Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-366 2019-12-20
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-366

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11, 13 ir 14 punktais, Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, 5.6 punktu, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-873 „Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos patvirtinimo“ 1 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

Alma Štuopienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-366

 

 

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO transporto organizavimo paslaugų skyrimo IR teikimo tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarka (toliau – tvarka) nustato transporto paslaugų teikimo atvejus, kategorijas asmenų, kuriems gali būti teikiamos paslaugos, paslaugų skyrimo tvarką bei mokėjimą už šių paslaugų suteikimą.

2. Transporto organizavimo paslaugų teikimo tikslas – sudaryti sąlygas neįgaliesiems integruotis į visuomenę. Paskirtis – teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

3. Transporto organizavimo paslaugas turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje.

4. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, paslaugos gali būti suteiktos ir kitos savivaldybės gyventojui.

5. Transporto organizavimo paslaugas teikia Marijampolės socialinės pagalbos centras (toliau – Centras).

 

II SKYRIUS

ATVEJAI, KURIAIS GALI BŪTI TEIKIAMOS TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS

 

6. Transportas organizuojamas:

6.1. gydymo ir reabilitacijos tikslais:

6.1.1. vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas;

6.1.2. vykti į ortopedijos įmones;

6.1.3. vykti sanatorinio-kurortinio gydymo;

6.1.4. vykti į Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);

6.2. vykti į stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas;

6.3. neįgaliesiems ir jiems prilyginamiems asmenims aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis, šias priemones nuvežti remontuoti ir parvežti;

6.4. buitinei pagalbai organizuoti: skalbiniams nuvežti ir parvežti, labdaros (paramos) priemonėms pervežti;

6.5. išvykoms, kultūriniams ir laisvalaikio poreikiams tenkinti;

6.6. neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms vykti į respublikinius ir tarptautinius sportinius ir kultūrinius renginius: varžybas, apžiūras, konkursus, vasaros stovyklas ir kt.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

ASMENŲ, KURIE GALI NAUDOTIS TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOMIS, KATEGORIJOS

 

7. Transporto organizavimo paslaugomis naudojasi:

7.1. asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensavimo poreikis;

7.2. sunkiai judantys neįgalieji, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 procentai darbingumo lygis) ir vaikai, turintys judėjimo negalią;

7.3.  sunkiai judantys neįgalieji, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis arba kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30-55 procentai darbingumo lygis) ir ribotai judantys asmenys, sulaukę 70 ir daugiau metų amžiaus;

7.4. ribotai judantys asmenys iki 70 metų amžiaus, kuriems nenustatytas darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis – atvejais, numatytais šios tvarkos 6.1 punkte;

7.5. neįgalieji, kurie patys vairuoja specialiuosius automobilius, pablogėjus sveikatai, sugedus automobiliui ir pan.;

7.6. asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

7.7. mažas pajamas gaunantys asmenys (šeimos nariai), kai asmens pajamos (šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį per mėnesį bei socialinę riziką patiriančios šeimos -atvejais, numatytais šios tvarkos 6.1 punkte.

7.8. Savivaldybės neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos­ atvejais, numatytais šios tvarkos 6.5 ir 6.6 punktuose.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI PATEIKTI DĖL TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ GAVIMO

 

8. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas, prašymą skirti transporto paslaugas (priedas), ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pateikia centrui.

9. Prie prašymo skirti transporto paslaugas pateikiami šie dokumentai:

9.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

9.2. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose);

9.3. neįgaliojo pažymėjimas, specialaus transporto poreikio nustatymo pažyma (tik tuo atveju, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose), gydytojų pažyma ar kitas dokumentas, nurodantis priklausymą vienai iš šios tvarkos 7 punkte nurodytų kategorijų;

9.4. vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai (siuntimą į gydymo įstaigą, kai vykstama į gydymo įstaigą, esančią ne Marijampolės savivaldybėje, kvietimą dalyvauti kultūros ar sporto renginyje ar kitus tikslą patvirtinančius dokumentus);

9.5. pajamas įrodantys dokumentai (tik tuo atveju, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose). Asmenims (šeimoms), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunantiems socialinę pašalpą, pajamų pateikti nereikia.

10. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą-paraišką dėl transporto paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

11. Dokumentai, nurodyti šios tvarkos 8 ir 9.1-9.3 punktuose pateikiami vieną kartą per metus (nuo prašymo padavimo datos), kiti dokumentai pateikiami pagal poreikį.

 

V SKYRIUS

TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

12. Sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo per 3 darbo dienas nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos priima Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

13. Asmenims, nurodytiems šios tvarkos 7.1 punkte, transporto paslaugos skiriamos iki specialaus transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo datos.

14. Visiems kitiems asmenims transporto organizavimo paslaugos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams. Praėjus kalendoriniams metams pateikiamas naujas prašymas-paraiška ir šios tvarkos 8 ir 9 punktuose išvardinti dokumentai.

15. Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis, išskyrus šios tvarkos 6.6. punkte numatytus atvejus.

16. Naudojimosi transporto paslaugomis eiliškumui nustatyti vedamas specialus apskaitos žurnalas, kuriame turi būti nurodoma: eilės numeris, registracijos data, išvykimo data, užsakovo vardas, pavardė, adresas, kategorija, kelionės maršrutas, išvykimo-sugrįžimo laikas.

17. Laisvu laiku specialiosios transporto priemonės gali būti panaudojamos kaip tarnybinis transportas.

            18. Asmuo, atsakingas už transporto paslaugų organizavimą, duomenis apie paslaugos suteikimą asmeniui suveda į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų bazę (SPIS).

19. Centras už kiekvieną ketvirtį iki kito mėnesio 15 d. pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui ataskaitą apie suteiktas transporto paslaugas.

 

VI SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ TRANSPORTO PASLAUGAS

 

20. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

21. 1 kilometro tarifą tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba.

22. Asmens (šeimos) mokėjimo dydis už transporto paslaugas yra:

Mokėjimo dydis nuo 1 kilometro tarifo

Vidutinės pajamos asmeniui (šeimos nariui) per mėnesį

Iki 2 VRP

Nuo 2 iki 2,5 VRP

Nuo 2,5 iki 3 VRP

Virš 3 VRP

Nemokamai

*

 

 

 

10 proc.

 

*

 

 

15 proc.

 

 

*

 

20 proc.

 

 

 

*

23. Savivaldybės neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, naudodamos transportą šios tvarkos 6.5 punkte numatytu atveju, už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą moka Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytą tarifą. Jei transportas šiuo atveju naudojamas ilgiau kaip 8 valandas už kiekvieną papildomą valandą mokamas 2,03 euro papildomas mokestis.

24. Savivaldybės neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, naudodamos transportą šios tvarkos 6.6 punkte numatytu atveju, moka 50 proc. nuo 1 kilometro patvirtinto tarifo.

25. Nuvažiuotų kilometrų apskaitą veda ir mokėjimo dydį už transporto paslaugas skaičiuoja Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus paskirtas darbuotojas.

26. Atstumas nuo Marijampolės socialinės pagalbos centro iki paslaugos gavėjo gyvenamosios vietos neįskaitomas. Įskaitomas tik tas atstumas, kurį automobilis nuvažiavo su paslaugos gavėju.

27. Jeigu asmuo nesumoka už transporto paslaugas, ateityje netenka teisės naudotis transporto paslaugomis. Transporto paslaugų teikimas atnaujinamas, likvidavus įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

28. Asmuo už suteiktas transporto paslaugas privalo sumokėti per 5 darbo dienas nuo transporto paslaugų suteikimo dienos.

29. Transporto paslaugos nemokamai teikiamos:

29.1. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį yra mažesnės už VRP dvigubą dydį;

29.2. šios tvarkos 6.1 punkte numatytais atvejais, kai vykstama į gydymo, reabilitacijos įstaigas, esančias Marijampolės savivaldybėje;

29.3. šios tvarkos 6.2-6.4 punktuose numatytais atvejais;

29.4. šios tvarkos 6.5 punkte numatytu atveju, kai renginiai vyksta Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

30. Gaisro, stichinės nelaimės, vagystės ir kitais ypatingais nenumatytais gyvenimo atvejais (surašius buities sąlygų tyrimo aktą), asmuo (šeima) gali būti atleidžiamas nuo mokėjimo už transporto paslaugas šios tvarkos 6.1 punkte numatytais tikslais.

