Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-941 2019-05-24
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 24 d. Nr. DV-941

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipiniais nuostatais, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1-110 „Dėl Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2019-05-03 raštą Nr. 64-S-4463 (1.27 E-64) „Dėl atstovų į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento 2019-05-03 raštą Nr. (4-12 1.12. E)2-22004 „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties 2019-05-06 raštą Nr. 2-108 (1.12E) „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2019-05-06 raštą Nr. 41S(41.5)-190 „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019-05-07 raštą Nr. 1-429 (1.8.E) „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2019-05-10 raštą Nr. 9.4-2-714 (11.24) „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos 2019-05-20 raštą Nr. (15.3)-AD5-8916 „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“:

1. Sudarau Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją:

1.1. Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas),

1.2. Mindaugas Baršys, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas,

1.3. Mantas Čėsna, viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius,

1.4. Alvydas Dirsė, viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius,

1.5. Gediminas Gvazdaitis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento patarėjas l. e. direktoriaus pareigas,

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. DV-96 redakcija

 

1.6. Jonas Kurtinaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas,

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. DV-298 redakcija

 

1.7. Rytis Masys, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas,

1.8. Saulius Navikas, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Marijampolės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas,

1.9. Asta Šaučiūnienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento direktorė,

1.10. Raimonda Zaparackienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji civilinės saugos specialistė,

1.11. Ilona Žilinskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja.

2. Skiriu Kristiną Mickienę, Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąją civilinės saugos specialistę, komisijos sekretore.

3. Tvirtinu Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatus (pridedama).

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. DV-292 „Dėl Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1, 2 ir 3 punktus;

4.2. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. DV-746 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. DV-292 „Dėl Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.3. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. DV-1302 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. DV-292 „Dėl Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo“;

4.4. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. DV-1512 „Dėl Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, sudarytos Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. DV-292, pakeitimo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

Raimonda Zaparackienė

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX  X;  Interneto svetainėje  X;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 24 d.

įsakymu Nr. DV-941

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Savivaldybės ESK) nuostatai reglamentuoja Savivaldybės ESK sudėtį, tikslus, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Savivaldybės ESK iš valstybės ir Marijampolės savivaldybei pavaldžių įstaigų, savivaldybės administracijos tarnautojų ir (ar) darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius, sudaroma nuolatinė komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą savivaldybės teritorijoje.

3. Pagrindiniai savivaldybės ESK steigimo tikslai pasirengti greitai ir efektyviai valdyti savivaldybės teritorijoje gresiančią ir (ar) susidariusią ekstremaliąją situaciją bei šalinti jos padarinius savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėje turimus arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius.

4. Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.

5. Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus tvirtina Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius).

6. Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK FUNKCIJOS

 

7. Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:

7.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, vertina savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;

7.2. aptaria ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą savivaldybės teritorijoje, vertina savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas;

7.3. teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms siūlymus dėl pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas gerinimo, įpareigoja juos per nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir apie tai informuoti Administracijos direktorių;

7.4. svarsto Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia jį tvirtinti Administracijos direktoriui;

7.5. svarsto savivaldybės pavojingųjų objektų išorės avarinius planus ir teikia juos tvirtinti Administracijos direktoriui;

7.6. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;

7.7. teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;

7.8. gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų metu arba esant būtinybei sustiprinti civilinės saugos sistemos parengtį, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;

7.9. teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

7.10. priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

7.11. teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

7.12. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo;

7.13. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;

7.14. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK TEISĖS

 

8. Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

8.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;

8.2. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;

8.3. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingųjų objektų veiklos ekspertizės atlikti, avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijos patikslinti ir darbų vykdyti;

8.4. teikti Administracijos direktoriui siūlymus dėl prašymo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;

8.5. ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos priemones;

8.7. priimti sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;

8.8. priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

 

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas Administracijos direktorius, kai jo nėra vienas iš Savivaldybės ESK narių komisijos pirmininko pavedimu.

10. Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis kaip galima greičiau.

11. Savivaldybės ESK pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį šaukia ESK posėdį. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Savivaldybės ESK narių.

12. Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra savivaldybės ESK pirmininko, o kai jo nėra - komisijai vadovaujančio komisijos nario balsas.

13. Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

14. Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas, jį delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.

15. Į savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

16. Savivaldybės ESK pirmininkas:

16.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

16.2. šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, sudaro jų darbotvarkes;

16.3. kontroliuoja, kaip Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo komisijos sprendimus;

16.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

17. Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų  situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

 

V SKYRIUS

ESK NARIŲ SUTELKIMAS

 

18. Kasdieninėje veikloje Savivaldybės ESK narių ar kitų dalyvių kvietimą į posėdį raštu arba žodžiu vykdo Marijampolės savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai (toliau – Civilinės saugos specialistai):

18.1. raštiškame kvietime nurodomi posėdžio darbotvarkės klausimai, data, laikas, trukmė ir vieta, pasirašo Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Kvietimas teikiamas kiekvienam Savivaldybės ESK nariui ar kviečiamam asmeniui.

18.2. žodiniame kvietime nurodoma posėdžio tema, data, laikas, trukmė ir vieta.

19. Darbo metu susidarius ekstremaliajai situacijai ar įvykiui skubų Savivaldybės ESK narių sukvietimą vykdo Civilinės saugos specialistai.

20. Ne darbo metu susidarius ekstremaliajai situacijai ar įvykiui Marijampolės savivaldybės administracijos Administracijos ūkio skyriaus apsaugos darbuotojas skubiai telefonu informuoja Civilinės saugos specialistus, kurie nedelsdami sukviečia Savivaldybės ESK narius.

21. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis kaip galima greičiau.

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Valstybės ir savivaldybei pavaldžios įstaigos į Savivaldybės ESK deleguoja tarnautojus ir (ar) darbuotojus, turinčius teisę spręsti jų kompetencijai priskirtus uždavinius gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos metu. Deleguojamo atstovo duomenys (vardas, pavardė, pareigos, darbo ir mobilusis telefonas, elektroninis paštas) teikiami Administracijos direktoriui. Pasikeitus į Savivaldybės ESK deleguotam atstovui ar jo duomenims, apie tai nedelsiant informuojamas Administracijos direktorius.

23. Savivaldybės ESK posėdžių protokolai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

___________________

 

Į pradžią