Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-653 2019-04-23
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2019 METŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 METŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO

 

2019 m. balandžio 23 d. Nr. DV-653

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatais, patvirtintais Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. DV-319 „Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Marijampolės savivaldybės projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, komisijos 2019 m. balandžio 19 d. posėdžio protokolą Nr. K-188:

1. Tvirtinu 2019 metų Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos projektams finansuoti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymą (pridedama).

2. Įpareigoju lėšų gavėjus sudaryti su Marijampolės savivaldybės administracija sutartis dėl lėšų panaudojimo.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aušra Parulienė

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

                                                  PATVIRTINTA

        Marijampolės savivaldybės administracijos

                                           direktoriaus                                                        

                                                                             2019-04-23 įsakymu Nr. DV-653                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

 

2019 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

Eil. Nr.

Projektą vykdančios organizacijos pavadinimas

Asignavimai,

Eurais

1.

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija

1000,0

2.

Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija

 

1500,0

 

3.

Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija

 

2900,0

4.

VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras

1100,0

 

5.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminė organizacija

1300,0

 

6.

Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“

1500,0

7.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“

1100,0

 

8.

Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubas „Šešupėlė“

800,0

 

9.

Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubas „Siekis“

 

1100,0

 

10.

VšĮ „Marijampolės telekinas“

 

3152,0

 

11.

Asociacija „Suvalkijos saulytės“

1500,0

12.

Suvalkijos socialinės globos namai

400,0

13.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

800,0

 

14.

Marijampolės socialinės pagalbos centras

900,0

 

15.

Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“

 

248,0

 

16.

Asociacija Liudvinavo miestelio bendruomenė

1000,0

 

17.

Asociacija „Sūduvos regiono kultūros ir sporto centras“

900,0

18.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

1900,0

 

19.

Asociacija Sūduvos krašto mylėtojai

1000,0

 

20.

Klubas „Kvietiškio pelėda“

700,0

 

21.

VšĮ „Švč. Marijos globos namai“

1500,0

 

22.

Liudvinavo Šv. Liudviko parapija

700,0

 

23.

Vilkaviškio vyskupijos Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapija

1200,0

 

 

 

 

 

 

28200,0

 

 

                       ____________________________________________________

 

Į pradžią