Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-278 2019-09-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. 1-275 "DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ NUSTATYMO" PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. 1-275 „DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1-278

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir atskaitomybės tvarkos“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-275 „Dėl mokesčio už popamokinę vaikų priežiūrą nustatymo“ 3.1  papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.1. dėl ligos ir tai patvirtino mokyklos nustatytais pamokų praleidimą pateisinančiais dokumentais;“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimutė Jakevičienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią