Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1749 2019-10-17
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS  SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINIMO  SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019  METŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 17 d. Nr. DV-1749

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais  ir Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programa, patvirtinta  Marijampolės savivaldybės tarybos  2018 m. gruodžio 21 d.  sprendimu Nr. 1-345 „Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos 2019–2022 metų programos patvirtinimo“,

t v i r t i n u    Marijampolės savivaldybės  savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų projektų finansavimo 2019 metų nuostatus (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo  dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius      

 

 

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loreta Rutkauskienė, 90091

 

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 

2019 m. spalio 17 d. įsakymu

Nr. DV-1749

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS  SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ

 PROJEKTŲ FINANSAVIMO  2019 METŲ KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Marijampolės savivaldybės  savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų  projektų (toliau- Projektas) finansavimo 2019 metų konkurso tvarką.

2. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.1-345 „Marijampolės savivaldybės jaunimo  politikos įgyvendinimo 2019–2022 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), 10  punkto  lentelės 20.2 uždavinio įgyvendinimo priemonę „Skirti dalinį finansavimą Savanorius priimančių organizacijų programoms įgyvendinti“

3. Programą  įgyvendina ir koordinuoja  Marijampolės savivaldybės administracija  ir Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. Paraiška – konkurso dalyvio pagal nuostatų 1 priede pateiktą formą užpildytas, dokumentas  ir jo priedai, pateikiami siekiant gauti paramą projektui įgyvendinti.

4.2. Projektas – tikslinė įstaigos/organizacijos veikla, kai yra nustatyti pasirengimo ir įgyvendinimo terminai, tikslai, finansavimo šaltiniai, vykdytojai ir dalyviai.

4.3. Projekto dalyviai – asmenys, kuriems yra skirtas projektas (veikla) ir kurie jame dalyvauja (pvz.: renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.).

4.4. Projekto partneris – juridinis asmuo, su kuriuo projekto teikėjas yra pasirašęs projekto vykdymo bendradarbiavimo sutartį.

4.5. Projekto teikėjas – juridinis asmuo, teikiantis konkursui paraišką.

4.6. Projekto vykdytojai – asmenys, tiesiogiai ir nuolat prisidedantys prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingi už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Projekto vykdytojai nėra asmenys, laikinai    prisidedantys  prie projekto  įgyvendinimo  savo  žiniomis,  įgūdžiais bei   veikla (pvz.: meno kolektyvai, lektoriai ir pan.). Projekto vykdytojais taip pat nėra asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansine ir (ar) ūkine veikla (pvz., rėmėjai).

4.7. Veikla – jaunimo savanoriškai tarnybai įgyvendinti įstaigos/organizacijos organizuojami renginiai, mokymai, stovyklos ir kt.

4.8. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).

4.9. Jaunimo savanoriška tarnyba – visuma organizuojamų ir vykdomų savanoriškų veiklų, kuriose dalyvauja savanoris, savanorius priimanti organizacija (toliau –  Priimanti organizacija)  ir savanorišką veiklą organizuojanti  organizacija ( toliau – SVO organizacija).

4.10. Priimanti organizacija – akredituotas Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis juridinis asmuo, galintis sudaryti sąlygas savanoriams tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje ir užtikrinti jų palaikymą.

4.11. SVO organizacija – akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, galinti užtikrinti savanorių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, bendradarbiavimą su Priimančiomis organizacijomis, teikti Priimančioms organizacijoms metodinį palaikymą dėl savanoriškos veiklos metu savanorio įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo.

4.12. Organizacijos akreditavimas – procesas, kurio metu potenciali Priimanti organizacija įvertinama vadovaujantis vertinimo kriterijais ir tvarka, nustatyta Priimančių organizacijų akreditavimą reguliuojančiuose teisės aktuose, arba procesas, kurio metu potenciali SVO organizacija įvertinama vadovaujantis vertinimo kriterijais ir tvarka, nustatyta SVO organizacijų akreditavimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

4.13. Savanoris – jaunas žmogus, neatlygintinai atliekantis visuomenei naudingą veiklą Priimančioje organizacijoje, užsiregistravęs Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savanorių duomenų bazėje ir pasirašęs trišalę sutartį.

4.14. Kuratorius – asmuo, dirbantis Priimančioje organizacijoje arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą ir koordinavimą bei dalyvaujantis savanorio kompetencijų, įgytų savanoriškos tarnybos metu, vertinimo ir įsivertinimo procese.

4.15. Mentorius – asmuo , dirbantis savanorišką veiklą organizuojančioje organizacijoje (SVO), atsakingas už  atsakingas už savanorių dalyvavimą savanoriškoje tarnyboje, savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, kuratorių informavimą ir konsultavimą

4.16. Kompetencijų vertinimas – procesas, kurio metu yra vertinamos savanorio įgytos  kompetencijos vadovaujantis tvarka ir vertinimo kriterijais, nustatytais kompetencijų vertinimą reguliuojančiuose teisės aktuose, siekiant įvertinti ir pripažinti kompetencijas, įgyvtas savanoriškos tarnybos metu.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

 

5. Finansuojamų  Programos projektų  veiklos savanorius Priimančioms organizacijoms:       

5.1. viešinimo apie savanoriškos tarnybos galimybes;  

5.2. savanoriškos veiklos savanoriui  organizavimas;

5.3. savanoriškos veiklos skatinimas Marijampolės savivaldybėje.

6. Finansuojamų  Programos projektų  veiklos SVO organizacijoms:

6.1.mentorystės paslaugų teikimas Marijampolės savivaldybės Priimančiose (kurių buveinė VĮ „Registru centre“ registruota Marijampolės savivaldybėje ir kurios duomenys apie akreditaciją paskelbtos oficialioje Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos oficialioje svetainėje) organizacijose;

6.2. savanoriškos veiklos organizavimo mokymai, skirti  Marijampolės savivaldybės Priimančioms  organizacijoms;

6.3. potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas.

7.  Vykdant konkursui teikiamus projektus,  vadovaujamasi  darbo su jaunimu principais: savanoriško dalyvavimo, atviro ir neformalaus bendravimo,  ir kitais principais, nurodytais Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme. 

8. Programai negali būti teikiami projektai, kurių tikslas yra:

8.1. poilsis ir turizmas, sporto varžybos;

8.2. pelno gavimas.

9. Programai negali būti teikiami projektai, kurie:

9.1.  kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

9.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą  religiniams ir Lietuvos valstybės tautiniams simboliams;

9.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, narkotikų bei kitų toksinių medžiagų populiarinimą;

9.4. bet kokiomis  formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

9.5. yra ar buvo  finansuojami kituose savivaldybės administracijos skelbtuose projektų ar programų finansavimo konkursuose, ar bus teikiami kitoms Savivaldybės administracijos  skelbiamoms programoms.

 

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TEIKĖJAMS,  PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR DALYVIAMS

 

 

10. Projektų finansavimo paraiškas teikti gali:

10.1. Priimančios savanorius  organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kurių buveinė registruota Marijampolės savivaldybėje ir kurių duomenys apie akreditaciją paskelbtos oficialioje Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos oficialioje svetainėje;

10.2. SVO organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kurių buveinė registruota Marijampolės savivaldybėje ir kurių duomenys apie akreditaciją paskelbtos oficialioje Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos oficialioje svetainėje.

11. Projekto teikėjai  yra pripažįstami netinkamais gauti finansavimą, jeigu ankstesnių konkursų metu nevykdė įsipareigojimų: neatsiskaitė už lėšų panaudojimą, laiku nepateikė  projekto vykdymo veiklos ir finansinės ataskaitos, ne pagal paskirtį panaudojo lėšas ar kitaip pažeidė finansines projektų finansavimo nuostatas. Projektų teikėjai, pripažinti  netinkamais gauti finansavimą, netenka teisės dalyvauti projektų finansavimo konkurse vienerius metus, o pateikti projektai  nevertinami ir nefinansuojami.

 

 

IV  SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

 

12. Paraiškas svarsto Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta  projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Administracijos direktoriaus įsakymu  patvirtintais  Projektų vertinimo  komisijos nuostatais. 

13. Lėšos  skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į   Komisijos siūlymą.

14. Projektams, kuriems   bus skirtos lėšos,  pasirašomos  projektų finansavimo sutartys.

15. Vertinant paraiškas bus atsižvelgta į šiuos prioritetus:

15.1. projektas vykdomas su partneriais;

15.2. projektas yra papildomai finansuojamas iš kitų šaltinių;

16. Administracijos direktoriui priėmus galutinį sprendimą, pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai  skelbiami  interneto svetainėje www.marijampole.lt. ir paraiškoje nurodytu el. paštu pranešami projektų teikėjams. Jokia kita informacija apie projektų vertinimą ir finansavimo skirstymą neskelbiama.

