Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-314 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 25  d. Nr. 1-314

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro   2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. rugsėjo 23 d. ataskaitą „Veiklos audito atskaita neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo aspekto vertinimas“ Nr. 1-14-(2.1), Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-300 „Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.        

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdimantas Kvietkauskas

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-314

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti Marijampolės savivaldybei (toliau – Savivaldybė) skirtų  valstybės biudžeto ir/arba Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas, NVŠ lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.  rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

NVŠ LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMAS

 

3. Lėšos švietimo teikėjui skiriamos Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu.

4.  NVŠ lėšos švietimo teikėjui apskaičiuojamos pagal vaikų, pasirinkusių NVŠ programas bei sudariusių su švietimo teikėjais sutartis, skaičių. Su Teikėju sudaroma Lėšų teikimo sutartis.

5. NVŠ lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

6. NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 Eur per mėnesį, išskyrus 7 punkte numatytus atvejus.

7. Jeigu lėšų poreikis visiems švietimo teikėjams bus mažesnis, nei savivaldybės gauta NVŠ lėšų suma, vienam vaikui skiriamų NVŠ lėšų suma gali būti didinama (ne daugiau kaip iki 20 Eur per mėnesį) arba mažinama (ne mažiau kaip iki 10 Eur per mėnesį), jeigu lėšų poreikis visiems švietimo teikėjams bus didesnis, nei savivaldybės gauta NVŠ lėšų suma.

8. NVŠ lėšos švietimo teikėjui skiriamos, jei visu savivaldybės nustatytu NVŠ krepšelio dydžiu mažinamas savivaldybės, valstybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis už neformalųjį vaikų švietimą.

9.  NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir su juo susijusiomis išlaidomis finansuoti.

10. NVŠ lėšų negalima naudoti:

10.1. pramoginių ir poilsio renginių išlaidoms apmokėti;

10.2. NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą, finansuoti;

10.3. rekonstrukcijos, remonto, statybos išlaidoms padengti, išlaidoms už komunalines paslaugas sumokėti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

10.4. NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

11. NVŠ teikėjo įsipareigojimai, atsakomybė už netinkamą lėšų naudojimą ir ugdymo proceso organizavimą bei kitos sąlygos numatytos Lėšų naudojimo sutartyje. Sutartį nutraukus dėl Lėšų gavėjo kaltės, Lėšų gavėjas privalo per 15 darbo dienų grąžinti neteisingai panaudotas ir likusias nepanaudotas lėšas į Sutarties rekvizituose nurodytą Lėšų teikėjo sąskaitą.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŠVIETIMO TEIKĖJUI

 

12. NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą, kurie:

12.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

12.2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;

12.3. turi NVŠ programai (-oms)  įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

12.4.  atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;

12.5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

13. Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas:

13.1. turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 12.5 papunktyje;

13.2. teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą

13.3. turi registruotis ŠMIR ir, vadovaudamiesi 12.2 papunktyje nurodyta tvarka, užpildyti laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę. 

14. Švietimo teikėjas iš ŠMIR išregistruojamas Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI NVŠ PROGRAMOMS

 

15. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

16. NVŠ programos turi būti registruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). Tuo atveju, kai NVŠ teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t.y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

17. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį.

18. Maksimalus vaikų skaičius NVŠ programos grupėje nustatomas Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

V SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ VAIKŲ APSKAITA

 

19. NVŠ programas vertina Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš keturių Marijampolės savivaldybės administracijos specialistų ir trijų Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, įgyvendinančių formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, atstovų.

20. Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 12 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), Marijampolės savivaldybės administracijai teikia užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 10 d. ir gruodžio 10 d. (1 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

21. NVŠ programas vertina Komisija, kuri nustato ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšoms. Naujai pateiktos programos vertinamos iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. ir gruodžio 31 d.

22. NVŠ programa vertinama pagal programos vertinimo kriterijus:

22.1. NVŠ programos tikslingumas;

22.2. ugdymo turinys;

22.3. NVŠ programos apimtis;

22.4. informacija apie vaikus;

22.5. pažangos skatinimas ir vertinimas;

22.6. kokybė ir atsakomybė;

22.7. papildomi vertinimo kriterijai – veiklos kryptis ir vieta.

23. NVŠ programos vertinimas fiksuojamas Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo formoje (2 priedas). Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams.

24. Vertinant NVŠ programų atitiktį  prioritetai taikomi:

24.1. techninės kūrybos programoms;

24.2. programoms, įgyvendinamoms Savivaldybės kaimiškose vietovėse;

24.3. STEAM krypties programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys savivaldybėje;

24.4. jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmiausiai skiriamos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą.

25. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams, per tris darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus sprendimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingas specialistas pažymi tai KTPRR.

26. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, skelbiamos Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje (www.marijampole.lt) kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą.

27. NVŠ teikėjas sudaro mokymo sutartis su paslaugos gavėju, elektroniniu būdu užpildydamas mokymo sutartį (Sutarties forma patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamojoje programoje.

28. NVŠ teikėjai Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui kiekvieno NVŠ programos vykdomo ir finansuojamo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia teikėjo patvirtintą, iš Mokinių registro suformuotą, „NVŠ finansavimo“ sąrašą.

 

VI SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

29. Marijampolės Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija savo nustatyta tvarka vykdo savivaldybės NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.

30. Komisija NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną vykdo pagal sudarytą stebėsenos planą, atsitiktinai pasirinkus programas arba gavus neigiamus atsiliepimus.

31. NVŠ programų stebėtojai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

31.1. pagal savo kompetenciją konsultuoti NVŠ programą įgyvendinančius asmenis;

31.2. lankytis NVŠ programų įgyvendinimo vietose, stebėti ugdymo procesą, ugdytojų darbą;

31.3. vertinti vykdomos NVŠ programos atitiktį Paraiškai;

31.4. siūlyti NVŠ teikėjams galimus probleminių klausimų sprendimų būdus.

32. NVŠ programų stebėtojai, vykdydami savo funkcijas:

32.1. turi vadovautis konfidencialumo, etiškumo, teisingumo ir geranoriškumo principais;

32.2. priimdami sprendimus, atsakingai rinkti informaciją iš kelių šaltinių;

32.3. stebėseną vykdyti netrikdydami NVŠ teikėjo tiesioginio darbo arba ugdymo proceso;

32.4. neviešinti stebėsenos metu gautos informacijos tiek, kiek to nereikalauja situacijos sprendimas.

33.  NVŠ teikėjas stebėsenos metu nustatytus pažeidimus turi ištaisyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Jei pakartotinės stebėsenos metu jie yra nepašalinti, Stebėtojas informuoja Komisiją, kuri kreipiasi į Administracijos direktorių su siūlymu panaikinti NVŠ programos(-ų) atitiktį nustatytiems reikalavimams ir nutraukti NVŠ lėšų skyrimo teikėjui sutartį.

34. Skundai dėl NVŠ programų įgyvendinimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NVŠ LĖŠŲ NAUDOJIMĄ

 

35. Savivaldybė už Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo NVŠ lėšas atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Savivaldybė už panaudotas valstybės biudžeto (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas per 20 darbo dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, Švietimo ir mokslo ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą - formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K–465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje.

37.  Finansavimą gavę NVŠ teikėjai:

37.1. kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra ne Marijampolės savivaldybė, atsiskaito už jiems skirtų NVŠ lėšų naudojimą vadovaujantis projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinimui skirtų lėšų naudojimo sutarties, sudarytos tarp Marijampolės savivaldybės administracijos ir NVŠ tiekėjo,  nuostatomis;

37.2. kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija yra Marijampolės savivaldybė, atsiskaito už jiems skirtų NVŠ lėšų naudojimą vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytus ataskaitų teikimo terminus.

38. NVŠ teikėjas skirtas ir nepanaudotas NVŠ lėšas grąžina į Savivaldybės administracijos sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 23 d.

39. Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 5 d. Savivaldybė skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo) NVŠ lėšas grąžina į Švietimo ir mokslo ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

40. NVŠ teikėjas gautų NVŠ lėšų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. NVŠ programų finansavimui gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

42. NVŠ programos turi būti įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi. Šiam tikslui galima naudoti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitas saugias bei tam pritaikytas erdves. 

43. NVŠ teikėjai turi siekti, kad į NVŠ programas būtų įtraukiama kuo daugiau savivaldybės vaikų, kurie nelanko jokių NVŠ užsiėmimų po pamokų.

44. Savivaldybė, skirstydama NVŠ lėšas, siekia, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius  išliktų maksimalus ir būtų užtikrinta NVŠ programų įvairovė, kokybė, prieinamumas.

45. Savivaldybės švietimo registro tvarkytojas ir kiti už NVŠ atsakingi asmenys teikia konsultacijas, informaciją bei metodinę pagalbą dėl Aprašo įgyvendinimo.

_____________________________________

 


Marijampolės savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo

lėšų skyrimo ir panaudojimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS

PARAIŠKOS FORMA

 

 

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJĄ

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėją – juridinį asmenį

1.

Pavadinimas

 

2.

Kodas

 

3.

Juridinis statusas

 

4.

Adresas

 

5.

Telefono numeris

 

6.

El. pašto adresas

 

7.

Interneto svetainės adresas

 

8

Pagrindinė veiklos sritis (įrašykite švietimas, sportas, kultūra, turizmas ir pan.)

 

9.

Teikėjo kodas Švietimo ir mokslo institucijų registre

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (institucijos) vadovą

10.

Vardas ir pavardė

 

11.

El. pašto adresas

 

12.

Telefono numeris

 

Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį

13.

Vardas ir pavardė

 

14.

Viešai skelbtinas adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (fizinio/juridinio asmens) patirtį NVŠ srityje

15.

Teikėjas turi patirties įgyvendinti NVŠ programas

Taip

Ne

 

Išvardijamos šiuo metu ar per pastaruosius dvejus metus vykdytos veiklos:

 

Programos, projekto, veiklos pavadinimas

Trukmė

 

1)

 

 

2)

 

 

...

 

16.

Teikėjas gali pateikti turimos patirties ir veiklos įrodymus, rekomendacijas

Taip

Ne

 

Institucijos, galinčios rekomenduoti NVŠ teikėją kaip kokybiškų NVŠ paslaugų teikėją ar bendradarbiavimo NVŠ srityje partnerį

 

Pavadinimas

Adresas

Telefonas

 

El. paštas

Rekomenduoja/

bendradarbiauja

 

1)

 

 

 

R

B

 

2)

 

 

 

R

B

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ

 

Informacija apie NVŠ programos rengėją

1.

Vardas ir pavardė

2.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

3.

El. pašto adresas

4.

Telefono numeris

5.

Darbovietė, pareigos

 

Informacija apie NVŠ programos turinį

6.

Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijęs su programos turiniu)

 

 

7.

NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

 

 

8.

Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas)

 

9.

Programos įgyvendinimo vieta (nurodyti vietą, jei įmanoma – ir adresą)

 

 

10.

Nuoroda į išsamesnę informaciją (tinklalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija apie programą)

http://

11.

Ugdymo kryptis (pagal NVŠ ugdymo krypčių klasifikatorių)

Muzika

Dailė

Šokis

Teatras

Sportas

Techninė kūryba

Turizmas ir kraštotyra

Gamta, ekologija

Saugus eismas

Informacinės technologijos

Technologijos

Medijos

Etnokultūra

Kalbos

Pilietiškumas

Kita (įrašyti)........................

12.

NVŠ programos tikslas (formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir  pagrindinę ugdomą kompetenciją)

 

 

13.

NVŠ programos uždaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretūs uždaviniai, nurodantys trumpalaikį tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad nuosekliai atspindėtų programos realizavimo galimybes)

 

14.

Pažymėkite, kurie programos uždaviniai atitinka šiuos Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, apibrėžtus NVŠ uždavinius:

ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę;

ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;

padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;

tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

TAIP

15.

Pažymėkite kompetencijas, kurias įgis arba patobulins vaikai, baigę programą:

Kompetencijų sritis

Kompetencijos

Asmeninės kompetencijos

Pažinti save ir save gerbti

Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius

Kryptingai siekti tikslų

Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio

Valdyti emocijas ir jausmus

Kita – įrašykite:

Socialinės kompetencijos

Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus

Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus

Padėti kitiems ir priimti pagalbą

Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime

Kita – įrašykite:

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas

Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus

Aktyviai ir kūrybingai veikti

Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių

Kita – įrašykite:

Komunikavimo kompetencijos

Išsakyti mintis

Išklausyti

Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą

Parinkti tinkamą kalbos stilių

Kita – įrašykite:

Pažinimo kompetencijos

Klausti ir ieškoti atsakymų

Daryti išvadas

Plėsti akiratį

Stebėti, vertinti

Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi

Kita – įrašykite:

Mokėjimo mokytis kompetencijos

Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis

Išsikelti realius mokymosi tikslus

Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones

Vertinti mokymosi pažangą

Numatyti tolesnius žingsnius

Kita – įrašykite:

 

Dalykinės kompetencijos

Įrašykite

16.

NVŠ programos turinys (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, veiklų pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protinė veikla ir dvasinis tobulėjimas; pateikiamas ne užsiėmimo, bet visos teikiamos programos turinys)

Eil. Nr.

Sudėtinė dalis

(tema)

Veiklos apibūdinimas

Metodai

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Trukmė

(val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso val.:

 

17.

Programos apimtis ir trukmė

 

valandas per savaitę

 

kartus per mėnesį

 

mėnesių

skaičius

Mažiausiai 2 val. per savaitę

Mažiausiai 8 val. per mėnesį

Mažiausiai 3 mėn.

18.

Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 metų;

tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų: 20 21 metai

19.

Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis (galimi keli pasirinkimai) 

Berniukams   Mergaitėms

20.

Kita svarbi informacija (jeigu yra specialių reikalavimų programos dalyviams ar specifinės informacijos apie programą) 

 

 

21.

Numatomas grupės dydis (vaikų skaičių grupėje) 

 

 

22. 

Numatomas grupių skaičius 

 

 

23.

Numatoma paslaugos kaina asmeniui

 

24.

Vaikų vaidmuo programos įgyvendinime (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.)

 

 

25.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese

  

26.

NVŠ mokytojų kvalifikacija (įvardykite išsilavinimą, patirtis ir kvalifikaciją, kompetencijas)

 

 

27.

Patvirtinkite, kad vykdant programą bus vadovaujamasi šiais NVŠ principais:

·     savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas;

·     prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

·     individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;

·     aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;

·     demokratiškumo – mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;

·     patirties – ugdymas yra grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;

·     ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe;

·     pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai.

TAIP

28.

Patvirtinkite, kad:

·     vykdant NVŠ programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių, religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas bus tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas;

·     vykdant programą, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos;

Programos įgyvendinimo priemonės:

·     nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

·     jokiais būdais neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ir simboliams;

·     jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų ir kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų;

·     jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

TAIP

 29.

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už tai, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais

TAIP

 30.

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią vaikų mokymosi aplinką

TAIP

 31

Patvirtinkite, kad turite tinkamos įrangos ir priemonių NVŠ programos įgyvendinimui

TAIP

 32.

Patvirtinkite, kad turite lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai (ne mažiau, kaip mėn.)

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucijos vadovas/

laisvasis mokytojas

A. V.

 

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

 

__________________

(parašas)

 

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 

2 priedas

 

  

Neformaliojo vaikų ŠVIETIMO programOS atitikties reikalavimams

VERTINIMO FORMA

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos (toliau tekste – NVŠ programos) teikėjas

NVŠ programos pavadinimas

NVŠ programos kodas KTPRR

 

 

 

 

Vertinimo kriterijus

Kriterijaus

rodiklis

Apibūdinimas

Vertinimas

 

1.  NVŠ programos tikslingumas

1.1. Prioritetai

Programa atitinka savivaldybės nustatytus prioritetus

 

1.2. Principai

Teikėjas deklaruoja, kad vykdant programą bus vadovaujamasi NVŠ principais

 

1.3. Tikslas

NVŠ programos tikslas formuluojamas aiškiai, atliepia programos visumą ir pagrindinę ugdomą kompetenciją.

 

1.4. Uždaviniai

Uždaviniai konkretūs, atspindintys siekiamą rezultatą.

 

Teikėjas patvirtina, kad programos uždaviniai atitinka paraiškoje pateiktus bendruosius NVŠ programos uždavinius 

 

2.  Ugdymo turinys

2.1. Temos ir veiklos

NVŠ programos sudėtinės dalys (temos) ir jas atskleisianti veikla siejasi su programos uždaviniais. Veiklų pobūdis ir trukmė subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas ir protinė veikla, dvasinis tobulėjimas)

 

2.2. Metodai

Atitinka numatytas ugdyti kompetencijas ir dera su NVŠ principais

 

2.3. Ugdomos kompetencijos

Įvardytos bendrosios (asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis) kompetencijos.

Aiškiai suformuluotos dalykinės kompetencijos. Deklaruojamos kompetencijos dera su veiklų temomis ir pobūdžiu

 

3.  NVŠ programos apimtis

Intensyvumas ir bendra trukmė

NVŠ programa nuosekli, orientuota į ilgalaikį ugdymą, veiklos neepizodinės, vykdoma mažiausiai 2 pedagoginio darbo val. per savaitę, mažiausiai 8 pedagoginio darbo val. per mėnesį

 

4.  Informacija apie vaikus

4.1. Vaikų amžius

Teikėjas numato, kokiai tikslinei grupei skiriama programa

 

4.2. Grupės dydis

Numatomas grupės dydis atitinka veiklos metodus ir padeda pasiekti geriausią rezultatą

 

4.3. Galimybės vaikų iniciatyvai

Numatyta galimybė atsiskleisti iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.

 

5.  Pažangos skatinimas ir vertinimas

5.1. Pažangos skatinimas

Aprašyta, kokiais būdais vaikai bus motyvuojami dalyvauti programoje ir siekti pažangos

 

5.2. Pažangos vertinimas (įsivertinimas)

Numatytas vaikų pažangos vertinimas, dalyvavimas įsivertinime

 

5.3. Pasiekimų paliudijimas

Numatyta, kokiais būdais bus pažymimi pasiekimai, įgytos kompetencijos ir kokiomis priemonėmis jie galės būti paliudyti

 

6.  Kokybė ir  atsakomybė

6.1. NVŠ mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvenančių NVŠ mokytojų išsilavinimas, patirtis ir kvalifikacija tinkami sėkmingam programos įgyvendinimui

 

Teikėjas deklaruoja, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais

 

6.2. mokymosi aplinka

Teikėjas deklaruoja, kad vaikai ugdysis sveikoje ir saugioje mokymo(-si) aplinkoje ir kad turi tinkamos įrangos ir priemonių įgyvendinti NVŠ programą, turi lėšų NVŠ

 

6.3. Kitos Teikėjo atsakomybės

Teikėjas deklaruoja, kad turi lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai ir kad vykdant programą bus laikomasi Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formos nuostatų

 

 

  

 

 

______________________________________ 

(vertintojo vardas, pavardė)

 

______________________________

(vertintojo vardas, pavardė)

 

 

_______________________________ 

(parašas)

 

________________________________

(parašas)

 

________________________________________________

 

Į pradžią