Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-320 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elketroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-320

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inesa Mažėtienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 25  d.

sprendimu Nr. 1-320

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, surinktų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, panaudojimo atvejus ir reglamentuoja medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių ir kitų priemonių savivaldybės teritorijoje diegimą.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu (toliau - Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas), Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtomis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas (toliau - Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijos) bei atsižvelgiant į kitus teisės aktus, reglamentuojančius įdiegtų prevencinių priemonių finansavimą, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARS programos) lėšų naudojimą ir vykdymą.

3. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo savivaldybės teritorijoje projektus koordinuoja Savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus (toliau – Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius) vyriausiasis specialistas.

4. Tvarkos aprašas galioja visoje savivaldybės teritorijoje.

5. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

 

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO OBJEKTAS

 

 

6. Vadovaujantis tvarkos aprašo 2 punkte nurodytais teisės aktais, lėšomis, surinktomis SAARS programai vykdyti iš medžioklės plotų naudotojų mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, gali būti finansuojama:

6.1. žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų (medžiotojų būreliai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl negali būti skiriamos medžiotojų būrelių įgyvendinamų priemonių finansavimui) įgyvendinamos priemonės:

6.1.1. repelentų įsigijimo finansavimas;

6.1.2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų finansavimas;

6.1.3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbų ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimo finansavimas;

6.1.4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo darbų finansavimas;

6.1.5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) įsigijimo ir įveisimo darbų finansavimas;

6.1.6. stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimo ir(ar) priežiūros darbų finansavimas. Įveisiamų augalų pasėlių sistemos – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti nemažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištrypti ar nuėsti augalų pasėliai nuolat atsėjami arba keičiami kitais;

6.1.7. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbų finansavimas;

6.1.8. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbų finansavimas;

6.1.9. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbų finansavimas;

6.1.10. laižomosios druskos įsigijimo ir laižyklų įrengimo darbų finansavimas;

6.1.11. bebraviečių ardymo darbų finansavimas;

6.1.12. medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimo (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) ir įrengimo darbų finansavimas;

6.2. kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, įsigijimo finansavimas;

6.3. kitos priemonės, kurios atitinka SAARS programos įstatymo ir kitų teisės aktų, kuriais yra nustatytos savivaldybių funkcijos aplinkosaugos srityje, ir kurias galima priskirti Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijose nurodytoms priemonių grupėms.

 

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

 

7. Lėšos,  medžiojamųjų  gyvūnų  daromos  žalos  prevencinėms  ir kitoms priemonėms  finansuoti, numatomos SAARS programos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Lėšos, nurodytos tvarkos aprašo 6.1 ir 6.3 punktuose prevencinėms priemonėms vykdyti, finansinės paramos prašytojams (pareiškėjams) skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, vertinimo komisijos (toliau – vertinimo komisija) išvadas.

9. Lėšos, nurodytos tvarkos aprašo 6.2 punkte priemonėms įsigyti, skiriamos atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos medžioklės plotų vienetų sudarymo bei jų ribų pakeitimo komisijos sprendimus, pasiūlymus.

10. Lėšos, tvarkos aprašo 6 punkte nurodytoms priemonėms vykdyti, numatomos neviršijant SAARS programoje planuojamų surinkti lėšų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

11. Jei pateikiami kelių prašytojų (pareiškėjų) analogiški projektai prevencinėms priemonėms diegti tame pačiame žemės sklype, finansinė parama skiriama prašytojui (pareiškėjui), pasiūliusiam mažiausią projekto įgyvendinimo kainą.

12. Lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitais metais numatomoms priemonėms įgyvendinti ir paskirstomos bendra tvarka.

 

 

 

IV SKYRIUS

KOORDINAVIMAS

 

13. Informacija apie finansavimo konkursą (t. y. galimybę pasinaudoti teikiama parama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui savivaldybės teritorijoje), skelbiama viešai Savivaldybės svetainėje likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki paskutinės paraiškų teikimo dienos.

14. Paraiškos planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti teikiamos Savivaldybės administracijai iki einamųjų metų vasario 1 d. ir perduodamos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui teikti svarstyti vertinimo komisijai.

15. Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai (išskyrus medžiotojų būrelius, klubus, nes jie yra išteklių naudotojai).

16. Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti vertina ir sprendimus dėl lėšų jų kompensavimui teikia vertinimo komisija. Vertinimo komisija taip pat sprendžia ir visus klausimus, susijusius su prevencinių priemonių įgyvendinimu ir lėšų paskirstymu.

17. Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, įsigijimo poreikį sprendžia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta medžioklės plotų vienetų sudarymo bei jų ribų pakeitimo komisija. Minėtos komisijos sprendimu reikalingos paslaugos, prekės ar darbai, įsigyjami vykdant viešuosius pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą bei sudaromos viešojo pirkimo ir pardavimo (rangos) sutartys su prekių ar paslaugų tiekėju arba rangovu. Sutartis pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius.

