Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-321 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ RENGIMO, FINANSAVIMO, VYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ RENGIMO, FINANSAVIMO, VYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-321

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-424 Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo  dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inesa Mažėtienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio  25 d. sprendimu Nr. 1-321

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ RENGIMO, FINANSAVIMO, VYKDYMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.             Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARS programa) priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas – nustatyti SAARS programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir kontrolės procedūras, veiklos ir atsakomybės sritis rengiant Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo dėl SAARS programos priemonių  tvirtinimo projektą ir užtikrinant tikslinį programos lėšų panaudojimą.

 

II SKYRIUS

SAARS PROGRAMOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMAS, SĄMATOS RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

2.             SAARS programos pajamos ir išlaidos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Aplinkos ministerijos parengtomis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijomis bei atsižvelgiant į kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą.

3.             SAARS programos finansavimo šaltiniai yra:

3.1.       SAARS programos metinis lėšų likutis metų pradžioje;

3.2.       juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką;

3.3.       medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;

3.4.       juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius;

3.5.       lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;

3.6.       savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos;

3.7.       kitos teisėtai gautos lėšos.

4.             Rengiant SAARS programos priemonių vykdymo sąmatos projektą SAARS programos lėšos paskirstomos taip:

4.1.       Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (toliau – Sveikatos programa) skiriama 20 procentų SAARS programos lėšų dalis, kuri apskaičiuojama nuo planuojamų įplaukų einamaisiais metais, nurodytų šio aprašo finansavimo šaltinių 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 papunkčiuose bendros sumos bei praėjusių metų nepanaudotų, skirtų Sveikatos programai, lėšų likutis;

4.2.        Aplinkosaugos priemonėms (aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės; aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės; visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės; želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizacijos priemonės ir t. t., nurodytos SAARS programos lėšų naudojimo rekomendacijose) skiriama 80 procentų SAARS programos lėšų dalis, kuri apskaičiuojama nuo planuojamų įplaukų einamaisiais metais, nurodytų šio aprašo finansavimo šaltinių 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 papunkčiuose bendros sumos bei praėjusių metų nepanaudotų lėšų likutis;

4.3.       SAARS programos lėšos surinktos iš mokesčių, sumokėtų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (t.y. nurodytos aprašo 3.3 papunktyje) paskirstomos priemonėms, numatytoms Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos apraše bei atitinkančioms LR Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatyme nurodytų priemonių pobūdžiui finansuoti.

5.             SAARS programos priemonių sąmatą sudaro Savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus (toliau – Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius) pateiktos priemonės iškilusių aplinkosaugos problemų klausimams spręsti, visuomenės švietimui vykdyti bei priemonės, atitikusios aprašo 19, 20 bei 22 punktų reikalavimus, pateiktos pareiškėjų paraiškos.

6.             Einamaisiais biudžetiniais metais vykdant SAARS programoje numatytas priemones likusios nepanaudotos lėšos (likutis) neperskirstomos ir naudojamos kitiems metams numatytoms aplinkosaugos, Sveikatos programos, medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti.

7.             SAARS programos priemonių vykdymo sąmatos projektą rengia Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius.

8.             Marijampolės savivaldybės tarybos (toliau - Savivaldybės taryba) sprendimo projektas dėl SAARS programos priemonių vykdymo sąmatos tvirtinimo teikiamas svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 dienos. Savivaldybės taryba SAARS programos priemonių vykdymo sąmatą tvirtina po savivaldybės biudžeto patvirtinimo.

9.             SAARS programos priemonių vykdymo sąmata, esant būtinumui, per metus gali būti tikslinama. Patikslintos SAARS programos priemonių vykdymo sąmatos projektas teikiamas svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai.

 

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

 

10.         Paraiškas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Aplinkos ministerijos parengtomis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijomis, gali teikti žemės sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai, nepelno siekiančios įstaigos ir organizacijos ar jų padaliniai (toliau – pareiškėjas).

11.         Informacija apie paraiškų SAARS programos priemonėms finansuoti teikimą skelbiama viešai Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje http://www.marijampole.lt. Skelbime nurodomas paraiškų pateikimo laikas ir tvarka.

12.         Pateiktos paraiškos dėl SAARS programos priemonių finansavimo Marijampolės savivaldybės administracijai turi būti užregistruotos nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į tai, ar paraiškoje įvardytos priemonės bus finansuojamos, naudojant SAARS programos lėšas, ar ne.

13.         Paraiška (išskyrus paraišką dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo) rengiama pagal formą, patvirtintą šiuo Savivaldybės tarybos sprendimu (priedas). Paraiškoje be įprastų rekvizitų turi būti:

13.1.   aiškiai įvardyta ir aprašyta priemonė, kuriai įgyvendinti (įsigyti) būtinas finansavimas (įgyvendinimo vieta ar numatyti kiti finansavimo šaltiniai);

13.2.   nurodytas lėšų poreikis (lokalinė darbų sąmata ir preliminarus apskaičiavimas);

13.3.   jei turima, pridėti finansavimui suteikti papildomi dokumentai, susiję su priemonių įgyvendinimu;

13.4.   kita reikalinga, paraiškoje nurodyta informacija.

14.         Užregistruotos paraiškos perduodamos Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui.

15.         Paraiškos, gautos iki vasario 1 d., svarstomos metų pradžioje iki sudarant ir patvirtinant SAARS programos priemonių sąmatą. Vėliau pateiktos paraiškos taip pat svarstomos, tačiau finansavimas skiriamas tik tuo atveju, jei priemonę būtina nedelsiant įgyvendinti. Tuomet koreguojama SAARS programos priemonių sąmata ir jos projektas teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

16.         Paraiškos dėl lėšų skyrimo priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis, teikiamos vadovaujantis Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašu.

17.         Paraiškos visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonėms ir kitoms aplinkosaugos priemonėms finansuoti teikiamos, vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Marijampolės savivaldybės aplinkosauginio švietimo, aplinkosaugos projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių reikalavimais.

 

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

18.         Paraiškas vertina ir SAARS programos priemones atrenka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių prevencijos priemones, finansavimo komisija ar Aplinkosauginio švietimo, aplinkosaugos projektų finansavimo komisija (toliau – vertinimo komisijos) iki sudarant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių projektą, kuris teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimu. Vėliau pateiktos paraiškos taip pat svarstomos, tačiau finansavimas galimas tik tuo atveju, jei priemonė yra ypatingos svarbos ir būtina nedelsiant ją įgyvendinti. Tuomet koreguojamos Marijampolės SAARS  programos priemonės, kurias turi patvirtinti Savivaldybės taryba.

19.         Paraiškos visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonėms ir kitoms aplinkosaugos priemonėms finansuoti svarstomos ir vertinamos pagal aprašo 17 punktą. Vertinimo komisijos posėdžius inicijuoja Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius. Vertinimo  komisiją sudaro  12 asmenų: Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas,  Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistas, 9 Marijampolės savivaldybės seniūnai. Vertinimo komisijos darbą ir sprendimų priėmimo tvarką nusako Savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtintas aplinkosauginio švietimo, aplinkosaugos projektų finansavimo komisijos darbo reglamentas.

20.         Paraiškos medžiojamųjų  gyvūnų  daromos  žalos  prevencinėms  ir kitoms priemonėms  finansuoti svarstomos ir vertinamos pagal aprašo 16 punktą. Vertinimo komisijos sudėtis, komisijos darbas ir sprendimų priėmimo tvarka nustatyta Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos apraše.

21.         Pateiktos paraiškos nevertinamos ir nesvarstomos (apie tai informuojant paraiškos teikėją), jei:

21.1.   paraiška pateikta nesilaikant nustatytos paraiškos formos ir pildymo tvarkos;

21.2.   pateikti ne visi prašomi dokumentai;

21.3.   paraiška neatitinka Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio ir Aplinkos ministerijos parengtų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijų.

22.         Paraiškos vertinamos nustatant, ar prašomos finansuoti priemonės:

22.1.   atitinka bendrąsias SAARS programos finansavimo sąlygas, t. y. Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijų nustatytus lėšų panaudojimo principus;

22.2.   atitinka aplinkosauginio švietimo, aplinkosaugos projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių reikalavimus;

22.3.   atitinka medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašą;

22.4.   įgyvendinamos Marijampolės savivaldybės teritorijoje;

22.5.   tikslams ir rezultatams pasiekti lėšos bus naudojamos efektyviai, pateiktas lėšų pagrįstumas;

22.6.   priemonės įgyvendinamos atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės plėtros strateginį planą, investicijų programą, savivaldybės Tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą.

23.         Pareiškėjų projektams finansavimas neskiriamas, jeigu:

23.1.   pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;

23.2.   Savivaldybės administracija yra nustačiusi praėjusiais metais iš savivaldybės biudžeto finansuotų pareiškėjo projektų tikslinio lėšų panaudojimo ar buhalterinės apskaitos pažeidimus;

23.3.   pareiškėjas nėra pateikęs (arba ne laiku pateikė, kaip buvo numatyta biudžeto lėšų naudojimo sutartyje) Savivaldybės administracijai projektų buhalterinės ataskaitos už praėjusiais metais panaudotas Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšas;

23.4.   pareiškėjas projekte numato vykdyti priemonės lėšomis neremiamą veiklą;

23.5.   pareiškėjas gauna finansavimą analogiškam projektui iš valstybės biudžeto;

23.6.   įsiskolinimams dengti ir investiciniams projektams finansuoti.

24.         Vertinimo komisijos, apsvarsčiusios ir nustačiusios, kad paraiškoje pateikta priemonė  tinkama finansuoti, surašo protokolą, jame rekomenduoja Savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui įrašyti į Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių projektą kiekvienai atrinktai priemonei įgyvendinti siūlomų skirti lėšų sumą (atitinkamai atsižvelgiant į planuojamas gauti programos pajamas).

25.         Vertinimo komisijos, nustačiusios, kad kai kurios paraiškos biudžete numatytos išlaidos nėra būtinos planuojamiems projekto rezultatams pasiekti, taip pat, jei paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos nėra realios, akivaizdžiai neatitinka rinkos kainos arba yra nepakankamai pagrįstos, gali siūlyti skirti pareiškėjui mažesnę nei paraiškoje prašomą sumą.

 

V SKYRIUS

SAARS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

26.         SAARS programos lėšos kaupiamos atskiroje Savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

27.         Vykdant Savivaldybės tarybos patvirtintoje SAARS programos priemonių vykdymo sąmatoje numatytas aplinkosaugos priemones, inicijuojami ir vykdomi viešieji pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą bei sudaromos viešojo pirkimo ir pardavimo (rangos) sutartys su prekių ar paslaugų teikėju arba darbų rangovu. Sutartis pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius.

28.         Autorinė (autorinė gretutinė ir kūrinių užsakymo) sutartis sudaroma su Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių nurodytais autorių teisių subjektais ir atlikėjais dėl autorių teisių objekto užsakymo arba atlikimo. Sutartyje turi būti nurodytos įstatymo 40 straipsnyje išdėstytos sąlygos. Sutartį pasirašo Savivaldybės  administracijos direktorius.

29.         Atrinkus projektus konkurso būdu, pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartys (jas pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius) ir vykdoma jų kontrolė pagal patvirtintas aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisykles, SAARS programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašą.

30.         Už lėšų panaudojimą priemonių vykdytojai atsiskaito Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui ir pateikia:

30.1.   biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą Forma Nr. 2;

30.2.   užpildytą SAARS programos projekto vykdymo ataskaitos formą;

30.3.   dokumentų, įrodančių išlaidų pagrįstumą, kopijas (dokumentų kopijos turi būti patvirtintos projekto vadovo parašu, antspaudu jei turi).

