbėjosi su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybe, inicijavo raštų LR Vyriausybei ir ministerijoms teikimą.

Sprendimais patvirtinti regiono projektų sąrašai pagal 21 planuojamą įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos regioninę priemonę. Regioninių projektų įgyvendinimui suplanuota 42,8 mln. Eur ES lėšų (t. y. 92 proc.), sutartimis jiems paskirta apie 35 mln. Eur ES lėšų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO „MARIJAMPOLĖ - LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2018“ ĮGYVENDINIMAS

 

Sausio 19 d. savivaldybės merė Irena Lunskienė, pavaduotojas Romualdas Makauskas, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Zakarevičienė Kultūros ministerijoje susitiko su kultūros ministre Liana Ruokytė-Jonsson ir pristatė Marijampolės – 2018 m. Lietuvos kultūros sostinės programą „Laikas keičiasi ir keičia“. Susitikimo metu kultūros ministrė pasirašė ir perdavė savivaldybės merei įsakymą dėl projekto „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018" finansavimo.

Pagrindinis projekto tikslas – atskleisti laiko neišdildančius miesto istorijos puslapius, asmenybes, palikusias pėdsakus kultūriniame, politiniame, visuomeniniame gyvenime, miesto augimo, kultūrinių tradicijų pokyčius per dešimtmečius, kultūrų įvairovę ir nušviesti bei pažinti permainingus istorijos vingius, besikeičiančią erdvę ir žmones. Projekto metu buvo įgyvendintos kelios programos, vienijančios istorijos, muzikos, meno, literatūros, medijų projektus.

            Organizuota visuotinė bendruomeninė akcija „Varpo aidas – Šimtmečio atgarsiai“. Atidengtos atminimo lentos: „Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai“ (Marijampolės ROTARY klubo projektas); žymiam visuomenės veikėjui A. Babarskiui prie Babarskių namo J. Basanavičiaus a. 16. Pastatytas paminklinis akmuo žuvusiems už Lietuvos laisvę (Ramybės lauke). Rygiškių Jono gimnazijoje skulptoriaus Remigijaus Kupčiko sukurta bareljefinė kompozicija „Signatarai iš Rygiškių gimnazijos“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui.

            Sukurta inovatyvi ilgalaikė teminė paroda Vytauto Didžiojo parke su papildytosios realybės mobiliąja programėle „Miesto sodo istorija“: parengti 8 stendai su 16 interaktyviųjų taškų, kuriuose atskleidžiamas parko kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas, istorinė raida. Marijampolės kraštotyros muziejuje parengta ilgalaikė paroda „100 metų. Herojai iš Marijampolės“. Parengtas ir išleistas fotografijų albumas „100 metų Marijampolės miesto gyvenime“.

            Įgyvendintas tęstinis projektas, vienijantis Lietuvos intelektualus, mokslininkus, menininkus, politologus, politikus, dvasininkus, verslininkus, kitus iškilius žmones – „MALONNY-5“. Projekto „MALONNY-5“ metu sukurti  meno kūriniai papuošė miesto 6 pastatų fasadus.

            Įgyvendintas tarptautinis skulptorių pleneras, kuriame dalyvavo skulptoriai iš Serbijos, Lenkijos, Portugalijos ir Lietuvos. Poezijos parke sukurtos ir pastatytos 6 skulptūros: „Žemės ausis“, „Kalnų dvasia“, „Žuvis“, „Katarsis“, „Asociacijos“, „Pasaulio dvilypumas“.

            Plėtojant turizmą, įrengta 15 informacinių stendų su informacija lietuvių ir anglų kalbomis apie kultūros paveldo objektus, parkus ir kitas lankytinas vietas. Stendai susieti su audiogidu, kuris veikia lietuvių ir lenkų kalbomis. Sukurti 6 nauji turizmo maršrutai. Turistų apsilankymas Marijampolės savivaldybėje padidėjo 30 procentų.

