Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-359 2019-12-20
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-359

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos aprašą (pridedama).

              2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 9 d. sprendimą Nr. 384 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos patvirtinimo“.

              Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reda Uldinskienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu

Nr. 1-359

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, finansinio ir trumpalaikio materialiojo turto (toliau - Savivaldybės turtas) valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Savivaldybės turto perdavimą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir perduoto Savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo patikėjimo teise.

2.    Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – Įstatymas).

3.    Savivaldybės turtas turi būti valdomas, naudojamas ir disponuojama juo vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.

 

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PATIKĖJIMO TEISE SUBJEKTAI

 

4.    Savivaldybės turto savininko funkcijas, remdamasi įstatymais, įgyvendina Marijampolės savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

5.    Savivaldybės turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduodamas:

5.1.   savivaldybės įstaigoms ir organizacijoms;

5.2.   savivaldybės įmonėms;

5.3.   kitiems juridiniams asmenims, pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas.

6.    Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos joms patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal savo įstatus (nuostatus), taip pat valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose, įstatymuose nustatyta tvarka bei sąlygomis, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų.

7.    Šio aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodyti Savivaldybės turto patikėjimo teisės subjektai turi teisę priimti sprendimus, susijusius su Savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, išskyrus sprendimus, susijusius su šio turto perleidimu kitų asmenų nuosavybėn ar su daiktinių teisių suvaržymu, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.

 

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMAS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

8.    Savivaldybės turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduodamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

9.    Subjektai, nurodyti šio aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose, norintys gauti Savivaldybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius) pateikia motyvuotą prašymą perduoti Savivaldybės turtą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo tikslas, o kai Savivaldybės turtas perduodamas šio aprašo 5.3 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims – nurodyta konkreti savivaldybės funkcija, kuriai atlikti bus naudojamas perimtas turtas, ir kita informacija, pagrindžianti Savivaldybės turto reikalingumą. Prašymas neteikiamas, kai perduodamas Savivaldybės turtas, įsigytas vykdant valstybės ar savivaldybės programas ir projektus, tuomet pateikiamas Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) siūlymas.

10.     Savivaldybės administracija per 20 darbo dienų išnagrinėja subjektų, nurodytų šio aprašo 5 punkte, prašymus ir:

10.1.          pateikia subjektams, nurodytiems šio aprašo 5 punkte, motyvuotą atsakymą, jeigu Savivaldybės turtas jiems negali būti suteiktas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;

10.2.         rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

11.     Savivaldybės taryba Savivaldybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduoda šio aprašo:

11.1.         5.1 - 5.2 papunkčiuose nurodytiems subjektams - neterminuotai;

11.2.         5.3 papunktyje nurodytiems subjektams – ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.

12.     Savivaldybės tarybos sprendime dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, turi būti nurodyta:

12.1.         Savivaldybės turto patikėtinis;

12.2.         perduodamas turtas;

12.3.         terminas, kuriam perduodamas turtas (jei taikoma);

12.4.         turto vieneto inventorinis numeris, kiekis, vieneto įsigijimo savikaina ir likutinė vertė, bendra įsigijimo savikaina ir likutinė vertė;

12.5.         perduodamo nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, perduodamų patalpų bendras plotas; jei perduodamas ne visas pastatas, perduodamų patalpų indeksai ir jų plotai;

12.6.         kiti duomenys, identifikuojantys perduodamą turtą;

12.7.         asmuo, įgaliotas pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą;

12.8. kai Savivaldybės turtas perduodamas šio aprašo 5.3 papunktyje nurodytiems subjektams, turi būti nurodyta savivaldybės institucija ar įstaiga, įgaliota sudaryti turto patikėjimo sutartį, juridinis asmuo, pagal įstatymus galintis atlikti savivaldybių funkcijas, sutarties galiojimo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 20 metų, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

13.     Prie teikiamo Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, šio aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytiems subjektams turi būti pridėta:

13.1.   prašymas perduoti arba sutikimas perimti Savivaldybės turtą, kuriame turi būti nurodytas Savivaldybės turto naudojimo tikslas, o kai Savivaldybės turtas perduodamas, šio Aprašo 5.3 papunktyje nurodytiems subjektams, turi būti nurodyta konkreti savivaldybės funkcija, kuriai atlikti bus naudojamas perimtas turtas;

13.2.         Savivaldybės turto valdytojo sutikimas perduoti turtą;

13.3.         perduodant Savivaldybės turtą šio aprašo 5.3 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims, jų parengta medžiaga, pagrindžianti būtinumą perduoti šį Savivaldybės turtą;

13.4.         sprendimas dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kai perduodamas tokio pobūdžio turtas;

14.     Savivaldybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytiems subjektams įforminamas  Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu (toliau – perdavimo ir priėmimo aktas), kurį pasirašo turto perdavėjo ir turto perėmėjo įgalioti asmenys per 20 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo dienos. Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą rengia turto perdavėjas. Šis aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną turto perdavėjui ir turto perėmėjui. Jei perduodamas nekilnojamasis turtas, perdavimo ir priėmimo akte turi būti nurodyti visi apskaitos skaitiklių rodmenys perdavimo dienos duomenimis. Už apskaitos skaitiklių rodmenų teisingumą atsako turto perdavėjas. Perdavimo ir priėmimo akte nurodomas perduodamo turto finansavimo šaltinis, turto grupė ir likusi nusidėvėjimo trukmė, įsigijimo savikaina ir likutinė vertė. Pirmasis perdavimo ir priėmimo akto egzempliorius su pridedamų dokumentų originalais ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis perduodamas turto perėmėjui, antrasis paliekamas turto perdavėjui.

15.     Šio aprašo 5.3 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims, Savivaldybės turtas perduodamas pagal turto patikėjimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta, kad patikėtinis negali šio turto perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, jo išnuomoti, suteikti panaudos pagrindais ar perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu. Šis turtas gali būti naudojamas tik savivaldybių funkcijoms įgyvendinti. Turto patikėjimo sutartyje gali būti nustatyti ir kiti, šioje dalyje nenurodyti, Savivaldybės tarybos sprendime nustatyti patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) teisių dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo apribojimai. Savivaldybės institucija ar įstaiga, sudariusi turto patikėjimo sutartį, privalo prižiūrėti, kad turto patikėjimo sutartis būtų tinkamai vykdoma. Turto patikėjimo sutartis pasibaigia Civilinio kodekso nustatytais atvejais. Turto patikėjimo sutartį sudariusi savivaldybės institucija ar įstaiga privalo atsisakyti patikėjimo sutarties vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.967 straipsnio 1 dalies 5 punktu, jeigu juridinis asmuo (patikėtinis) nebegali (ar atsisako) įgyvendinti savivaldybių funkcijų, kurioms įgyvendinti pagal turto patikėjimo sutartį buvo perduotas Savivaldybės turtas. Pasibaigus turto patikėjimo sutarčiai, turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo sutartį pasirašiusi savivaldybės institucija ar įstaiga, jeigu savivaldybės taryba nenustato kitaip.

16.     Kai Savivaldybės turtas perduodamas iš vienos biudžetinės įstaigos kitai, perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo šių įstaigų vadovai arba Savivaldybės tarybos sprendimu įgalioti asmenys.

17.               Patikėjimo teisė į perimtą nekilnojamąjį daiktą registruojama Nekilnojamojo turto registre. Patikėtinis savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo perdavimo ir priėmimo akto ar sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka privalo įregistruoti aktą ar sutartį Nekilnojamojo turto registre ir pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją Savivaldybės administracijai. Pasibaigus patikėjimo teisei ar sutarties terminui, patikėtinis privalo nedelsdamas išregistruoti patikėjimo teisę ar sutartį iš Nekilnojamojo turto registro. Savivaldybės turto patikėtinis viešame registre įregistruoja ir kitą, registruojamą viešuose registruose, patikėjimo teise perduotą turtą. Jei patikėtinis per nurodytą terminą nepateikia prašymo įregistruoti ar išregistruoti patikėjimo teisės,  prašymą pateikia Savivaldybės administracija, o išlaidas, susijusias su įregistravimu ar išregistravimu, apmoka patikėtinis.

18.     Prieš trečiuosius asmenis nekilnojamojo daikto patikėjimo teisė ar sutartis gali būti panaudota tik įregistravus ją viešajame registre įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR DISPONAVIMAS JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

19.     Patikėtinis įgyvendina savininko teises į jam patikėjimo teise perduotą turtą. Visos teisės, kurias patikėtinis įgyja įgyvendinamas savininko teises, įskaitomos į jam perduoto turto sudėtį. Prievolės, kylančios patikėtinio veiklos metu, vykdomos iš jam perduoto turto. Patikėtinis turi teisę ginti patikėjimo teisę tokiais pat būdais, kokiais yra ginama valdymo ir nuosavybės teisė.

20.     Patikėtiniai, kuriems Savivaldybės turtas perduotas pagal turto patikėjimo sutartį, privalo jam perduotą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti pats, negali šio turto perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į jį, juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, jo išnuomoti, suteikti panaudos pagrindais ar perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu. Šis turtas gali būti panaudojamas tik savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

21.     Patikėtinis privalo sudaryti sąlygas patikėtojo atstovams tikrinti patikėjimo teise naudojamą turtą.

22.     Savivaldybės turto patikėtinis privalo užtikrinti ir vykdyti tinkamą patikėjimo teise valdomo turto priežiūrą:

22.1. naudoti patikėjimo teise perduotą turtą pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį (kai turtas perduotas pagal patikėjimo sutartį), griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių reikalavimų;

22.2. tvarkyti ir prižiūrėti patikėjimo teise valdomų nekilnojamųjų daiktų vidų ir išorę bei užtikrinti jų tinkamą funkcionavimą ir estetinę išvaizdą, vidaus patalpų inžinerinius tinklus (elektros instaliaciją, apšvietimą, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei šilumos tiekimo tinklus ir kt.), prižiūrėti, kad būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo pastatų ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos, nuolajos ir kt.);

22.3. organizuoti ir atlikti patikėjimo teise valdomo turto paprastąjį (einamąjį) ir kapitalinį remontą;