31.         Vykdant sutartyse numatytų darbų ar paslaugų kontrolę, pasirašomi darbų atlikimo, paslaugų suteikimo aktai.

32.         Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius derina priemonių vykdytojų pateiktas sąskaitas, kad jos  atitiktų savivaldybės tarybos patvirtintoje SAARS programos priemonių vykdymo sąmatoje skirtas lėšas numatytai priemonei finansuoti, ir sąskaitas kartu su pasirašytais darbų atlikimo ar paslaugų suteikimo aktais pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui (toliau - Buhalterijos skyrius).

33.         SAARS programos lėšų apskaitą tvarko Buhalterijos skyrius.

34.         Priemonių vykdytojai, nepanaudotas (arba netinkamai pagal projektą panaudotas) biudžetiniais metais lėšas, privalo grąžinti į Savivaldybės administracijos banko sąskaitą, nurodytą biudžeto lėšų naudojimo sutartyje.

35.         Einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos SAARS programos lėšos grąžinamos į savivaldybės biudžeto sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 31 d. ir naudojamos kitiems metams numatytoms priemonėms finansuoti aprašo nustatyta tvarka.

36.         SAARS programos lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu ir kt. teisės aktais.

 

 

VI SKYRIUS

SAARS programos vykdymo ataskaitų rengimas IR tvirtinimas

 

37.         Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-372 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, rengia SAARS programos priemonių vykdymo sąmatos metinę ataskaitą ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai.

38.         Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius Savivaldybės tarybos patvirtintą metinę ataskaitą pateikia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD)  ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 dienos.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

39.         Savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius atsako už tikslinį SAARS programos lėšų panaudojimą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą programos priemonių sąmatą.

40.         Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius atsako už SAARS programos dokumentų, buhalterinių įrašų teisingumą.

41.         Asmens duomenų rinkimo teisinis pagrindas – biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymas su prašytojais (pareiškėjais). Marijampolės savivaldybės administracija, kaip duomenų valdytojas, įsipareigoja be asmens sutikimo neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims.

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo priedas

 

(Paraiškos forma)

___________________________________________________

(Pareiškėjo duomeny)

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

 

PARAIŠKA

PROJEKTO FINANSAVIMUI IŠ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ...................m. LĖŠŲ

 GAUTI

 

__________________  Nr. __________

                                                                                (Data )

 

I. INFORMACIJA APIE  PAREIŠKĖJĄ:

Organizacijos pavadinimas

 

Veiklos pobūdis:

 

 

Adresas, pašto  indeksas, telefono Nr., el. paštas

 

 

Įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita

 

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė)

 

 

Projekto vadovo telefono Nr., el. paštas

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:

1. Projekto pavadinimas

 

2. Trumpas projekto apibūdinimas

 

3. Prašoma lėšų suma (Eur)

 

4.Viso projekto įgyvendinimui reikalinga suma (Eur)

 

III. PROJEKTO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REIKŠMĖS IR LAUKIAMŲ REZULTATŲ APIBŪDINIMAS

1. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas

 

2. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas

 

 

3. Projekto tikslas (-ai)

 

4. Projekto uždaviniai

 

5. Tikslinė grupė(-ės), kam skirtas projektas

 

 

6. Planuojami projekto rezultatai

 

7. Numatomas projekto tęstinumas, perspektyvos

 

8. Gautos iš savivaldybės biudžeto  lėšos per praėjusius metus

 

 

IV. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

 

Nr.

Išlaidų paskirtis

Lėšos, Eur

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Iš viso

 

 

 

V. TURIMI RESURSAI  PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

 

 

 

__________________________                   _______________                               _________________________

(Pareigos)                                                              ( parašas)                                    vardas, pavardė)                                                  

 

Į pradžią