Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-299 2019-10-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE  ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. 1-299

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, ir 18 straipsnio 1 dalimi, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 ,,Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Marijampolės savivaldybėje ir kokybės priežiūros tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-157 ,,Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Svajonė Rainienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1-299

 

 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE  ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato globos centro veiklos tikslą ir funkcijas, budinčio globotojo, fizinio asmens, globojančio (rūpinančio) su juo giminystės ryšiais nesusijusius vaikus (toliau- globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais), veiklą, pagalbos budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, fiziniam asmeniui, globojančiam (rūpinančiam) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus (toliau-globėjas giminaitis), įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams koordinavimą ir teikimą, globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimą, globos centro veiklos kokybės priežiūrą.

2.      Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 ,,Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo", Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 ,,Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo" ir kt. teisės aktais.

3.      Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. budintis globotojas - fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinę riziką patiriančius vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą;

3.2. globos centras - Marijampolės socialinės pagalbos centras, kuris, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią  pagalbą vaiko tėvams, siekiant sugrąžinti vaiką į šeimą;

3.3. globos koordinatorius - globos centro specialistas, turintis socialinio darbo ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) psichologijos išsilavinimą, ir (ar) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) atestuotas asmuo (toliau – atestuotas asmuo), koordinuojantis pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams;

3.4. globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais - fizinis asmuo, globojantis vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje įgyvendinantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas vaiko globėjo teises ir pareigas, yra vaiko atstovas pagal įstatymą.  Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais gali būti įdarbintas globos centre (išskyrus atvejus, kai globojama (rūpinamasi) vaikais, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tačiau negali teikti paslaugų sau ar būti paskirtas savo globos koordinatoriumi, gali vykdyti veiklą ir pagal individualios veiklos pažymėjimą, prižiūrėdamas (globodamas) vaikus pagal globos centro ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;

3.5. kriziniai atvejai pasikeitusios vaiko (šeimos) situacijos, kurios sukelia vaikui (šeimai) neigiamų išgyvenimų, emocinę įtampą ir kurių vaikas (šeima) negali įveikti savarankiškai, tam reikalingi nauji įgūdžiai ir priemonės;

3.6. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų sąvokas.

4. Budinčiu globotoju ar globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, asmuo skiriamas tik tada, kai laikinuoju globėju (rūpintoju) šeimoje pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas negali būti skiriamas vaiko artimasis giminaitis.

 

II SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5. Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems Marijampolės savivaldybėje gyvenantiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

6.  Globos centro funkcijos:

6.1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;

6.2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;

6.3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą;

6.4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją Marijampolės apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau - Marijampolės VTAS);

6.5. informuoja Marijampolės savivaldybės administraciją ir Marijampolės VTAS apie bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą;

6.6.  organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;

6.7.  įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose bei organizacijose;

6.8. per 7 darbo dienas nuo laikinosios globos nustatymo deklaruoja vaiko gyvenamąją vietą budinčio globotojo gyvenamojoje vietoje laikinosios globos laikotarpiui;

6.9. bendradarbiauja su Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriumi, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.10. atlieka kitas funkcijas, numatytas globos centro veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS, VEIKLA

 

7. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sudarytą sutartį, kurios formą tvirtina Globos centro direktorius. Sutartyje turi būti sulygta dėl šių sąlygų: sutarties šalys; sutarties objektas ir tikslas; vaiko globos (rūpybos vieta); prižiūrimų vaikų skaičius ir amžius, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti; lėšų vaikui išlaikyti ( vaiko globos (rūpybos) išmokos pagal Išmokų įstatymą) bei atlygio už vaiko priežiūrą dydis ir mokėjimo tvarka; laikino atokvėpio budinčiam globotojui suteikimo tvarka; sutarties šalių atsakomybė dėl netinkamo sutarties sąlygų vykdymo; kitos budinčio globotojo ir globos centro teisės ir tarpusavio įsipareigojimai; pagalbos teikimo budinčiam globotojui ir vaikui tvarka; sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka.

8. Budinčiam globotojui pradėjus teikti paslaugas tėvų globos netekusiam vaikui ar jas nutraukiant, tarp globos centro ir budinčio globotojo pasirašomas vaiko apgyvendinimo ar grąžinimo aktas, kuriuose fiksuojamos vaiko priežiūros pradžios ir pabaigos datos.

9.  Budintis globotojas prižiūri vaiką:

9.1.  kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

9.2. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);

9.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

10. Budintis globotojas gali vykdyti kelių Aprašo 9 punkte numatytų rūšių priežiūrą. Aprašo 9.1 papunktyje numatyta priežiūra gali būti keičiama į Aprašo 9.3 papunktyje numatytą priežiūrą, jei vaikui reikia ilgesnės nei 3 mėnesių priežiūros.   

11. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais - ne daugiau kaip 6.  Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai raštu suderinta su globos centru bei budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti. 

12. Budinčio globotojo šeimoje negali būti apgyvendinti vaikai, tuo metu sergantys ūmiomis infekcinėmis ligomis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

13. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, taip pat gali prižiūrėti vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, tol, kol jam ši globa (rūpyba) bus nustatyta, taip pat neįgalų vaiką, siekdamas vaiko tėvams, globėjams (rūpintojams) suteikti laikiną atokvėpį. 

14. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką:

14.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

14.2. iki vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas;

14.3. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);

14.4.  kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

15. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali vykdyti kelių Aprašo 14 punkte numatytų rūšių globą (rūpybą). Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vaiko globėju (rūpintoju) skiriamas Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

17. Vaiko, kuriam Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta globos centre, priežiūros ir gyvenamoji vieta negali būti globos centro buveinės ar socialinės globos įstaigos (padalinio) vieta. 

 

IV SKYRIUS

GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

18. Globos centro teikiamos paslaugos finansuojamos iš Marijampolės savivaldybės biudžeto. Budinčio globotojo veiklą per globos centrą finansuoja ta savivaldybė, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba) globos centre. Globos centro teikiamas paslaugas globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams finansuoja ta savivaldybė, kurios savivaldybės teritorijoje nustatytas likęs be tėvų globos vaikas ir inicijuotas vaiko laikinosios globos (rūpybos) ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas.

Asmeniui, kuris siekia tapti budinčiu globotoju, globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, globėju giminaičiu ir kuriam siūloma GIMK programa kitoje savivaldybėje, kompensuojamos kelionės į kitą savivaldybę išlaidos ar organizuojama transporto paslauga. 

19. Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūrimą vaiką:

19.1. vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

19.2. globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

19.3. išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;

19.4. atlygį budinčiam globotojui.

20. Globos centras kas mėnesį perveda nurodytas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis:

20.1. atlygį už suteiktas paslaugas:

20.1.1. 1 minimalios mėnesinės algos (toliau-MMA) dydžio išmoka, kai šeimoje nėra apgyvendintas vaikas;

20.1.2. 1,5 MMA dydžio išmoka - kai šeimoje apgyvendintas 1 vaikas;

20.1.3. 0,25 MMA dydžio priemoką už antrą ir kiekvieną paskesnį šeimoje apgyvendintą vaiką;

20.1.4. 0,5 MMA dydžio priemoką už neįgalaus vaiko priežiūrą;

20.2. pagalbos pinigus:

20.2.1. už vieną vaiką - 3 bazinių socialinių išmokų (toliau-BSI) dydžio per mėnesį;

20.2.2. už 2 vaikus - 5 BSI dydžio per mėnesį;

20.2.3. už 3 ir daugiau vaikų -8 BSI dydžio per mėnesį;

20.3. vaiko globos (rūpybos) išmoką;

20.4. išmoką vaikui, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas;

20.5. 0,5 MMA dydžio tikslinę išmoką vaiko išlaikymui kriziniais atvejais arba iki vaikui savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus nustatyta laikinoji globa.

21. Budinčiam globotojui skiriama 6 BSI dydžio vienkartinė įsikūrimo išmoka.

22. Budinčiam globotojui 20.1.1. papunktyje nurodyta išmoka gali būti neskiriama, jei globotojas be pateisinamos priežasties (liga, neįgalumas ir pan.) atsisako teikti vaiko priežiūros paslaugas.

23. Vienkartinė įsikūrimo išmoka grąžinama, jeigu sutartis su  budinčiu globotoju nutraukiama nepraėjus trijų mėnesių nuo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos laikotarpiui.

24. Globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą globos centras naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz., logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui (pvz.: psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui) teikti, jos neperduodamas budinčiam globotojui, jei tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nenumatyta kitaip.

25. Budintys globotojai, siekdami patenkinti jo pagrindinius ir saviraiškos poreikius, įsipareigoja Aprašo 19.1., 19.3. papunkčiuose numatytas gaunamas išmokas skirti vaiko išlaikymui (pvz.: maistui, drabužiams, kanceliarinėms prekėms, higienos prekėms, laisvalaikiui ir ugdymui, kišenpinigiams, medikamentams ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

26. Globėjui (išskyrus nuolatiniam vaiko globėjui), nesusijusiam giminystės ryšiais, tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis gali būti mokamas 20.1. punkte numatytas atlygis, vaiko globos išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka vaikui bei kitos išmokos, jei teisė jas gauti vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

27. Globėjas giminaitis, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

28. Vaiko, patiriančio socialinę riziką, išlaikymo budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio šeimoje, kol bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ar vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams, laikino atokvėpio paslaugų budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, išlaidas finansuoja savivaldybė.

 

V SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪRA

 

29.  Globos centras periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą kas 6 mėnesius, vykdo budinčio globotojo, vykdomos veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas budinčius globotojus, organizuoja grupinius aptarimus, dalijimosi patirtimi susitikimus, įsivertinimus ir pan.) (toliau – budinčio globotojo veiklos vertinimas). Budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas globos centro direktoriaus nustatyta tvarka. Pirmasis budinčio globotojo veiklos vertinimas atliekamas praėjus 6 mėnesiams nuo budinčio globotojo veiklos ir globos centro paslaugų teikimo pradžios.

30. Globos centras prireikus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus atlieka globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio veiklos kokybės vertinimą.

31. Kilus įtarimui dėl budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių veiklos, galimai neatitinkančios geriausių vaiko interesų, globos koordinatorius nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įtarimo dienos, imasi aktyvių veiksmų dėl jų veiklos kokybės užtikrinimo. Globos koordinatorius ar kitas globos centro specialistas privalo per 2 darbo dienas nuo įtarimo dienos raštu informuoti Marijampolės VTAS, savivaldybės administraciją apie budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio netinkamumą vykdyti veiklą. Apie šeimynos veiklą, galimai neatitinkančią geriausių vaiko interesų, globos centras privalo informuoti Marijampolės VTAS ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

32. Globos centras iki einamųjų metų kovo 1 d. teikia veiklos ataskaitas už praeitus metus  Marijampolės savivaldybės administracijai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama budinčio globotojo ar globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, iniciatyva prieš tai globos centrą įspėjus ne vėliau kaip prie 1 mėnesį, jei šeimoje nėra apgyvendinto vaiko, ir ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius, jei šeimoje yra prižiūrimų vaikų.

34. Globos centras vienašališkai gali nutraukti tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį:

34.1. kai paaiškėja budinčio globotojo ar jo aplinkos asmenų bet kokios rūšies smurtas prieš vaiką ar nustatomi kiti vaiko teisių pažeidimai šeimoje, iš anksto neįspėjęs budinčio globotojo;

34.2. kai budintis globotojas nevykdo šiame tvarkos apraše nustatytų reikalavimų ir sutartyje numatytų įsipareigojimų ar be pateisinamos priežasties atsisako apgyvendinti ir prižiūrėti vaiką, budintį globotoją informuodamas raštu.

35. Nutraukęs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų sutartį su budinčiu globotoju ar globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, dėl netinkamo pareigų vykdymo prižiūrint vaiką, globos centras apie sutarties nutraukimą informuoja Marijampolės VTAS, Marijampolės savivaldybės administraciją, nurodydamas sutarties nutraukimo priežastis.

36. Atsakingi subjektai privalo užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

37. Dokumentai saugomi subjekto pagal kompetenciją Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V‑100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

38. Aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

____________________

Į pradžią