 

SKYRIUS

PROJEKTŲ  TEIKIMAS KONKURSUI

 

17. Projekto teikėjai gali teikti konkursui tik vieną paraišką.

18. Konkursui teikiami projektai turi būti aprašomi paraiškoje (1 priedas). Būtina pateikti     vieną   projekto   paraiškos egzempliorių, pasirašytą projekto teikėjo vadovo, projekto vadovo ir projekto finansininko. 

19. Teikėjas papildomai turi pateikti šiuos tinkamai patvirtintus (tikrumo žyma, vadovo parašu) dokumentus:

  19.1. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodančių dokumentų kopijas;

19.2. projekto papildomą finansavimą įrodančių dokumentų kopijas (jei yra papildomas finansavimas).

  20. Paraiškos pateikiamos  pasirinkus vieną iš būdų:

20.1. pateikiant  Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a.1,   priėmimo langelis 1,2);

20.2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt,  laiško temos laukelyje (Subject) nurodant- Savanorius priimančių organizacijų programa, o  užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir  Nuostatų 19 punkte  nurodytus dokumentus  pateikiant visus  kartu  vienoje pdf rinkmenoje (faile);

21.  Teikiant paraiškas   pagal nuostatų 19 punktą, paraiškos ir jos priedų egzempliorius turi būti tvarkingas, išspausdintas, susegtas,  sunumeruotas.

   22. Paraiškos priimamos 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo teikti paraiškas konkursui paskelbimo  interneto svetainėje  www.marijampole.lt. Projekto paraiška (projektas) teikiama tik vienai savivaldybės lėšomis finansuojamai programai.

   23.  Paraiškos, pateiktos pasibaigus  nurodytam terminui (22 punktas), nepriimamos ir nevertinamos.

24. Jei projekte nėra šiuose nuostatuose nustatytų  projekto veiklų, jei neatitinka nuostatų reikalavimų projekto vykdytojams ir dalyviams, jei yra pateikti ne laiku, nesilaikyta nustatytos paraiškos pildymo tvarkos, nevisiškai užpildyta paraiškos forma  ar nesilaikoma  kitų šių nuostatų reikalavimų,  pateikti projektai nevertinami.

 

VI   SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

25. Projekto teikėjas, kuriam skirtas finansavimas, ne vėliau kaip 30 dienų nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos  pasirašo  projekto finansavimo sutartį.

26. Projektai finansuojami iš  savivaldybės biudžeto  pagal patvirtintą projektų išlaidų sąmatą.

27. Negali būti finansuojamos projekto išlaidos, skirtos:

27.1. ūkio inventoriui, baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms, kompiuterinei įrangai ir kitoms priemonėms ir įrangai, kuri nenusidėvi per vienerius metus, o jos vieno vieneto vertė yra didesnė negu 500 Eur, įsigyti;

27.2. pastatų rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, pagrindinėms priemonėms įsigyti,  investiciniams projektams finansuoti;

27.3. patalpoms remontuoti, rekonstrukcijai ir statybai;

27.4. transporto techninei apžiūrai ir draudimui;

27.5. projekto parengiamojo etapo išlaidoms (parengiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką, pvz.: paraiškos rašymas, sąrašų sudarymas ir pan.);

27.6. įsiskolinimams padengti;

27.7. dienpinigiams išmokėti;

28. Jei  projekto teikėjui buvo skirta mažesnė suma, negu  projekto teikėjas prašė projektų konkurso paraiškoje, tai:

28.1.  projekto teikėjas turi teisę keisti savo projekto (veiklos) apimčių įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašyto veiklos turinio ir tikslų;

28.2.   projekto teikėjas, sudarydamas sutartį su  Marijampolės savivaldybės administracija, turi elektroniniu paštu  per 5 darbo dienas  nuo elektroniniu paštu išsiųstos  pranešimo dienos dėl projekto finansavimo  suderinti su  Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi veiklas bei sąmatą  (3 priedas).

29. Lėšos gali būti naudojamos nuo  projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos iki 2019 m. gruodžio 15 d.

