Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-367 2019-12-20
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-304 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-304 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS  MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-367

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašą, pavirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio  29 d. sprendimu Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.         Pripažinti netekusiais galios:

2.1.       Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr.1-347 ,,Dėl piniginės socialinės paramos  teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“;

2.2.       Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. 1-26 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“.

2.3.       Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2020-01-01.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

Vida Bružinskaitė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-304

(Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-367 redakcija)

 

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato: piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarką: (prašymų-paraiškų priėmimo; trūkstamų dokumentų pateikimo; duomenų apie turtą pateikimo; piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo; prašymus-paraiškas pateikusių asmenų informavimo apie piniginės socialinės paramos skyrimą ar neskyrimą; neteisėtai gautos ar išmokėtos piniginės socialinės paramos išskaičiavimo; paskirtos, bet laiku neatsiimtos piniginės socialinės paramos, taip pat mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama piniginė socialinė parama, arba mirus vienam gyvenančiam asmeniui, paskirtos ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėtos piniginės socialinės paramos išmokėjimo procedūras); pagrindus, kai socialinė parama skiriama kitais įstatyme nenumatytais atvejais (skiriama vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa; apmokama  skola už būstą) ir kuriems esant piniginė socialinė parama didinama, mažinama, skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims, sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas; bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų pasitelkimo dalyvauti svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo tvarką bei jų teises ir pareigas; nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimą kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti.

2.         Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.   Periodinė pašalpa – tai pašalpa skiriama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kai jų gaunamos pajamos yra nepakankamos būtiniausiems poreikiams užtikrinti ir mokama tam tikrą periodą/laikotarpį;

2.2.   Sąlyginė pašalpa – pašalpa, skiriama asmeniui kaip skatinamoji priemonė tam tikroms problemoms spręsti, kai socialinės paramos teikimas socialinių problemų turintiems asmenims siejamas su pageidaujamu jų elgesiu;

2.3.   Tikslinė pašalpa -  pašalpa skiriama asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį, būtinos socialinės paramos atvejais, aiškiai apibrėžiant jos panaudojimo tikslą;

2.4. Vienkartinė pašalpa – vienkartinio pobūdžio pašalpa, skiriama siekiant suteikti asmeniui paramą individualiu atveju.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos, piniginės socialinės paramos rūšys, piniginės socialinės paramos teikimo principai, finansavimo  šaltiniai, bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens teisė į piniginę socialinę paramą, sąlygos teisei į piniginę socialinę paramą nustatyti, piniginės socialinės paramos dydžiai, normatyvai būsto šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms  apskaičiuoti, turto vertės normatyvo, pajamų, piniginei socialinei paramai gauti nustatymas ir apskaičiavimas numatyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas).

4. Šis Aprašas taikomas asmenims, nurodytiems Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, ir 4 punktuose, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje, taip pat asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantiems Marijampolės savivaldybėje, bei asmenims, kurie Marijampolės savivaldybės teritorijoje nuomojasi būstą.

            5. Piniginę socialinę paramą Marijampolės savivaldybės administracija teikia vykdydama savarankiškąją savivaldybių funkciją, kuri finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų.

6. Piniginę socialinę paramą skiria ir moka Marijampolės savivaldybės administracija, vadovaudamasi Įstatymu ir šiuo Aprašu.

 

II SKYRIUS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMŲ - PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

 

7. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo (toliau – asmuo) prašymą- paraišką ir jos priedus (toliau – prašymas-paraiška) su Įstatymo 20 straipsnyje nurodytais dokumentais pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams arba seniūnijos, kurios teritorijoje nuomojasi būstą, specialistams, o jei bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, seniūnijos, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, specialistams iki einamojo mėnesio 20 d., kurie prašymą - paraišką užregistruoja prašymo - paraiškos gavimo dieną. Visų prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą prašymą - paraišką pateikęs asmuo patvirtina savo parašu.

            8. Bendrai gyvenantys asmenys, gaunantys lėšas vaikui ar vaikams išlaikyti, pateikia įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio išduotą pažymą. 

9. Marijampolės savivaldybės administracija pati gauna informaciją ir duomenis iš:

9.1. Gyventojų registro apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį;

9.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie gaunamas ir draudžiamąsias pajamas, pajamų mokėjimo laikotarpį, draudžiamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą, draudėją, atskaitymus iš Sodros išmokų;

9.3. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  apie registravimosi Užimtumo tarnyboje datą ir registracijos nutraukimo datą bei priežastį, Užimtumo tarnybos pasiūlymus įsidarbinti, pasiūlytas darbo rinkos priemones, jų pradžią ir pabaigą;

9.4. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apie gaunamas pajamas apie paramos rūšį, išmokų sumą ir išmokėjimo datą;

9.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes;

9.6. Ūkinių gyvūnų registro apie turimus ūkinius gyvūnus ir jų skaičių;

9.7. Žemės ūkio transporto priemonių registro apie turimas žemės ūkio transporto priemones bei jų charakteristikas;

9.8. VĮ ,,Regitra“ apie turimas transporto priemones bei jų charakteristikas, transporto priemonių įregistravimo ir išregistravimo datas, registravimo aplinkybes;

9.9. Mokinių registro apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę; 

9.10. Studentų registro apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą;

9.11. Valstybinės mokesčių inspekcijos apie nelegalų darbą;

9.12. VšĮ ,,Emprekis“ apie transporto priemonių ir žemės ūkio transporto priemonių kainas;

9.13. VĮ ,,Registrų centras“ – apie asmens ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų turimą registruotą nekilnojamąjį turtą (statinius, tarp jų nebaigtus statyti; žemę, įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių) pagal Nekilnojamojo turto registro pažymą socialinei paramai gauti.

            10. Seniūnijų specialistai sutikrina asmens prašyme - paraiškoje pateiktus duomenis su registrais, nustato teisę į piniginę socialinę paramą vadovaudamiesi Įstatymo 6 straipsnio 2 punktu bei sąlygas teisei į piniginę socialinę paramą, vadovaudamiesi Įstatymo 8 straipsniu  ir prašymus - paraiškas su visais reikalingais dokumentais pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriui (toliau - Piniginės paramos skyrius).

            11. Kaimiškųjų seniūnijų specialistai suveda visą reikalingą informaciją į kompiuterines laikmenas, paskaičiuoja socialinės pašalpos dydį, atspausdina  pažymas apie išmokų skyrimą bei pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti ir jas pasirašo, suformuoja gavėjų bylas ir jas pristato Piniginės paramos skyriui.

            12. Prašymus-paraiškas su visais reikalingais dokumentais, priimtus iki einamojo mėnesio 20 d. imtinai, seniūnijų specialistai Piniginės paramos skyriui pateikia ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 22 d. imtinai.

            13. Prašymai-paraiškos su visais reikalingais dokumentais, priimti po einamojo mėnesio 20 dienos ar į Piniginės paramos skyrių pristatyti po einamojo mėnesio 22 d., įtraukiami į kito mėnesio mokėjimus ir piniginė socialinė parama teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui išmokama už praėjusius priklausančius mėnesius.

            14. Kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas arba patikrinimo metu kilus pagrįstam įtarimui, kad yra pateikti neteisingi duomenys arba jie nuslepiami, seniūnijų specialistai ar Piniginės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai privalo informuoti šias nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančias institucijas dėl galimai nelegaliai gautų ar gaunamų pajamų ar nelegalaus darbo:

            14.1. Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

            14.2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos;

            14.3. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos;

            14.4. Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos;

            14.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą.

            15. Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.

16. Jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas yra vienas iš dokumentų teisei į piniginę socialinę paramą nustatyti. Jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys yra iki 3 kartų nerandami namuose ir iki 3 kartų nesudaro galimybių surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto, piniginė socialinė parama neskiriama.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TRŪKSTAMŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

18. Prašymą-paraišką  pateikusiam asmeniui seniūnijos specialistai įteikia informacinį  lapelį. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus  dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.

19. Paaiškėjus trūkstamiems dokumentams ne prašymo-paraiškos priėmimo metu arba kai prašymas-paraiška pateikiamas paštu, seniūnijos specialistai (esant būtinybei – Piniginės paramos skyriaus specialistai), informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus asmens prašyme-paraiškoje pageidaujamu būdu,  prašyme-paraiškoje nurodydami trūkstamus dokumentus, informavimo datą ir tai patvirtina savo parašu. 

20. Piniginei socialinei paramai gauti trūkstami  dokumentai  pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo ar informacijos apie trūkstamus dokumentus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos Įstatymo 18  straipsnio  1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka.

21. Kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo ar informacijos gavimo apie trūkstamus dokumentus dienos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DUOMENŲ APIE TURTĄ PATEIKIMAS

 

22. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo - paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, nurodytą Įstatymo 14 straipsnyje, ir tai patvirtinančius dokumentus, išskyrus duomenis, nurodytus šio Aprašo 8 punkte, kuriuos Marijampolės savivaldybės administracija gauna iš valstybės ir žinybinių  registrų bei valstybės informacinių  sistemų. Šie duomenys, jeigu nėra pasikeitimų, pateikiami kas 12 mėnesių. Šiam terminui pasibaigus, piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos naujų duomenų apie turimą turtą pateikti nereikia.

23. Turto vertė įvertinama gaunant informaciją iš registrų, nurodytų Aprašo 9.6, 9.7, 9.8, 9.13 punktuose ir iš asmens prašyme-paraiškoje pateiktos informacijos apie vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų turtą (Aprašo 133.6, 133.7, 133.8 ir 133.9 punktai).

            24. Turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose, vertę nustato Piniginės paramos skyriaus atsakingi specialistai, naudodami kompiuterinę programą ,,Parama“ bei vadovaudamiesi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos parengta metodika ir Vyriausybės  ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis žemės ūkio produkcijos sąlyginėmis vertėmis.

            25. Piniginės paramos skyriaus specialistai iš kompiuterinės programos ,,Parama“ atspausdina išvadą dėl teisės į piniginę socialinę paramą, atsižvelgiant į vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų įvertintą turimą turtą, ją pasirašo ir įsega į asmens bylą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

26. Duomenis reikalingus piniginei socialinei paramai gauti į kompiuterines laikmenas suveda kaimiškųjų seniūnijų (kai prašymai priimti kaimiškųjų seniūnijų specialistų)  ir Piniginės paramos skyriaus specialistai (kai prašymai priimti miesto seniūnijų specialistų) vadovaudamiesi Įstatymu, šiuo Aprašu bei naudodamiesi kompiuterine programa ,,Parama“.

27. Socialinės pašalpos dydį apskaičiuoja kaimiškųjų seniūnijų arba Piniginės paramos skyriaus specialistai. 

28. Kompensacijas už centralizuotai tiekiamą šildymą, karštą bei geriamąjį vandenį (toliau – kompensacijos) skaičiuoja komunalines paslaugas teikiančios įmonės. Kompensacijas už kietą kurą bei dujas skaičiuoja kaimiškųjų seniūnijų arba Piniginės paramos skyriaus specialistai.

29. Piniginės paramos skyriaus atsakingi specialistai:

29.1. sutikrina asmenų pateiktų prašymų-paraiškų bei dokumentų duomenis piniginei socialinei paramai gauti ir mokėti;

29.2. suveda miesto seniūnijose priimtų asmenų pateiktų prašymų-paraiškų ir dokumentų duomenis į kompiuterinę programą ,,Parama“, atspausdina pažymas apie išmokų skyrimą ir pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti ir jas pasirašo;

29.3. patikrina ir pasirašo kaimiškų seniūnijų specialistų atspausdintas pažymas apie išmokų skyrimą ir tvirtina išmokų skyrimą kompiuterinėje programoje ,,Parama“;

29.4. suformuoja kompiuterinėse laikmenose mokėjimo žiniaraščius, juos atspausdina ir  pasirašo kaip ruošėjai. Mokėjimo žiniaraščius pasirašo Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vedėjas ir Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus specialistas;

29.5. atsiradus ar paaiškėjus priežastims, dėl kurių piniginė socialinė parama nepriklauso, nutraukia jos mokėjimą ir apie tai informuoja pareiškėją ir kompensacijas skaičiuojančias įmones.   

30. Piniginė socialinė parama skiriama arba neskiriama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurį iki kito mėnesio 8 d. parengia Piniginės paramos skyriaus atsakingi specialistai.

            31. Kompensacijoms už kietą kurą skaičiuoti savivaldybės kompensuojamų mišrių malkų vidutinė kaina, atsižvelgiant į malkų pristatymo vidutinę kainą: 

            1 m3 metro kaina su PVM – 30,0 Eur;

            1 m3 metro pristatymo kaina su PVM – 8,0 Eur;

            Iš viso 1 m3  vidutinė malkų kaina su pristatymu – 38,0 Eur.

32. Šildymo sezonu, kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, laikomi 6 mėnesiai (nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai).

