Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-315 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITYSE VEIKIANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-315

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrius Šlekys

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ; TAR

 


 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu  Nr. 1-315

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITYSE VEIKIANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklomis užsiimančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto kriterijus, paraiškų vertinimą ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas.

2. Lėšos kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimui yra numatomos Marijampolės savivaldybės einamųjų metų biudžete.

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO KRITERIJAI IR SRITYS

 

            3. Lėšos kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimui yra skiriamos atsižvelgiant į kriterijus, išdėstytus Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, projekto vertinimo anketoje.

4. Paraiškų sporto ir kūno kultūros veiklų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų prioritetinės veiklos sritys:

4.1. visuomenės sveikatingumo ir fizinio aktyvumo problemų sprendimas;

4.2. sportinių rezultatų siekimas, sportinio meistriškumo ugdymas;

4.3. sveikos gyvensenos ir kūno kultūros skatinimas visuomenėje;

4.4. sportiškos, aktyvios ir sveikos visuomenės kūrimas;

4.5. sporto ir sveikatingumo renginių organizavimas;

4.6. visuomenės dalyvavimas sporto ir sveikatingumo renginiuose;

4.7. sporto ir kūno kultūros populiarinimas visose visuomenės amžiaus grupėse.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

5. Sporto ir kūno kultūros veiklos finansuojamos konkurso būdu. Konkursui teikiami projektai turi būti aprašomi paraiškoje (1 priedas). Konkursas skelbiamas vieną kartą per ketvirtį. Konkursą skelbia ir organizuoja Marijampolės savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija. Konkursą koordinuoja Savivaldybės administracijos darbuotojas, kuruojantis sporto organizacijų veiklą. Informacija apie konkursą paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.marijampole.lt). Skelbime nurodomas paraiškų pateikimo laikas ir tvarka. Paraiška teikiama tik vienai Savivaldybės lėšomis finansuojamai programai.

6. Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti tik Marijampolės savivaldybėje registruoti kūno kultūros ir sporto srityse veikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – Paramos gavėjai).

7. Paraiškoje turi būti pateikti šie duomenys:

7.1. informacija apie paraiškos teikėją: juridinio ar fizinio asmens (organizacijos) pavadinimas, registracijos kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas, banko rekvizitai, projekto vadovas, organizacijos vadovo pareigų pavadinimas, vardas pavardė;

7.2. informacija apie projektą: projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti reikalinga suma, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto prašoma suma, projekto tikslinė grupė, problema ar situacijos analizė;

7.3. projekto tikslų, uždavinių reikšmės ir laukiamų rezultatų apibūdinimas: situacijos apibūdinimas ir įvertinimas, problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas, projekto tikslai, projekto uždaviniai, planuojami projekto rezultatai, numatomas projekto tęstinumas, gautos iš Savivaldybės biudžeto lėšos per praėjusius metus;

7.4. informacija apie projekto organizatorius: projekto vadovas, organizatoriai ir jų kvalifikacija;

7.5. projekto lėšų paskirstymo planas;

7.6. projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai;

7.7. turimi resursai projektui įgyvendinti: patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kt.;

8. Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (2 priedas);

9. Paraiškos pateikiamos pasirinkus vieną iš būdų:

9.1. pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a.1, 1, 2 priėmimo langelis);

9.2. elektroniniu būdu paraiška@marijampole.lt arba per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Paraiška turi būti pasirašyta elektroniniu kvalifikuotu parašu.

10. Savivaldybės administracijos darbuotojas, kuruojantis sporto organizacijų veiklą, susistemina gautų paraiškų duomenis ir teikia svarstyti Kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių juridinių ir fizinių asmenų programų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, konkurso paraiškų vertinimo komisijai (toliau - Komisija).

11. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

11.1. prioritetines veiklos sritis;

11.2. veiklos trukmę bei darbų rezultatus;

11.3. programos turinio aktualumą;

11.4. kitų šaltinių paramos dydį (indėlį) programai vykdyti;

11.5. visuomenės įtraukimą ir sportinių veiklų masiškumą;

11.6. Marijampolės savivaldybės teritorijoje vykdomi projektai;

11.7. nepriekaištingos reputacijos fiziniai ir juridiniai asmenys.