22.4. prižiūrėti ir tvarkyti patikėjimo teise valdomam nekilnojamojo turto objektui priskirtą teritoriją, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka tokia teritorija yra priskirta;

22.5. per 15 kalendorinių dienų nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos turi sudaryti su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už turto administravimą, eksploatavimą, komunalines ir ryšių paslaugas ir mokėti mokesčius pagal šias sutartis;

22.6. užtikrinti tinkamą patikėjimo teise valdomo turto apsaugą;

22.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti žemės panaudos (nuomos) sutartį;

22.8. savo lėšomis apdrausti gautą nekilnojamąjį turtą per 15 kalendorinių dienų nuo turto perdavimo dienos visam patikėjimo teisės terminui savivaldybės naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių, trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir kitų draudiminių įvykių.

23.     Jeigu patikėtinis neprižiūri patikėjimo teise valdomo turto ir taip yra bloginama šio turto būklė, savivaldybė gali imtis veiksmų dėl šio turto perėmimo iš patikėtinio ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu dėl Savivaldybės turto nepriežiūros jis sugedo ar buvo sugadintas.

24.     Patikėtinis sandorius, susijusius su jam perduotu patikėjimo teise Savivaldybės turtu, sudaro savo vardu, tačiau jis privalo nurodyti, kad veikia turto patikėjimo teise.

25.     Patikėtinis gali atlikti nekilnojamojo turto arba jo dalies perplanavimą, paskirties keitimą, griovimą tik gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą.

26.     Patikėtinis, atlikęs nekilnojamojo turto remontą, perplanavimą ar pertvarkymą, paskirties keitimą, privalo informuoti Savivaldybės administraciją.

27.     Patikėtiniui, pagerinusiam perduotą nekilnojamąjį turtą, už pagerinimą neatlyginama.

28.     Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu gali įgalioti šio aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytus Savivaldybės turto patikėtinius atlikti veiksmus, neaptartus šiame Apraše, bet būtinus efektyviam bei racionaliam perduoto turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo, susijusius su perduoto patikėjimo teise Savivaldybės turto tvarkymu valstybės institucijose, įstaigose, įmonėse. 

29.     Šio Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodyti Savivaldybės turto patikėtiniai turi teisę patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą nekilnojamąjį turtą nuomoti ir gauti pajamas iš turto nuomos Savivaldybės tarybos, teisės aktų nustatyta tvarka. Patikėtinis patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ilgalaikio materialiojo turto nuomą organizuoja vadovaudamasis Įstatymo ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Patikėtinis gali perkant paslaugas ir prekes savivaldybės funkcijoms įgyvendinti savivaldybės patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto nuomos konkursą organizuoti kartu su funkcijoms įgyvendinti reikalingų paslaugų ir prekių pirkimu, kurį vykdo patikėtinio viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu.

30. Savivaldybės heraldikos objektai naudojami Marijampolės savivaldybės ir seniūnijų herbų naudojimo tvarkos aprašuose nustatyta tvarka.

31. Savivaldybės administracija, sudarytas turto patikėjimo sutartis su šio Aprašo 5.3 papunktyje nurodytu juridiniu asmeniu, privalo prieš 6 mėnesius iki sutarties termino pabaigos peržiūrėti Savivaldybės turto patikėjimo sutartį ir, atsižvelgdamos į tolesnį savivaldybės funkcijų vykdymą bei sutarties sąlygų laikymąsi, turi:

31.1. arba pranešti juridiniam asmeniui, kad nauja sutartis nebus sudaroma, ir pasibaigus sutarčiai perduotas patikėjimo teise Savivaldybės turtas turi būti grąžintas;

31.2.          arba kreiptis į Savivaldybės tarybą dėl sprendimo sudaryti naują sutartį priėmimo.

32.     Pasibaigus turto patikėjimo sutarčiai, turtas perduodamas Savivaldybės administracijai turto perdavimo ir priėmimo aktu, jei Savivaldybės taryba nenustato kitaip.

33.     Jei patikėtinis nebenaudoja jam perduoto patikėjimo teise Savivaldybės turto, jis teisės aktų nustatyta tvarka turi šį turtą grąžinti pagal aktą patikėtojui arba pateikti raštišką pasiūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl tolesnio turto racionalaus panaudojimo.

34.     Kai Savivaldybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise kitam valdytojui, turto perėmėjas įtraukia jį į apskaitą, o turto perdavėjas nurašo. Turtas, gautas pagal patikėjimo sutartį, turi būti apskaitomas atskirai nuo patikėtinio turto.

35.     Savivaldybės turtą perduotą patikėjimo teise valdyti savivaldybės biudžetinės įstaigos, įmonės, organizacijos apskaito pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus apskaitos tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36.     Savivaldybės įstaigos, organizacijos, savivaldybės įmonės įgytą turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise. Įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.

37.     Esminės turto patikėjimo sutarties sąlygos, patikėtinio atsakomybė ir sutarties pabaiga taikoma taip, kaip tai nustato Civilinio kodekso normos.

38.     Ginčai, kylantys dėl turto patikėjimo teisės, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Į pradžią