Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-339 2019-12-20
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-339

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-124 „Dėl strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarkos patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2. Pavesti programų koordinatoriams, patvirtintiems Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. DV-25 „Dėl Marijampolės savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano programų koordinatorių patvirtinimo“, vykdyti Marijampolės savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo priežiūrą.

3. Pripažinti netekusiais galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 28 d sprendimo Nr. 1-6 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

Vilija Ramanauskaitė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Dokumento priedai:
1-339 - STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Į pradžią