Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-303 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-303

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr.484 „Dėl 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybinėms reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ 3.3 eilute, Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymu savivaldybių administracijoms, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ 4 eilute, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes“ 25 eilute, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais“ 23 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Neteko galios.

2019 m. gruodžio 20 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-340 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr.1-261 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

Laima Malinauskienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią