Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-294 2019-10-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. 1-294

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą (pridedama).

                 2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 1-269 „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Reda Uldinskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1-294

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindines Marijampolės savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio turto (toliau – Savivaldybės turtas) perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis (toliau – Savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais) sąlygas, Savivaldybės institucijų, dalyvaujančių Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais procese, teises ir pareigas, panaudos gavėjų teises ir pareigas, taip pat pagrindinius Savivaldybės turto panaudos sutarties sudarymo reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

3. Panaudos sutarties dalyku gali būti Savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.

4. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas:

4.1. biudžetinėms įstaigoms – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;

4.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;

4.3. asociacijoms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą (tik šio aprašo 5 punkte nustatytiems veiklos tikslams) – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;

4.4.  labdaros ir paramos fondams (tik šio aprašo 5 punkte nustatytiems veiklos tikslams) – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;

4.5. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;

4.6. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

5. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų:

5.1.  užtikrinti vaiko ir (ar) šeimos gerovės ir (arba) vaiko teisių apsaugą;

5.2. teikti pagalbą nusikaltimų aukoms ir (arba) smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

5.3. užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, bei kitoms socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę integraciją;

5.4. teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį;

5.5. teikti pagalbą, sietiną su pacientų teisių gynimu, organizuoti ir teikti ligų prevencijos paslaugas;

5.6. teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu;

5.7. tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius;

5.8. tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą;

5.9. tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.

6. Savivaldybės turtas šio aprašo 4.2–4.5 papunkčiuose nurodytiems subjektams gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu:

6.1. panaudos subjektas pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas – šio aprašo 5 punkte nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus;

6.2. Vyriausybės nustatyta tvarka yra įvertintas poveikis konkurencijai ir atitiktis valstybės pagalbos reikalavimams.

7. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais perduodamas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (toliau – Administracijos direktoriaus įsakymas).

8. Pasibaigus sutarties terminui, Panaudos gavėjas, tinkamai vykdęs sutarties sąlygas,  gali (turi teisę) pratęsti panaudos sutartį naujam terminui (ne ilgesniam kaip numatyta Aprašo 4 punkte, įskaitant panaudos termino pratęsimą), pateikdamas Savivaldybės administracijai prašymą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki sutarties termino pabaigos. Panaudos sutartis pratęsiama Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ORGANIZAVIMAS

 

 

9. Subjektai, nurodyti šio aprašo 4 punkte, norintys gauti savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

            9.1. prašymą, kuriame turi pagrįsti, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas – šio aprašo 5 punkte nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos tikslus ir sritis;

9.2. prašomo perduoti savivaldybės turto terminą, kuriam prašoma perduoti turtą;

            9.3. rašytinį įsipareigojimą panaudoti savo lėšas atlikti perduodamo nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas;

            9.4. paskutinių metų patvirtintą veiklos ataskaitą, kurioje nurodoma, kokia veikla, remiantis įstatais, buvo vykdoma (išskyrus 4.1, 4.5, 4.6 papunkčiuose nurodytiems subjektams).

10. Administracijos direktoriaus įsakyme dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais turi būti nurodyta:

10.1. perduodant savivaldybės nekilnojamąjį turtą: perduodantis ir priimantis subjektai, panaudos sutarties terminas, nekilnojamojo turto pavadinimas ir adresas, unikalus numeris, perduodamų patalpų plotas ir nekilnojamojo turto panaudojimo paskirtis;

10.2. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: perduodantis ir priimantis subjektai, panaudos sutarties terminas, turto pavadinimas, kiti duomenys, identifikuojantys Savivaldybės turtą (turto inventorinis numeris, markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis numeriai), turto skaičius, turto panaudojimo paskirtis.

 

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

 

11. Per 15 kalendorinių dienų nuo Administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais įsigaliojimo, panaudos davėjas ir panaudos gavėjas pasirašo Savivaldybės turto panaudos sutartį.

12. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta:

12.1. pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis;

12.2. panaudos sutarties terminas;

12.3. panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą;

12.4. Savivaldybės turto kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus panaudos gavėjas gali atlikti tik Administracijos direktoriui sutikus. Sutikimas dėl panaudos gavėjo teisės atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus  duodamas raštu;

12.5. panaudos gavėjo pareiga apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas;

12.6. panaudos gavėjo pareiga apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą panaudos gavėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių, trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir kitų draudiminių įvykių (išskyrus 4.3 ir 4.4 papunkčiuose nurodytus subjektus);

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-162 redakcija

 

12.7. kad panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama;

12.8. kad asmenys, kuriems Savivaldybės turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims;

            12.9. kad panaudos gavėjas įstatymų nustatyta tvarka privalo įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre ir pateikti įregistravimo faktą patvirtinančius dokumentus panaudos davėjui. Pasibaigus panaudos sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, panaudos gavėjas tokia pat tvarka išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro;

12.10. kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos.

13. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas savivaldybės turto perdavimo-priėmimo aktu. Aktas nepasirašomas, jeigu panaudos davėjas ir panaudos gavėjas sutaria, kad pasirašant sutartį yra perduodamas Savivaldybės turtas ir ši sutartis kartu yra ir turto perdavimo–priėmimo aktas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Savivaldybės turto davėjas privalo kontroliuoti, ar panaudos gavėjas naudoja gautą Savivaldybės turtą pagal paskirtį, ar verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ar vykdo visas Savivaldybės turto panaudos sutartyje nustatytas sąlygas.

15. Panaudos davėjas privalo nutraukti Savivaldybės turto panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo veiklos, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos davėjas gali nutraukti savivaldybės turto panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo turto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą.

            16. Savivaldybė, raštu įspėjusi Panaudos gavėją ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, gali nutraukti panaudos sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino, jeigu:

            16.1. priimamas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas parduoti Savivaldybės turtą viešame aukcione;

            16.2. panaudos objektas reikalingas Savivaldybės reikmėms.

            17. Savivaldybės administracija, perdavusi pagal panaudos sutartį savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, ne vėliau kaip per tris mėnesius internetinėje svetainėje paskelbia informaciją apie sutartį (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys (pagal asmens duomenų apsaugos reikalavimus), sutarties sudarymo ir galiojimo datos, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo (nuoroda į Administracijos direktoriaus įsakymą).

18. Savivaldybės turtas, perduotas pagal panaudos sutartį, grąžinamas abiem panaudos sutarties šalims pasirašius turto grąžinimo (perdavimo - priėmimo) aktą ir susitarimą (kai sutartis nutraukiama prieš terminą) dėl turto panaudos sutarties nutraukimo.

19. Visos šiame Apraše reguliuojamos procedūros, susijusios su prašymų ir kartu teiktinų dokumentų pateikimu, informavimu apie priimtus sprendimus, gali būti atliekamos ir elektroninėmis priemonėmis. Atliekant šias procedūras elektroninėmis priemonėmis naudojami Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenys.

 

____________________

Į pradžią