            Įvyko daugiau kaip 16 meno festivalių: šiuolaikinio šokio „Vizijos“, chorinės muzikos „Džiūgaukim Aleliuja“, „Šv. Jurgio meno sezonas“, dainuojamosios poezijos „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Cukrinis festivalis“, „Miesto dienos“, „Vasaros Kino karavanas“, klasikinės ir džiazo muzikos „Marijampolė Music Park“, tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų „Medynės“, vargonų muzikos „Skamba Sūduvos vargonai“, respublikinis vokalinių ansamblių „Kviečia Sūduvietis“, vaikų ir jaunimo populiarios vokalinės muzikos „Rasos lašeliai“, „Vasaros akvarelės“, „Grigališko choralo savaitė“, respublikinis istorinio šokio „Iš Kvietiškio dvaro į Marijampolę“ ir atnaujintos Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos „Realios virtualybės“, kuriuose dalyvavo apie 50 tūkst. žiūrovų.

            Kultūros sostinės ambasadoriais tapo garsūs kraštiečiai: skulptorius Petras Deltuva – darbų paroda ir skulptūros dovana Rygiškių Jono gimnazijai; Edmundas Seilius – pagrindinis projekto „Šv. Jurgio meno sezonas“ sumanytojas ir organizatorius, pristatęs 2018 metais 11 profesionalaus meno koncertų; Edita Mildažytė – „Žygis per Lietuvą“ autorė, dailės darbų parodos, atidarant viešąją biblioteką, kuratorė; primadona – Violeta Urmanavičiūtė-Urmana – koncertas; atlikėja Laura Latvaitytė-Zaman – labdaros koncertai kartu su Bergiš Gladbacho (Vokietija) kameriniu orkestru (skirti lėšų rinkimui koncertiniam fortepijonui įsigyti); Vytenis Pauliukaitis – renginio „Marijampolė – Lietuvos Kultūros sostinė 2018“ atidarymo ceremonijos režisierius, festivalio „Marijampolė Music Park“ koncertų vedėjas, labdaros vakaro „Vinco Kudirkos skaitymai“, skirto 160 gimimo metinėms paminėti, organizatorius ir vedėjas; Zigmas Buterlevičius – skulptorius, tarptautino skulptorių simpoziumo-plenero Marijampolės Poezijos parke organizatorius.

2018 metais bendradarbiaujant su užsienio ambasadomis koncertavo atlikėjai iš Prancūzijos (gitaristų kvartetas Poezijos parke), Marijampolės miesto partnerio iš Norvegijos Lesja choro kolektyvas, vyko Izraelio kino savaitė ir pasirodė džiazo duetas Iris ir Ofer Portugaly, Japonijos kino savaitė ir japoniškos muzikos grupė „Wa League“, koncertavo JAV džiazo kolektyvas, Vokietijos Bergiš Gladbacho miesto orkestras.

Projekto „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018“ metu įvyko 110 parodų, 140 edukacijų, 180 koncertų,10 knygų pristatymų, 4 konferencijos, 2 plenerai, 11 teatro spektaklių, 10 kino seansų. Iš viso įvyko daugiau kaip 450 renginių, kuriuose marijampoliečiai galėjo dalyvauti nemokamai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UŽSIENIO PARTNERIAI

 

Meras koordinavo Marijampolės savivaldybės bendradarbiavimo veiklą, vykdomą su užsienio šalių susigiminiavusių miestų savivaldos institucijomis pagal sutartis (žr. 10 pav.).

 

2000px-Flag_of_Belarus_(variant).svg

Baltarusijos Respublikos Soligorsko miestas

Lenkijos Respublikos Petrakavo, Rogožno, Suvalkų miestai ir Suvalkų valsčius

Norvegijos-veliava

Norvegijos Karalystės Kvamo ir

Lešos savivaldybės

Rusijos-veliava

Rusijos Federacijos Karaliaučiaus srities Černiachovsko (Įsruties) miestas ir rajonas

1205740691fDenmark_flag(1)

Danijos Karalystės Viborgo miestas

800px-Flag_of_Finland

Suomijos Kokolos miestas

image002

Vokietijos Federacinės Respublikos Bergiš Gladbacho miestas

600px-Flag_of_Romania

Rumunijos Respublikos Rešicos miestas

1280px-Flag_of_Ireland.svg

Airijos Respublikos Mėjo grafystė

 

 

9 pav. Susigiminiavę miestai

 

Per metus vyko užsienio šalių miestų-partnerių delegacijų ir savivaldybės vadovų, darbuotojų, įstaigų specialistų susitikimai, dalyvauta šventiniuose renginiuose, partnerių susitikimuose, buvo vykdomos bendros projektinė veiklos, vyko meno kolektyvų ir sporto komandų išvykos.

 

Naujas partneris

 

Gegužės 26 d. Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Estijos Respublikos Valgos ir Latvijos Respublikos Valkos savivaldybių įgaliotais atstovais. Partnerystės sutartyse numatyta vystyti bendradarbiavimą kultūros, turizmo, švietimo, jaunimo, ir verslo srityse. Tai jau keturioliktas ir penkioliktas Marijampolės miesto užsienio miestas-partneris, miestas, kuris 1920 m. buvo padalintas per pusę – į Valgą ir Valką.

 

 

10 pav. Nauji partneriai

 

Marijampolė svečiuose

 

Savivaldybės merės Irenos Lunskienės oficialūs vizitai 2018 metais:

·      Sausio mėnesį Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorės Lietuvoje Anne Hall kvietimu kartu su LR Seimo narių ir merų grupe lankėsi Briuselyje (Belgijos Respublika), kur dalyvavo susitikime, kurio metu buvo aptariama dabartinė NATO aljanso veikla ir ateities planai.

·      Liepos mėnesį lankėsi Norvegijoje Lesja savivaldybės organizuotame Marijampolės ir Lesja draugystės 30-mečio minėjime. Vizito metu buvo aptartos finansavimo programos, kurių dėka būtų galima vystyti stažuotes, bendrus projektus ir pasikeitimą patirtimi.

·      Rugpjūčio mėnesį dalyvavo Suvalkų miesto dienų šventės renginiuose. Susitikimo metu buvo aptartos Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų infrastruktūrai gerinti rengimo galimybės.

·      Lapkričio mėnesį dalyvavo Suvalkų mieste Lenkijos Nepriklausomybės 100-mečio minėjimo renginyje. Susitikime su naujai perrinktu Suvalkų miesto meru Czeslaw Renkiewicz aptarti Marijampolės ir Suvalkų miesto tarptautiniai santykiai istoriniame Lietuvos ir Lenkijos Nepriklausomybės ir valstybingumo 100-mečio kontekste.

 

Savivaldybės merė formavo delegacijas, kurios lankėsi susigiminiavusių miestų renginiuose:

·      Valga ir Valka miestų organizuotoje bendroje miesto dienų šventėje, kurios metu susipažinta su šiuose pasienio miestuose veikiančiomis įstaigomis, esama sporto infrastruktūra, turistiniais objektais.

·      Černiachovsko miesto dienų šventėje, kurios metu aplankytos veikiančios kultūros įstaigos, žemės ūkio bendrovės, susipažinta su turistiniais objektais.

·      Soligorsko miesto 80-mečio jubiliejaus renginiuose, šachtininko profesijos dienos šventėje, kurių metu buvo galimybė susipažinti su vienos iš stambiausių pasaulyje kalio druskos kasybos įmonių veikla, apsilankyti labiausiai žinomuose miestą reprezentuojančiuose objektuose.

·      Mėjo grafystės ir ten gyvenančios marijampoliečių bendruomenės renginiuose „Bridge 2018“ ir „Fly Vaitkus. Mums vis dar reikia sparnų“, kurių metu vyko susitikimai su ten gyvenančiais marijampoliečiais, surengti Marijampolės kultūros centro vyrų ansamblio „Sūduvietis“ koncertai. Susitikimų su Mėjo grafystės vadovais metu buvo susitarta ruošti bendrą EUFC (Europe for Citizens) paraišką.

Svečiai Marijampolėje

 

Marijampolėje lankėsi užsienio šalių, reziduojančių Lietuvoje, diplomatai, susigiminiavusių miestų, savivaldybės įstaigų, su partneriais vykdančių tarptautinius projektus, atstovai, kitų užsienio šalių atstovų delegacijos.

·      Lankėsi naujai paskirtas Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shiro Yamasaki. Bendradarbiaujant su ambasada buvo surengtas japoniškos muzikos grupės WA LEAGUE koncertas. Vyko Japonijos kino savaitė.

·      Pirmą kartą Marijampolėje apsilankė Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje

ambasadorius Krešimir Kedmenec. Susitikime aptartos bendradarbiavimo bei kultūrinių projektų įgyvendinimo galimybės. Ambasadorius apsilankė Marijampolės kultūros centre ir Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.