30. Projekto vykdytojai privalo gautas savivaldybės biudžeto lėšas naudoti tikslingai tik sutartyje numatytoms veikloms.

31. Projekto vykdytojai už gautą lėšų panaudojimą  Marijampolės savivaldybės administracijai metines lėšų panaudojimo išlaidų sąmatos vykdymo  ir  projekto veiklos ataskaitas (2 priedas) pateikia    įgyvendinus projektą pagal sutartyje numatytą terminą.   

 

VII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius projekto finansavimo sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo įsakymo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos,  Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą, pripažinti lėšų skyrimą šiam projekto teikėjui netekusiu galios.

33. Administracijos direktorius gali sustabdyti lėšų pervedimą projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, jeigu jis laiku nepateikė finansinių ataskaitų apie lėšų panaudojimą ar nevykdo kitų projekto finansavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų.  

34.  Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai turi teisę  lankytis vykdomo projekto renginiuose ar dalyvauti pristatant projektą visuomenei, tikrinti, ar  skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį.

  35. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Marijampolės savivaldybės administracija tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  36. Marijampolės savivaldybės administracija neatsako, jei dėl pareiškėjo paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

  37. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Marijampolės savivaldybės administracija

 38. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

 

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės  savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų

projektų finansavimo 2019 metų konkurso nuostatų    1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

 

______________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

Marijampolės savivaldybės

Administracijos direktoriui

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINIMO

SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ

PROJEKTŲ FINANSAVIMO  2019 M. KONKURSO  PARAIŠKA

 

20XX-00-00    Nr.00-XX

Marijampolė

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO TEIKĖJĄ

 

1. Projekto teikėjo pavadinimas

 

 

 

 

2. Projekto teikėjas 

(pažymėkite X)

Priimanti organizacija

 

 

SVO organizacija

 

 

 

3. Projekto teikėjo duomenys

 

Juridinio asmens kodas

 

Būstinės adresas

 

Pašto indeksas

Vietovė

Gatvė

 

Telefonas

 

Elektroninis paštas

 

Interneto puslapis

 

Vadovo  vardas, pavardė

 

Banko duomenys (pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris)

 

 

 

 

 

Iš  Marijampolės savivaldybės administracijos prašoma suma (Eur)

                                 

 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai  pagal sudarytas sutartis (nurodyti):

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

Tikimasi gauti iš  kitų finansavimo šaltinių (nurodyti):

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

5. Projekto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

6. Projekto vadovo vardas, pavardė

 

Telefonas/ faksas

 

El. paštas

 

 

 

7. Projekto vykdytojai

 

Bendras projekto vykdytojų skaičius

 

Projekto vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

 

 

8. Projekto dalyviai

 

Bendras projekto dalyvių skaičius

 

Projekto dalyvių nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

Savanoriškoje tarnyboje dalyvaujančių skaičius  (kiek numato priimti savanorių Priimanti organizacija)

 

Savanoriškoje tarnyboje dalyvaujančių skaičius 2019 m. (kiek buvo priimta savanorių 2019 m. įstaigoje/organizacijoje)

 

 

 

 

9. Trumpas projekto pristatymas (ne daugiau kaip 150 žodžių)

 

 

 

 

 

10. Projekto veiklų planas

 

 

Eil. Nr

Uždaviniai

Veiklos

Mėnesiai

Planuojami rezultatai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

2.

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo                                    iki

 

 

 

12.  Projekto partneriai 

 

Eil.Nr.

Organizacijos ar institucijos pavadinimas

Būstinės adresas, kontaktai

Bendradarbiavimo statusas 

Glaustai apibrėžkite organizacijos ar institucijos vaidmenį projekte

Sutartis

Planuojama susisiekti

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

13. Kaip ir kada numatoma pristatyti projektą visuomenei, bendruomenei ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

14. Projekto išlaidų sąmata

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Prašoma suma

 

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams,  lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims, vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

2.

Transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.), mokėjimas už transporto bilietus

 

 

3.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos  ir pan.) įsigijimas

 

 

4.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

5.

Maitinimo išlaidos  (iki 10 procentų projektui prašomos sumos, bet ne daugiau 2 Eur vienam asmeniui)

 

 

6.

Kopijavimo ir vertimo paslaugų, leidybos,  pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

15. Papildoma informacija apie projektą

 

 

 

 

 

16. Pridedama

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

Bendradarbiavimo sutarties kopija, jei projektas vykdomas su parteriais

2.

