Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1817 2019-11-04
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TVARKOS PAKEITIMO<br> <br>

Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TVARKOS

PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 4  d. Nr. DV-1817

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies,  29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Pavyzdinėmis tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo iš Marijampolės savivaldybės išlaikomose biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-233 Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto išlaikomose biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“

   k e i č i u Tarnybinių automobilių naudojimo tvarką, patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. DV-847 „Dėl Tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrikas Kelpša, 90 093

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX  ;  Interneto svetainėje - ; TAR -

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. DV-847

(Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. DV-1817

redakcija)

 

 

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarnybinių automobilių naudojimo tvarka (toliau vadinama – Tvarka ) reglamentuoja lengvųjų tarnybinių automobilių naudojimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarką ir sąlygas, naudotojų pareigas ir atsakomybę.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Tarnybinis lengvasis automobilis - įstaigai teisėtu  pagrindu (nuosavybės teise, nuomos ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausantis  lengvasis automobilis, kurį įstaigos   darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.

Netarnybinis  automobilis  -  įstaigos  darbuotojo    teisėtu pagrindu  valdomas automobilis, naudojamas tarnybos reikmėms,  už kurio naudojimą mokama kompensacija padengti degalų įsigijimo išlaidas ir automobilio amortizaciją.

Sistema – įstaigoje naudojama transporto kontrolės sistema, veikianti GPS pagrindu internetinėje naršyklėje arba išmaniajame telefone.

 

                                                                       II SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

3. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais Savivaldybės administracijoje naudojasi su vairuotojais ar be vairuotojų, - savivaldybės administracijos darbuotojai, tarybos nariai,  jiems teisės aktuose, taip pat jų pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms bei užduotims ar pavedimams atlikti.

4. Siekiant efektyviau išnaudoti tarnybinius automobilius ir juose sumontuotą GPS įrangą,  automobiliu gali naudotis kiekvienas savivaldybės administracijos darbuotojas, turintis elektroninio pašto adresą ir atlikus Fleet complete sistemoje automobilio rezervaciją.

5. Pasinaudojimas tarnybiniu automobiliu be vairuotojo, turint galiojantį atitinkamai transporto priemonei vairuoti pažymėjimą, galimas tik savivaldybės darbuotojams įtrauktiems į direktoriaus tvirtinamą ,,Darbuotojų, vairuojančių tarnybinį transportą sąrašą“.

6. Tam, kad valstybės tarnautojai bei darbuotojai būtų įtraukiami į ,,Darbuotojų, vairuojančių tarnybinį transportą sąrašą“ reikalinga pateikti Administracijos ūkio skyriui darbuotojo prašymą, pridedant galiojančio vairuotojo pažymėjimo kopiją.  

7. Visi tarnybiniai automobiliai administracijos direktoriaus įsakymu yra priskiriami prižiūrėti vairuotojams ar kitiems darbuotojams, kurie tampa atsakingais už šių automobilių techninę būklę, naudojimą ir saugojimą.

8. Administracijos direktorius, esant motyvuotam rašytiniam darbuotojo prašymui, lengvąjį tarnybinį automobilį ne konkurso būdu gali išnuomoti įstaigos darbuotojui (Savivaldybės tarybos nariams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis) ne tarnybos reikmėms. Automobilis nuomojamas Lietuvos Respublikos ribose ir bendra įstaigos  tarnybinio lengvojo automobilio nuomos trukmė šioms reikmėms negali būti ilgesnė kaip 3(trys) dienos.

9. Įstaigos lengvąjį automobilį išsinuomojęs darbuotojas sumoka nuompinigius, apmoka degalų įsigijimo ir kitas nuomos metu patirtas išlaidas. Nuompinigių už nuomojamą tarnybinį lengvąjį automobilį dydis apskaičiuojamas pagal Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles, patvirtintas  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.1K-306 „Dėl nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, taikant nuompinigių dydžio koregavimo koeficientą 0,5.

 

III SKYRIUS

TARNYBINIŲ KELIONIŲ APSKAITA

 

             10. Įstaigoje naudojama transporto kontrolės Sistema generuoja mėnesio kelionės lapus (ataskaitas) kiekvienam automobiliui.

11. Savivaldybės administracijos darbuotojams įtrauktiems  į ,,Darbuotojų, vairuojančių tarnybinį transportą sąrašą“ suteikiama RFID kortelė, kuri identifikuoja tarnybiniu automobiliu besinaudojantį asmenį. RFID kortelė išduodama pasirašytinai Administracijos ūkio skyriuje.

12. Pasibaigus mėnesiui sistemoje sugeneruoti kelionės lapai (ataskaitos) per 5 darbo dienas atsakingo Administracijos ūkio skyriaus darbuotojo yra perduodami Buhalterijos skyriui ir atitinkamos seniūnijos buhalteriui.

13. Tarnybinių automobilių ridos limitus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams nustato  administracijos direktorius savo įsakymu pagal administracijos ūkio skyriaus pateiktus duomenis.

14. Už autotransporto limitų ridos viršijimą atsako struktūrinių padalinių vadovai. Viršijus autotransporto mėnesio važiavimo limitus jie pateikia motyvuotą paaiškinimą raštu administracijos direktoriui, kuris priima sprendimą.

15. Administracijos darbuotojai, vykstantys už savivaldybės ribų, privalo turėti išvykimą pateisinančius dokumentus ir prieš dvi darbo dienas registruoti ,,Kontoroje“ užsakymą – paraišką  (1 priedas).

16. Išvykoms savivaldybės ribose ir už savivaldybės ribų(gavus direktoriaus pritarimą ,,Kontoroje“), pagal darbuotojų poreikius, automobilius skirsto automatiškai Fleet complete Sistema pagal rezervacijas. Nuvažiuoti kilometrai ataskaitoje apskaitomi pagal struktūrinius padalinius.

Seniūnijose  nuvažiuoti kilometrai apskaitomi pagal rezervacijas: paslaugų teikimui, administravimui ar socialinėms reikmėms.

17. Administracijos ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas privalo stebėti, kad automobiliai, būtų optimaliai naudojami.

18. Naudojantis tarnybiniais administracijos automobiliais ekstremalių situacijų atvejais, t.y. atvejais numatytais Marijampolės savivaldybės veiksmų ekstremalių situacijų metu, organizuojant masinius renginius arba kitais būtinais nenumatytais atvejais, nustatyti limitai gali būti viršyti.

19. Automobiliai naudojami tik tarnybinėms užduotims atlikti. Naudotis autotransportu ne tarnybos reikmėms (laidotuvės, liga ir pan.) galima parašius prašymą administracijos direktoriui ar pavaduotojui, atliekančiam administracijos direktoriaus pareigas, ir jam leidus bei rezervavus automobilį sistemoje.  Šie kilometrai parodomi transporto suvestinėje kitoms reikmėms.

20. Kuras įsigyjamas naudojant kreditines kuro korteles. Kuro įsigijimo kortelės su PIN kodais išduodamos darbuotojams pasirašius degalų tiekėjų išduotų kortelių sąraše ir kuro kortelių išdavimo žiniaraštyje.

21. Praradus kuro įsigijimo kortelę būtina nedelsiant pranešti Administracijos ūkio skyriaus vedėjui, kuris privalo pranešti kuro kortelę išdavusiai organizacijai dėl kortelės blokavimo.

22. Seniūnai, specialistai (vairuotojai), praradę kuro įsigijimo kortelę, dėl to susijusias išlaidas atlygina savo lėšomis.

23. Už kuro įsigijimo kortelių apskaitą, kontrolę, blokavimą atsako Administracijos ūkio skyriaus vedėjas.

24. Seniūnai atsako  už racionalų seniūnijos transporto panaudojimą.

25. Kuro normų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis ir valstybės tarnautojo ar darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias kuro normas viršiję valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

26. Administracijos ūkio skyriaus vedėjas nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, ar veikia įrengta telemetrinė automobilio kontrolės įranga, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, o automobilių rida – nustatytąjį limitą, ir panašiai), ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša Administracijos direktoriui.

 

IV SKYRIUS

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, REMONTAS IR ŽYMĖJIMAS

 

27. Už tarnybinių lengvųjų automobilių kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą atsakingas tarnybinį lengvąjį automobilį prižiūrintis vairuotojas.

28. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, neleidžiama savarankiškai šalinti automobilio gedimų.

29. Darbuotojai, vairuodami tarnybinį automobilį, padarę žalą šiam automobiliui ar tretiesiems asmenims, ją atlygina teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai lengvieji automobiliai, nedelsiant pranešama Administracijos ūkio skyriaus vedėjui, o šis informuoja administracijos direktorių.

31. Tarnybinių lengvųjų automobilių draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Administracijos ūkio skyriaus vedėjas, seniūnijos seniūnai

32. Tarnybiniai automobiliai privalo būti žymimi savivaldybės specialiu lipduku ar užrašu. Žymimos tarnybinių lengvųjų automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm storio. Patvirtintas įstaigos logotipas, kurio naujai ženklinami tarnybiniai lengvieji automobiliai, turi būti ne mažesnio kaip 150 mm aukščio.

 

V SKYRIUS

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

 

33. Automobiliai darbo metu laikomi administracinio pastato uždaroje aikštelėje, o nedarbo metu,  poilsio, švenčių dienomis, darbuotojų atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu laikomi nustatytoje nuolatinėje laikymo vietoje (autogaražuose), atskirais atvejais - administracinio pastato uždaroje aikštelėje, išskyrus tuos atvejus, kai į komandiruotę vykstama tarnybiniu lengvuoju automobiliu.

34. Tarnybiniame lengvajame  automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, kelionės lapą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jei jis išimamas). Paliekant automobilį, privaloma užrakinti vairą ir pedalus (jeigu išduoti tam tikri užraktai), įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį.

35. Atskirais atvejais (komandiruotė, ankstyvas išvykimas ar vėlyvas grįžimas ir pan.)  savivaldybės administracijos direktoriui leidus darbuotojas gali laikyti ir saugoti tarnybinį lengvąjį automobilį kitoje saugioje vietoje (nuosavame garaže, aptvertame kieme ir pan.). Už tarnybinio lengvojo automobilio laikymą ir saugojimą ne tarnybiniame garaže atsako darbuotojas, kuris prižiūri tarnybinį lengvąjį automobilį arba per rezervaciją jį paėmęs darbuotojas.

 

VI SKYRIUS

NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOS REIKMĖMS

 

36. Darbuotojas,  norintis naudoti  netarnybinį   automobilį tarnybos  reikmėms,  Administracijos direktoriui pateikia prašymą leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas (2 priedas).

37. Leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas administracijos direktoriaus įsakymu. Kompensacija degalų išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti kas mėnesį šiems tarnautojams ir darbuotojams gali būti mokama ne didesnė kaip 0,5 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskutinį kartą paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio. Šios lėšos naudojamos neatsiskaitytinai.

38. Darbuotojai, gaunantys kompensaciją už netarnybinio automobilio naudojimą, negali  naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas vyksta tarnybiniu įstaigos transportu kartu su  komisijos ar delegacijos nariais.

39. Darbuotojams, kuriems už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms yra mokamos kompensacijos, netarnybiniais automobiliais darbo metu turi naudotis tik tarnybos reikmėms ir vadovautis valstybės tarnautojų veiklos etikos principais.

40. Darbuotojai, naudojantys netarnybinius lengvuosius automobilius tarnybos reikmėms, privalo per 3 darbo dienas raštu informuoti administracijos direktorių, jeigu:

40.1. prarado teisę valdyti transporto priemonę arba automobilis tapo netinkamu naudoti;

            40.2. prarado vairuotojo pažymėjimą;

40.3. pasibaigė automobilio techninės apžiūros talono galiojimo laikas;

            40.4. pasibaigė civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojimo laikas arba jo nepratęsė.

41. Šios tvarkos 36 punkte nurodyta kompensacija gali būti mokama neviršijant savivaldybės administracijai numatytų išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti arba nuomoti.

42. Kompensacija, nurodyta 37 punkte, nemokama už laikotarpį, per kurį darbuotojai buvo išvykę į tarnybinę komandiruotę įstaigos transportu kartu su komisijos ar delegacijos nariais arba jiems apmokamos tarnybinės komandiruotės kelionės kitomis transporto priemonėmis išlaidos, įstatymų nustatyta tvarka suteiktų atostogų, nedarbingumo, papildomų poilsio dienų laikotarpiu, poilsio ir švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai jie dirba pagal įstaigos vadovo patvirtintą grafiką arba vadovo įsakymą ar nurodymą dirbti viršvalandinį darbą.

 

VII SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

            43. Darbuotojai turi būti supažindinti su tarnybinių automobilių naudojimo tvarka pasirašytinai.

            44. Asmenys, pažeidę šios tvarkos reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos,

1 priedas

 

 

(Padalinio arba pareigybės pavadinimas)

 

 

AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAS – PARAIŠKA

201X-XX-XX Nr. XX-XX

 

1.

Automobilį užsako

 

2.

Išvykimo tikslas

 

3.

Vykimą pateisinančio dokumento data ir numeris

 

4.

Maršrutas

 

5.

Išvykimo data ir planuojamas renginio, susitikimo, vizito laikas (nuo...val. iki.....val.)

 

6.

Vykstančio (-ių) darbuotojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

Tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos,

2 priedas

 

 (Prašymo formos pavyzdys)

 ______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

(adresatas)

 

 

PRAŠYMAS

Leisti naudoti NETARNYBINį AUTOMOBILį TARNYBOS REIKMĖMS ir KOMPENSuoti DEGALŲ įsigijimo IR AMORTIZACIJos IŠLAIDaS

 

20____ m. _______________ d.

______________________

(surašymo vieta)

 

Aš, ____________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, pareigos, padalinys)

kuruojantis (-i)__________________________________________________________________

(veiklos sritis, funkcijos, darbų kiekis, regionai, specifinė veikla)

_____________________________________________________________________________ ,

 

gyvenantis (-i)___________________________________________________________________

(adresas)

(___ km atstumu nuo įstaigos buveinės), prašyčiau leisti tarnybos reikmėms naudoti netarnybinį automobilį _____________________________________________, pagamintą __________ m.,

(markė, modelis, variklio darbinis tūris)

valstybinis numeris _______________________________________ (naudojami degalai

 

___________________ ),     registruotą VĮ „Regitra“___________________________________

      (rūšis, markė)                                                                                    ( registravimo data, transporto priemonės

_____________________________________________________________________________ ,

registracijos liudijimo Nr., kieno vardu registruota)

 

ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 20 ___ m. ____________ ____ d. įsakymu  Nr. ____ patvirtintas įstaigos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles, su kuriomis esu susipažinęs (-usi).

 

PRIDEDAMA:

1. Automobilio registracijos liudijimo kopija.

2. Techninės apžiūros talono kopija.

3. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo kopija.

4. Vairuotojo pažymėjimo kopija.

5. Kita ____________________________________________________________________ .

(nurodyti) 

____________________                     ___________                 _________________

(pareigų pavadinimas)                               (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

Į pradžią