Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-327 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-327

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 7 straipsniu, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darius Cinaitis

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-327

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI

                                                                                                                                                                            I      SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.                  Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo fondo nuostatai reglamentuoja Marijampolės savivaldybės SVV rėmimo fondo (toliau – Fondas) sudarymą, jo valdymą, administravimą, lėšų panaudojimo tvarką, apskaitą ir kontrolę.

2.                  Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1.            Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo;

2.2.            Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

2.2.1.  įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

2.2.2.  įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

2.3.            Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš sąlygų:

2.3.1.      įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

2.3.2.      įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

2.4.            Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

2.4.1.      įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;

2.4.2.      įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

2.5.            Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla;

2.6.            Ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas ar su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, ir kurio ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.

2.7.            SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar ūkininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas;

2.8.            Paramos gavėjas – SVV subjektas, kuriam Marijampolės savivaldybės SVV rėmimo komisija (toliau – Komisija) yra skyrusi finansinę paramą iš Fondo lėšų;

2.9.            Pareiškėjas – SVV subjektas, teikiantis paraišką Fondo finansinei paramai gauti.

3.                  Fondo steigėjas – Marijampolės savivaldybės taryba (toliau – Taryba).

4.                  Fondas nėra juridinis asmuo.

5.                  Fondo finansiniai metai – kalendoriniai metai. Fondo finansinę apskaitą tvarko Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius.

6.                  Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir šiais nuostatais.

 

                                                                                                                                                                     II                        SKYRIUS

FONDO PASKIRTIS IR FONDO LĖŠŲ ŠALTINIAI

 

7.                  Fondas skirtas skatinti Marijampolės savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą SVV subjektams, savo veiklą vykdantiems Marijampolės savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus.

8.                  Fondo lėšas sudaro Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos, kiekvienais finansiniais metais skiriamos Tarybos sprendimu Fondo veiklai vykdyti ir kitos teisėtai gautos lėšos.

                                                                                                                                                                                  III                SKYRIUS

FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS, FINANSINĖS PARAMOS FORMOS IR DYDŽIAI

9.                  Fondo lėšos gali būti naudojamos:

9.1.            teikti finansinę paramą SVV subjektams, savo veiklą vykdantiems Marijampolės savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus;

9.2.            asocijuotų verslo struktūrų rengiamiems verslo informacijos sklaidos projektams finansuoti. Skiriama ne daugiau kaip 10 proc. SVV fondo einamųjų metų biudžeto lėšų;

9.3.            kitoms SVV plėtros programoms ir projektams finansuoti. Skiriama ne daugiau kaip 10 proc. SVV fondo einamųjų metų biudžeto lėšų.

10.              Fondo finansinės paramos formos ir dydis:

10.1.        įmonės steigimo išlaidų dalinis padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 150 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc., patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės steigimo išlaidų;

10.2.        rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų bei įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc., patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės prekės ženklo, įmonės stiliaus sukūrimo, rinkodaros priemonių įgyvendinimo, įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų;

10.3.        parodos išlaidų dalinis padengimas – kai savivaldybė parodoje dalyvavusiam ir savo produkciją pristačiusiam Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 500 eurų, bet ne daugiau 50 proc., patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už ekspozicijos vietą parodoje;

10.4.        įmonės darbuotojų mokymo išlaidų dalinis padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc., patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už Paramos gavėjo darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

10.5.        verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti parengimo išlaidų dalinis padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc., patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, paraiškos finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti parengimą, jeigu pagal parengtą verslo planą, paraišką finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti buvo skirta paskola ar parama Pareiškėjui;

10.6.        teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimo išlaidų dalinis padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc., patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimą;

10.7.        nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc., patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo veiklai naudojamų patalpų nuomą;

10.8.        įrangos įsigijimo išlaidų dalinis padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 800 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc., patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už įsigytą įrangos, naudojamos verslo veiklai, techninės pagalbos priemonių, reikalingų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, įsigijimą, sumontavimą ir pritaikymą;

10.9.        įdarbintų nepilnamečių asmenų socialinio ir sveikatos draudimo išlaidų padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 1500 eurų patirtų ir dokumentais pagrįstų socialinio ir sveikatos draudimo išlaidų už įdarbintus nepilnamečius asmenis, bet ne daugiau, negu nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos atskaičiuojamas socialinio ir sveikatos draudimo išlaidos už kiekvieną įdarbintą nepilnametį asmenį.

10.10.    paskolos palūkanų dalinis padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų paskolos palūkanų išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 proc. metinių palūkanų. Maksimalus finansinės paramos dydis vienam Paramos gavėjui yra 1200 eurų, maksimalus palūkanų kompensavimo terminas – ne ilgiau kaip dveji metai nuo sutarties pasirašymo dienos. Paskolos palūkanų dalinis padengimas vykdomas ne dažniau kaip kas ketvirtį pagal Paramos gavėjo pateiktą banko (kredito įstaigos) pažymą apie priskaičiuotas ir sumokėtas palūkanas.

11.              Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip keturias nuostatų 10 punkte numatytas finansinės paramos formas tam pačiam Paramos gavėjui. Bendras Fondo vienkartinės finansinės paramos dydis negali viršyti 1500 eurų.

12.              Paramos gavėjas dėl kitos Fondo finansinės paramos, neatsižvelgiant į prieš tai suteiktos Fondo finansinės paramos dydį, gali kreiptis tada, kai nuo paskutinių Fondo lėšų išmokėjimo dienos yra praėję dveji metai. Šis reikalavimas netaikomas, kai prašoma padengti 10.9 punkte nurodytas išlaidas. 

13.              Nuostatų 10.1–10.9 punktuose nurodytos išlaidos, kurių dalį prašoma padengti, turi būti patirtos ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių iki paraiškos dėl paramos skyrimo iš Fondo pateikimo dienos.

                                                                                                                                                                                  IV                SKYRIUS

FONDO REMIAMOS VERSLO RŪŠYS

14.              Fondas remia visas legalias ekonominės veiklos rūšis, išskyrus:

14.1.        medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklą;

14.2.        gėrimų gamybą, išskyrus salyklo, nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą;

14.3.        tabako gaminių gamybą;

14.4.        didmeninę ir mažmeninę prekybą, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta ar išauginta produkcija;

14.5.        finansinę ir draudimo veiklą (finansinių paslaugų veiklą, draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veiklą, pagalbinę finansinių paslaugų ir draudimo veiklą);

14.6.        nekilnojamojo turto operacijas;

14.7.        teisinę veiklą;

14.8.        azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą.

                                                                                                                                                                                     V                SKYRIUS

TEISĖ GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

15.              Fondo finansinė parama teikiama, jei Pareiškėjas atitinka šiuos reikalavimus:

15.1.        kuria ar plečia savo veiklą Marijampolės savivaldybės teritorijoje;

15.2.        per paskutinius dvejus metus nesinaudojo Fondo teikiama finansine parama;

15.3.        jei turi mokestinių įsiskolinimų valstybės, Marijampolės savivaldybės biudžetams ar socialinio draudimo fondui, tai bendra visų šių įsiskolinimų suma neviršija 50,00 eurų.

15.4.        jei anksčiau naudojosi Fondo finansine parama, ir visiškai įvykdė savo įsipareigojimus;

15.5.        praeityje nėra padarę ekonominio pobūdžio teisės pažeidimų.

16.              Jei Fondo finansinę paramą norinčių gauti Pareiškėjų yra daugiau nei kad leidžia patenkinti Fondo turimos lėšos, pirmiausiai tenkinamos tos paraiškos, kuriose:

16.1.        Pareiškėjas numato steigti naujas darbo vietas;

16.2.        Pareiškėjas numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ekonominę veiklą;

16.3.        Pareiškėjas numato diegti inovacijas versle ar ekonominėje veikloje;

16.4.        Pareiškėjas (įmonė) yra įsteigtas ne anksčiau nei prieš 3 metus;

16.5.        paramos prašo šioms socialinės atskirties grupėms priskiriami asmenys:

16.5.1.  neįgalieji;

16.5.2.  išėję iš įkalinimo įstaigų;

16.5.3.  pilnametystės sulaukę našlaičiai;

16.5.4.  daugiau nei tris vaikus iki 18 m. auginantys asmenys.

17.              Fondo finansinė parama neteikiama:

17.1.        valstybės ir savivaldybės įmonėms;

17.2.        Pareiškėjams, kurių įsiskolinimai valstybės, savivaldybės biudžetams, fondams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra didesni kaip 50,00 eurų;

17.3.        bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems Pareiškėjams;

17.4.        Pareiškėjams, kurie anksčiau naudojosi Fondo finansine parama ir neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų;

17.5.        įmonėms, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių.

                                                                                                                                                                                  VI                SKYRIUS

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO KOMISIJA

18.              Fondo veiklą administruoja ir sprendimus dėl Fondo finansinės paramos skyrimo priima Marijampolės savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu sudaryta Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija (toliau – Komisija). Komisiją sudaro 9 nariai.

19.              Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos (toliau – Komisija) funkcijos:

19.1.        Komisija sprendžia visus su Fondo lėšų naudojimu susijusius klausimus;

19.2.        Komisija peržiūri Pareiškėjų pateiktus prašymus ir dokumentus finansinei paramai iš Fondo lėšų gauti, ir sprendžia, ar šie dokumentai atitinka šių nuostatų reikalavimus bei nustato finansinės paramos dydį;

19.3.        Komisija peržiūri asocijuotų verslo struktūrų pateiktus rengiamų verslo informacijos sklaidos projektus ar programas, teikia pastabas dėl jų tobulinimo ir priima sprendimus dėl jų finansavimo Fondo lėšomis;

19.4.        Komisija kontroliuoja, kaip Paramos gavėjas laikosi Fondui prisiimtų įsipareigojimų.

20.              Komisijos sprendimų priėmimo tvarka:

20.1.        Komisija savo sprendimus priima paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

20.2.        Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 1/2 visų Komisijos narių.

21.              Komisijos pirmininką skiria Taryba Marijampolės savivaldybės mero teikimu.

22.              Priėmus sprendimą teikti finansinę paramą Paramos gavėjui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale Paramos gavėjo ir Marijampolės savivaldybės sutartimi. Marijampolės savivaldybės interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

                                                                                                                                                                               VII                SKYRIUS

DOKUMENTAI, KURIUOS PAREIŠKĖJAS TURI PATEIKTI FONDO FINANSINEI PARAMAI GAUTI

23.              Pareiškėjai, norintys gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai turi pateikti:

23.1.        užpildytą nustatytos formos prašymą (nuostatų 1 priedas);

23.2.        užpildytą nustatytos formos Pareiškėjo anketą (nuostatų 2 priedas);

23.3.        patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas (netaikoma, jei SVV Pareiškėjas kreipiasi dėl paskolos palūkanų dalinio padengimo);

23.4.        patirtų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas (netaikoma, jei Pareiškėjas kreipiasi paskolos palūkanų dalinio padengimo);

23.5.        verslo planą arba galiojančios paskolos (kredito, lizingo) sutarties kopiją (taikoma, jei Pareiškėjas kreipiasi dėl paskolos palūkanų dalinio padengimo);

23.6.        verslo liudijimo kopiją (taikoma tik fiziniams asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą) arba individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją (taikoma fiziniams asmenims, įregistravusiems individualią veiklą);

23.7.        nuostatų arba įstatų kopiją (netaikoma fiziniams asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą arba įregistravusiems individualią veiklą);

23.8.        dokumentus apie Pareiškėjo įsiskolinimą valstybės ir Marijampolės savivaldybės biudžetams (taikoma tik fiziniams asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą, arba įregistravusiems individualią veiklą);

23.9.        dokumentus apie Pareiškėjo įsiskolinimą, socialinio draudimo fondui (taikoma tik fiziniams asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą, arba įregistravusiems individualią veiklą);

23.10.    dokumentus, įrodančius, kad pagal parengtą verslo planą, paraišką finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti buvo skirta paskola ar parama Pareiškėjui (taikoma tik teikiant paraišką paramai pagal Nuostatų 10.5 punktą);

23.11.    įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę atstovauti Pareiškėją dėl Fondo finansinės paramos gavimo, kopiją (taikoma, jei prašymą teikia ne juridinio asmens vadovas).

24.              Komisija, nagrinėdama Pareiškėjo prašymą, savarankiškai renka ir tikrina šią informaciją:

24.1.        apie pareiškėjo įsiskolinimą valstybės ir Marijampolės savivaldybės biudžetams (vadovaujamasi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazėse esančia informacija);

24.2.        apie pareiškėjo įsiskolinimą socialinio draudimo fondui (vadovaujamasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėse esančia informacija);

24.3.        ar SVV subjektas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre ir koks jo teisinis statusas (vadovaujamasi Valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazėse esančia informacija).

                                                                                                                                                                            VIII                SKYRIUS

PARAMOS GAVĖJŲ ATSKAITOMYBĖ, ATSAKOMYBĖ IR JŲ VEIKLOS KONTROLĖ

25.              Paramos gavėjas per 4 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą Paramos gavėjui priėmimo dienos privalo sudaryti šių Nuostatų 22 punkte nurodytą sutartį. Jei sutartis per nurodyta laiką nesudaroma, Fondo finansinė parama neskiriama.

26.              Paramos gavėjo ir Marijampolės savivaldybės tarpusavio įsipareigojimai ir atsakomybė nustatoma šių nuostatų 22 punkte nurodytoje sutartyje.

27.              Paaiškėjus, kad Paramos gavėjas panaudojo ar naudoja gautą Fondo finansinę paramą kitiems tikslams nei buvo nurodyta prašyme suteikti finansinę paramą iš Marijampolės savivaldybės SVV rėmimo fondo lėšų, ar paaiškėjus, jog Paramos gavėjas padarė ekonominio pobūdžio teisės pažeidimą, Komisijos sprendimu paramos teikimo procesas sustabdomas, o Paramos gavėjas privalo grąžinti visą iki tol jam išmokėtą Fondo finansinę paramą. Jei lėšos laiku negrąžinamos, skirtos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                                                                                                                                                                                  IX                SKYRIUS

BAIGIAMOS NUOSTATOS

28.              Šie Nuostatai įsigalioja, gali būti keičiami ar netenka galios tik Tarybos sprendimu.

29.              Fondas reorganizuojamas ir likviduojamas, jo veikla gali būti nutraukiama tik Tarybos sprendimu.

 

_____________


                                                                                            Marijampolės savivaldybės smulkaus ir

                                                                                            vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų

                                                                                            1 priedas

 

 

 

(Įmonės, įstaigos, bendrijos ar bendrovės pavadinimas, kodas ir juridinis

statusas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Marijampolės savivaldybės

smulkaus ir vidutinio verslo rėminimo komisijai

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI FINANSINĘ PARAMĄ IŠ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ

 

20          m.                                d.

 

 

Prašau suteikti Marijampolės savivaldybės finansinę paramą iš SVV rėmimo fondo lėšų. Prašoma paramos forma(-os) (žymėti X):

 

 

 

Įmonės įsteigimo išlaidų dalinis padengimas. Patirtų išlaidų suma ___________ Eur.

 

 

 

 

 

Rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų bei įmonės interneto svetainės

 

 

sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis padengimas.

 

 

Patirtų išlaidų suma ___________ Eur.

 

 

 

 

 

Parodos išlaidų dalinis padengimas. Patirtų išlaidų suma ___________ Eur.

 

 

 

 

 

Įmonės darbuotojų mokymo išlaidų dalinis padengimas.

 

 

Patirtų išlaidų suma ___________ Eur.

 

 

 

 

 

Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti parengimo išlaidų

 

 

dalinis padengimas. Patirtų išlaidų suma ___________ Eur.

 

 

 

 

 

Teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimo išlaidų dalinis

 

 

padengimas. Patirtų išlaidų suma ___________ Eur.

 

 

 

 

 

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis padengimas.

 

 

Patirtų išlaidų suma ___________ Eur.

 

 

 

 

 

Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis padengimas. Patirtų išlaidų suma ___________ Eur.

 

 

 

 

 

Įdarbintų nepilnamečių asmenų socialinio ir sveikatos draudimo išlaidų dalinis

 

 

Padengimas. Patirtų išlaidų suma ___________ Eur.

 

 

 

 

 

Paskolos palūkanų dalinis padengimas. Paskolos arba paskolos dalies vertė,

 

 

kurios dalį palūkanų prašoma dengti Fondo lėšomis ____________ Eur.

 

 

Pageidaujama palūkanų dalinio padengimo trukmė – _______ mėn.

 

Su Fondo finansinės paramos gavimo sąlygomis, teikimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs(-usi).

PRIDEDAMA. Užpildyta anketa ir kiti Fondo nuostatuose nurodyti dokumentai.

 

____________________  ____________________  ______________________

             (Pareigos)                          (Parašas)                         (Vardas, pavardė)

______________


Marijampolės savivaldybės smulkaus ir

vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų

2 priedas

 

 

 

PAREIŠKĖJO ANKETA

FINANSINEI PARAMAI IŠ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO GAUTI

 

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

                               

 

 

Pareiškėjo adresas

 

 

 

 

Pareiškėjo kodas (tik juridiniams asmenims)

 

 

 

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas

 

 

Pareiškėjo telefono Nr.

 

 

 

Pareiškėjo elektroninio pašto adresas(-ai)

 

 

 

Pareiškėjo įkūrimo data (tik juridiniams asmenims)

 

 

 

Pareiškėjo darbuotojų skaičius (tik juridiniams asmenims)

 

 

 

Pareiškėjo metinė apyvarta (eurais) (tik juridiniams asmenims)

 

 

 

Pagrindinė Pareiškėjo veikla

 

 

 

Įmonės savininkai, turintys 15% ir daugiau įmonės nuosavybės:

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, adresas

Nuosavybės dalis įmonėje (%)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

Trumpai aprašykite, kokias paslaugas, kurių dalį išlaidų prašoma padengti SVV rėmimo fondo lėšomis, įmonė pirko ir kodėl jos buvo svarbios įmonės tolesnei plėtrai (nepildoma, jei prašoma padengti paskolos palūkanų dalį):

 

 

 

Trumpai aprašykite, kokias investicijas, kurioms finansuoti reikalingos paskolos dalį palūkanų prašoma padengti SVV rėmimo fondo lėšomis, įmonė vykdo ar yra numačiusi vykdyti artimiausiu laiku ir kodėl jos svarbios įmonės tolesnei plėtrai (pildoma, kai prašoma padengti paskolos palūkanų dalį):

 

 

 

Trumpai aprašykite savo argumentus, kuo Jūsų įmonės veikla ir vykdomas(-mi) verslo plėtros projektas(-ai) yra išskirtinis(-iai) ir kodėl būtent Jūsų paraiškai turėtų būti skirta SVV rėmimo fondo parama tuo atveju, jei paramą norinčių gauti Pareiškėjų būtų daugiau, nei kad leidžia patenkinti SVV rėmimo fondo turimos lėšos:

 

 

 

Esu susipažinęs, kad mano asmens duomenys renkami ir tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio  b punktu – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

 

Tvirtinu, kad visi šioje anketoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

Anketos užpildymo data

 

____________ m. ______________________ mėn. ________ d.

 

 

Vardas, pavardė

 

 

 

Pareigos įmonėje

 

 

 

Parašas

 

 

______________

Į pradžią