Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-302 2019-10-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. 1-302

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 ,,Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės administracijos Marijampolės seniūnijos 2019-05-09 raštą Nr. VR-944 ,,Dėl gatvės pavadinimo“, Marijampolės savivaldybės gatvių pavadinimų parinkimo komisijos rekomendacijas (2019-07-25 protokolas Nr. K- 365) ir į VĮ „Registrų centras“ 2019 m. rugsėjo 11 d. raštą Nr. (7.26)sa-384 „Dėl atsisakymo įregistruoti adresų registro objektus“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Suteikti Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Patašinės kaimo bevardei gatvei pavadinimą Slyvų gatvė  pagal gyvenamosios vietovės gatvės išdėstymo planą (priedas).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. 1-259 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

Arvydas Bekeris

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR


Marijampolės savivaldybės tarybos

2019  m. spalio 28 d.  sprendimo Nr. 1-302

priedas

 

Į pradžią