Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-130 2019-03-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. 1-130

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 270 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės merė

 

Irena Lunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juozas Vaičiulis

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-130

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019 m. kovo 14 d. Nr. 1 – 3 – (1.4)

Marijampolė

 

 

 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS IŠTEKLIAI

Kontrolės ir audito tarnyba – biudžetinė įstaiga, vykdanti viešojo ir vidaus administravimo funkcijas, kuriai galioja visi viešojo sektoriaus subjekto veiklos principai, tačiau atsakomybė gerokai didesnė. Atlikdami auditus, privalome ne tik skatinti audituojamus subjektus taikyti efektyvius viešojo sektoriaus valdymo būdus, bet ir ieškoti galimybių efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius, finansinius ir materialiuosius išteklius, būti pavyzdžiu audituojamoms įstaigoms.

Kontrolės ir audito tarnybos kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatai ir kiti teisės aktai.

Prižiūrėdama ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai Kontrolės ir audito tarnyba:

Ø    atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

Ø   kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl pateiktų tvirtinti: Savivaldybės biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurį sudaro keturiasdešimties Savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenys; Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, kuriame sukonsoliduoti trisdešimt dviejų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių duomenys; Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo;

Ø   rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

Ø   atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

 

Žmogiškieji ištekliai

 

2018 metais Kontrolės ir audito tarnyboje dirbo keturi valstybės tarnautojai: Savivaldybės kontrolierius Juozas Vaičiulis, turintis 13 metų patirtį šiame darbe; tarnybos darbuotojų darbo stažas nuo 11 iki 21 metų. Visi tarnybos darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Kiekvienos įstaigos sėkmė neatsiejama nuo darbuotojų kompetencijos planavimo ir vystymo politikos, o kvalifikacijos tobulinimas visada reiškia ėjimą pirmyn. Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam audito atlikimui ir kitų mūsų kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymui. Suprasdami tai, kaip ir kiekvienais metais,  svarbų dėmesį skyrėme profesiniam tobulėjimui.

Profesinis tobulėjimas

 

Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga profesionaliam audito atlikimui ir kitų mūsų kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymui. Suprasdami tai, kaip ir kiekvienais metais, svarbų dėmesį skyrėme profesiniam tobulėjimui. Siekdami racionaliausiu būdu panaudoti turimus finansinius išteklius išanalizavome poreikius, nusistatėme mokymų prioritetus, todėl tinkamai atlikta tematikos atranka leido pasiekti, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas profesinių žinių gilinimas. Per 2018 metus išklausėme 100 akademinių valandų. Detalesnė informacija 1 priede. Kvalifikacijos tobulinimui išleidome 1,5 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Valstybės tarnybos įstatymo 46 str. nustato, kad „Valstybės tarnautojų mokymui skirtos lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų“. Kvalifikacijos tobulinimui išleidome 2,3 proc. nuo tarnybai skirtų valstybės tarnautojų darbo užmokesčio asignavimų.

Tikime, jog profesionalus ir metodiškai pagrįstas auditas yra veiksminga priemonė viešojo sektoriaus veiklos efektyvumui skatinti, todėl nuolatinis profesinis tobulėjimas yra vienas iš mūsų veiklos prioritetų.

Finansinė informacija

 

Įgyvendindami pavestas funkcijas, 2018 metais panaudojome 131,00 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimų, tai sudaro mažiau negu 0,2 proc. visų Savivaldybės biudžeto asignavimų. Skirtus asignavimus naudojome taupiai ir atsakingai. Materialieji ištekliai neatsiejamai susiję su finansinėmis galimybėmis. 2018 metais Savivaldybės tarybai skyrus 1,5 tūkst. Eur asignavimų, vietoj  fiziškai ir morališkai pasenusio, daugiau kaip dešimtmetį atitarnavusio stacionaraus kompiuterio įsigijome naują stacionarų kompiuterį ir multifunkcinį spausdinimo aparatą.

 

 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLA 2018 METAIS

Veiklos planavimas

 

Kad tinkamai būtų organizuojamas darbas ir įgyvendintos teisės aktais priskirtos funkcijos, kasmet rengiame ir nustatyta tvarka deriname su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu veiklos planą sekantiems metams. Patvirtintas 2018 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas[1] (toliau – Planas), kuriame numatyti praėjusių metų baigiamieji ir einamųjų metų auditai, kontrolės funkcijos ir kita veikla, įstatymo nustatyta tvarka pateiktas Valstybės kontrolei, Savivaldybės administracijos Centralizuotai vidaus audito tarnybai ir paskelbtas Savivaldybės tinklapyje[2].

Rengdami Planą įvertinome turimus žmogiškuosius išteklius, atsižvelgėme į strateginio tyrimo metu nustatytas Savivaldybės veiklos problemas, anksčiau atliktų auditų rezultatus ir galimas rizikas, numatėme audito sritis, audituojamus subjektus, audito apimtis, auditams atlikti reikalingą preliminarų darbo dienų skaičių ir audito atlikimo terminus tam, kad kiekvienas auditas būtų atliekamas laiku ir efektyviai.

Audito planavimo etapą užbaigėme detaliųjų audito programų sudarymu, kuriose pagrindinis dėmesys sutelkiamas į subjektams būdingas rizikos sritis. Tai padeda mažinti audito atlikimo laiko sąnaudas ir užtikrinti jo kokybę, t. y. pasiekti pagrindinį audito tikslą – gauti pakankamus ir tinkamus įrodymus, kad finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos visais reikšmingais atvejais yra teisingos, o Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, naudojamas ir disponuojama juo teisėtai ir įstatymų nustatytiems tikslams.

 

Eil.Nr.

2018 metams suplanuoti darbai

Įvykdymas

I.AUDITAS

1.

Audito procedūrų užbaigimas pagal 2017 metų audito strategiją

 

1.1.

Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Rūta“

ü  

1.2.

Marijampolės mokykla - darželis „Želmenėliai“

ü  

1.3.

Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinė mokykla

ü  

1.4.

Marijampolės socialinės pagalbos centras

ü  

1.5.

2017 metų Savivaldybės konsoliduotojo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditas.

Išvada Savivaldybės tarybai dėl pateikto tvirtinti 2017 metų

konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

ü  

1.6.

2017 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas.

Išvada Savivaldybės tarybai dėl pateikto tvirtinti 2017 m. savivaldybės

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

ü  

2.

2018 metų audito strategijos parengimas

ü  

3.

Auditas Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektuose

 

3.1.

Dėl daugiabučių namų renovacijos programos vykdymo Marijampolės savivaldybėje

ü  

3.2.

UAB „Marijampolės autobusų stoties“ ir UAB „Marijampolės autobusų parkas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių vertinimas

ü  

3.3.

Marijampolės kultūros centro ir Marijampolės laisvalaikio užimtumo centro reorganizacija

ü  

3.4.

UAB „Marijampolės butų ūkis“

ü  

 

Teisėtumo vertinimas

 

3.5.

Ilgalaikio turto sritis

ü  

3.6.

Darbo užmokesčio sritis

ü  

4.

Finansinis ir veiklos auditas pagal Savivaldybės tarybos pavedimus, Kontrolės komiteto pavedimus

ü  

5.

Poauditinės pažangos audituotuose subjektuose stebėsena

v 

II. KONTROLĖS FUNKCIJOS

1.

Išvadų dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo, garantijų teikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas

ü  

2.

Gaunamų gyventojų skundų ir pareiškimų nagrinėjimas

ü  

III. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, AUDITO KOKYBĖS VALDYMAS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

1.

Įstaigos vidaus administravimo funkcijos

ü  

2.

Valstybinio audito reikalavimų įgyvendinimas, audito kokybės užtikrinimas (audito priežiūra ir peržiūra)

ü  

3.

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano 2018 metams rengimas, derinimas, tvirtinimas

ü  

4.

Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų posėdžiuose

ü  

5.

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos už 2017 metus rengimas ir pateikimas Savivaldybės tarybai

ü  

6.

Prevencinės priemonės nustatytiems pažeidimams, konsultacijos, gyventojų priėmimas

ü  

7.

2016 metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos archyvo tvarkymas, dokumentacijos plano 2019 metams rengimas

ü  

8.

Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

ü  

ü  Planuoti darbai įgyvendinti   

v  Planuoti darbai vykdomi

Eil.