·      Pirmą kartą Marijampolėje lankėsi Vokietijos Federacijos ambasadorė Lietuvoje Angelika Viets bei susigiminiavusio Bergisch Gladbach miesto burmistras Lutz Urbach. Susitikimo metu aptarta tris dešimtmečius besitęsiančio bendradarbiavimo veikla.

·      Miesto-partnerio Bergisch Gladbach simfoninio orkestro vadovas dr. Roman Solyutov ir dalyviai Miesto dienų proga kartu su iš Marijampolės kilusia ir šiuo metu Vokietijoje gyvenančia operos dainininke Laura Latvaityte-Zaman bei Č. Sasnausko choru surengė koncertą.

·      Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon Marijampolėje lankėsi atidengiant memorialinę lentą pripažintiems Pasaulio Tautų teisuoliams Jadvygai ir Alfonsui Babarskiams. Izraelio ambasada taip pat iniciavo Izraelio džiazo atlikėjų Iris ir Ofer Portugaly koncertą bei Izraelio kino festivalį.

·      „Miesto dienos 2018“ šventėje dalyvavo pasaulinius apdovanojimus pelnęs kompozitorius, muzikantas, prodiuseris Stephen Webber.

·      Marijampolėje ir vėl lankėsi penktojo jubiliejinio „Malonny“ organizatorius Ray Moon Bartkus bei projekto dalyviai iš užsienio šalių. Buvo aptartas „Malonny“ projekto einamasis etapas bei tęstinumas.

·      Priimti Kinijos ambasados verslo misijos dalyviai, kurie Marijampolėje lankėsi UAB „Mantinga“, su kuriais plėtojami verslo ryšiai, vadovų kvietimu.

 

Savivaldybės merė  2018 m. priėmė užsienio partnerių inicijuotų ir vykdytų labdaros akcijų organizatorius:

·      Bergisch Gladbach mieste veikiančio „Pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai komiteto“, teikiančio materialinę pagalbą Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ ir jo globoje esančioms įstaigoms, Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklai-daugiafunkciam centrui, savivaldybės vaikų dienos centrams, daugiavaikėms ir sunkiai besiverčiančioms šeimoms, delegaciją. Susitikimo metu aptarti veiklos 25-mečio darbai bei ateities planai.

·      Marijampolės garbės pilietį Agnar Hoyseater ir Kvam savivaldybės LIONS klubo  narius, atvykusius su kalėdine akcija ir dovanomis vaikų dienos centrų vaikams. Susitikimo metu pristatytas socialinių paslaugų organizavimas savivaldybėje, aptartos bendradarbiavimo socialinėje srityje plėtros galimybės.

·       Lesja savivaldybės atstovus, atvykusius su tradicine akcija – Kalėdų dovanomis sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams.

·      Vokietijos Shrobenhauzen mieste veikiančios labdaros organizacijos „Pagalba Lietuvos vaikams“ pirmininkę Eva Klingenberg, kurios vadovaujamas fondas teikia paramą Želsvos pagrindinės mokyklos bendruomenei.

·      Bergisch Gladbach miesto darbo grupės „Marijampolė“ narius ir Bergisch Gladbach regiono samariečių bendrijos vadovę Anna Paweldyk, kurie lankėsi Marijampolėje su intencija vystyti bendradarbiavimą su Marijampolės krašto Samariečių bendrija. Susitikimo metu aptartos Samariečių veiklos vystymo iniciatyvos, plečiant socialines paslaugas gyventojams.

Svečių gausa „Miesto dienos 2018“ renginių metu

 

 „Miesto dienos 2018“ buvo skirtos Marijampolės – Lietuvos kultūros sostinės metams. Šventės metu buvo priimtos atvykusios užsienio delegacijos iš susigiminiavusių miestų-partnerių ir užsienio svečiai iš Norvegijos Kvamo ir Lešos savivaldybių, Vokietijos Bergiš Gladbacho miesto, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Černiachovsko (Įsruties) miesto, Lenkijos Respublikos Petrakavo, Rogožno, Suvalkų miestų ir Suvalkų valsčiaus, Latvijos Respublikos Valkos ir Estijos Respublikos Valgos miestų bei Marijampolės garbės pilietis Agnaras Hoysaeter.

Savivaldybės merė svečius pasveikino ir delegacijų susitikime-konferencijoje „Susigiminiavę miestai – tarpkultūrinis dialogas“ pristatė Marijampolėje įvykusius pokyčius. Visos delegacijos dalyvavo šventės renginiuose, kurių vieno metu buvo atidengta informacinė lenta, pristatanti Marijampolės susigiminiavusius miestus-parnerius. Svečiai dalyvavo susigiminiavusių miestų varpų Lietuvos 100-mečiui kabinimo akcijoje, Poezijos parke kartu su Valkos ir Valgos miestų delegacijomis buvo pasodintas draugystės ąžuoliukas.

Savivaldybės merės pritarimu pirmą kartą buvo surengtas pasaulio marijampoliečių sambūris „Sugrįžę namo“, kuriame dalyvavo Airijos Mėjo grafystės meras Ričardas Finas (Richard Finn) bei Vokietijos, Airijos, Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenių atstovai ir sugrįžusieji iš kitų užsienio šalių tautiečiai. Miesto dienų metu vykęs susitikimas sulaukė nemažo susidomėjimo: iš emigracijos sugrįžę marijampoliečiai, lietuvių bendruomenių atstovai ir tie, kurie vis dar gyvena svetur, susirinko pasidalinti savo patirtimis, išsakyti pastebėjimus ir pasiūlyti iniciatyvas, kuriomis galėtų prisidėti prie miesto vystymo. Vykęs renginys parodė, kad tokie susibūrimai yra reikalingi, todėl planuojama ir toliau plėtoti ryšius su diaspora (marijampoliečių bendruomenių nariais gyvenančiais svetur), dalyvauti Globalių regionų programos veikloje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSITIKIMAI. INICIATYVOS.

 

2018 m. laikotarpiu merė dalyvavo ir pati inicijavo susitikimus su ministerijų vadovais, vietinėmis bendruomenėmis, įstaigomis, asociacijomis ir kt. Pritariant Marijampolės savivaldybės merei buvo įgyvendinamos ir kitos iniciatyvos bei darbai.

 

Susitikimas su LR kultūros ministre Liana Ruokytė-Jonsson

            Sausio 19 d. savivaldybės merė Irena Lunskienė, pavaduotojas Romualdas Makauskas, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Zakarevičienė Kultūros ministerijoje susitiko su kultūros ministre Liana Ruokytė-Jonsson ir pristatė Marijampolės – 2018 m. Lietuvos kultūros sostinės programą „Laikas keičiasi ir keičia“.Susitikimo metu kultūros ministrė pasirašė ir perdavė savivaldybės merei įsakymą dėl projekto „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018“ finansavimo.

Bendruomeninė akcija „Varpo aidas – šimtmečio atgarsiai“

            Vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Marijampolės centrinę J. Basanavičiaus aikštę papuošė 100 varpų. Šventiniame renginyje J. Basanavičiaus aikštėje atstovai iš mokyklų, bendruomenių, struktūrinių ir visuomeninių organizacijų, miesto vadovai ant specialiai sukurtos ir Lietuvos kultūros sostinės simbolika papuoštos konstrukcijos pakabino 100 baltų varpų su užrašais. Simboline akcija „Varpo aidas – šimtmečio atgarsiai“ siekta, pasitelkiant istorinį miesto išskirtinumą ir simbolinę meno išraišką, paskatinti bendruomeniškumą bei simboliniu skambinimu pakviesti burtis ir drauge sukurti ypatingą šventinę atmosferą miestui ir miesto svečiams.

Susitikimas su jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovais

Vasario 20 d. Marijampolės savivaldybės administracijos pastate vyko jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų susitikimas su Savivaldybės mere ir Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariais. Susitikimo metu buvo aptartos jaunimo užimtumo problemos, numatomos darbo su jaunimu gerinimo Marijampolės savivaldybėje priemonės 2018 m., pagerbti aktyviausi bendruomenės nariai.

Susitikimas su Multicentro kolektyvu

            Vasario 20 d. Savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda ir Jaunimo reikalų tarybos nariai susitiko su Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Multicentro kolektyvu; buvo įteikta padėka už inovacinę veiklą įgyvendinant jaunimui skirtus projektus.

Atidengta memorialinė lenta Pasaulio Tautų teisuoliams

            Gegužės 24-ąją miesto centre, ant pastato adresu: J. Basanavičiaus a. 16, buvo iškilmingai atidengta rausvo granito memorialinė lenta, skirta čia XX a. gyvenusiems Pasaulio Tautų teisuoliams Jadvygai ir Alfonsui Babarskiams, 1942 m. išgelbėjusiems Kauno gete gimusią tuo metu devynių mėnesių amžiaus buvusią žydų tautybės mergaitę Rūtą Basaitę. Ceremonijoje dalyvavo pati ponia Rūta Basaitė-Glikman kartu su vyru, nuo 1971 m. gyvenantys Izraelyje, Jadvygos ir Alfonso Babarskių vaikaitė Aida Babarskytė-Sabaliauskienė su artimaisiais, miesto bendruomenė. Į renginį atvyko Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas.

Pirmą kartą – pasaulio marijampoliečių sambūris

            „Miesto dienų 2018“ metu pirmą kartą surengtas pasaulio marijampoliečių sambūris „Sugrįžę namo“, kuriuo siekta pristatyti išgražėjusį miestą ir pakviesti sugrįžti tautiečius, pasklidusius iš Marijampolės regiono po platųjį pasaulį. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje gegužės 26 d. įvykusiame renginyje dalyvavo Mėjo grafystės (Airija) lietuvių bendruomenės atstovai, iš kitų šalių jau sugrįžę ir sukūrę mieste sėkmingą verslą, suradę mėgstamą darbą, sukūrę šeimas ir auginantys vaikus marijampoliečiai. Diskusijoje pasisakė iš Liudvinavo kilusi, Vokietijoje šiuo metu su šeima gyvenanti operos dainininkė Laura Latvaitytė-Zaman, galerijos fundatorė B. Kleizaitė-Vasaris, Airijoje gyvenančios marijampolietės Mėjo grafystės lietuvių bendruomenės pirmininkės Mirandos Jankauskienės sūnus Rytis Jankauskas, besidarbuojantis organizacijoje „Global Lithuanian Enterprice Network“.

 

Susitikimas su Kolegijų vertinimo komisijos nariais

Birželio 5 d. Savivaldybės merė Irena Lunskienė, mero pavaduotojas Romualdas Makauskas priėmė Kolegijų vertinimo komisijos narius: Vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros departamento vyresnįjį patarėją Andrių Valicką, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovą Antaną Levicką bei Studijų kokybės vertinimo centro Institucinio vertinimo skyriaus vyriausiąją specialistę Korneliją Bukantaitę. Susitikimo metu buvo aptarti universitetų ir kolegijų tinklo pertvarkos tikslai, aptartos anksčiau vykdytos reformos (pavyzdžiui, profesinių mokyklų jungimo), galimi kolegijos veiklos kokybės užtikrinimo ir gerinimo būdai. Kalbėta apie tai, jog Marijampolės kolegija yra svarbi miestui. Savivaldybės atstovai pabrėžė, kad kolegija svarbi tiek verslui, tiek ir viešojo sektoriaus įstaigoms.

Jubiliejinis „Malonny“ meno simpoziumas

            Liepos pradžioje įvykęs jubiliejinis penktasis „Malonny“ meno simpoziumas Marijampolėje pasižymėjo įvykių svarba ir gausa – ARVI ir Ray Bartkaus iniciatyva surengtas įspūdingas, penkis žymius atlikėjus ir skonius sujungęs performansas seniausiame Lietuvoje cukraus fabrike, miestiečiai buvo pakviesti į naujas idėjas provokuojančius forumus ir diskusijas, o pačiame mieste pristatyti net šeši nauji sienų tapybos darbai. 2018 m. meno simpoziumo metu buvo surengti trys forumai. Už nuopelnus Marijampolės kultūrai Ray Moon Bartkui Savivaldybės merė įteikė Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medalį.

Susitikimas su LR ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi

                Liepos 13 d. Savivaldybės merė Irena Lunskienė, mero pavaduotojas Romualdas Makauskas ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis susitiko su LR ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi, Seimo nariais Dainiumi Gaižausku ir Kęstučiu Mažeika. Marijampolės savivaldybės vadovai supažindino ministrą su konkrečiomis verslo plėtros perspektyvomis Marijampolės regione. Aptartos verslui reikalingos infrastruktūros finansavimo galimybės. Susitikimo metu aptartos ir Ūkio ministerijos iniciatyvos, tobulinant Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogo priemones, siekiant išvengti problemų, kylančių dėl nemokių ar bankrutuojančių įmonių garantinių įsipareigojimų nevykdymo. Tai aktualu Marijampolėje sprendžiant daugiabučių namų renovacijos problemą.

Pagerbti geriausieji 2018 m. savivaldybės abiturientai

            Liepos 17 d. Kultūros centre iškilmingame renginyje pagerbti savivaldybės abiturientai, gavę pasirinktų valstybinių brandos egzaminų aukščiausią įvertinimą – šimtą balų. Šventėje padėkota ir jų mokytojams bei tėvams. Jau tradicija tapusiame renginyje padėkas ir atminimo dovanas Savivaldybės merė Irena Lunskienė įteikė rekordiniam skaičiui abiturientų – net 54-iems savivaldybės abiturientams ir 26-iems mokytojams.

Marijampoliečių daugiabutis – gražiausiai ir originaliausiai renovuotas

            Liepos mėn. R. Juknevičiaus gatvėje esantis 16 numeriu pažymėtas daugiabutis buvo atrinktas dalyvauti Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) inicijuotame konkurse REN/Ovacija ir laimėjo kaip gražiausiai ir originaliausiai renovuotas daugiabutis iš 20 konkurso dalyvių (namo bendrijos „Eglutė“ pirmininkas Vytautas Klimavičius). Namas sulaukė dėmesio ne tik dėl kokybiškos ir pažangios renovacijos, bet ir dėl įstabaus puošiančio namo sieną piešinio „Gyvybės medis“ (piešinio autorė Ieva Olimpija Voroneckytė, popieriaus meistrė Virginija Armanavičienė). Namo bendruomenės ir svečių sambūryje dalyvavo ir Savivaldybės merė bei už namų atnaujinimo procesą atsakingi Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Susitikimas su senjorais

            Spalio 1 d., minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, Savivaldybės merė tradiciškai pakvietė savivaldybės senjorus išgerti puodelį kavos ar arbatos ir pasišnekučiuoti. Merė išskirtinai pasveikino neseniai garbingą 85-ąjį gimtadienį minėjusį žymų Marijampolės visuomenininką Vytautą Gaulią, įteikė jam Trijų šviesuolių plaketę.

Vartus atvėrė Šunskų fazanynas

                Spalio 11 d. vartus lankytojams atvėrė Šunskų fazanynas. Fazanai – Šunskų simbolis, 2008 m. įtvirtintas miestelio herbe. Ši miestelio simbolika įgavo realią prasmę – pastatytas ir atidarytas fazanynas, kuriame edukaciniais tikslais veisiami fazanai ir kiti paukščiai. Nuo šiol visi norintieji gali jame apsilankyti, pasigrožėti paukščiais ir išgirsti pasakojimus apie fazanų gyvenimą. Fazanyno atidaryme dalyvavo gausus būrys svečių, tarp kurių ir Savivaldybės merė Irena Lunskienė.

Atidaryta Marijampolės LEZ įsikūrusi UAB ,,DOVISTA“ gamykla

            Spalio 23 d. oficialiai atidaryta Marijampolės LEZ įsikūrusi UAB ,,DOVISTA“ gamykla. Į įspūdingą gamyklos veiklos starto ir atidarymo renginį atvyko LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, Savivaldybės merė Irena Lunskienė, mero pavaduotojas Povilas Isoda, administracijos direktorius Karolis Podolskis, direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vadovai, DOVISTA A/S generalinis direktorius Allan Lindhard, Danijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje Dan Edie Frederiksen, UAB „DOVISTA“ generalinis direktorius Stig Romlund ir Marijampolės LEZ valdymo bendrovės direktorius Simonas Petrulis bei kiti svečiai. Šių institucijų tarpusavio sinergija sukūrė rezultatą – Marijampolėje įsikūrė didelis darbdavys, kuris jau yra įsteigęs daugiau nei 100 naujų darbo vietų ir ateityje planuoja įdarbinti 1000 darbuotojų.

Susitikimas su LR finansų ministru Viliumi Šapoka

            Spalio 24 d. su Marijampolės savivaldybės ir viso regiono vietos savivaldos, verslo ir bendruomenių atstovais Marijampolėje bendravo šalies finansų ministras Vilius Šapoka. Kartu su ministerijos ekspertais ministras pristatė būsimą mokesčių reformą, kurioje daug dėmesio skiriama regionams ir šešėlinės ekonomikos mažinimui.

Merė dalyvavo rekonstruotos magistralės „Via Baltica“ atkarpos atidaryme

            Lapkričio 27 d. Savivaldybės merė ir administracijos direktorius kartu su susisiekimo ministru Roku Masiuliu ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi dalyvavo rekonstruotos magistralės „Via Baltica“ dalies tarp Kauno ir Marijampolės atidarymo ceremonijoje. Šis kelias, svarbus Lietuvos ir tarptautiniam susisiekimui, išplatintas iki 4 eismo juostų ir nuo šiol atitinka automagistralei keliamus reikalavimus. Iškilmingame atidaryme dalyvavo ir Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Vitalijus Andrejevas, taip pat Estijos, Latvijos ir Lenkijos kelių direkcijų atstovai.

Surengtas priėmimas apdovanotiesiems

            Savivaldybės merė Irena Lunskienė lapkričio 29 d. surengė priėmimą Marijampolės garbės piliečiams ir Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinų bei medalių laureatams. Toks susitikimas organizuotas pirmą kartą. Jo metu Savivaldybės vadovė, nuo 2014 m. taip pat Šv. Jurgio medalio savininkė, pasiūlė steigti savivaldybėje apdovanotųjų klubą. Susitikimo metu trumpai pristatytos metų projekto „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018“ akimirkos.

Susitikimas su Marijampolėje veikiančių švietimo profesinių sąjungų vadovais

Gruodžio 7 d. Savivaldybės vadovai susitiko su Marijampolėje veikiančių švietimo profesinių sąjungų vadovais ir atstovais, norėdami aptarti to meto švietimo srities aktualijas tiek nacionaliniu mastu, tiek mūsų savivaldybės. Susitikime dalyvavę Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė, jos pavaduotojai Povilas Isoda ir Romualdas Makauskas bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė išklausė visus dalyvavusius, jų požiūrį bei nuogąstavimus dėl Vyriausybės veiksmų, žeminančių mokytojo profesiją. 

Susitikimas su sveikatos priežiūros ir socialinių įstaigų atstovais

            Gruodžio 12 d. adventinėje popietėje Savivaldybės merė susitiko su atstovais iš 19-os savivaldybės sveikatos priežiūros ir 8-ių socialinių įstaigų. Susitikime dalyvavo ir Marijampolės savivaldybės tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto nariai: Alvydas Kirkliauskas, Artūras Visockis, Vaida Giraitytė ir Jonas Grabauskas, mero pavaduotojai Romualdas Makauskas ir Povilas Isoda, administracijos direktorius Karolis Podolskis.

Susitikimas su švietimo, kultūros ir sporto atstovais

            Gruodžio 18 d. Marijampolės kultūros centro dailės galerijoje vyko Savivaldybės vadovų susitikimas su Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų bendruomene. Dviem ilgametėms įstaigų vadovėms merė įteikė savivaldybės apdovanojimus – švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medalius. Už metų darbus švietimo, kultūros ir sporto atstovams dėkojo merė, vicemerai ir administracijos direktorius.

 

 

Metų padėkos koncertas

Marijampolės kultūros centre gruodžio 21 dieną surengti net du metų padėkos koncertai – Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė dėkojo už besibaigiančių metų triūsą ir pasiekimus savivaldybės darbuotojams, kultūros ir sporto renginių rėmėjams, bažnyčios atstovams, Seimo ir Tarybos nariams, Marijampolės garbės piliečiams ir švento Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinų bei medalių laureatams, įstaigų vadovams. Iškilmingo vakaro koncerto metu įteikti garbingi Savivaldybės apdovanojimai.

 

 

Marijampolės savivaldybės taryba, Tarybos komitetai, komisijos, kolegija, merė dirbo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir laikydamiesi demokratijos, viešumo, teisėtumo, atsakomybės, kolegialumo bei moralės principų.   

Savivaldybės sprendimai sėkmingai įgyvendinami Tarybos narių, Administracijos, įmonių, įstaigų glaudaus bendradarbiavimo dėka.

Dėkoju visiems, su kuriais 2018 metais teko dirbti ir spręsti aktualiausius Savivaldybei klausimus.

 

 

 

Savivaldybės merė

   

 

 

                       

                       Irena Lunskienė

 

 

 

Į pradžią