Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-318 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO

 

2019 m. lapkričio  25 d. Nr. 1-318

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“, ir atsižvelgdama į UAB „Litesko“ 2018 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. 1.21-1123 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“, UAB „Litesko“ 2019 m. spalio 29 d. raštą Nr. 1.21-1208 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Suderinti UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės  šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo / aptarnavimo veiklos planą 2019–2021 metams (pridedama).

2. Nustatyti UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį – 0,95 Eur per mėnesį už apskaitos prietaisą (be pridėtinės vertės mokesčio).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 1-1306 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“;

4.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 1-269 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1306 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ papildymo“;

4.3. Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. 1-286 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d.  sprendimo Nr. 1-269 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1306 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ papildymo“ pakeitimo, perskaičiuojant atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį į eurą“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

Gintautas Bulkevičius

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


SUDERINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m.  lapkričio 25 d. sprendimu  Nr. 1-318

 

UAB „LITESKO“ FILIALAS „MARIJAMPOLĖS ŠILUMA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMO/APTARNAVIMO VEIKLOS PLANAS (2019-2021 LAIKOTARPIUI)

 

Įrengtų (naudojamų) įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius:

13071

UAB „LITESKO“ filialo „Marijampolės šiluma“ karšto vandens vartotojų objektų skaičius  (daugiabučiai namai, nepasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo ar kito karšto vandens  tiekėjo)     227

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

2019

2020

2021

Iš viso

Planuojamų įrengti naujuose objektuose atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius **

vnt

60

0

0

60

(13131)

Planuojami jau įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų keitimai naujais ***

vnt.

225

44

38

-

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo sąnaudos ****

Eur

5 967

1 336

1 155

8 458

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos:

Eur

126 073

81 797

45 765

253 635

iš t. sk. medžiagos

Eur

1 084

701

400

2 185

transporto paslaugos

Eur

0

0

0

0

paslaugos ir darbai pagal sutartis:

Eur

124 989

81 096

45 365

251 450

iš t. sk.  apskaitos prietaisų įrengimas

Eur

0

0

0

0

 apskaitos prietaisų remonto darbai

Eur

4 102

2 777

1 699

8 578

 apskaitos prietaisų metrologinė patikra *****

Eur

120 887

78 319

43 666

242 872

 kitos paslaugos

Eur

0

0

0

0

* veiklos plane numatytų sąnaudų pagrindimas pateikiamas aiškinamajame rašte.

** nauja statybos objektai arba jau esamam objektui pasirinkus UAB „LITESKO“ karšto vandens tiekėju.

*** planuojamas įrengti naujų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius apima metrologinės patikros metu ir po garantinio laikotarpio keičiamus bei pakaitos fondo atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus. Daroma prielaida, kad minėti nauji atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai nedidina bendro apskaitos prietaisų skaičiaus ir keičia esamus, jau nusidėvėjusius apskaitos prietaisus.

**** pakaitos fondo įsigijimo sąnaudos apskaičiuotos be įrengimo darbų.

***** atsiskaitomųjų karšto vandens  apskaitos prietaisų metrologinės patikros sąnaudos apima ne tik metrologinės patikros paslaugą, bet ir apskaitos prietaisų nuėmimo, nuvežimo patikrai, parvežimo ir pastatymo paslaugas, todėl veiklos plane nėra planuojamos darbo užmokesčio, transporto paslaugų sąnaudos.

_____________________

Į pradžią