Finansinio audito ciklas nesutampa su kalendoriniais metais, nes audituojami subjektai metinius biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, apie kurių teisingumą auditorius turi pareikšti nepriklausomą nuomonę, sudaro tik kalendoriniams metams pasibaigus, todėl Plane numatytos dvi dalys – baigiamieji praėjusių metų auditai ir einamųjų metų auditai. Apie biudžetinėms įstaigoms, kurių auditai užbaigti 2018 metų pradžioje, pateiktas išvadas ir pastebėjimus informavome 2017 metų veiklos ataskaitoje. Su ja galima susipažinti interneto svetainėje https://www.marijampole.lt/go.php/lit/Veiklos-sritys

Parengėme, suderinome su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu ir patvirtinome Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planą[3], kurį pateikėme Valstybės kontrolei ir paskelbėme Savivaldybės tinklapyje.

 

 

AUDITAS

Finansinis (teisėtumo) auditas

 

Nors Vietos savivaldos įstatymas numato, kad Kontrolės ir audito tarnyba atlieka finansinius auditus, Tarptautinių audito standartų kontekste šio audito prasmė yra platesnė, ji apima ne tik finansinį, bet ir teisėtumo auditą, todėl finansinis ir teisėtumo auditai paprastai atliekami kartu.

Finansinio audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir gauti pakankamą užtikrinimą, kad jie parodo tikrą ir teisingą vaizdą.

 

Teisėtumo audito tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą, kad lėšos ir turtas yra valdomi, naudojami, disponuojama jais teisėtai ir jie naudojami įstatymų nustatytiems tikslams.

 

Teisėtumo vertinimui taip pat priskiriamas biudžeto planavimo, ekonomiškumo ir galimo viešojo intereso pažeidimo vertinimas.

Atlikdami finansinius (teisėtumo) auditus, pirmiausia vertiname audituojamo subjekto sukurtą vidaus kontrolės sistemą, kuri yra vienas iš pagrindinių finansų valdymo skaidrumo ir apskaitos patikimumo užtikrinimo priemonių. Efektyvi vidaus kontrolė lemia tvarkingą, etišką, taupią, rezultatyvią veiklą, vadovų ir darbuotojų atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus valdant ir naudojant valstybės ir Savivaldybės turtą bei lėšas, įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, piniginių ir materialinių išteklių apsaugą nuo netinkamo naudojimo, praradimo, klaidų ir apgaulės.

Planuodami 2018 metų auditus, didelę išteklių dalį suplanavome rizikingoms audito sritims,  kurios apima visus audituojamus subjektus. Tokiomis įvardijome: darbo užmokesčio, ilgalaikio turto. Tikime, kad sisteminis sričių vertinimas turi didesnę naudą – leidžia nustatyti bendras problemas visuose viešojo sektoriaus subjektuose, o ne keliose tais metais audituojamose įstaigose bei paskatina valstybės tarnautojus, ir politikus imtis būtinų veiksmų esamoms problemoms spręsti ir užkirsti kelią būsimoms.

 

Finansinio (teisėtumo) audito išvados

 

Teksto laukas: Audito išvadoje gali būti pareiškiama

Besąlyginė nuomonė – kai auditorius neturi
reikšmingų pastabų dėl finansinių ir (ar) kitų
ataskaitų, apskaitos sistemos ir teisės aktų
pažeidimų, kurie keistų auditoriaus nuomonę.
Sąlyginė nuomonė – kai auditorius nustato klaidas ir teisės aktų pažeidimus ir (ar) be tam tikrų pastabų negali pareikšti besąlyginės nuomonės.
Neigiama nuomonė – auditorius nustato
reikšmingas klaidas ir reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
Arba atsisakoma pareikšti nuomonę – kai audito metu auditorius negali gauti pakankamų, patikimų ir tinkamų įrodymų, taip pat, kai yra reikšmingų auditoriaus darbo apribojimų. 
Atlikę finansinį (teisėtumo) auditą, audito išvadoje pareiškiame tris nuomones:

ü    ar audituojamo subjekto finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą;

ü    ar audituojamo subjekto biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais yra parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, išlaidų klasifikaciją ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymą;

ü    ar audituotame subjekte nenustatyta reikšmingų neatitikčių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams valdant, naudojant Savivaldybės lėšas bei turtą ir disponuojant jais.


2018 METAIS AUDITUOTIEMS SUBJEKTAMS PAREIKŠTOS NUOMONĖS

 

Eil.

Nr.

Audituotas subjektas

Pareikštos nuomonės dėl 2017 metais

biudžeto vykdymo

ataskaitų rinkinio

Finansinių ataskaitų rinkinio

lėšų ir turto valdymo teisėtumo

1.

Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Rūta“

Sąlyginė

Besąlyginė

Sąlyginė

2.

Marijampolės mokykla - darželis „Želmenėliai“

Besąlyginė

Besąlyginė

Sąlyginė

3.

Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinė mokykla

Besąlyginė

Besąlyginė

Sąlyginė

4.

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Besąlyginė

Besąlyginė

Sąlyginė

 

Mažėja klaidų biudžeto vykdymo ataskaitų, todėl 2017 metais pareiškėme tris besąlygines nuomones, vieną – sąlyginę nuomonę.

Galime pasidžiaugti, kad, įvertinę audituotų įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą, jau trečius metus iš eilės galime pareikšti besąlygines nuomones.

Pozityvius pokyčius stebime įstaigų lėšų bei turto valdyme, nors 2017 metais visose įstaigose buvo nustatyta, kad nesilaikė  Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo[4] nuostatų, nes  2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos)

 

Veiklos auditas

 

Veiklos auditas – tai viešojo ir vidaus administravimo veiklos, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais vertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. Veiklos auditą galima apibūdinti kaip konstruktyvų abejojimą esama padėtimi: „ar viešasis sektorius dirba efektyviai ir daro tai optimaliu būdu?“

Vykdydami 2018 metų veiklos planą, atlikome 2 veiklos auditus:

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros“ (toliau – PSPC) veiklos auditą, kurio tikslas buvo įvertinti PSPC viešąjį ir vidaus administravimą efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes; įvertinti subjekto sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo valdymo sistemos efektyvumą; įvertinti, ar teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos orientuotos į pacientą ir pagrįstomis išlaidomis. 

UAB „Marijampolės butų ūkis“ veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti Bendrovės veiklą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo aspektais.

Atlikto veiklos audito rezultatai parodė, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę.

PSPC vidaus kontrolės sistema yra nepakankama, nes vadovas neužtikrino vidaus kontrolės darbo užmokesčio reglamentavimo ir apskaičiavimo, finansų valdymo, viešųjų pirkimų srityse.

Dėl nepakankamos vidaus kontrolės sistemos veikimo kyla rizika organizuotai, taupiai, efektyviai ir rezultatyviai įgyvendinti veiklą; laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, saugoti išteklius nuo naudojimo ne pagal paskirtį

Mes suprantame kaip svarbu viešajame sektoriuje yra visapusis veiklos vertinimas, bet negalime suplanuoti ir atlikti daugiau veiklos auditų dėl ribotų žmogiškųjų ištekių.

 

Išvados Savivaldybės tarybai

 

Vietos savivaldos įstatymas numato Savivaldybės kontrolieriui pareigą rengti ir teikti Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas.

Apibendrinę 2018metais užbaigtų auditų rezultatus, atlikę audito procedūras Savivaldybės ižde, Administracijoje, įvertinę Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių teisingumą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams, parengėme ir pateikėme Savivaldybės tarybai išvadas:

 

ü    dėl Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų pareiškėme besąlyginę nuomonę, nes reikšmingų klaidų ir neatitikimų šiose ataskaitose nenustatėme;

ü    dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto konsolidavus 53 – jų viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas, pareiškėme sąlyginę nuomonę. Administracija nesivadovavo 12-ojo VSFAS nuostatomis ir ne visais atvejais užtikrino, kad ilgalaikis turtas būtų apskaitytas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl ankstesnių auditų  metu nustatytų infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio sudėtyje esančių vietinės reikšmės kelių apskaitos netikslumų per 2017 m. savivaldybės administracijoje apskaitoma 322 pavadinimai kelių (gatvių), kurie įvertinti 1 Eur verte, nes savivaldybė įtraukdama juos į apskaitą neturėjo duomenų apie minėtų kelių vertę. Daugiausia tokių kelių įvertintų 1 Eur yra Liudvinavo ir Marijampolės seniūnijose.

ü    dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, taip pat pareiškėme sąlygines nuomones.

Siekiant užkirsti kelią pasikartojančioms viešojo sektoriaus subjektų klaidoms, darančioms įtaką Savivaldybės ataskaitų teisingumui ir lėšų bei turto naudojimo teisėtumui, Savivaldybės administracijai pateikėme 16 rekomendacijų.

ü    2018 metais Savivaldybės administracijoje atlikome ribotos apimties finansinius auditus dėl galimybės Savivaldybei prisiimti 724 tūkst. Eur ilgalaikius skolinius įsipareigojimus investicijoms ir dėl 800,0 tūkst. Eur garantijos suteikimo UAB „Sūduvos vandenys”. Parengėme ir pateikėme teigiamas išvadas Savivaldybės tarybai.

 

Atlikus audito procedūras nustatyta:

1. Marijampolės savivaldybės administracijoje

- Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinėje 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 3-sav.–metinė) pateiktus duomenis nustatyta, kad savivaldybės skolos dydis neparodo tikrųjų savivaldybės finansinių įsipareigojimų, nes savivaldybės administracijos vardu prisiimti ir negrąžinti 393,55 tūkst. Eur finansiniai įsipareigojimai pagal kredito sutartis dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų atnaujinimo (modernizavimo) neparodyti savivaldybės skolinių įsipareigojimų ataskaitoje.

Savivaldybės administracijos Apskaitos politikoje nėra nustatytas ilgalaikio turto registravimas 1 Eur simboline verte. Teisės aktais numatyta dėl turto vertės nustatymo ar vertinimo.

Savivaldybės administracijos nėra nustatytas ilgalaikio turto registravimas 1 Eur simboline verte. Be to, teisės aktais numatyta dėl turto vertės nustatymo ar vertinimo.

Vadovaujantis Finansų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 19 str., subjekto vadovas gali paskirti atsakingą asmenį (-is) arba sudaryti nuolatinę ar laikiną komisiją, kurie 19.9. str. „nustato turto tikrąją vertę VSAFAS nurodytais atvejais arba subjekto vadovo pavedimu.

Vadovaujantis Finansų ministro įsakymu patvirtintų Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių 13.5. str. subjekto vadovas ar jo pavedimu kitas asmuo atlieka funkcijas, susijusias su inventorizacijos atlikimu, 13. 5. 2. str. „priima sprendimą dėl inventorizacijos metu rasto turto vertės nustatymo ar vertinimo, inventorizacijos metu rastų trūkumų išieškojimo ir inventorizacijos rezultatų registravimo buhalterinėje apskaitoje per 15 darbo dienų nuo inventorizacijos pabaigos”

 

2. Atlikus biudžetinių įstaigų auditus bei savivaldybės viešosiose įstaigose nustatyta:

- Viešojo sektoriaus subjektai tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį turi vadovautis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) ir įstaigos vadovo parinkta apskaitos politika, siekiant, kad finansinės ataskaitos atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Peržiūrėjus apskaitos politikoje pateiktus galimų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo buhalterinėje apskaitoje detalius nurodymus, reikalingus tvarkant buhalterinę apskaitą pagal kaupimo principą, nustatyti šie trūkumai:

- Marijampolės socialinis pagalbos centro aiškinamasis raštas parengtas nesivadovaujant VSAFAS, aiškinamajame rašte neatskleista informacija apie turtą, gautą pagal panaudos sutartis, kaip to reikalauja 19-ojo VSAFAS[5] 62 punkto nuostatos. Šiame standarte nurodoma, kad  panaudos gavėjas aiškinamajame rašte turi nurodyti pagal panaudos sutartis gauto turto vertę pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, panaudos laikotarpį, kitą svarbią informaciją apie panaudos sutartis.

- Sasnavos pagrindinės mokyklos aiškinamajame rašte neatskleista informacija:

1. Įstaiga nepaaiškino reikšmingų finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių, nesivadovauta 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 51 punkto, 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 33 punkto, 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 15 punkto nuostatomis – jei ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų straipsnių sumos, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, reikšmingai pasikeitė, turėtų būti nurodomos tokių pasikeitimų priežastys. 

2. Nepateikta informacija, kiek darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ir kiek – kitiems darbuotojams, t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis, ir kiek tokių darbuotojų yra, nesivadovauta 11-ojo[6] VSAFAS 19 punkto nuostatomis ir t.t. 

3. Neatskleista informacija apie turtą, gautą pagal panaudos sutartį, kaip to reikalauja 19-ojo VSAFAS[7] 62 punkto nuostatos. Šiame standarte nurodoma, kad  panaudos gavėjas aiškinamajame rašte turi nurodyti pagal panaudos sutartis gauto turto vertę pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, panaudos laikotarpį, kitą svarbią informaciją apie panaudos sutartis

- Pasikeitus valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui[8] vertinome kaip biudžetinėse įstaigose pareigybės - vyr. buhalterio, direktoriaus pavaduotojų administracijai ir ūkiui, ūkvedžio, ūkio skyriaus vedėjo ir kitų suskirstytos į pareigybių lygius, darbuotojams nustatytos  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.

Atlikus auditus, pateikti šie pastebėjimai:

Nustatyta, kad tai pačiai pareigybei nustatomi skirtingi darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.

Nustatyta, kad darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje (mokykla – darželis „Želmenėliai“:

·         nedetalizuoti pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimas), kuriais vadovaujantis būtų nustatomas vienas ar kitas įstatymu patvirtintas koeficiento dydis.

·         neapibrėžtas D lygio pareigybės darbo užmokesčio dydis.

VšĮ Marijampolės pirminiame sveikatos centre nustatyta šie trūkumai susiję su darbo užmokesčio sritimi:

- PSPC taikoma vyriausiojo gydytojo įsakymu[9] patvirtinta darbuotojų darbo užmokesčio tvarka, bei nuo 2017 m. lapkričio 16 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu[10] patvirtinta Darbo apmokėjimo sistema prieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu[11] patvirtintiems Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijams.

- PSPC veikianti darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema yra ydinga. Todėl sudaromos prielaidos įstaigos lėšas, skirtas darbo užmokesčiui, naudoti neefektyviai.

- PSPC darbuotojų atlyginimai nustatomi tarifikaciniuose sąrašuose. Tačiau, tvirtinant Darbo apmokėjimo tvarkas[12], šių sąrašų forma ir turinys nenustatyti ir nepatvirtinti.

- Peržiūrėjus VŠĮ Marijampolės pirminės sveikatos vyr. gydytojos įsakymą[13] kuriuo patvirtinti  darbuotojų tarifikaciniai sąrašą, bei įsakymą[14], nustatėme, kad vienodoms pareigybėms nustatytas skirtingo dydžio atlyginimas.

- 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-327[15], kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Viešųjų pirkimų įstatymą Nr. I-1491. Naujasis įstatymas įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.

Atlikus audito procedūras nustatyta atvejų, kad įstaigos yra atlikę tik automobilių remonto ir priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą, kuris neapima prekių pirkimo. Nepaisant to, įstaigos pirko prekes, skirtas automobilių remontui ir priežiūrai, ir tai reiškia, kad tokiu būdu šias prekes įsigydami pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą.

Nustatyta, kad prekės yra perkamos nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, t.y. nuperkamos aukštesne negu rinkos kaina.

Pasigedome racionalaus požiūrio naudojant lėšas ir turtą:

Sasnavos pagrindinei mokyklai „Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas“ programai vykdyti iš savivaldybės lėšų (aplinkos lėšos) buvo patvirtintas asignavimų planas 3,3 tūkst. Eur. ilgalaikiam turtui įsigyti, tačiau šie asignavimai nebuvo gauti. Mokykla neturėdama asignavimų įsigijo ilgalaikį turtą.  

Marijampolės socialinis pagalbos centras 2017 metų gruodžio mėnesį išmokėjo darbuotojams 100 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premijas, tačiau negavus asignavimų liko neapmokėta darbdavio socialinio draudimo  įmokos, dėl to susidarė kreditinis įsiskolinimas.

Marijampolės socialinis pagalbos centras pagal 2000 metais sudarytą panaudos sutartį su Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapija naudojasi 194,02 kv.m nekilnojamuoju turtu, esančiu Vytauto g.  33 . Ši sutartis sudaryta tuo metu, kai Centras buvo Viešoji įstaiga, ir papildomo susitarimo 2 dalyje numatyta,  kad “Panaudos davėjas deleguoja savo atstovą ir turi vieną vietą „VŠĮ Marijampolės socialinės globos centro“ valdyboje“  ši nuostata neatitinka šiuo metu Centro juridinio statuso.

Marijampolės socialinio pagalbos centro veikla labai sudėtinga, vykdo daug funkcijų, taip pat centre yra daug padalinių, kurie išsidėstę skirtingose Marijampoles miesto ir seniūnijų teritorijų patalpose. Darytina išvada, kad tai sunkina Centro administravimą, kokybišką paslaugų teikimą, bei neužtikrina ekonomišką lėšų naudojimą.

Audito metu nustatėme, kad IĮ „Larisos Viltrakienės paslaugų įmonė“ 1997 m. lapkričio 14 d. su PSPC sudarė nuomos sutartį, kuria suteikiama teisė naudotis 28,76 kv. m bendrojo  naudojimo negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis Bažnyčios g. Nr. 19, mokant nuomos mokestį 1,06 Lt  (0,30 Eur). PSPC 2003 m. gegužės mėn. 1 d.  pratęsė negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartį neterminuotam laikotarpiui. Šiuo metu šiomis patalpomis naudojasi PSPC skyriams maitinimą teikianti UAB „Laviltra“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 punktu, PSPC negali jam neatlygintinai perduoto išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims. UAB „Laviltra“, teikianti PSPC maitinimo paslaugas, patalpomis naudojasi neteisėtai.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 5 punktas įpareigoja panaudos gavėją apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą. PSPC nevykdė šių reikalavimų, kad panaudos gavėjas savo lėšomis apdraudžia visam sutarties galiojimo laikui. Audito metu nustatyta, kad iš panaudos pagrindais 2017 – 2018 metais naudotų 2 nekilnojamojo turto vienetų arba jų dalių (patalpų) nebuvo apdraustas nei vienas daiktas.

Neįvertinamas uždarųjų akcinių bendrovių veiklos rezultatyvumas – neturime duomenų, kad valdybos 2017 m. būtų patvirtinusios ir analizavusios Bendrovių veiklos strategiją, nebuvo numatyta, kokius veiklos rezultatus, komercinius finansinius rodiklius Bendrovės turi pasiekti.

Siekiant tinkamai, rezultatyviai vykdyti uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, užtikrinti pelno didinimą ir tinkamą turto grąžą, taip pat tinkamai ir skaidriai įgyvendinti išsikeltus tikslus savivaldybė privalo nustatyti aiškius savo dalyvavimo Bendrovės  valdomų bendrovių veiklos tikslus. Bendrovei iškelti tikslai turėtų būti aiškiai apibrėžti, nustatomi konkretūs kiekybiniai ir kokybiniai kriterijai, be to, turėtų būti reguliariai vertinama, kaip Bendrovė siekia nustatytų tikslų. Todėl  yra svarbu žinoti, ko iš bendrovių tikisi savivaldybė.

 

KITA VEIKLA

Auditų atlikimas, išvadų Savivaldybės tarybai teikimas – pagrindinės Kontrolės ir audito tarnybos funkcijos, tačiau, be šių funkcijų, atliekame ir kitus darbus, kurie prisideda prie viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo ir veiklos tobulinimo.

 

Savivaldybės tarybos pavedimas

 

Savivaldybės tarybos pavedimu atlikome UAB „Marijampolės butų ūkis“ finansinį ir veiklos auditą, kurio metu padarytos šios išvados:

1.                   Uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. kvietimu inicijuotas Butų ūkio vykdomų verslo valdymo procesų išsamaus audito, vykdomos veiklos (klientų aptarnavimo paslaugų kokybės, paslaugų organizavimo) pagerinimo veiksmų plano ir konsultavimo dėl veiksmų plano įgyvendinimo paslaugų pirkimas turėjo būti atliekamas ne apklausos būdu, o organizuojant konkursą. Šis konkursas buvo sustabdytas.

2.                  Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų ir teritorijų valymo paslaugų pirkimo sąlygų 3.1.7 punkte nustačiusi kvalifikacinį reikalavimą tiekėjui būti apdraudus savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu ne mažesne nei 200 000,00 eurų suma, tačiau nenustatydama reikalavimo, kad civilinės atsakomybės draudimas galiotų visą paslaugų teikimo laikotarpį, netinkamai įtvirtino savo teisėtų interesų apsaugą, kvalifikacinį reikalavimą padarė beprasmiu, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

3.                  Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ vykdydama administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų ir teritorijų valymo paslaugų pirkimą nenustatė siūlomos pasirašyti pirkimo sutarties sąlygų ir jų nepateikė tiekėjams ir tokiu būdu pažeidė Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų  taisyklių 12 punkto reikalavimus.

4.                  Uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų ir teritorijų valymo paslaugų pirkimo sąlygose bei 2017 m. sausio 10 d. valymo paslaugų teikimo sutartyje Nr. PP-SUT-17-000024 nebuvo jokio pagrindo nustatyti ilgesnį nei 3 metų sutarties galiojimo terminą.

5.                  Darytina išvada, kad Bendrovei yra ekonomiškai nenaudinga, sudaryta sutartis su UAB „Pastatų priežiūra“.

6.                  Bendrovės direktoriaus pareiginių nuostatų „Bendrųjų reikalavimų“ 2 dalyje numatyta, kad bendrovės vadovas turi būti fizinis asmuo. Reikalavimų dėl išsilavinimo ar darbo veiklos sričių nėra, todėl darytina išvada, kad nuostatus reikia  patikslinti.

7.                  Kadangi Bendrovė neturi parengtos strategijos, todėl – nenustatyti finansiniai, komerciniais veiklos tikslai, konkretūs priemonių įgyvendinimo terminai bei jų vertinimo rodikliai. (ataskaitos 2 dalis).

8.                 Bendrovės vadovybė nepakankamai kontroliavo skolų išieškojimą ir nesiėmė priemonių, kad skolos mažėtų, nes tik 2016 metais nustatė, kad įsisenėjusios skolos (kurios neatgautos ilgiau nei per 365 dienas) sudarė 144 620,48 Eur. bei pradėjo formuoti atidėjinius įsisenėjusioms skoloms.

9.                  Bendrovės veiklos rezultatas 2016 ir 2017 metais buvo neigiamas, tačiau 2017 metais buvo skirtos vienkartinės piniginė išmokos, o įsakymuose šių išmokų skyrimas buvo motyvuotas bendrovės teigiamais rezultatais.

 

Gyventojų skundų, pareiškimų tyrimas

 

Nagrinėjame iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais, dėl priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimo teisingumo ir teikiame išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Gauname nemažai savivaldybės gyventojų pareiškimų, skundų, telefoninių skambučių su įvairia informacija. Didžioji dalis besikreipiančiųjų – anonimai. Deja, dažnai gyventojams pagelbėti negalime dėl to, kad kreipiasi ne mūsų kompetencijos klausimais, todėl nukreipiame tinkama linkme.

Išnagrinėtas gautas skundas dėl VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras veiklos.

Vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 m. balandžio 12 d. protokolo 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba išnagrinėjo Marijampolės savivaldybės tarybos narys Andrius Vyšniauskas pateikė Marijampolės savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui 2018 m. kovo 26 d. kreipimąsi „Dėl UAB „Marijampolės butų ūkis“ direktoriaus konkurso“.

Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba neturi galimybės spręsti Ar UAB „Marijampolės butų ūkis“ direktoriaus konkurse pagal konkurso apraše iškeltus reikalavimus nugalėjo geriausias kandidatas. Pretendentų atrankos būdas buvo valdybos narių pokalbis su pretendentais. Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovai konkurso procedūrose nedalyvavo, o konkurso eigos bendrovės valdyba detaliai nedokumentavo (nebuvo daromas garso įrašas ir pan.) todėl nėra išsaugoti visi duomenys, kurie galėtų būti reikšmingi lyginant pretendentų pasirengimo lygį ir pasisakant dėl konkurso rezultatų adekvatumo.