Patvirtintos dokumentų, įrodančių  projekto papildomą finansavimą (jei yra papildomas finansavimas), kopijos

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs  Marijampolės  savivaldybės administracijos paramą, įsipareigoju informuoti  administraciją, kaip vykdomas projektas, bei pateikti galutinę ataskaitą iki 2019 m. gruodžio 23 d. įskaitytinai.

 

Projekto teikėjo vadovas                         ________________           ____________________

                                                                                         (Vardas, pavardė)                      (Parašas)                 

  1. V.

 

Projekto vadovas                                              _________________                      ____________________

                                                                                         (Vardas, pavardė)                      (Parašas)                                                                                                       

 

Projekto finansininkas                                       _________________                     ____________________

                                                                                         (Vardas, pavardė)                      (Parašas)                                                                                                       

 

 Pastaba. Neužpildyta paraiška nevertinama.

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės  savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų projektų finansavimo 2019 metų konkurso nuostatų

   2 priedas

 

 

(Ataskaitos forma)

 

________________________________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

 

______________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

Marijampolės savivaldybės

Administracijos direktoriui

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINIMO

SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ

PROJEKTŲ FINANSAVIMO  2019 M. KONKURSO  ATASKAITA

 

20XX-00-00    Nr.00-XX

Marijampolė

 

 

 

1. Organizacijos pavadinimas:              

2 . Projekto pavadinimas:                  

3. Sutarties Nr.: 

4. Rezultatų aprašymas

(Aprašykite, kas atlikta panaudojus lėšas, kaip  įgyvendinti  projekto paraiškoje numatyti tikslai, uždaviniai, veiklos)

 

 

5. Projekto partneriai

(Įvertinkite ir įvardykite bendradarbiavimo su įvairiais partneriais įgyvendinant šį projektą pozityvius ir negatyvius aspektus, aprašykite partnerių vaidmenį projekte)

 

 

6. Projekto veiklos rezultatai

 

Projekto vykdytojai

 

Bendras projekto vykdytojų skaičius:

Projekto vykdytojų nuo 14 iki 29 m. skaičius:

 

Projekto dalyviai

 

Bendras projekto dalyvių skaičius:

Projekto dalyvių nuo 14 iki 29 m. skaičius:

 

Savanoriškoje tarnyboje dalyvaujančių skaičius

 

 

Konferencijos, seminarai, mokymai ir konsultacijos.

 

Organizuota______konferencijų (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

 

Organizuota______seminarų (skaičius)  

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Organizuota______mokymų (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

Organizuota______konsultacijų  (skaičius)

Išvardyti pavadinimus

1.

2.

 

Kokios naudos   šis projektas  suteikė Marijampolės jaunimui/ jaunimo organizacijoms?

 

 

 

 

Informacija apie projektą  (straipsnių nuorodos internete, žiniasklaidoje)

 

 

 

Kita aktuali informacija

 

 

 

7. Gauta lėšų programai vykdyti

 

 

Lėšos (Eur.)

Savivaldybės lėšos

 

Kitos lėšos

 

 

Ataskaitą rengė (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas)

 

Programos vykdytojas

 

Data                                            (parašas)                          (vardas, pavardė, pareigos)

A.V.

 

Pastaba. Ataskaita pateikiama raštu ir el. paštu jrk@marijampole.lt                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės  savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų  projektų  finansavimo 2019 metų konkurso nuostatų   3 priedas

 

 

PATIKSLINTA  PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATA

 

____________________

(data)

Marijampolė

 

  1. Organizacijos pavadinimas: 
  2. Projekto pavadinimas:

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Išlaidų paaiškinimas

Prašoma suma

 

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams,  lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims, vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

2.

Transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.), mokėjimas už transporto bilietus

 

 

3.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, ūkinės paskirties prekių, įrangos  ir pan.) įsigijimas

 

 

4.

Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas ir pan.)

 

 

5.

Maitinimo išlaidos  (iki 10 procentų projektui prašomos sumos, bet ne daugiau 2 Eur vienam asmeniui)

 

 

6.

Kopijavimo ir vertimo paslaugų, leidybos,  pristatymo visuomenei išlaidos ir kt.

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

Organizacijos vadovas               (parašas)                                                    (vardas pavardė)

 

A.V.

 

Tel.

El.  paštas

Į pradžią