Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-309 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMU NR.1-234, 1 PRIEDO 1, 15 IR 19 EILUČIŲ PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMU NR.1-234, 1 PRIEDO 1, 15 IR 19 EILUČIŲ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-309

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  28 straipsnio 8 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 36  ir 37 punktais ir atsižvelgdama į VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centro parengtą Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto paslaugų tinklo plėtojimo galimybių studiją, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Pakeisti Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedo ,,Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016-2020 metų priemonių planas“ 1, 15 ir 19  eilutes ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

2.    Įpareigoti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos direktorių ir Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktorių iki 2020 m. sausio 10 d. paruošti ir Marijampolės savivaldybės tarybai pateikti suderinti Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos reorganizavimo  sąlygų aprašą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

Laimutė Jakevičienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 


Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų

tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano

1 priedas

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2016-2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos programos, savininkas

Situacija

2015-2016 mokslo metais

2016-2020 metai

Mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų būdai ir etapai

Mokyklos 2020 m. rugsėjo 1 d.

( po steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų)

Pavadinimas

Programos

1.

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė

204 mokiniai, 1–12 klasės; priešmokyklinio ugdymo grupė (13 vaikų). 

Turi Liudvinavo  ikimokyklinio ugdymo skyrių 

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti prijungiant Marijampolės sav. Padovinio pagrindinę  mokyklą

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija, turinti Ikimokyklinio ugdymo skyrių ir Padovinio pagrindinio ugdymo skyrių

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos ir akredituota vidurinio ugdymo programa

15.

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla,  priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė

98  mokiniai, 1–10 klasės; priešmokyklinio ugdymo grupė (11 vaikų).

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti prijungiant kaip pagrindinio ugdymo skyrių  prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos Padovinio pagrindinio ugdymo skyrius

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ugdymo programos

19.

Marijampolės  ,,Smalsučio“ pradinė mokykla, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė

152 mokiniai, 1–4 klasės; priešmokyklinio ugdymo grupė (17 vaikų)

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuojama priešmokyklinio ugdymo grupė.

Marijampolės  ,,Smalsučio“ pradinė mokykla

Pradinio ugdymo programa

 

___________________

 

 

Į pradžią