18. Vertinimo komisijos posėdžius inicijuoja Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius. Vertinimo  komisiją sudaro  4 asmenys: Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas,  Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiais specialistas, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas ir LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas. Vertinimo komisijos darbą ir sprendimų priėmimo tvarką nusako Savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtintas vertinimo komisijos darbo reglamentas.

 

 

V SKYRIUS

FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMAS, PARAIŠKŲ VERTINIMAS,

ĮGYVENDINTŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ATASKAITOS PATEIKIMAS

 

19. Finansinė parama teikiama paramos prašytojams (pareiškėjams), medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms vykdyti tokia tvarka:

19.1. finansinės paramos prašytojai (pareiškėjai) pateikia užpildytą projekto paraiškos formą (1 priedas) bei paraiškoje nurodytus papildomus dokumentus. Paraiškoje be įprastų rekvizitų (pavadinimas, adresas, telefonas, parašas) turi būti nurodyta tokia informacija:

19.1.1. projekto pavadinimas, suma, reikalinga projektui įgyvendinti, projekto aktualumas;

19.1.2. medžioklės plotų vieneto pavadinimas;

19.1.3. duomenys apie planuojamas vykdyti prevencines priemones (pavadinimas, apimtys, plotai, įgyvendinimo terminai, sąmata, miško (žemės) sklypo adresas/kadastrinis Nr., girininkijos pavadinimas);

19.2. vertinimo komisija, išnagrinėjusi laiku pateiktas projektų paraiškas, surašo protokolą, kuriame nurodoma konkreti skiriama kiekvienam paramos prašytojui (pareiškėjui) prevencinėms priemonėms įgyvendinti planuojama pinigų suma;

19.3. sudaroma su finansinės paramos prašytoju (pareiškėju) biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo savivaldybės teritorijoje;

19.4. finansinės paramos prašytojai (pareiškėjai), įgyvendinę prevencines priemones, pateikia Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui projekto vykdymo ataskaitą (3 priedas) (iki einamųjų metų gruodžio 1 d.) apie atliktus darbus ir lėšų naudojimą. Prie ataskaitos pridedami įgyvendintų prevencinių priemonių medžiagų ar paslaugų pirkimą įrodantys dokumentai:

19.4.1. medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įgyvendinimo darbų perdavimo ir priėmimo aktas (2 priedas), jei priemonės įgyvendintos privačioje žemėje – nuosavybės dokumentų kopijos;

19.4.2. PVM sąskaitų – faktūrų, rangovų atliktų prevencinių priemonių darbų priėmimo perdavimo aktų (minėti dokumentai turi būti išrašyti atskirai savivaldybės teritorijoje įgyvendintiems prevencinių darbų apimtims) kopijos;

19.4.3. bankiniai pavedimai;

19.4.4. darbų atlikimo sutartys, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitai;

19.4.5. metinė biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (Forma Nr. 2), patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465;

19.4.6. schemos, nurodančios atliktų darbų vietą, ir kiti atsiskaitymo dokumentai.

19.5. vertinimo komisijai pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos paramos prašytojo (pareiškėjo) parašu, jei turi antspaudą - antspaudu.

19.6. Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius, gavęs paramos prašytojų (pareiškėjų) ataskaitą apie įvykdytas prevencines priemones, supažindina vertinimo komisiją su gauta ataskaita.

20. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis su finansavimą gavusiais žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkais, valdytojais arba naudotojais pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius.

21. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, keičiant skirtų lėšų ekonominės klasifikacijos straipsnius, finansinės paramos prašytojas (pareiškėjas) privalo raštu informuoti Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrių apie svarbias aplinkybes, lėmusias biudžeto pokyčius. Tokiu atveju projekto vadovas pateikia išsamų lėšų perskirstymo pagrindimą bei pakoreguotą lėšų naudojimo sąmatą. SAARS programos asignavimų valdytojas vertinimo komisijos pirmininko pritarimu tvirtina pakoreguotą sąmatą.

22. Prevencines priemones, kurias nefinansuoja SAARS programos lėšomis žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai įgyvendina savo lėšomis.

23. Projekto paraiškose nurodomos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos nurodytais terminais, neįdiegtos prevencinės priemonės nekompensuojamos.

24. Projektai nefinansuojami, jeigu:

24.1. priemonės, neįtrauktos į tvarkos aprašo 6.1  punkte išdėstytų priemonių sąrašą;

24.2. jei projekto vykdytojas nepateikė praėjusių metų dalykinės ataskaitos, neatsiskaitė už lėšų panaudojimą numatyta tvarka arba buvo nustatyta, kad gautos lėšos panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį.

25. Finansinė parama gali būti suteikiama tik toms medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms kompensuoti, kurioms pritarė vertinimo komisija.

26. Pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį nepanaudotos lėšos arba panaudotos ne pagal paskirtį turi būti grąžinamos į Savivaldybės administracijos banko sąskaitą, nurodytą biudžeto lėšų naudojimo sutartyje, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d.

27. Jei paraiškose nurodytos lėšos, reikalingos prevencinėms priemonėms įgyvendinti, viršija SAARS programos lėšas (iš mokesčių už medžiojamųjų išteklių naudojimą), jos paskirstomos proporcingai žemės sklypų plotams (apimtims) kuriuose bus taikomos prevencinės priemonės arba kitaip vertinimo komisijos sprendimu.

28. Apie skiriamas lėšas prevencinių priemonių diegimui kompensuoti finansinės paramos prašytojai (pareiškėjai) informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo.

29. Įdiegtų prevencinių priemonių darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo seniūnijos, kurioje yra žemės sklypas, seniūnas ir žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, įdiegęs prevencines priemones. Jei prevencines priemones įdiegė žemės sklypo naudotojas, darbo perdavimo ir priėmimo aktą taip pat pasirašo žemės sklypo savininkas ar valdytojas.

30. Finansinės paramos prašytojai (pareiškėjai) prevencines priemones diegia savivaldybės teritorijoje, siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, vykdant viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms, darbams įsigyja pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą bei sudaromos viešojo pirkimo ir pardavimo (rangos) sutartys su prekių ar paslaugų tiekėju arba rangovu. Vertinimo komisija gali pareikalauti pirktų prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų dokumentų.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

31. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai vykdydami sutartį dėl projektui įgyvendinti skirtų lėšų, užtikrina projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir atsako už nepanaudotų lėšų grąžinimą į Savivaldybės administracijos banko sąskaitą, nurodytą biudžeto lėšų naudojimo sutartyje.

32. Išaiškėjus, kad projektas vykdomas netiksliai pagal įgyvendinimo planą ar biudžeto lėšos naudojamos ne pagal projekto sąmatą, projekto finansavimas yra stabdomas, o projekto pareiškėjui pervestos lėšos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po įspėjimo gavimo grąžinamos į biudžeto sąskaitą. Kitų metų aplinkosaugos projektų konkurse tų projektų vykdytojų projektai iš biudžeto nefinansuojami.

33. Programos finansinė ir veiklos kontrolė atliekama  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Seniūnijų seniūnai, priimdami paramos prašytojų (pareiškėjų) atliktus prevencinius darbus (t. y. pasirašant medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įgyvendinimo darbų perdavimo ir priėmimo aktuose),  prisiima atsakomybę už priemonių įgyvendinimą.

35. Asmens duomenų rinkimo teisinis pagrindas – biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymas su prašytojais (pareiškėjais). Marijampolės savivaldybės administracija, kaip duomenų valdytojas, įsipareigoja be asmens sutikimo neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims.

36. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo vykdymą ir įgyvendinimą kontroliuoja Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

_____________________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo (žemės sklypo savininko, valdytojo, naudotojo) fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

______________________________________________________________________________________________

(adresas, telefono Nr., el.paštas)

 

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijai

 

 

PARAIŠKA DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

______________________    Nr. ________

(data)

 

 

            Vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 6 str.,  ______ metais, numatau įdiegti šias medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones ir prašau suteikti finansinę paramą: 

 

Priemonės (projekto) pavadinimas

 

 

 

 

Suma, reikalinga visai priemonei (projektui) įgyvendinti, Eur

 

Priemonės (projekto) finansavimo šaltiniai, lėšos

 

Suma, prašoma iš Savivaldybės, Eur

 

 

 

Projekto aktualumas, paskirtis:

 

Problemos pristatymas (aprašyti problemas, kurias bus siekiama spręsti šiuo projektu)

 

 

 

Priemonės (projekto) tikslas (-ai)

 

 

Priemonės (projekto) uždaviniai

 

 

Laukiami priemonės (projekto)  rezultatai

 

 

 

Pateikti informaciją: ar prevencinių priemonių diegimas (darbai) planuojamas vykdyti finansinėmis prašytojo jėgomis, ar pasitelkus iš šalies

 

 

Priemonės (projektas) bus įgyvendinamos ________________________ seniūnijos teritorijoje, ________________________________ žemės sklype. Žemės sklypo savininkas ar valdytojas yra_____________________________.

Informacija apie planuojamas vykdyti prevencines priemones:

 

Prevencinės priemonės

Girininkijos

Medžioklės ploto vieneto

Kvartalo

Sklypo

Priemonės įgyvendinimo teritorija, ha

pavadinimas

numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Lėšų naudojimo sąmata:

 

Eil. Nr.

Prevencinės priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo terminas (ketvirtis)

Išlaidų detalizavimas

 

Reikalinga suma

Prašoma suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Partneriai, rėmėjai  (kitos organizacijos, valstybės įstaigos, verslo įmonės, privatūs asmenys)

 

 

Organizacija, įstaiga, asmuo ..................................................................................................................

 

Paramos forma ir suma   ........................................................................................................................

 

Telefonas   .....................................   El. paštas .........................................................................

 

 

Pateikiu šiuos dokumentus:

1.  Žemės sklypo planas (schema) su planuojamų prevencinių priemonių pažymėjimu, .... lapai;

2.  Žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, .... lapai;

3.  Kiti dokumentai, .... lapai.

 

 

 

*  SUDERINTA

 

 

 

 

 

 

Žemės sklypo savininkas, valdytojas, naudotojas (reikalingą pabraukti)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.  Projektui pasibaigus įsipareigoju pateikti ataskaitą.

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

(Pildo vertinimo komisija)

Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, vertinimo komisijos išvada:

Vertinimo komisija, išanalizavusi gautą paraišką, siūlo finansuoti/nefinansuoti (netinkamą išbraukti) planuojamas vykti prevencines priemones iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą) ir skirti finansinę paramą _________________ Eur projektui įgyvendinti.

 

 

Komisijos pirmininkas             ______________                                _________________________

                                                  (parašas)                                                        (vardas, pavardė)

 

 

 

Komisijos sekretorius              ______________                              _________________________

                                                  (parašas)                                                        (vardas, pavardė)

 

 

___________________

 

 

* Pastaba: derinimo žyma pildoma tik tuo atveju, jei paraišką prevencinių priemonių įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti pateikia miško sklypo naudotojas.

 

Asmens duomenų rinkimo teisinis pagrindas – biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymas su prašytojais (pareiškėjais). Marijampolės savivaldybės administracija, kaip duomenų valdytojas, įsipareigoja be asmens sutikimo neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims.

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo

2  priedas

 

(Akto forma)

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS 

 

______________________ Nr. ________

(data)

 

Žemės sklypo savininkas, valdytojas, naudotojas (reikalingą pabraukti) perduoda, o _____________seniūnijos seniūnas priima ____________________________________________

                                                                                    (medžioklės ploto vieneto pavadinimas, žemės sklypo adresas)

atliktus medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įdiegimo darbus:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(prevencinių priemonių apimtis, plotas, atlikti darbai ir pan.)

_____________________________________________________________________________

(prevencinių priemonių įdiegimo išlaidos, Eur, numatytos lėšų naudojimo   _________  sutartyje Nr. ..........

         (data)

PRIDEDAMA:

1.  Žemės sklypo planas (schema) su pažymėtomis įdiegtomis prevencinėmis priemonėmis, ... lapai;

2.  Dokumentai, patvirtinantys medžiagų įsigijimą, paslaugų, darbų atlikimą, ... lapai.

Perdavė

 

 

 

 

 

 

Žemės sklypo savininkas, valdytojas, naudotojas (reikalingą pabraukti)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Priėmė

 

Seniūnas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Žemės sklypo savininkas, valdytojas, naudotojas (reikalingą pabraukti)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

                                                                                   

*Pastaba. Žemės  sklypo savininkas ar valdytojas darbus priima tik tuo atveju, jei juos vykdė sklypo naudotojas.

______________

 

 

Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Ataskaitos forma)

 

 

(Priemonės (projekto) vykdytojo duomenys)

 

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui

 

PRIEMONĖS (PROJEKTO)  ĮVYKDYMO ATASKAITA

 

______________________ Nr. ________

(data)

 

Lėšų paskirtis (priemonė, projektas)

 

 

Dokumento, pagal kurį skirta lėšų (įsakymo, sutarties), data, numeris

 

 

 

 

 

Rezultatų aprašymas (veiklos, kuriai finansuoti skirtos lėšos, detalus aprašymas)

 

 

 

Duomenys apie lėšų panaudojimą

Išlaidų pavadinimas

 

Suma (Eur)

Išlaidas pateisinančio dokumento data, pavadinimas ir Nr.

skirta

panaudota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

            Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus ir lėšų panaudojimo ataskaitose nurodytus duomenis.

            Informacija apie įgyvendintas prevencines priemones   savivaldybės teritorijoje:

 

Prevencinės priemonės

Girininkijos

Medžioklės ploto vieneto

Kvartalo

Sklypo

Priemonės įgyvendinimo teritorija, ha

pavadinimas

numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Institucijos vadovas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Institucijos atstovas, atsakingas  už pavedimo vykdymą

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Vyriausiasis finansininkas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Ataskaitą užpildęs asmuo               ____________________________________________________

                                                      (vardas, pavardė, tel., el. paštas)

______________________

 

 

Į pradžią