2018 metais vykusios UAB „Marijampolės butų ūkis“ vadovo atrankos procedūros metu nebuvo vykdomos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostatos, kadangi bendrovės valdybos pirmininkas, nesiekė įvertinti pretendentų patikimumo ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę uždarojoje akcinėje bendrovėje „Marijampolės butų ūkis“ ir nesikreipė į STT su prašymu pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti vadovo pareigas Marijampolės savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtoje įmonėje.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. rugpjūčio 23 d. protokolo 6 dalimi, Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba išnagrinėjo Marijampolės savivaldybės tarybos nario Andrius Vyšniausko kreipimąsi  Marijampolės savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui 2018 m. birželio 5 d.   „Dėl Marijampolės žaidimų sporto mokyklos direktoriaus“ pateiktą informaciją.

Išanalizavus  konkurso medžiagą direktoriaus pareigoms užimti, galima teigti, kad  konkurso atrankos komisijos nariams nesukėlė pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikimo kvalifikaciniam reikalavimui turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.

Tarnyba pateikė savo siūlymus dėl konkurso skaidrumo, kad ateityje nekiltų tokių dviprasmių nesusipratimų.

 

Audito rezultatai ir poveikis

 

Pastebėjimus audituojamiems subjektams teikiame raštu ir žodžiu viso audito metu tam, kad jie galėtų klaidas ir neatitikimus ištaisyti iki audito pabaigos ir kuo mažiau klaidų liktų metiniuose ataskaitų rinkiniuose. Jei neištaisomi iki tol, kol pasirašoma audito ataskaita, reikšmingi pastebėjimai surašomi į audito ataskaitą. 2018 metais, atlikdami auditus ir patikrinimus, subjektams pateikėme beveik 100 pastebėjimų ir 73 rekomendacijos. Daugiausia rekomendacijų teikėme dėl vidaus kontrolės sistemos stiprinimo, darbo teisinių santykių įforminimo, darbo užmokesčio nustatymo ir apskaičiavimo klaidų. Iki audito ataskaitų surašymo buvo įgyvendinta 53 proc. rekomendacijų.

Neištaisytus pažeidimus ir neatitikimus galima suskirstyti į dvi grupes: pirma – tai jau įvykę faktai, kurių dėl pasikeitusių aplinkybių ar praleistų terminų ištaisyti nebegalima (nesuderinti įsiskolinimai, neatlikta ar netinkamai atlikta metinė turto ir įsipareigojimų inventorizacija, neįvertintas turto ir skolų nuvertėjimas, finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose parodyti neteisingi duomenys, ne laiku atlikti tam tikri juridiniai veiksmai ir kt.); antra – kurių dėl įvairių priežasčių audituotų subjektų vadovai nespėjo ar nesugebėjo ištaisyti. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai skiriame ypač daug dėmesio ir laiko. Nuolatinėmis, kryptingomis ir atkakliomis priemonėmis siekiame, kad rekomendacijų įgyvendinimas būtų orientuotas į laukiamą rezultatą, o ne procesą. Kai kurios rekomendacijoms įgyvendinti reikia laiko, finansinių išteklių, todėl apie jų įgyvendinimą galima kalbėti tik praėjus dvejiems– trejiems metams, o kai kurioms reikia ir ilgesnio laiko. Detali informacija pateikta 2 priede.

Vienas iš svarbiausių audito tikslų – skatinti teigiamą poveikį finansų valdymo ir kontrolės sistemai, daryti įtaką sisteminių problemų sprendimui.

Auditų ir vertinimų rezultatais siekiame keisti viešojo sektoriaus požiūrį į atskaitingumą, skaidrumą, pažangą ir tinkamą išteklių paskirstymą bei valdymą, skatinti sprendimus priimti tik tinkamai įvertinus jų būtinumą, būsimą naudą, teigiamą ar neigiamą poveikį.

 

Vidaus kontrolės priemonės nėra pakankamos ir veiksmingos.

 

Kaip ir ankstesniais, taip ir šiais metais sakome, kad Savivaldybėje vidaus kontrolės priemonės nėra pakankamos ir veiksmingos: neparengta vieninga apskaitos politika visiems Savivaldybės konsoliduojamiems subjektams; nepakankamas dėmesys skiriamas metinei turto inventorizacijai; nepaskirtas atsakingas apskaitos ir finansų srities specialistas už Savivaldybėje naudojamos vieningos finansų ir apskaitos programos administravimą, todėl pasitaikančias programos klaidas taiso ir iškilusias problemas sprendžia kiekviena įstaiga savarankiškai; neatsakingas požiūris skiriant priemokas bei išmokas darbuotojams, nors kažin ar tai galima priskirti tik vidaus kontrolės trūkumui.

Mūsų veiklos ataskaita yra vienas iš būdų dalytis sukaupta informacija, tikintis geriau informuoti suinteresuotas šalis ir siekiant, kad būtų įgyvendintos tos rekomendacijos, kurioms būtini politiniai sprendimai.

 

Bendradarbiavimas, prevencinės priemonės, veiklos sklaida

 

Kontrolės ir audito tarnyba atskaitinga Savivaldybės tarybai. Bendradarbiaudami su Savivaldybės taryba, teikiame sprendimams priimti reikalingas išvadas, informuojame apie auditų metu nustatytas negeroves, siūlome priimti, pakeisti, sprendimus, tuo siekdami didinti audito poveikį, skatinti teisingą, taupų, efektyvų ir racionalų viešųjų finansų ir turto valdymą. Kasmet Savivaldybės tarybai pateikiame Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą, kurioje ne tik išdėstome per metus nuveiktus darbus, bet ir atkreipiame dėmesį į spręstinas problemas.

Visą atliktų auditų medžiagą pateikiame Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, atkreipiame dėmesį į spręstinas problemas.

Metų pradžioje pateikėme Kontrolės komitetui svarstyti Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų poreikio projektą, 2017 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą, metų pabaigoje Kontrolės komitetas svarstė Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano projektą ir jam pritarė.

Kontrolės komitetui teikiame visą auditų ir patikrinimų medžiagą, atkreipiame dėmesį į tas rekomendacijas, kurių įgyvendinimas dėl vienų ar kitų priežasčių stringa.

Tiek Valstybės kontrolė, tiek savivaldybių Kontrolės ir audito tarnybos, atlikdamos išorės auditą, vadovaujasi tais pačiais Valstybinio audito reikalavimais Tarptautiniais audito standartais ir metodikomis. Keitimasis patirtimi – svarbiausia bendradarbiavimo kryptis, todėl 2018 metais vykusiuose renginiuose dalijomės žiniomis, audito teorijos patirtimi. 2018 metų pradžioje suorganizuotame pasitarime Valstybės kontrolė pristatė auditų strategiją ir sritis, kad nedubliuotume darbų savivaldybėse, o atlikę auditus, galėtume pasidalinti rezultatais. Savivaldybių kontrolierių konferencijoje Valstybės kontrolė pristatė savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų 2017 m. išorinės peržiūros ataskaitą.

Bendradarbiaujame su Savivaldybės administracijos Centralizuotu vidaus audito tarnyba: apsikeičiame veiklos planais, kad nedubliuotume darbų tose pačiose įstaigose, o jeigu sutampa audito subjektas ir tikslai – pasidaliname audito rezultatais.

Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai mus sieja su audituojamais subjektais – įstaigų, skyrių vadovais, finansininkais, kitais specialistais, nes mūsų tikslai bendri – užtikrinti, kad savivaldybės lėšos ir turtas būtų valdomi teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai, o ataskaitose pateikti duomenys būtų teisingi. Turime sukaupę pakankamai žinių ir patirties, kuria galime dalytis su audituojamais subjektais, stebėti jų veiklos rezultatus ir pasikeitimus, teikti pasiūlymus dėl veiklos rezultatų tobulinimo. Seminarų ir mokymų metu įgytomis žiniomis pasidalijame su savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovais, buhalteriais juos konsultuodami, padėdami išspręsti iškylančias problemas.

Nuolat skatiname visuomenės domėjimąsi atliekamu darbu ir jo rezultatais, todėl interneto svetainėje www.marijampole.lt skelbiame metinius Planus ir ataskaitas, audito ataskaitas, išvadas bei kitą informaciją apie Kontrolės ir audito tarnybos veiklą.

 

ĮSTAIGOS REIKALŲ TVARKYMAS

 

Kaip ir kasmet, 2018 metais parengėme Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą už 2017 metus ir pateikėme Savivaldybės tarybai.

