Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-272 2019-09-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ AR JŲ PADALINIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ, GATVIŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO AR ĮRENGIMO DARBAMS, PASIŪLYMŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-296 „DĖL FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ AR JŲ PADALINIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ, GATVIŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO AR ĮRENGIMO DARBAMS, PASIŪLYMŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1-272

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 15, 16 straipsniais ir Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1. ir 8 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7.      Pasiūlymų eilė nustatoma pagal šiuos kriterijus:

7.1.     daugiabutis namas yra atnaujintas (modernizuotas) arba yra patvirtintose kvartalų energinio efektyvumo didinimo programose;

7.2.     kvartalinis teritorijos tvarkymas – daugiabutis yra vienas iš grupės renovuotų namų, besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo keliais, automobilių stovėjimo aikštelėmis;

7.3.     fizinio ar juridinio asmens nurodytas planuojamas darbų finansavimo dydis procentais nuo bendros numatomų atlikti Darbų vertės (pirmiausiai Darbai atliekami, kai fiziniai ar juridiniai asmenys finansuoja ≥ 50% numatomos darbų vertės, sekančiai – kai fiziniai ar juridiniai asmenys finansuoja ≥ 30% numatomos darbų vertės ir paskiausiai – kai fiziniai ar juridiniai asmenys finansuoja ≥ 20% numatomos darbų vertės);

7.4.      pasiūlyme nurodytų Darbų būtinumas ir tęstinumas. Pagal kompetenciją vertinamas viešasis interesas ir atitiktis teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams. Taip pat vertinama, ar yra projektinė dokumentacija, ar darbai pradėti pagal ankstesnius projektus (prioritetas teikiamas atsižvelgiant į tai ar sutvarkyti žemės sklypo registracijos bei nuosavybės dokumentai, parengtas projektas, atlikta statinio projekto ekspertizė, gautas statinių statybą leidžiantis dokumentas);

7.5.      susisiekimo komunikacijų statybos eiliškumas. Vertinama, ar planuojamų statyti susisiekimo komunikacijų trasoje yra nutiesti, ar bus tiesiami inžineriniai tinklai, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo būdai, susisiekimo komunikacijų statybos darbų atlikimo terminai ir apimtys bei kitos sąlygos;

7.6.      Savivaldybės galimybė skirti lėšas darbams atlikti;

7.7.      pasiūlymų pateikimo data“.

2. Papildyti Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) punktu ir jį išdėstyti taip:

. Eiliškumas nustatomas pirmumą teikiant daugiausiai kriterijų atitinkantiems pasiūlymams.“

3. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. 1-12Dėl fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inesa Mažėtienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX  ;  interneto svetainėje - ; TAR -

 

Į pradžią