Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-273 2019-09-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GUDELIŲ, LIUDVINAVO, MARIJAMPOLĖS, SASNAVOS IR IGLIAUKOS SENIŪNIJOSE SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GUDELIŲ, LIUDVINAVO, MARIJAMPOLĖS, SASNAVOS IR IGLIAUKOS SENIŪNIJOSE SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1-273

Marijampolė

 

 

 

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 ir 8 dalimis, Pasiūlymų  teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10.2, 11 ir 16.2 punktais ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-13 įsakymą Nr. DV-1543 „Dėl pritarimo iniciatyvai rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą -inžinerinės infrastruktūros vystymo planą“, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

            1. Pradėti rengti vėjo elektrinių išdėstymo Marijampolės savivaldybės Gudelių, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Igliaukos seniūnijose specialųjį planą.

            2.  Nustatyti planavimo tikslus:

            2.1. išnagrinėti potencialiai tinkamas teritorijas vėjo elektrinių statybai ir suformuoti ilgalaikes vėjo elektrinių plėtros kryptis Marijampolės savivaldybės teritorijoje, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

            2.2. numatyti galimą įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti;

            2.3. rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo vėjo jėgainių teritorijų iki galimų pajungimo vietų, plėtoti inžinerinę ir susisiekimo sistemą, užtikrinant visuomenės poreikius bei numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, o taip pat suderinti savivaldybės, įmonių, gyventojų ir kitų asmenų ar jų grupių interesus.

            3. Įpareigoti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių organizuoti inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snieguolė Lapinskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX -;  interneto svetainėje -; TAR -

Į pradžią