Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-288 2019-10-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI LIETUVOS PREZIDENTO K. GRINIAUS MEMORIALINĮ MUZIEJŲ PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS

 

2019 m. spalio  28 d. Nr. 1-288

Marijampolė

 

 

 


            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 ir 2.97 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 punktu, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgdama į VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centro parengtą Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto paslaugų tinklo plėtojimo galimybių studiją, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sutikti reorganizuoti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinį muziejų prijungiant jį prie Marijampolės kraštotyros muziejaus.

2. Nustatyti reorganizavimo tikslus:

2.1. siekti racionalaus pastatų žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimo pavestoms funkcijoms įgyvendinti;

2.2. didinti veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą ir mažinant valdymo išlaidas.

3. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus.

4.  Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Marijampolės kraštotyros muziejus.

5. Po reorganizacijos veikianti biudžetinė įstaiga – Marijampolės krašto ir Prezidento K.Griniaus muziejus.

6. Po reorganizacijos veikiančios biudžetinės įstaigos Marijampolės krašto ir Prezidento K.Griniaus muziejaus numatomos pagrindinės funkcijos:

6.1. kaupti, saugoti, tyrinėti, konservuoti, restauruoti ir eksponuoti muziejinių vertybių rinkinius, atspindinčius Lietuvos Prezidento K. Griniaus asmenybę bei veiklą, Sūduvos krašto kultūrinį palikimą;

6.2. susieti istorijos ir buities, kultūros paveldo apsaugą su visuomenės kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūrinių švietėjiškų paslaugų teikimu;

6.3. organizuoti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoti mokslinių tyrinėjimų rezultatus, muziejinių vertybių katalogus ir kitus rinkinius.

7. Po reorganizacijos veikiančios biudžetinės įstaigos Marijampolės krašto ir Prezidento K.Griniaus muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

8. Įpareigoti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorių ir Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorių iki 2019 m. lapkričio 11 d. paruošti ir Marijampolės savivaldybės tarybai pateikti suderinti Marijampolės Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

           


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Dulskė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią