Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-353 2019-12-20
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DALIES PASLAUGŲ PASKIRTIES STATINIŲ ATSTUMŲ NUO SKLYPO RIBOS NUSTATYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-353

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 20 punktais, Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2007 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“, 1 priedu, siekdama suderinti fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo, užtikrinti Marijampolės savivaldybės gyventojų sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas, sumažinti galimą neigiamą poveikį aplinkinėms teritorijoms, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Nustatyti, kad atstumas nuo žemės sklypų ribų, kuriuose projektuojami ir statomi paslaugų paskirties statiniai – plovyklos, skalbyklos, cheminės valyklos, automobilių aptarnavimo postai, servisai, turi būti ne mažesnis kaip 50 metrų iki mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, gyvenamosios paskirties pastatų.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

Gintarė Urbonė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią