Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-274 2019-09-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1-274

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 12 ir 13 straipsniais, 15 straipsnio 4 punktu bei atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės tarybos plėtros, ūkio ir verslo vystymo komiteto 2019 m. liepos 25 d. posėdžio protokolą Nr. T1-39 (1.39.), Marijampolės savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad Marijampolės savivaldybės administracijos išduoti neterminuoto galiojimo leidimai įrengti išorinę reklamą galioja iki 2020 m. sausio 1 d. Reklaminės veiklos subjektai, turintys tokius leidimus, privalo iki 2019 m. gruodžio 1 d. kreiptis į Marijampolės savivaldybės administraciją dėl leidimo išdavimo.

3. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr.1-177 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

          Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytauta Kmieliauskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje  ; TAR 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. rugsėjo 30 d.

sprendimu Nr. 1-274

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šios rinkliavos dydžius, mokėjimo tvarką, lengvatas ir rinkliavos grąžinimo mokėtojams atvejus.

2. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą (toliau – Vietinė rinkliava) – tai Marijampolės savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatyta įmoka, kuri privaloma  reklamos subjektams, pateikusiems prašymą ir turintiems teisę gauti leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) tam tikroje Marijampolės savivaldybės vietoje nustatytu terminu ar laikotarpiu.

3. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarka ir Leidimo forma nustatoma Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu patvirtintame Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos apraše.

4. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. Vietinė rinkliava - Tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Marijampolės savivaldybės teritorijoje;

4.2. rinkliavos mokėtojas - reklaminės veiklos subjektas, pateikęs paraišką Leidimui gauti.

4.3. iškaba  ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė, ant kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos, iškaboje gali būti pateikiami prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo vardas, pavardė.

           

II SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

5. Nustatyto dydžio Vietinė rinkliava mokama už Leidimo išdavimą.

6. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai Vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai Vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

7. Vietinė rinkliava sumokama per 5 darbo dienas nuo pranešimo, kuriame nurodytas vietinės rinkliavos dydis,  išsiuntimo asmeniui dienos.

8. Leidimas išduodamas tik pateikus Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

            9. Vietinės rinkliavos mokestis mokamas į Marijampolės savivaldybės biudžeto sąskaitą.

               

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

10. Vietinės rinkliavos dydis už Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą:

10.1. Vietinės rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą vieneriems metams, įrengiant iškabą:

10.1.1. kai įrengiama iškaba iki 0,5 m² reklamos ploto – 0 EUR;

10.1.2. kai įrengiama iškaba, kurios reklaminis plotas didesnis nei 0,5 m²  - 14 EUR už 1 m².

10.2. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos Leidimo išdavimą vieneriems metams, įrengiant išorinę reklamą ant įvairių specialių ir pritaikytų reklamos pateikimo  priemonių – 14 EUR už 1 m².

10.3. Vietinė rinkliava, nurodyta 10.2 punkte, apskaičiuojama pagal formulę:

R = (T x P x K) : 365 x D, kur:

R – vietinė rinkliava eurais;

T – vietinės rinkliavos metinis dydis už reklamos Leidimo išdavimą įrengiant 1 m² reklamos ploto;

P – reklamos plotas kvadratiniais metrais;

K – vietinės rinkliavos koeficientas;

365 – dienų skaičius per metus;

D – dienų skaičius, per kurį eksponuojama reklama.

10.4. Reklamos plotas apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kur aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius įrenginio paviršiaus, skirto reklamai eksponuoti, taškus. Jeigu naudojamas daugiau negu vienas įrenginys reklamai skleisti ir tokiai reklamai įrengti išduodamas vienas Leidimas, reklamos plotas apskaičiuojamas sumuojant visų įrenginių reklamos plotus.

