Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-150 2019-05-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės  27 d. Nr. 1-150

Marijampolė

 

 


 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu  ir 18 straipsnio 1 dalimi,  Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 195 - 200 punktais bei atsižvelgdama į tarybos opozicijos Marijampolės savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 2019 m. balandžio 26 d. siūlymą „Dėl Kontrolės komiteto pirmininko, Etikos komisijos pirmininko ir Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūrų“ ir Marijampolės savivaldybės mero 2019 m. gegužės 13 d. potvarkį Nr. MV-31 „Dėl seniūnaičių įtraukimo į Marijampolės savivaldybės tarybos antikorupcijos komisiją“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Marijampolės savivaldybės tarybos antikorupcijos komisiją (toliau – Komisija) šios sudėties:

1.1. Vaida Giraitytė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė, Darbo partijos atstovė;

1.2. Edvardas Lukaševičius, Marijampolės savivaldybės administracijos Marijampolės seniūnijos Patašinės seniūnaitijos seniūnaitis;

1.3. Albinas Mitrulevičius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas;

1.4. Lolita Paliulienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos Pašešupio seniūnaitijos seniūnaitė;

1.5. Kęstas Spūdys, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos atstovas;

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-333 redakcija.

 

1.6. Andrius Vyšniauskas, Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (opozicijos) atstovas.

            2. Skirti Komisijos pirmininku Andrių Vyšniauską.

            3. Patvirtinti Komisijos nuostatus (pridedama).

            4. Pripažinti netekusiais galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr.1-164 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1, 2 ir 3 punktus.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36,  LT-44240  Kaunas)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių   ginčų  nagrinėjimo

 

 

 

tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elita Baltrušaitienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 27 d.  sprendimu Nr. 1-150

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

            1. Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė Marijampolės savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) komisija, sudaroma Tarybos įgaliojimų laikui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio nuostatomis.

            2. Komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Marijampolės savivaldybės (toliau –Savivaldybės) politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

            3. Komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Komisijos tikslus, uždavinius, funkcijas, sudarymo ir darbo organizavimo principus, atsakomybę ir kitus su jos veikla susijusius klausimus.

            4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

            5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI

 

6. Komisijos uždaviniai:

6.1. Kontroliuoti, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

6.2. Teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės valdomoms įmonėms, biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė (toliau – Savivaldybės įstaigos).

6.3. Teikti pasiūlymus Tarybai dėl Savivaldybės įstaigų, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

6.4. Skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais (bendradarbiavimas apima keitimąsi informacija, pasiūlymų teikimą, reagavimą į gautus pasiūlymus, veiksmų derinimą, metodinės pagalbos teikimą, kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti).

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

7. Komisija vykdo šias funkcijas:

7.1. Reglamento nustatyta tvarka Tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

7.2. Dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas Tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo.

7.3. Nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo.

7.4. Informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones Savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus.

7.5. Atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

8. Komisija turi teisę:

8.1. Teikti pasiūlymus Tarybai, merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos prevencijos prioritetų Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės įmonių, veiklos srityse.

8.2. Gauti jos veiklai reikalingą informaciją ir metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės įstaigų.

8.3.  Priimti sprendimą perduoti medžiagą tirti teisėsaugos institucijoms.

8.4. Kviesti į Komisijos posėdžius Tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės įstaigų vadovus ir darbuotojus ar kitus asmenis.

8.5. Suderinusi su Savivaldybės administracijos direktoriumi ir Savivaldybės įstaigų vadovais, pasitelkti į pagalbą kitų Savivaldybės įstaigų darbuotojus ir specialistus sudėtingiems klausimams nagrinėti.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS PIRMININKO IR NARIŲ FUNKCIJOS

 

9. Komisijos pirmininkas privalo:

9.1. Rengti Komisijos darbo planus.

9.2. Tvirtinti Komisijos posėdžio darbotvarkę.

9.3. Organizuoti Komisijos posėdžius ir jiems vadovauti.

9.4. Vykdyti kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

10. Komisijos nariai:

10.1. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę. Gavusi paklausimą, susijusį su korupcijos prevencija ir kontrole, iš kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos, Komisija turi Savivaldybės įstaigos ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka į jį atsakyti arba imtis priemonių, kad į jį būtų atsakyta.

10.2. Informuoja Komisiją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir nusišalina nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie gali tokį konfliktą sukelti, ir nusišalinimo faktą fiksuoja atitinkamuose dokumentuose.

10.3. Gavę informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsdami informuoja Savivaldybės merą, Lietuvos Respublikos slaptųjų tyrimų tarnybą ar kitas atsakingas institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

10.4. Saugo informaciją, kurią sužinojo eidami tarnybines pareigas, jeigu ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį, laikosi asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo principų ir nenaudoja duomenų ar informacijos, gautos atliekant savo pareigas, asmeninei arba kitų asmenų naudai.

10.5. Kol Komisija priims sprendimą dėl nagrinėjamo klausimo, neskelbia informacijos apie tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui, arba ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį.

 

VI SKYRIUS

 KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Taryba sudaro Antikorupcijos  komisiją. Antikorupcijos komisijos nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai - seniūnaičiai, visuomenės atstovai (Lietuvoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai  arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai  turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

12. Po vieną kandidatą į Antikorupcijos komisijos narius gali siūlyti kiekviena partija, frakcija, koalicija ar tarybos narių grupė, nepriklausanti jokiai frakcijai. Jeigu kandidatų pasiūloma daugiau negu taryba nusprendė skirti narių į Antikorupcijos komisiją, tarybos posėdyje balsuojama ir Antikorupcijos komisijos nariais tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų.

13. Komisijos pirmininko kandidatūrą Tarybai tvirtinti iš komisijos narių teikia meras Tarybos opozicijos, jeigu ji yra paskelbta, rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių. Jei kelios frakcijos, Tarybos narių grupės ar Tarybos nariai yra pasiskelbę Tarybos opozicija ir kiekviena iš jų atskirai raštu siūlo kandidatus į Komisijos pirmininko pareigas, Taryba už kiekvieną pasiūlytą kandidatūrą balsuoja atskirai. Komisijos pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Balsuojama Reglamento nustatyta tvarka. Jei Tarybos opozicija nepasiūlo Komisijos pirmininko kandidatūros, Komisijos pirmininką Taryba skiria mero teikimu.

14. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

15. Komisijos pirmininko pavaduotoją iš Komisijos narių renka Komisijos nariai.

16.Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Komisijos atsakingasis sekretorius neturi Komisijos nario teisių.

17. Komisijos sudarymo tvarka nustatyta Reglamente. Komisijos nuostatus tvirtina Taryba.

18. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas. Kai Komisijos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Komisijos pirmininko pareigas laikinai eina ir posėdžiui vadovauja  Komisijos pirmininko pavaduotojas.

19. Komisija jos kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose.

20. Komisija į posėdžius renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų. Gali būti šaukiami neeiliniai Komisijos posėdžiai. Eilinius ir neeilinius Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas. Ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas Komisijos nariams pateikiama posėdžio medžiaga susipažinti.

21. Klausimas pradedamas nagrinėti pagal sudarytą Komisijos posėdžio darbotvarkę, taip pat gali būti pradėtas nagrinėti Tarybos ar Komisijos nario iniciatyva.

22. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

23. Komisijos posėdžiai yra vieši. Komisijos sprendimu gali būti rengiami ir uždari posėdžiai, kuriuose gali dalyvauti tik Komisijos pakviesti asmenys.

24. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma ir įforminami Komisijos protokolu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.

25. Komisijos nariai turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, jei nesutinka su Komisijos sprendimu.

26. Komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.

27. Komisijos posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir atsakingasis sekretorius. Komisijos sprendimu per posėdį gali būti daromas garso įrašas.

28. Komisijos sprendimus gavę savivaldybės administravimo subjektai bei savivaldybės  įstaigos, privalo juos apsvarstyti ir per vieną mėnesį ar kitą Komisijos nurodytą laiką raštu informuoti Komisiją apie tai, kaip atsižvelgta į Komisijos pastabas ir pasiūlymus.

29. Informaciją apie Komisijos veiklą žiniasklaidai teikia Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys.

30. Komisija gali tvirtinti darbo reglamentą, kuriame nustatoma jos darbo organizavimo tvarka.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS VIEŠINIMAS

 

31. Komisijos veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Taryba.

32. Komisija periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, teikia Tarybai veiklos ataskaitą.

33. Visa informacija, susijusi su Komisijos veikla (Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jos veiklos ataskaitos, pranešimai, skirti visuomenės informavimo priemonėms ir pan.), skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Už Komisijos veiklos rezultatus yra atsakingas Komisijos pirmininkas.

35.Už Komisijos dokumentų registravimą, Komisijos posėdžių protokolų įforminimą, sprendimų išsiuntimą suinteresuotiems asmenims ir informacijos apie Komisijos veiklą skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje yra atsakingas Komisijos atsakingasis sekretorius.

36. Komisijos nariai, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Nuostatai keičiami ir papildomi Tarybos sprendimu.

___________________

 

 

Į pradžią