Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-298 2019-10-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-08-27 SPRENDIMO NR. 1-252 "DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-08-27 SPRENDIMO NR. 1-252 DĖL  ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. 1-298

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsniu, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255 „Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-252 „Dėl  asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo  Marijampolės savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“, 5, 6 , 21 punktus, 22.1 papunktį ir 23 punktą ir išdėstyti juos taip:

„5. Savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų poreikį (išskyrus laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo nakvynės namuose ar krizių centruose) nustato jų gyvenamosios vietos seniūnijos socialiniai darbuotojai.

6. Savivaldybės gyventojams laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo nakvynės namuose ar krizių centruose paslaugų poreikį nustato Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus (toliau - Socialinių paslaugų skyrius) atsakingi specialistai.“

„21. Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau vadinama-Prašymas). Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos gavimo gali kreiptis ir elektroniniu būdu, patvirtindamas savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Prašymą pateikia:

21.1. į savo gyvenamosios vietos seniūniją (išskyrus Prašymą dėl laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo Laikinosios nakvynės namuose ar krizių centre);

21.2. į Socialinių paslaugų skyrių dėl laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo nakvynės namuose ar krizių centre.“

„22.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;“

„23. Socialinių paslaugų skyriaus atsakingi specialistai, seniūnijų socialiniai darbuotojai socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingą informaciją apie asmens pajamas, deklaruotą gyvenamąją vietą, darbingumo lygį ir kitus reikalingus duomenis gauna pasinaudodami informacine programa PARAMA ir Socialinės paramos šeimai sistema (SPIS).“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma Štuopienė

 

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią