Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-312 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRĄ PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO

 

2019 m. lapkričio  25 d. Nr. 1-312

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 ir 2.97 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 punktu, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 5 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 14 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centro parengtą Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto paslaugų tinklo plėtojimo galimybių studiją, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Reorganizuoti Marijampolės dramos teatrą prijungiant jį prie Marijampolės kultūros centro.

2. Nustatyti reorganizavimo tikslus:

2.1. siekti aukštesnės kultūrinių paslaugų kokybės;

2.2. siekti racionalaus pastatų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimo pavestoms funkcijoms įgyvendinti;

2.3. didinti veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą.

3. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Marijampolės dramos teatras.

4. Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Marijampolės kultūros centras.

5. Po reorganizavimo veikianti biudžetinė įstaiga – Marijampolės kultūros centras.

6. Po reorganizacijos veikiančios biudžetinės įstaigos – Marijampolės kultūros centro numatomos pagrindinės funkcijos:

6.1. aktualizuoti, puoselėti ir propaguoti Marijampolės savivaldybės profesionalųjį meną, etninį, kultūrinį savitumą ir tradicijas;

6.2. ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam dramos teatro menui;

6.3. organizuoti prasmingą laisvalaikį, pramoginius ir edukacinius renginius;

6.4. organizuoti vaikams ir jaunimui neformalųjį švietimą.

7. Po reorganizacijos veikiančios biudžetinės įstaigos – Marijampolės kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

8. Įpareigoti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, Marijampolės kultūros centro direktorių ir Marijampolės dramos teatro direktorių iki 2019 m. gruodžio 11 d. paruošti ir Marijampolės savivaldybės tarybai pateikti suderinti Marijampolės  dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro reorganizavimo  sąlygų aprašą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūratė Zakaravičienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią