Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-271 2019-09-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE ESANČIO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO IR ĮTRAUKIMO Į TOKIO TURTO SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE ESANČIO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO IR ĮTRAUKIMO Į TOKIO TURTO SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1-271

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Patvirtinti Marijampolės savivaldybėje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašą (pridedama).

2.       Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 1-260 „Dėl nenaudojamų, apleistų, neprižiūrimų statinių (patalpų) nustatymo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberta Kelertienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. rugsėjo 30  d.

sprendimu Nr. 1-271

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE ESANČIO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO IR ĮTRAUKIMO Į TOKIO TURTO SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybėje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas diferencijuotas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas ir kurie yra apleisti ar neprižiūrimi, nustatymo ir tokio turto sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo bei keitimo procedūrą.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir kiti teisės aktai.

3. Aprašo tikslas – nustatyti Marijampolės savivaldybėje esantį nekilnojamąjį turtą, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas, įvertinti statinių naudotojų veiksmus dėl nekilnojamojo turto objektų naudojimo, priežiūros ir būklės gerinimo.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas – nekilnojamasis turtas, kurio būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai ir kuris per viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas, ir kuris yra įtraukas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą.

4.2. Sąrašas – į sąrašą įtraukti nekilnojamojo turto objektai, kurie atitinka apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto vertinimo kriterijus.

 4.3. Statinio naudotojas – statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu.

4.4. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMAS

 

5. Į Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Sąrašą įrašomas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsnį yra pripažįstamas mokesčio objektu ir nepatenka į šio įstatymo 7 straipsnyje išvardytų nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą bei atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

5.1. statinių naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį. Statinių naudotojai pagal šį Aprašą laikomi nevykdantys statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį, jeigu jie:

5.1.1. nesilaiko normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus;

5.1.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka neorganizuoja ir (ar) neatlieka statinio techninės priežiūros;

5.2. nekilnojamasis turtas, kurio būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei, aplinkai ar turtui ir kuris per priežiūros vykdytojų nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas;

5.3. statiniai ar patalpos akivaizdžiai apleisti ar neprižiūrimi (statiniai ir patalpos apdegę, apgriuvę ar kitaip fiziškai pažeisti; pažeista, nesandari pastato stogo danga; pažeista, neveikianti pastato kritulių surinkimo sistema, apskardinimas; pažeistas, atšokęs, ištrupėjęs pastato fasado tinkas, plytos ar kitos sienų apdailos medžiagos; pažeisti, suirę, trupantys balkonų pagrindai ar architektūros elementai; atviri langai, durys ar kitos angos, leidžiančios netrukdomai patekti į neprižiūrimą pastatą; ant pastato konstrukcijų auga augalai (medžiai) ir t.t.).

6. Iki kiekvienų metų kovo 1 d. Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui (toliau – Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius) seniūnijos teritorijoje esančių apleistų ar neprižiūrimų statinių sąrašus (priedas) nurodydami: adresą, objekto unikalų numerį (jeigu žinomas), statinio naudotoją (jeigu žinomas), techninę būklę (nebaigtas statyti ir naudojamas, neprižiūrimas, apleistas, turintis galimos avarinės būklės požymių ir netvarkomas, sudegęs ar pan.) ar objektas pirmą kartą įtrauktas į sarašą, taip pat prideda turimą vaizdinę medžiagą (nuotraukas, žemėlapius ir pan.).

7. Iki kiekvienų metų liepos 1 d. Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus specialistai (toliau – Priežiūros vykdytojai) gavę pateiktą informaciją, patikrina duomenis, jeigu reikia, patikslina ar papildo, įvertina nekilnojamojo turto techninės priežiūros būklę, nustato nekilnojamąjį turtą, kuris atitinka šio Tvarkos aprašo 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus ir surašo statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą, kuriuose nustatyto terminą per kurį statinio naudotojas įpareigojamas suremontuoti, rekonstruoti ar nugriauti statinį.

8. Priežiūros vykdytojai nekilnojamąjį turtą, kuris atitinka Tvarkos aprašo 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus, tikrina vadovaudamiesi statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

9. Į Sąrašą neįrašomas nekilnojamasis turtas, jeigu jis atitinka 12.1.–12.6. papunkčiuose numatytas aplinkybes.

10. Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius sudaro Sąrašo projektą ir jį teikia Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriui (toliau – Finansų ir strateginio planavimo skyrius) ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 1 d.

11. Į Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Sąrašą įrašytas nekilnojamasis turtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, yra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.

 

 

III SKYRIUS

 SĄRAŠO TIKSLINIMAS

 

12. Statinio naudotojai, kurių valdomam nekilnojamam turtui buvo surašytas statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktas, likus 30 kalendorinių dienų iki nustatyto termino, per kurį statinio naudotojas įpareigotas suremontuoti, rekonstruoti ar nugriauti statinį, pabaigos turi teisę pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčiuose išvardytų kriterijų, arba kad atitikimas kriterijams nulemtas vienos ar keleto 12.1–12.6 papunkčiuose išvardytų aplinkybių:

12.1. kai kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti sąraše nurodytu nekilnojamuoju turtu (išskyrus turto areštą, uždėtą jo naudotojui dėl neteisėtos veiklos, ir šio turto įkeitimą/hipoteką) ir tais atvejais, kai turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimu;

12.2. kai statinio naudotojas kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl sąraše minėto objekto rekonstrukcijos, statybos, griovimo leidimų, paskirties keitimo sąlygų sąvado išdavimo arba teritorijų, kuriose yra sąraše nurodyti objektai, planavimo bei projektavimo sąlygų nustatymo ir, pareiškėjui vykdant visas institucijų iškeltas sąlygas, nebuvo baigtas minėtų dokumentų derinimo procesas arba po atitinkamo sprendimo priėmimo praėjo mažiau nei šeši mėnesiai;

12.3. kai dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas bei šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadoje ir nuo įvykio praėjo mažiau nei šeši mėnesiai;

12.4. kai statinio naudotojas ėmėsi esminių turto tvarkymo veiksmų ir turto būklės pagerinimas užfiksuotas atitinkamais dokumentais;

12.5. kai susidaro kitos objektyvios aplinkybės, pagrįstos dokumentais;

12.6. akto surašymo metu nuo turto įsigijimo praėjo mažiau nei vieneri metai.

13. Statinio naudotojo pateiktus dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčiuose išvardytų kriterijų, arba kad atitikimas kriterijams nulemtas vienos ar keleto 12.1–12.6 papunkčiuose išvardytų aplinkybių, nagrinėja Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius įsakymu sudaro darbo grupė ( toliau – Darbo grupė).

14. Statinio naudotojui, nepateikus dokumentų, įrodančių, kad nekilnojamasis turtas neatitinka 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčiuose išvardytų kriterijų, arba, kad atitikimas kriterijams nulemtas vienos ar keleto 12.1–12.6 papunkčiuose išvardytų aplinkybių, jo valdomas apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas yra įtraukiamas į Sąrašą, pagal kurį jam bus taikomas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas diferencijuotas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.

15. Darbo grupė, išnagrinėjusi pateiktus statinio naudotojo dokumentus su juose išdėstytais motyvais bei įvertinusi atliktus jo veiksmus dėl objekto būklės gerinimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos tarnybiniu raštu pateikia Finansų ir strateginio planavimo skyriui informaciją, kad atsižvelgiant į tai, kad turtas neatitinka 5.1, 5.2 ir 5.3 papunkčiuose išdėstytų kriterijų arba atitinka 12.1–12.6 papunkčiuose išvardytas aplinkybes, siūloma objektą išbraukti iš Sąrašo.

16. Finansų ir strateginio planavimo skyrius, atsižvelgdamas į Darbo grupės pateiktas išvadas, teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir artimiausiame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 30 d., teikia Marijampolės savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo dėl galutinio Sąrašo projektą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Finansų ir strateginio planavimo skyrius raštu per 5 darbo dienas nuo Aprašo 16 punkte nurodyto Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos:

17.1. informuoja statinio naudotojus apie priimtą sprendimą;

17.2. pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai sprendimo kopiją.

18. Apraše nurodytais atvejais nekilnojamojo turto objektų naudotojams, kurių nekilnojamasis turtas yra įrašytas į Sąrašą ir kurie pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą turi pareigą mokėti įrašyto į Sąrašą turto nekilnojamojo  turto mokestį, siųstina informacija papildomai paskelbiama Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt. Nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad naudotojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija.

19. Aprašas gali būti papildomas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu.

______________________________________________________________


Marijampolės savivaldybėje esančio apleisto ar neprižiūrimo

nekilnojamojo  turto nustatymo ir įtraukimo į

tokio turto sąrašą tvarkos aprašo

priedas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS __________________________________________SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ

APLEISTŲ AR NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ  SĄRAŠAS

 

_________________  Nr.  ___________

                                                                                                                                               (Data)

 

Siunčiama elektroninė Word versija

Eil. Nr.

Statinio (patalpos) adresas

Statinio naudotojas

Nekilnojamojo turto unikalus numeris

Techninė būklė*

Ar objektas buvo įtrauktas į sąrašus ankstesniais metais

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniūnas                                                                                                  ________________                                __________________________________

                                                                                                                                             (Parašas)                                                                           (Vardas, pavardė)

 

* Reikalingą įrašyti:

- Nebaigtas statyti ir naudojamas

- Neprižiūrimas

- Apleistas

- Turintis avarinės būklės požymių, netvarkomas

- Sudegęs

- Kita

Į pradžią