Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-287 2019-10-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMU NR.1-234, 1 PRIEDO 5, 9, 17 IR 21 EILUČIŲ PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMU NR.1-234, 1 PRIEDO 5, 9, 17 IR 21 EILUČIŲ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. 1-287

Marijampolė

 

 


            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  28 straipsnio 8 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 36  ir 37 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedo ,,Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016-2020 metų priemonių planas“ 5, 9, 17 ir 21 eilutes ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

2. Įpareigoti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, Marijampolės jaunimo mokyklos direktorių ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro direktorių iki 2020 m. sausio 10 d. paruošti ir Marijampolės savivaldybės tarybai pateikti suderinti Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo  sąlygų aprašą.

3. Pavesti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iki 2020 m. balandžio 1 d. paruošti sprendimų projektus dėl Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ ir Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

Asta Vaznienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR


                                                                                                             Marijampolės savivaldybės    bendrojo ugdymo mokyklų

                                                                                                             tinklo pertvarkos 2016–2020             metų bendrojo plano

                                                                                                             1 priedas 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2016-2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos programos, savininkas

Situacija

2015-2016 mokslo metais

2016-2020 metai

Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų būdai ir etapai

Mokyklos 2020 m. rugsėjo 1 d.

( po steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų)

Pavadinimas

Programos

5.

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras, suaugusiųjų pagrindinio  ugdymo ir akredituota vidurinio ugdymo programos.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė

510  mokinių, 6–8 ir I–IV gimnazijos klasės, modulinės klasės. Turi Marijampolės pataisos namų skyrių

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti prijungiant Marijampolės jaunimo mokyklą

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo ir akredituota vidurinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa ir ikiprofesinio mokymo programos. Esant poreikiui organizuoja suaugusiųjų mokymą pagal pradinio ugdymo programą ir suaugusiųjų nuotolinį mokymą

9.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Savininkas – Marijampolės savivaldybė

453  mokiniai, 1-10 klasės

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkyti mokyklos vidaus struktūrą nutraukiant pagrindinio ugdymo programos II dalies (9-10 klasės) vykdymą, mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos pakeisti į progimnazijos

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

Priešmokyklinio, pradinio ugdymo programa  ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis

17.

Marijampolės jaunimo mokykla,  pagrindinio ugdymo programa ir ikiprofesinio mokymo programos.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė

48  mokiniai, 7–10 klasės

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti prijungiant prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo ir akredituota vidurinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa ir ikiprofesinio mokymo programos. Esant poreikiui organizuoja suaugusiųjų mokymą pagal pradinio ugdymo programą ir suaugusiųjų nuotolinį mokymą

21.

Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio  ugdymo programos.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė

86 mokiniai, 1–4 klasės; priešmokyklinio ugdymo grupės (22  vaikai)

 Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkyti mokyklos-darželio vidaus struktūrą į lopšelį-darželį, perkeliant trečias-ketvirtas klases į „Ryto“ pagrindinę mokyklą.

 

Marijampolės lopšelis-darželis „Želmenėliai“

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos

 

___________________

 

Į pradžią