31. Asmuo (šeima) dėl atleidimo nuo mokėjimo už transporto paslaugas turi kreiptis į Marijampolės socialinės pagalbos centrą pateikdamas:

31.1. prašymą;

31.2. pateisinamus dokumentus (pažymą iš policijos, pažymą iš priešgaisrinės tarnybos ir kt.).

32. Sprendimą dėl atleidimo nuo mokėjimo už transporto paslaugas per 3 darbo dienas priima Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorius.

33. Už lėšų, gautų teikiant apmokamas transporto paslaugas, apskaitos tvarkymą atsakingas Centras.

 

VII SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKĖJO IR GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

34. Už prašyme pateiktą informaciją ir jos teisingumą atsako prašymą pateikęs asmuo (ar prašymą pateikę kiti suinteresuoti asmenys). Jei transporto paslaugų gavėjas dėl ligos ar negalios pats negali pasirašyti, pasirašo jį lydintis ar kitas suinteresuotas asmuo.

35. Paslaugų gavėjas, užsakydamas transporto paslaugas, privalo suteikti visą reikalingą ir teisingą informaciją apie kelionės datą, laiką, kelionės maršrutą, lydintį asmenį. Pasikeitus aplinkybėms, pareiškėjas apie pasikeitimus privalo informuoti Marijampolės socialinės pagalbos centrą.

36. Jeigu paslaugų gavėjui reikalingas lydintis asmuo, jis privalo pasirūpinti lydinčiu asmeniu pats.

37. Jei paslaugų gavėjui reikalingos papildomos techninės pagalbos priemonės (neįgaliojo vežimėlis ar pan.), jomis privalo pasirūpinti pats asmuo, nesant tokiai galimybei, jis turi iš anksto apie tai informuoti Centrą.

            38. Paslaugos gavėjas turi laikytis susitarimo dėl vykimo laiko, maršruto, o pasikeitus aplinkybėms, apie tai nedelsiant informuoti Centrą.

39. Jei transporto paslaugą gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) nesilaiko šiame tvarkos Apraše nustatytų transporto paslaugų gavimo sąlygų, minėtos paslaugos jam neteikiamos arba jų teikimas sustabdomas, kol bus pašalinti padaryti pažeidimai.

40. Centras atsako už kokybišką transporto paslaugų teikimą bei šio Aprašo nuostatų laikymąsi.

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            41. Atsakingi subjektai privalo užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

42. Dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto paslaugų organizavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo

       priedas

 

(Prašymo skirti transporto paslaugas forma)

 

 

( Asmens, kuriam reikalingos transporto paslaugos, vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis ir asmens kodas)

 

(deklaruota ir gyvenamoji vieta, telefonas / el. paštas)

 

(atstovaujančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis, jei prašymą pateikia kitas asmuo, telefonas/el. paštas)

 Marijampolės socialinės pagalbos centrui

 

PRAŠYMAS

SKIRTI TRANSPORTO PASLAUGAS

_____________________________

(data)

Marijampolė

 

Prašyčiau skirti transporto paslaugas ____________________________________________________

(Data, laikas)

nuvykti / parvykti _________________________________________________________________________________

(Reikalingus pabraukti)

________________________________________________________________________________________________

 

 

PRIDEDAMA:

1.     Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ___ lapas (-ai, -ų).

 

2.     ________________________________________________________________

 

3.     _________________________________________________________________

 

Esu informuota(-s), kad mano asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio nuostatomis (tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 _______________________________________________________________________________________________

 

Pildo Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojas, atsakingas už transporto paslaugų organizavimą.

 

Vidutinės pajamos asmeniui (šeimos nariui) per mėnesį ___________________ Eur.

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis Marijampolės savivaldybės administracijoje galima susipažinti svetainėje  https://www.marijampole.lt/go.php/lit/Asmens-duomenu-apsauga/1

Į pradžią