2018 metais įsisavinome elektroninę dokumentų valdymo sistemą ir visus dokumentus tvarkome šioje sistemoje. Vykdome įstaigos vidaus administravimą. Parengta ir pateikta Savivaldybės merui kontrolieriaus tarnybinės veiklos ataskaita už 2017 metus, valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvada.

2018 metais parengėme ir archyviniam saugojimui perdavėme Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų dokumentų bylas, kaip reikalauja Dokumentų tvarkymo ir apskaitos ,taisyklės.

 

SVARBIOMS SRITIMS – IŠSKIRTINIS DĖMESYS

 

Nuolat stebime ir vertiname pokyčius viešajame sektoriuje, kad galėtume kuo anksčiau įžvelgti besiformuojančius iššūkius ir perspėti atsakingus subjektus apie galimas rizikas.

Atsižvelgdami į stebėsenos rezultatus ir Savivaldybės turto valdymo iššūkius, kaip ir kasmet, išskirtinį dėmesį skirsime šios srities nagrinėjimui. Ne mažesnį dėmesį skirsime racionaliam finansinių išteklių panaudojimo vertinimui. Matome, kad nėra pakankamai pagrįstas viešojo sektoriaus darbuotojų poreikis, pastebime funkcijų dubliavimo atvejus, nėra užtikrintas ir efektyvus mokymui skirtų biudžeto lėšų panaudojimas. Atlikdami finansinius auditus didžiausią dėmesį skirsime vidaus kontrolės aplinkai ir jos patikimumui įvertinti.

Audito temas ir subjektus atsirinksime stebėdami asignavimų valdytojų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, vertindami rizikas. Tai apima nuolatinį asignavimų ir turto valdytojų veiklos stebėjimą, sistemingą duomenų rinkimą, kaupimą ir apibendrinimą, kurie atskleidžia pagrindines rizikas. Susisteminę visą surinktą informaciją atsakingai ją įvertinsime ir parengsime 2019 metų audito strategiją, kuri leis racionaliai panaudoti turimus išteklius ir užtikrins audito kokybę.

Toliau rūpinsimės atliekamo audito kokybe, kurią gali užtikrinti tik aukštos kvalifikacijos, daug žinių turintys specialistai. Kelsime kvalifikaciją, tobulinsime audito atlikimo metodus. Sieksime būti ne tik vertintojais, bet ir aktyviais patarėjais ir pagalbininkais, skatinančiais viešojo sektoriaus pažangą, stiprinsime bendradarbiavimą su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, komunikavimą su audituojamais subjektais, Savivaldybės administracija ir prevencinį audito poveikį.

2018 metais pastebėjome teigiamus pokyčius įgyvendinant auditų rekomendacijas, bet pokyčiai galėtų būti reikšmingesni, jei į rekomendacijų įgyvendinimą būtų žvelgiama sistemiškai, nes tik bendras viešojo sektoriaus institucijų darbas gali duoti laukiamą poveikį. Veikdami kartu, puoselėdami pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su suinteresuotomis šalimis, siekiame bendro tikslo.

 

Savivaldybės kontrolierius                                                Juozas Vaičiulis


 

PRIEDAI

1 priedas

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ

IŠKLAUSYTŲ SEMINARŲ IR MOKYMŲ 2018 METAIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Kvalifikacijos tobulinimo priemonės

Kvalifikacijos

tobulinimo

priemonėje dalyvavo

Tema

data

trukmė

(val.)

1.

„Audito ataskaitų rašymas“

2018-01-31

8

R.Jasiulevičiūtė

D.Juškevičienė

R.Ražinskienė

J.Vaičiulis

2.

„Įmonės rizikos veiksnių identifikavimas ir valdymas finansų kontrolės pagalba“

2018-10-25

2018-10-26

14

R.Ražinskienė

D.Juškevičienė

 

3.

„Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas ir svarbiausi pasikeitimai valstybės tarnyboje nuo 2019-01-01“

 

2018-11-20

8

R.Jasiulevičiūtė

D.Juškevičienė

R.Ražinskienė

J.Vaičiulis

4.

Savivaldybių nekilnojamojo turto auditas ir kryptys. Nacionalinio ataskaitų rinkinio 2017 m. audito rezultatai ir 2018-2019 m. darbų kryptys

2018-12-05

4

J.Vaičiulis

5.

Pasidalijimas gerąja audito atlikimo praktika

2018-12-06

4

J.Vaičiulis


 

2 priedas

Dėl biudžeto

Įgyvendintų rekomendacijų suvestinė

Eil.Nr.

Rekomendacija bei įgyvendinimo eiga

Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija

Veiksmas / Priemonės / Komentarai

Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data)

1

2

3

4

5

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

1.

Patvirtinti Savivaldybės tarybai naujus PSPC įstatus ir vadovo pareigybės aprašymą

Marijampo

lės savivaldybės taryba

Patvirtinti:

1)VšĮ Marijampolės PSPC įstatai;

2)direktoriaus pareigybės aprašymas.

1)Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. balandžio 16 d. Nr. 1-135;

2) Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. balandžio 16 d. Nr. 1-136.

2.

Patvirtini naują PSPC struktūrą, kad neprieštarautų patvirtintų įstatų nuostatoms.

PSPC

Rengiama

2019 m. gegužės 31 d.

3.

Siekiant efektyvinti PSPC valdymą, reikėtų PSPC pareigybių skaičių  pagrįsti realiu (faktiniu) poreikio skaičiavimu, tinkamai peržiūrėti PSPC kiekvieno darbuotojo vykdomas funkcijas ir jų apimtis,  nuolat analizuoti atliekamas funkcijas.

PSPC

Darbuotojų pareigybės, kurių skaičius priklauso nuo prirašytų gyventojų skaičiaus bus peržiūrimos, SAM parengus normatyvus pagal apylinkės tipą.

Pareigybės pagal prisirašiusius gyventojus bus peržiūrimos, kai bus patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka, įstaigai pasitvirtinus apylinkių dydžius, atsižvelgiant į turimus finansinius išteklius.

4.

Siekiant darbo organizavimo tobulinimo, įvertinti PSPC darbuotojų vykdomas funkcijas ir atlikti pareiginių nuostatų pakeitimus. Atlikti žmogiškųjų išteklių poreikio analizę.

PSPC

Ruošiama

2019 m. birželio 30 d.

5.

Rengti įsakymus vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių 70, 71, 71.1, 71.3 p.

PSPC

Įsakymai rengiami vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių 70, 71, 71.1, 71.3 punktais.

Įgyvendinta

6.

Marijampolės PSPC vadovai turėtų aiškintis priežastis kas įtakoja prisirašiusiųjų gyventojų skaičiaus mažėjimą prie atskirų gydytojų, dėl kokių priežasčių iš vienų gydytojų pacientai persirašo pas kitus.

PSPC

Vykdomi auditai pacientų pasitenkinimo gydytojų darbu.

Atliekama pacientų apklausa pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis, gydytojų darbu. Priežastys pacientų persirašymo pas kitą įstaigos gydytoją: dėl laukimo eilėse ir nesilaikymo registracijos tvarkos, sąžiningo ir atsakingo darbo, paciento išklausymo sveikatos nusiskundimais, mandagaus elgesio, netinkamos veiklos (pokalbiais) priėmimo metu.

7.

Paruošti ir patvirtinti naują apmokėjimo sistemą, kad ji atitiktų LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintiems Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijams. Bei naujai patvirtintą darbo apmokėjimo sistemą suderinti su PSPC stebėtojų taryba. 

PSPC

Darbo apmokėjimo tvarka rengiama pagal SAM 2018 m. rugpjūčio 3 d. patvirtintą LNSS šakos kolektyvinės sutarties priedą Nr. 2/S-133.

Vadovaujantis 2018 m. gegužės 4 d. šakos kolektyvinės sutarties priedo Nr. 2/S-70 17 p. nustatytas mažiausias pagrindinis darbo užmokestis darbuotojams iki liepos 1 d.

Vadovaujantis šiuo priedu darbo apmokėjimo tvarka rengiama ir bus patvirtinta iki 2018 m. gruodžio 31 d. Taip pat priimtas nutarimas dėl darbo užmokesčio didinimo Gydymo tarybos posėdyje 2018 m. gegužės 16 d., protokolo Nr. 4-13.

8.

Įgyvendinti Darbo kodekso 26 str. 6 d. nustatytus reikalavimus ir priimti bei įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones.