12. Lėšos negali būti skiriamos:

12.1. jau įgyvendintiems projektams;

12.2. jei juridinis ar fizinis asmuo buvo pasirašęs sutartį dėl valstybės ir/ar savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo, tačiau už praėjusį laikotarpį nepateikė ataskaitos už lėšų panaudojimą arba lėšos buvo panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį;

12.3. jei programa pateikta pasibaigus atrankos terminui;

12.4. biudžetinių bei viešųjų sporto įstaigų, nevyriausybinių sporto organizacijų ūkinei veiklai ir darbuotojų atlyginimams;

12.5. patalpoms remontuoti, rekonstruoti ir statyti;

12.6. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;

12.7. apmokėti už suteiktas komunalines paslaugas;

12.8. juridiniams ar fiziniams asmenims, kurių veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;

12.9. juridiniams ar fiziniams asmenims, kurie nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu;

12.10. juridiniam asmeniui, kuris buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nepraėjo 10 metų nuo nuosprendžio įsigaliojimo dienos.

12.11. Jeigu šio Tvarkos aprašo 12.1 -12.10 punktuose nurodytos aplinkybės atsiranda po sprendimo skirti savivaldybės biudžeto lėšas kūno kultūros ir sporto programai įgyvendinti priėmimo, savivaldybės biudžeto lėšų mokėjimas sustabdomas, o šioms aplinkybėms esant išmokėtos savivaldybės biudžeto lėšos turi būti grąžintos. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodyta tvarka numatytu terminu į nurodytą Savivaldybės sąskaitą. Lėšų negrąžinus, išmokėtos lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Paraiškas vertina/svarsto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 5 narių Komisija, kuri priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus užtikrinančius kūno kultūros ir sporto veiklos lygiateisiškumo, renginių saugumo, antidopingo, manipuliavimo sporto varžybomis draudimo, kūno kultūros ir sporto veiklos nepertraukiamumo, asmenų laisvo apsisprendimo ir pasirinkimo bei visuomenės skatinimo dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose principus.

14. Komisijos nariai vertindami paraiškas užpildo projekto vertinimo anketą (3 priedas), vadovaudamiesi šioje anketoje nurodytais vertinimo kriterijais.

15. Maksimalus balų skaičius, kurį gali Komisijos narys skirti vertinamam projektui yra 30 balų. Projektas nėra finansuojamas, jeigu jam skiriama 15 arba mažiau vertinimo balų.

16. Iškilus neaiškumams ar faktiniams neatitikimams dėl pateiktos paraiškos informacijos, Komisija turi teisę daugumos Komisijos narių pritarimu pareikalauti pareiškėją patikslinti duomenis pateikiant papildomus dokumentus Komisijai per 5 darbo dienas.

17. Komisija per Tvarkos aprašo 16 punkte nustatytą terminą gavusi iš pareiškėjo papildomus paraiškos informaciją patikslinančius dokumentus, per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos pakartotinai įvertina paraišką ir teikia siūlymus Savivaldybės direktoriui dėl finansinės paramos skyrimo.

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

18. Lėšas Paramos gavėjų projektams iš savivaldybės biudžeto, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas, skiria Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.

19. Administracijos direktoriui priėmus galutinį sprendimą, pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt ir paraiškoje nurodytu el. paštu pranešami projektų teikėjams.

20. Skiriamos lėšos gali būti naudojamos tik projekto tikslams įgyvendinti.

21. Paramos gavėjai per 10 darbo dienų po projekto įgyvendinimo, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 25 d. Marijampolės savivaldybės administracijai privalo pateikti biudžetinių bei viešųjų sporto įstaigų, nevyriausybinių sporto organizacijų projekto vykdymo veiklos ataskaitą (4 priedas) ir biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą - formą Nr.2, patvirtintą LR finansų ministro įsakymu, dalyvių sąrašus su parašais, programos vaizdinę medžiagą bei viešinimo informaciją.

22. Už projekto įgyvendinimą ir lėšų tikslingą panaudojimą atsako projektą vykdantis juridinis ar fizinis asmuo, vykdančiosios organizacijos ar įstaigos vadovas.

23. Lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka per 15 dienas grąžinamos į savivaldybės biudžetą.

24. Lėšos turi būti grąžintos į savivaldybės biudžetą, jei atsiranda aplinkybių, dėl kurių negalima įgyvendinti projekto, arba pareiškėjas atsisako vykdyti projektą dėl kitų priežasčių.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Savivaldybės administracija ir programą pateikęs juridinis ar fizinis asmuo, kuriam yra skiriamos lėšos, sudaro lėšų naudojimo sutartį.

26. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

27. Projektų vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos specialistas, kuruojantis sporto organizacijų veiklą.

28. Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie finansuojamus sporto ir sveikatingumo programų pareiškėjus, jų projekto pavadinimas bei skirta lėšų suma.

29. Lėšų panaudojimo auditą atlieka  Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.

 

__________________________________


 

Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 1 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

__________________________________________________________________

(Pareiškėjo duomenys)

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

direktoriui

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITYSE VEIKIANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, KONKURSO DALYVIO PARAIŠKA

 

20.....m.................d. Nr. ..............

Marijampolė

 

I. INFORMACIJA APIE PARAIŠKĄ TEIKIANČIĄ ORGANIZACIJĄ

Fizinio/juridinio asmens pavadinimas

 

Registracijos kodas

 

Adresas

 

Telefono Nr.

 

El. paštas

 

Fizinio/juridinio asmens banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris)

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

Juridinio asmens (organizacijos vadovo) pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, tel. Nr.

 

 


 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1. Projekto pavadinimas

 

 

2. Projektui įgyvendinti reikalinga suma

Eur

3. Iš Marijampolės savivaldybės biudžeto prašoma suma

Eur

 

4. Projekto tikslinė grupė

4.1 Įvardinti tikslines grupes, kam skirtas projektas:

 

4.2 Bendras projekto dalyvių skaičius:

 

 

5. Problema ar situacijos analizė(ne daugiau nei 200 žodžių) Aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti įgyvendindami projektą, kiek ji aktuali šiai dienai.  Aptarkite esamą situaciją, veiksnius, turinčius įtakos problemos sprendimui

 

 

 

6. Projekto tikslas (jis turi būti aiškus ir konkretus, sprendžiantis įvardintą problemą )

  

 

 

7. Trumpas projekto aprašymas (ne daugiau kaip 150 žodžių)

 

  

  

8.Projekto įgyvendinimo veiklų planas, rodikliai/vertinimo kriterijai 

Eil.  

Nr.

Projekto veiklos pavadinimas (planuojami atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kita veikla)

Mėnuo

Rodiklio pavadinimas

Kiekybinė išraiška

(dalyvių skaičius, vykdomų veiklų ir/ar renginių skaičius, kt.)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

9. Projekto partneriai/rėmėjai

Eil.  

Nr.

Projekto partnerio pavadinimas

Projekto partnerio vaidmuo projekte (aprašyti)

1.

 

 

2.

 

 

 

10. Projekto įgyvendinimo trukmė:

nuo..................... iki..................... 

 

11. Projekto laukiami rezultatai

11.1.  Planuojamas Projekto poveikis tikslinei grupei ir poveikio įvertinimas (detalizuoti, kas pasikeis, pagerės tikslinei grupei, įgyvendinus projektą):

 

11.2. Projekto tęstinumo galimybė:

 

 12. Projekto planuojami rezultatai ir viešinimo būdai: 

 

 

13. Projekto išlaidų sąmata

Nr.

Išlaidų paskirtis

Turima suma (eur)

Prašoma suma (eur)

1.

Mokėjimas už darbą projekto vykdytojams, finansininkui, lektoriams ir kitiems specialistams bei asmenims, vykdantiems projektą (išmokos pagal darbo, paslaugų, autorines sutartis)

 

 

2.

Patalpų nuomos išlaidos (sporto salė, maniežas kitos paskirties patalpos)

 

 

3.

Transporto ir kelionės išlaidos, transporto nuoma ir išlaikymas (degalai, tepalai ir pan.)

 

 

4.

Įrangos, sporto inventoriaus kitų priemonių ir reikmenų (kompiuterių, kopijavimo aparatų, rašymo lentų ir pan.) nuoma

 

 

5.

Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas (apdovanojimai, diplomai, prizai, sportiniai medaliai, taurės, suvenyrai, kanceliarinės prekės, ūkinės paskirties prekės, smulki įranga  ir pan.)

 

 

6.

Ryšio paslaugų išlaidos (mobiliojo ryšio paslaugos, faksas, paštas ir pan.) 

 

 

7.

Projekto dalyvių ir organizatorių apgyvendinimo išlaidos  

 

 

8.

Projekto dalyvių maitinimo išlaidos 

 

 

9.

Dalyvių starto mokesčio ir registracijos išlaidos 

 

 

10.

Renginių ir vykdomų veiklų informacijos viešinimo paslaugos (informaciniai pranešimai spaudoje, radijo ir TV eteryje, reklaminės medžiagos gamyba ir platinimas, kitos reklamos paslaugos)

11.

Kita

 

 

 

Iš viso:

 


 

 

PASTABA: pateikiamų asmens duomenų  rinkimo ir kaupimo teisinis pagrindas  –  sutarties sudarymas  (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnis) 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

 

 

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

 


 

Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 2 priedas

 

 

DEKLARACIJA

(data)

Aš, _______________________________________________ ,veikiantis (-i) pareiškėjo

                 (vardas ir pavardė)

_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad nėra               (pareiškėjo pavadinimas)

toliau nurodytų aplinkybių:

1. Pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

2. Asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas).

3. Pareiškėjas Paraiškoje dalyvauti ________m. Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto projektų atrankos konkurse (toliau – Paraiška) ir (ar) jos prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos.

4. Pareiškėjas per pastaruosius trejus metus iki Paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos savivaldybės administracijos tarnautojams ir (ar) darbuotojams, komisijų nariams.

5. Pareiškėjas turi Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nurodytus reikalavimus atitinkančių žmogiškųjų išteklių ir tinkamų administracinių gebėjimų įgyvendinti projektą.

Man yra žinoma, kad, šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, sudaryta projekto finansavimo sutartis bus vienašališkai nutraukta.

Patvirtinu, kad kartu su Paraiška pateikti dokumentai, dokumentų užsienio kalba vertimai yra tikri.

 

 

______________________                 ______________________               ____________________

  (Pareiškėjas)                                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė ) 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 3 priedas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITYSE VEIKIANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PROJEKTO VERTINIMO ANKETA

20.....m...............d. Nr. ..............

 

Komisijos nario vardas, pavardė:…..............................................................                                                    

 

Paraiškos registracijos numeris: …...................

 

Projekto pavadinimas: ..........................................................................................................................

 

Tinkantį atsakymą  pažymėti - apvesti ratu.                                                                                                 

Finansuojamų programos projektų veiklos

Ar atitinka  nuostatuose numatytas finansuojamų programos projektų veiklas?

Taip

Ne

Jei pateiktas projektas neatitinka nuostatuose numatytos finansuojamų programos projektų veiklos  -  projektas nefinansuojamas.

I.       PROJEKTO VERTINIMAS

 

Vertinimo kriterijai

Vertinimas

Balais

1.Turinys

Tikslas

Ar aiškiai suformuluotas projekto tikslas

1. Tikslas aiškus, konkretus

2

2. Tikslas iš dalies aiškus

1

3 . Tikslas nepasiekiamas, neaiškus, nesusijęs su veiklomis

0

Uždaviniai

Ar projekto uždaviniai yra orientuoti į projekto pagrindinį tikslą, ar jie padės pasiekti užsibrėžtą tikslą

Projekto uždaviniai orientuoti į projekto pagrindinį tikslą

2

Projekto uždaviniai iš dalies orientuoti į projekto pagrindinį tikslą

1

Projekto uždaviniai neorientuoti į projekto tikslus

0

Programos turinys

Ar projekto programos turinys yra aktualus sprendžiant sporto ir sveikatingumo problemas?

Aktualus

2

Iš dalies aktualus

1

Neaktualus

0

Laukiami rezultatai

Ar laukiami projekto rezultatai susiję su projekte numatyta veikla

Laukiami rezultatai susiję su projekte numatyta veikla

2

Laukiami rezultatai iš dalies susiję su projekte numatyta veikla.

1

Laukiami rezultatai nesusiję su projekte numatyta veikla

0

Projekto veiklos

Ar numatytos veiklos spręs aprašytą problemą

Taip

2

Iš dalies

1

Ne

0

Projekto įgyvendini- mo vieta

Ar projektas įgyvendinamas Marijampolės savivaldybėje

Taip

2

Ne

0

2. Visuomenės dalyvavimas

Visuomenės įtraukimas į projektą

Ar planuojamose veiklose numatytas visuomenės dalyvavimas projekto vykdyme

Taip

1

Ne

0

Projekto masiškumas

 Projekto dalyvių skaičius 

 

1-10

1

11-50

2

51-100

3

3. Projekto įgyvendinimas

Organizaci- jos resursai

Ar organizacijos turimi žmogiškieji resursai, jų kompetencija yra pakankama planuojamam projektui įgyvendinti

Taip

2

Ne

0

Projekto partneriai

Bendradarbiavimo statusas (ar sudarę su partneriais bendradarbiavimo sutartis

Sudarę bendradarbiavimo sutartis (pateiktos prie projekto paraiškos)

2

Planuojama sudaryti sutartis

1

Neplanuojama sudaryti sutartis su partneriais

0


 

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo trukmė  

Trumpalaikis (vienkartinis) projektas  

1

Projektas bus vykdomas iki 1mėn.

2

Projektas bus vykdomas etapais (trukmė iki 12 mėn.)

3

4. Projekto išlaidų sąmata ir finansavimas

Organizaci- jos lėšos

Ar projektui įgyvendinti organizacija numačiusi skirti savo lėšas

Taip (ne mažiau 80 proc. visų projekto išlaidų)

3

Taip (ne mažiau  40 proc. visų išlaidų)

2

Ne

1

Projekto rėmėjai

Ar projektui įgyvendinti bus papildomas finansavimas iš kitų šaltinių?

Sudarę rėmimo sutartis (pateiktos prie projekto paraiškos)

2

Nesudarę rėmimo sutarčių (nepateiktos prie projekto paraiškos)

0

Lėšų panaudoji- mas

Ar projektui įgyvendinti reikalingos (prašomos ) lėšos, susijusios su veiklomis?

Taip

2

Ne

0

Bendra balų suma :

 

 

II  IŠVADOS

 

Projektui siūloma skirti suma (Eur):

 

 

 

 

Pastabos dėl projekto turinio ir biudžeto ( projekto veiklos, išlaidos, kurių siūloma nefinansuoti ir/arba veiklos, kurias siūloma finansuoti, kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Projektas nėra finansuojamas, jeigu jam skiriama 15 arba mažiau vertinimo balų.

 

 

Komisijos narys

 

 

 

 

parašas

 

vardas, pavardė

 


 

 

Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo 4 priedas

 

(Ataskaitos forma)

_______________________________________________________________________

(Pareiškėjo duomenys)

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

direktoriui

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITYSE VEIKIANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PROJEKTO VYKDYMO VEIKLOS ATASKAITA

 

20.....m........... ....d. Nr. ..............

 

1.       Projekto pavadinimas:_________________________________________________________

 

2. Informacija apie ataskaitos teikėją

2.1. Vardas, pavardė

 

2.2. Pareigos organizacijoje/įstaigoje

 

2.3. Tel. Nr. ir el. paštas

 

 


 

3.   Informacija apie projektą

3.1. Projekto finansavimo sutarties data ir numeris

 

3.2. Projekto vadovo vardas, pavardė

 

3.3. Planuotas įgyvendinimo laikotarpis

 

3.4. Faktinis įgyvendinimo laikotarpis

 

3.5. Projekto įgyvendinimo vieta

 

3.6. Lėšos (Eur):

Iš Savivaldybės biudžeto (Eur):

Iš kitų šaltinių (Eur):

3.6.1. Bendra projekto vertė (planuota)

 

 

3.6.2. Gautos lėšos

 

 

3.6.3. Panaudotos lėšos

 

 

3.6.4. Nepanaudotos lėšos

 

 

 

4.   Projekto tikslinė grupė:

4.1 Įvardinti tikslinės grupes, kam skirtas projektas:

 

4.2 Bendras projekto dalyvių skaičius:

 

 

5.   Projekto poveikio vertinimas

5.1. Planuotas poveikis tikslinei grupei

 

 

5.2. Pasiektas poveikis tikslinei grupei: poveikio vertinimas (šioje skiltyje aprašykite, kas buvo atlikta; kokiais metodais įvertinote projekto poveikį; kas pasikeitė, pagerėjo tikslinei grupei įgyvendinus projektą. Jei projektas nebuvo efektyvus,  nurodykite priežastis)

 

 6.   Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.

Planuotos projekto veiklos pavadinimas (informacija iš Paraiškos)

Įgyvendinta/ neįgyvendinta veikla (trumpai aprašyti)

Rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas (informacija iš Paraiškos)

Konkreti kiekybinė išraiška (faktinis rezultatas)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

7. Projekto viešinimas (nurodykite kiek kartų buvo viešinta informacija apie projektą ir įvykdytas veiklas )

Eil. Nr.

Viešinimo priemonė:

Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)

1.

Vietinė televizija

 

2.

Regiono spauda

 

3.

Savivaldybės interneto svetainė

 

4.

Įstaigos/organizacijos interneto svetainė

 

5.

Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)

 

6.

Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai

 

7.

Lankstinukai

 

8.

Kita (įrašyti)

 

9.

 

 

 

8.   Problemos

Eil. Nr.

Įvardijamos problemos susijusios su projekto įgyvendinimu (įvardinkite problemas, pvz. mažas finansavimas, pasyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose, inventoriaus stoka ir pan.)

1.

 

2.

 

PASTABA: pateikiamų asmens duomenų  rinkimo ir kaupimo teisinis pagrindas  –  sutarties sudarymas  (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnis) 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas pavardė)

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

 

 

Į pradžią