Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-310 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI MARIJAMPOLĖS SPORTO MOKYKLĄ, MARIJAMPOLĖS ŽAIDIMŲ SPORTO MOKYKLĄ, MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRĄ "SŪDUVA" IR MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRĄ "SVEIKATOS BANGA" SUJUNGIMO BŪDU Į MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRĄ

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI MARIJAMPOLĖS SPORTO MOKYKLĄ, MARIJAMPOLĖS ŽAIDIMŲ SPORTO MOKYKLĄ, MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRĄ „SŪDUVA“ IR MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRĄ „SVEIKATOS BANGA“ SUJUNGIMO BŪDU Į MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRĄ

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-310

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu ir 2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 punktu, 14 straipsnio 1, 3, 4, ir 5 dalimis, atsižvelgdama į VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centro parengtą Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto paslaugų tinklo plėtojimo galimybių studiją, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sutikti, kad Marijampolės sporto mokykla, Marijampolės žaidimų sporto mokykla, Marijampolės sporto centras „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centras „Sveikatos banga“ būtų reorganizuojamos jungimo būdu, jas sujungiant į Marijampolės sporto centrą, kuriam pereitų reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos.

2. Nustatyti reorganizavimo tikslus:

2.1. siekti racionalaus pastatų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimo pavestoms funkcijoms įgyvendinti;

2.2. didinti veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą ir mažinant valdymo išlaidas;

3. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Marijampolės sporto mokykla, Marijampolės žaidimų sporto mokykla, Marijampolės sporto centras „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centras „Sveikatos banga“.

4. Po reorganizacijos veiksianti biudžetinė įstaiga –Marijampolės sporto centras.

5. Po reorganizacijos veiksiančios biudžetinės įstaigos, Marijampolės sporto centro, numatomos pagrindinės funkcijos:

5.1. užtikrinti tinkamą priskirtų sporto bazių funkcionavimą;

5.2. rengti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į vietos ir Sporto centro bendruomenės, vaikų ir jaunuolių poreikius, atskirų sporto šakų neformaliojo švietimo programas;

5.3. komplektuoti savivaldybės rinktines, kurios dalyvautų nacionaliniuose čempionatuose, jaunimo, jaunių ir jaunučių žaidynėse bei pirmenybėse, sporto mokyklų, centrų varžybose;

5.4. sudaryti mokymosi sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vykdyti mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;

5.5. atlikti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su Sporto centro veiklos sritimis.

6. Po reorganizacijos veiksiančios biudžetinės įstaigos, Marijampolės sporto centro,  savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

7. Įpareigoti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, Marijampolės sporto mokyklos direktorių, Marijampolės žaidimų sporto mokyklos direktorių,  Marijampolės sporto centro „Sūduva“ direktorių ir Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ direktorių iki 2020 m. sausio 10 d. paruošti ir Marijampolės savivaldybės tarybai pateikti suderinti Marijampolės  sporto mokyklos, Marijampolės žaidimų sporto mokyklos, Marijampolės sporto centro „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ reorganizavimo sujungimo būdu į Marijampolės sporto centrą reorganizavimo sąlygų aprašą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Zenkevičienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ; TAR

Į pradžią