PSPC

įgyvendinta

2018 m. gruodžio 31 d.

9.

Parengti darbuotojų, nedalyvaujančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikime darbo vertinimo ir motyvacijos sistemą.

PSPC

Rengiama

2019 m. balandžio 30 d.

10.

Priskirti registratūros darbuotojus, kuriems nustatytas minimalus darbo užmokestis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintą profesijų klasifikatorių (LPK) tarptautinio standarto profesijų klasifikatoriaus ISCO-08 nacionalinę versiją, prie kvalifikuotų darbuotojų kategorijos.

PSPC

Darbuotojo, turinčio medicininį išsilavinimą, registratoriaus darbui su pacientais pareigybė priskirta prie kvalifikuotų darbuotojų pareigybių.

Vyriausiojo gydytojo 2018 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-50 (1.4.)

11.

Spręsti klausimą dėl neteisėto žalos išieškojimo iš PSPC gydytojos darbo užmokesčio Darbo kodekso nustatyta tvarka kaip individualų darbo ginčą dėl teisės.

PSPC

Neteisėtai išieškotos lėšos pervestos į gydytojo sąskaitą.

2018 m. rugsėjo 25 d.

12.

Kreiptis į Kauno apygardos prokuratūrą, remiantis Lietuvos Respublikos prokuratūros 9 straipsnio 3 dalies 7 punktu, su prašymu ginti viešąjį interesą ir ginčyti Kauno teritorinės ligonių kasos 2013 m. gruodžio 20 d. ekspertizės pažymą Nr. 103-510 bei Kauno teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2014-03-26 įsakymą Nr. 1-222 „Dėl Kauno  teritorinės ligonių kasos 2013-12-20 ekspertizės pažymos Nr. 103-510 pakeitimo“, kuriais  buvo nustatyta, kad VšĮ „Marijampolės pirminio sveikatos priežiūros centras padarė  284766,08 Lt žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui.

PSPC

Nutarta nesikreipti

 

13.

Savivaldybės administracija turėtų imtis priemonių ir priimti atitinkamus sprendimus dėl nuomos sutarties su UAB „Laviltra“ sudarymo vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu bei  savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu tvarkos aprašu.

Marijampo

lės savivaldybės administra

cija

Priimtas sprendimas „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Marijampolėje, Bažnyčios g. 19, nuomos ne konkurso būdu UAB „Laviltra“

2018-11-26 Nr.1-313

14.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 5 p. rekomenduojame apdrausti gautą ilgalaikį materialųjį turtą.

PSPC

Dėl lėšų taupymo, turto draudimas atidedamas.

2019 m. balandžio 30 d.

15.

Inicijuoti PSPC patalpose esančių privačių kabinetų identifikavimą, kad būtų uždėti šių įstaigų pavadinimai ir kita informacija reikalinga pacientų informavimui.

PSPC

PSPC patalpose esantys privatūs kabinetai identifikuoti, nurodant pavadinimą ir kitą informaciją, reikalingą pacientų informavimui.

2018 m. gegužės 15 d.

16

Patikslinti ilgalaikio turto apskaitą, vadovaujantis VSAFAS 12 standarto nuostatomis, kuris reikalauja, kad kiekvienas turto vienetas, kuris atitinka ilgalaikio turto kriterijus būtų apskaitytas kaip atskiras turto vienetas.

PSPC

Ilgalaikio turto apskaita patikslinta pagal VSAFAS 12 standarto nuostatas.

2018 m. balandžio 30 d.

17.

Gerinti palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus materialinę bazę, kad būtų sukurta estetiška aplinka, atitinkanti higienos normos reikalavimus bei pagerinta pacientų emocinė ir dvasinė savijauta, būtų užtikrintas pacientų gerbūvis ir pagerintos darbuotojų darbo sąlygos.

PSPC

Pateikta paraiška ES fondų investicijų veiksmų programos priemonei Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, kurioje numatomas finansavimas palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus renovacijai, taip pat investicijos materialinės bazės atnaujinimui.

Paraiška pateikta 2018 m. spalio 26 d.

18.

Laikytis LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 9 d. nustatytų reikalavimų ir nustatyta tvarka bei periodiškumu teikti panaudos davėjams (Marijampolės savivaldybei), ataskaitas apie tai, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais PSPC perduotas ilgalaikis materialusis turtas, ar panaudos gavėjas veiklą vykdo, kurioje šis turtas yra naudojamas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos.

PSPC

Pateikta ataskaita Marijampolės savivaldybės administracijai apie panaudos pagrindais PSPC perduoto turto panaudojimą 2017 metais: vykdomą veiklą, turto draudimą, sutartis su paslaugų teikėjais, ilgalaikio materialiojo turto remontą.

2018 m. balandžio 26 d. raštas Nr. 1-261 (1.8.)

19.

Likviduoti PSPC nudėvėtą ir nurašytą ilgalaikį turtą vadovaujantis įstatymų nustatyta tvarka.

PSPC

Įstatymų nustatyta tvarka nurašytas turtas bus likviduojamas.

2018 m. gruodžio 31 d.

20.

Paženklinti automobilį Subaru Legasy DCZ 336 PSPC specialiu lipduku arba užrašu, vadovaujantis LRV nutarimo nuostatomis.

PSPC

Automobilis Subaru Legasy paženklintas užrašu „VšĮ Marijampolės PSPC“

2018 m. birželio 20 d.

21.

Patvirtinti naują sanitarinių lengvųjų automobilių naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašą

PSPC

„Dėl sanitarinių lengvųjų automobilių naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vyriausiojo gydytojo įsakymas 2018 m. birželio 4 d. Nr. V-61

22.

Įvertinus automobilių remonto sąnaudas, tikslinga įvertinti galimybes įsigyti naujas transporto priemones lizingo būdu.  

PSPC

Transporto priemones įsigyti lizingo būdu nenumatyta.

 

23.

Patvirtinti Viešųjų pirkimų prekėms ir paslaugoms įsigyti organizavimo tvarką laikantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintų Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų. Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkoje nustatyti ir aprašyti vidaus kontrolės procedūras, detaliau aprašyti viešųjų pirkimų organizavimo procesą.

PSPC

„Dėl VšĮ Marijampolės PSPC viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos nustatymo“

Vyriausiojo gydytojo įsakymas 2018 m. birželio 4 d. Nr. V-62 (1.4.)

24.

Prekes ir paslaugas įsigyti griežtai laikantis viešųjų pirkimų procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

PSPC

„Dėl VšĮ Marijampolės PSPC viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos nustatymo“

Vyriausiojo gydytojo įsakymas 2018 m. birželio 4 d. Nr. V-62 (1.4.)

25.

Sustiprinti vidaus kontrolės procedūras užtikrinančias, tinkamą kelionės lapų pildymą, patvirtintos tvarkos reikalavimų ir nustatytų kuro normų laikymąsi vadovaujantis  PSPC vyr. gydytojo įsakymu patvirtinta sanitarinių lengvųjų automobilių naudojimo ir saugojimo tvarka.

PSPC

„Dėl sanitarinių lengvųjų automobilių naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vyriausiojo gydytojo įsakymas 2018 m. birželio 4 d. Nr. V-61

26.

Grąžinti prekes, kurios buvo nupirktos nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

PSPC

Prekės grąžintos, lėšos gautos į įstaigos sąskaitą.

2018 m. balandžio 26 d.

27.

Aprūpinti įstaigos darbuotojus (gydytojus, slaugytojus ir kt.) būtinosiomis darbo priemonėmis, vadovaujanti PSPC 2015 – 01 – 14 vyr. gydytojos įsakymu Nr. 17. 

PSPC

Darbuotojai aprūpinti darbo priemonėmis-drabužiais.

2018 m. gegužės 9 d. 2018 m. birželio 13 d.

2018 m. spalio 12 d.

28.

Priimti sprendimus dėl reprezentacinių lėšų panaudojimo, vertinti paslaugų ir prekių poreikį ir įstaigai teikiamą naudą.

PSPC

Reprezentacinėms ir socialinių reikmių išlaidoms skiriama 0,5 procento nuo planuojamų gauti lėšų už mokamas medicinines paslaugas finansiniais metais.

Parengtas direktoriaus įsakymas dėl šių išlaidų normatyvo tvirtinimo, kuris bus derinamas artimiausiame  Gydymo tarybos posėdyje.

