Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-347 2019-11-15
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMU NR.1-234, 1 PRIEDO 1, 15 IR 19 EILUČIŲ PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMU NR.1-234, 1 PRIEDO 1, 15 IR 19 EILUČIŲ PAKEITIMO

 

 

2019 m. lapkričio    d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  28 straipsnio 8 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 36  ir 37 punktais ir atsižvelgdama į VšĮ mokslinių ir projektų centro parengtą Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto paslaugų tinklo plėtojimo galimybių studiją, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Pakeisti Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedo ,,Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016-2020 metų priemonių planas“ 1, 15 ir 19  eilutes ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

2.    Įpareigoti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos direktorių ir Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktorių iki 2020 m. sausio  10 d. paruošti ir Marijampolės savivaldybės tarybai pateikti suderinti Marijampolės  sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos reorganizavimo  sąlygų aprašą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

Savivaldybės meras

 

Laimutė Jakevičienė, (8 343)  90 072

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

SUDERINTA

Administracijos direktorius Karolis Podolskis

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Zakaravičienė


Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų

tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano

1 priedas

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2016-2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos programos, savininkas

Situacija

2015-2016 mokslo metais

2016-2020 metai

Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų būdai ir etapai

Mokyklos 2020 m. rugsėjo 1 d.

( po steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų)

Pavadinimas

Programos

1.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė

204 mokiniai, 1–12 klasės; priešmokyklinio ugdymo grupė (13 vaikų). 

Turi Liudvinavo  ikimokyklinio ugdymo skyrių 

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti prijungiant Marijampolės sav. Padovinio pagrindinę  mokyklą

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, turinti Ikimokyklinio ugdymo skyrių ir Padovinio pagrindinio ugdymo skyrių

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos ir akredituota vidurinio ugdymo programa

15.

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla,  priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė

98  mokiniai, 1–10 klasės; priešmokyklinio ugdymo grupė (11 vaikų).

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti prijungiant kaip pagrindinio ugdymo skyrių  prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos Padovinio pagrindinio ugdymo skyrius

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ugdymo programos

19.

Marijampolės  ,,Smalsučio“ pradinė mokykla, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė

152 mokiniai, 1–4 klasės; priešmokyklinio ugdymo grupė (17 vaikų)

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuojama priešmokyklinio ugdymo grupė.

Marijampolės  ,,Smalsučio“ pradinė mokykla

Pradinio ugdymo programa

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMU NR.1-234, 1 PRIEDO 1, 15 IR 19 EILUČIŲ PAKEITIMO

 

 

2019 m. lapkričio 15 d. Nr. AL-8532 (1.2)

Marijampolė

 

Projekto rengimą paskatinusios priežastys

Sprendimo projektas paruoštas atsižvelgus į VšĮ mokslinių ir projektų centro parengtą Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto paslaugų tinklo plėtojimo galimybių studijos rekomendacijas ir Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano nuostatas.

Parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslai:

1. Gauti Savivaldybės tarybos pritarimą dėl tolesnės Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos.

2. Optimizuoti bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, kad būtų racionaliau ir ekonomiškiau naudojamos biudžeto lėšos.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Teigiamos:

1. Prie Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos prijungus Padovinio pagrindinę mokyklą, bus efektyviau naudojamos biudžeto lėšos – per metus  sutaupyta 62 tūkst. eurų.

3. „Smalsučio“ pradinės mokyklos 2019 m. biudžeto lėšos (neįskaitant specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų) yra 170,2 tūkst. eurų. Šios mokyklos mokiniams perėjus mokytis į kitas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, mokyklos minėtos biudžeto lėšos nuo 2023 m. sausio 1 d. bus naudojamos kitoms savivaldybės reikmėms.

Neigiamos:

1. „Smalsučio“ pradinės mokyklos darbuotojai galimai neteks darbo: nuo 2020-09-01 planuojama naikinti 2,25 pareigybės.

2. Galimai darbo neteks ir dalis Padovinio pagrindinės mokyklos darbuotojų, pvz., direktorius, ūkvedys, buhalteris, sekretorė. Iš viso 5,5 pareigybės.

3. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. „Smalsučio“ pradinės mokyklos ketvirtą klasę perkėlus į „Ryto“ pagrindinę mokyklą, gali užsitęsti šių mokinių  adaptacija naujoje įstaigoje.

4. Didės kai kurių Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos administracijos darbuotojų darbo krūvis.

Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą

Teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės. 

Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ir kokie finansavimo šaltiniai

Reikės lėšų teisės aktų nustatyta tvarka „Smalsučio“ pradinės mokyklos ir Padovinio pagrindinės mokyklos  darbuotojų išeitinėms kompensacijoms išmokėti. Išeitinės kompensacijos bus mokamos iš mokykloms patvirtintų asignavimų.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 

 

 

 

Skyriaus vedėja                                                                                             Asta Vaznienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimutė Jakevičienė, (8 343)  90 072

 

Į pradžią