10.5. Vietinės rinkliavos koeficientai pagal zonas:

10.5.1. Vietinės rinkliavos koeficientas 2 – I zona (J.Basanavičiaus a., Kęstučio, P.Butlerienės, Gedimino, Ūkininkų, Laisvės, Bažnyčios, J.Bendoriaus, P.Kriaučiūno, J.Dailidės, Senoji, Vilkaviškio, Mokolų, J.Ambrazevičiaus-Brazaičio, V.Kudirkos, Vytauto, P.Vaičaičio, Sodo, Kauno, Jaunimo, Dariaus ir Girėno, R.Juknevičiaus, P.Cvirkos, Šiaulių, P.Armino, Sporto, Geležinkelio, Stoties, Vasaros gatvės);

10.5.2.  Vietinės rinkliavos koeficientas 1,5 – II zona (Gamyklų, Statybininkų, Gėlyno, Sasnavos, Klaipėdos, Palangos, Šaulių, Kalvių, Draugystės, Žemaitės, Vasario16-osios, A.Valaičio, Pramonės, Varpo, Aušros, Vytenio, Tarpučių, Uosupio, Vokiečių, Saulės gatvės);

10.5.3. Vietinės rinkliavos koeficientas 1 – III zona (kitų Marijampolės miesto gatvių teritorijos);

10.5.4. Vietinės rinkliavos koeficientas 1 – IV zona (Marijampolės savivaldybės teritorija už miesto ribų).

10.6. Jei išorinė reklama ar reklaminis įrenginys projektuojamas prie gatvių sankryžos – taikomas pagrindinės gatvės Vietinės rinkliavos dydis.

10.7. Specialios išorinės reklamos priemonės, ant kurių pateikiama informacija, atitinkanti iškaboms nustatytus reikalavimus, įrengtos prie reklamos davėjo buveinės pastato ar prie reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos ne daugiau kaip 100 metrų spindulio atstumu, priskiriamos iškaboms.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

11. Vietinė rinkliava netaikoma:

11.1. Savivaldybės administracijos organizuojamų renginių išorinei reklamai ir šių renginių rėmėjų reklamai, eksponuojamai minimų renginių metu;

11.2. Marijampolės savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei labdaros organizacijų išorinei reklamai, jei skleidžiama išorinė reklama apie tos įstaigos veiklą;

11.3. kultūros ir sporto renginių organizatoriams, reklamuojantiems renginius, kuriuos remia Marijampolės savivaldybė;

11.4. verslo subjektų, veiklą vykdančių pirmaisiais metais po įregistravimo, išorinei reklamai ant ar prie jų buveinės pastato arba prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos vienerių metų laikotarpiui;

            11.5. langų (vitrinų) dekoratyviniams, grafiniams puošybos elementams (jeigu vaizdinyje nenurodomas produkto pavadinimas, kaina, veiklos pobūdis, prekės ženklas ar kitoks su veikla susijęs elementas);

11.6. prie reklaminių įrenginių (stendų) pritvirtintoms dvipusėms lentelėms iki 0,3 m² reklaminio ploto su įrenginio valdytojo logotipu ir telefonu numeriu (išskyrus informaciją ir telefono numerius, užrašytus ant reklaminio stendo reklaminės plokštumos).

12. Taryba atskiru sprendimu gali numatyti išimtis ir atleisti rinkliavos mokėtojus nuo Vietinės rinkliavos mokesčio.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

13. Rinkliavos mokėtojui pateikus Savivaldybės administracijai prašymą dėl Vietinės rinkliavos grąžinimo, sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

13.1. kai sumokėta didesnė suma nei nurodyta šiuose Nuostatuose;

13.2.  jeigu sumokėjus rinkliavą nebuvo išduotas Leidimas įrengti išorinę reklamą;

13.3. jeigu paslauga suteikta, bet pažeidžiant Nuostatuose nustatytus šiuos paslaugos kokybės reikalavimus ir (ar) teikimo sąlygas.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-218 redakcija

 

14. Vietinė rinkliava arba jos dalis šių Nuostatų 13 punkte nurodytais atvejais grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateikiamas Savivaldybės administracijai per vienerius kalendorinius metus po rinkliavos sumokėjimo ir Savivaldybės administracija, nustačiusi pagrįstas permokėjimo priežastis, priima sprendimą vietinę rinkliavą grąžinti.

15. Panaikinus Leidimą už įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių išorinę reklamą, pažeidimus, sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Reklaminės veiklos subjektas atsako už nustatytos Vietinės rinkliavos mokėjimą.

17. Jei Vietinės rinkliavos mokėtojas nustatytu laiku nesumoka Vietinės rinkliavos, Leidimas neišduodamas.

18. Nuostatai pildomi ir keičiami Tarybos sprendimu.

19. Ginčai tarp reklaminės veiklos subjektų ir Savivaldybės administracijos sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________

 

 

Į pradžią