29.

Gydymo ir slaugos tarybos vykdyti ne tik formalias funkcijas, bet atlikti jai pavestas pareigas, aktyviai dalyvaujant PSPC valdymo tobulinimo, pacientų aptarnavimo kokybės gerinimo, bei imtis priemonių, kurios prisidėtų prie įstaigos  mikroklimato gerinimo.

PSPC

Gydymo ir slaugos tarybos veiklos efektyvumo didinimas, funkcijų, patvirtintų įstaigos įstatuose, vykdymas.

Gydymo ir slaugos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą mėnesyje, kaip nustatyta įstaigos įstatuose. Esant poreikiui ir dažniau.

30.

Vadovautis patvirtinta vidaus kontrolės tvarka, kad būtų užtikrinta skaidri, efektyvi PSPC veikla, laikantis galiojančių įstatymų ir norminių teisės aktų.

PSPC

Rengiama

2019 m. kovo 30 d.

Lopšelis – darželis „Rūta“

31.

Apskaitą tvarkyti vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (3-asis  ir 11-asis standartais) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų finansinę apskaitą.

Lopšelis – darželis „Rūta“

Duomenys patikslinti sudarant I ketvirčio finansinę atskaitomybę

2018 03 31

32.

Vadovaujantis darbo kodekso 128 str. 1 d., leisti darbuotojus savalaikių kasmetinių atostogų, kad nebūtų įsipareigojimų ilgesnių kaip trys metai.

Lopšelis – darželis „Rūta“

Kasmetines atostogas už 2015-2016  ir 2016-2017 metus išnaudosime

2018 12 31

UAB „Marijampolės butų ūkis“

33.

Formuojant bendrovės valdybą, vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausybės  2015- 06-17 nutarimu Nr. 631 (naujas redakcija Nr. 196) patvirtintu kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu.

Savivaldybės administracijos direktoriui 

Sudarant naujas bendrovių valdybas vadovautis nutarimo nuostatomis

2019 m. I ketv.

34.

Nustatyti aiškius savo kaip steigėjo dalyvavimo Bendrovės valdyme veiklos tikslus. Aiškiai apibrėžti, nustatyti konkrečius kiekybinius ir kokybinius kriterijus.

Savivaldybės administracijos direktoriui 

Kiekvienais metais nustatyti bendrovėms kiekybinius ir kokybinius veiklos kriterijus

Patvirtinta  Marijampolės savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašas 2018 – 11 - 26 Nr. 1-314

.

Mokykla – darželis „Želmenėliai“

35.

Asignavimus darbo užmokesčiui naudoti laikantis teisės aktų reikalavimų, užtikrinant ekonomiškumo, efektyvumo ir racionalumo principus. Siekti, kad 2018 metais neliktų skolos susijusios su darbo santykiais (Sodra)

Mokykla – darželis „Želmenėliai“

Sumažinti įstaigos kreditinius įsipareigojimus

2018-12-31

36.

Patikslinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, vadovaujantis įstatymo nuostatomis

Mokykla – darželis „Želmenėliai“

Patikslinta darbo apmokėjimo tvarka

2018-09-04 direktorės įsakymas Nr.V-56

Sasnavos pagrindinė mokykla

37.

Siekti, kad 2018 metais  mokyklos mokėtinos sumos nedidėtų

Sasnavos pagrindinė mokykla

Atidžiau planuosime įsigyjama ilgalaikį materialųjį turtą, kad neliktų kreditinių įsipareigojimų

2019 01 10

38.

Vadovaujantis darbo kodekso 128 str. 1 d., leisti darbuotojus savalaikių kasmetinių atostogų, kad nebūtų įsipareigojimų ilgesnių kaip trys metai

Sasnavos pagrindinė mokykla

Iki einamųjų metų pabaigos rekomenduosime darbuotojams išnaudoti susikaupusias kasmetines atostogas

2018 12 31

39.

Rengiant aiškinamąjį raštą prie finansinių ataskaitų rinkinio, vadovautis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reglamentuojančių jo rengimą nuostatomis ir rašte pateikti išsamią informaciją

Sasnavos pagrindinė mokykla

Sudarant 2018 metų FAR vadovaujantis  VSAFAS nuostatomis ir pateikė išsamią informaciją AR

2019 01 31

40.

Aiškinamajame rašte atskleisti informaciją apie turtą, gautą pagal panaudos sutartis, kaip to reikalauja  19-ojo VSAFAS. 

Sasnavos pagrindinė mokykla

Sudarant 2018 metų FAR AR prie 2018 metų finansinių ataskaitų III skirsnyje „Pastabos“ pateikė informaciją apie įstaigos turtą, esantį nebalansinėse sąskaitose.

2019 01 31

Marijampolės socialinės pagalbos centras

41.

Siekti, kad 2018 metais Centro mokėtinos sumos nedidėtų

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Stengsimės, kad mokėtinos sumos  nedidėtų

2019 01 10

42.

Aiškinamajame rašte atskleisti informaciją apie turtą, gautą pagal panaudos sutartis, kaip to reikalauja  19-ojo VSAFAS. 

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Sudarant 2018 metų FAR AR prie 2018 metų finansinių ataskaitų III skirsnyje „Pastabos“ pateikė informaciją apie įstaigos turtą, esantį nebalansinėse sąskaitose.

 

43.

Inicijuoti panaudos sutarties sudarytos su Marijampolės Šv. Pauliečio parapija pakeitimą.

Marijampolės socialinės pagalbos centras

Pasirašyta nauja panaudos sutartis Nr.16-80

2018-07-31

44.

Siekiant efektyvinti Marijampolės socialinis pagalbos centro administravimą, užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir ekonomišką lėšų naudojimą, ieškoti galimybių Marijampolės socialinis pagalbos centro padalinius ir tarnybas įkurdinti viename administraciniame pastate

Marijampolės savivaldybės taryba

Dalis padalinių darbuotojų perkelta į Vytauto 17 pastatą

2019-02-28

Marijampolės savivaldybės administracija

45.

Numatyti ilgalaikę vietinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos ir teisinės registracijos strategiją

Savivaldybės administracija

Vykdyti teisinę registraciją pagal paskirtus asignavimus

Nuolat pagal turimą lėšų kiekį.

46.

Vadovaujantis pateiktomis LR Finansų ministerijos rekomendacijomis apskaityti prisiimtus finansinius įsipareigojimus pagal kredito sutartis dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų atnaujinimo (modernizavimo) ir duomenis atskleisti ataskaitose

Savivaldybės administracija (Iždas)

Prisiimti finansiniai įsipareigojimai bus pateikti finansinėse ataskaitose

2018 m. II ketv.

 [1] Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. KV – 13 – (1.2) „Dėl Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“

[2] https://www.marijampole.lt/go.php/lit/Kontroles-ir-audito-tarnybos-veikla

[3] Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. KV – 10 – (2.1)

 

[4] Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 2016-12-22 įstatymas Nr. XIII-177, 13 str. 3 d.

 

[5] Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymas  Nr. 1K-176 „ 19-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys.

[6] Lietuvos respublikos Finansų ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1K-490 „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo;

[7] Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymas  Nr. 1K-176 „ 19-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys;

[8] Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, 2017-01-17 Nr.XIII-198

[9] VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos 2014-10-01 įsakymas Nr. V-99 “Dėl darbo užmokesčio tvarkos tvirtinimo”   

[10] VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos 2017-11-16 įsakymas Nr. V-111 “Dėl darbo apmokėjimo sistemos”   

[11] Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-11-25 įsakymas Nr. V-1228  “Dėl valstybės ir savivaldybių viešųjų  asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos  priežiūros ir farmacijos  paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų ) darbo užmokesčio nustatymo  kriterijų patvirtinimo”

[12] VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos 2014-10-01 įsakymas Nr. V-99 “Dėl darbo užmokesčio tvarkos tvirtinimo”   

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos 2017-11-16 įsakymas Nr. V-111 “Dėl darbo apmokėjimo sistemos”   

[13] VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos 2016-12-20 įsakymas Nr. V-95 “Dėl darbuotojų tarifikacinių sąrašų patvirtinimo” 

[14] VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos 2017-07-31 įsakymas Nr. V-61 “Dėl darbuotojų pagrindinio darbo užmokesčio didinimo“,

[15] Lietuvos Respublikos 2017-05-02 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-327

Į pradžią