            33. Piniginė socialinė parama gali būti teikiama:

33.1. pinigais.

33.2. nepinigine forma.

34. Kompensacijų teikimo būdai:

34.1. pervedant pinigus į fizinių asmenų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose išmokamos kompensacijos už mišrias malkas arba gamtines dujas privačiuose namuose, kompensacijas už dujas, kompensacijos už karštą vandenį, kuriam ruošti naudojamos mišrios malkos arba gamtinės dujos. Šias kompensacijas skaičiuoja Piniginės  paramos skyriaus atsakingi specialistai;

            34.2 kompensacijų sumas pervedant į energetines ir komunalines paslaugas tiekiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, kai kompensacijas skaičiuoja bendrijos ar komunalines paslaugas teikiančios įstaigos;

            34.3. apmokant sąskaitas faktūras už kietą kurą arba  skirtą kompensaciją už dujas pervedant  dujas tiekiančiai įmonei.

35. Patiriantiems socialinę riziką bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensacijos išmokamos šio Aprašo 34.2 ir 34.3 punktuose nurodytu būdu.

36. Patiriantiems socialinę riziką ar nevykdantiems pareigų, numatytų šio Aprašo 50.1 - 50.6 punktuose, bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims socialinė pašalpa teikiama nepinigine forma arba derinant jos teikimo formas - nepinigine forma ir pinigais.

37. Socialinės pašalpos dydis pinigais patiriantiems socialinę riziką bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims yra 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio.

            38. Seniūnijų ar Piniginės paramos skyriaus specialistams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Marijampolės mieste (kai šeimoje auga vaikai) ar Komisijai pateikus rekomendaciją, socialinės pašalpos dydis pinigais gali būti mažesnis negu 50 procentų arba visa socialinė pašalpa gali būti mokama nepinigine forma.

            39. Nepinigine forma socialinė pašalpa gali būti teikiama:

            39.1. pervedant socialinę pašalpą ar jos dalį į socialines korteles;

39.2. apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ugdymo įstaigoje;

39.3. apmokant suaugusiųjų asmenų nuo priklausomybių ir kitų ligų gydymo išlaidas;

39.4. apmokant dokumentų tvarkymo išlaidas;

39.5. apmokant už komunalines paslaugas;

39.6. apmokant išlaidas už vaistus;

39.7. apmokant už kitas būtinas išlaidas (drabužius, avalynę, mokinio reikmenis ir kitas reikalingas prekes) pagal pateiktas sąskaitas faktūras;

39.8. pervedant socialinę pašalpą ar jos dalį už maitinimo paslaugas.

            40. Socialinių  pašalpų ir kompensacijų skyrimo laikotarpiai numatyti Įstatymo 21 straipsnio 1-6, 9-13 dalyse.

            41. Piniginė socialinė parama gali būti skiriama ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, nedirbantiems vieniems gyvenantiems arba bendrai gyvenantiems asmenims, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis,  jų (jo) pajamos ir turtas:

41.1. šalpos pensijų gavėjams;

41.2. sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims;

41.3. asmenims, kuriems nustatytas 60-70 arba 75-100 procentų netekto darbingumo lygis.

42. Piniginė socialinė parama gali būti skiriama  trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu:

42.1. yra žinoma, kad per tą laikotarpį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neteks teisės į piniginę socialinę paramą;

42.2. yra žinoma, kad piniginės socialinės paramos dydis pasikeis (dėl bendrai gyvenančių  asmenų sudėties arba vieno gyvenančio asmens šeiminės padėties, pajamų šaltinio (bet ne jo dydžio) pasikeitimo;

42.3. yra žinoma, kad bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam  asmeniui bus pradėtos teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugos socialinės globos įstaigoje ir kita;

42.4. rekomenduoja Piniginės socialinės paramos teikimo komisija (toliau – Komisija).

43. Jeigu piniginė socialinė parama skiriama trumpesniam laikotarpiui (pasikeitus piniginės socialinės paramos skyrimo aplinkybėms), negu nurodo asmuo prašyme – paraiškoje, Piniginės paramos skyriaus atsakingi specialistai apie tai informuoja asmenį jo prašyme – paraiškoje pageidaujamu būdu, pažymoje apie išmokos skyrimą nurodydami informavimo datą ir tai patvirtina savo parašu.

44. Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priimamas nurodant Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygą (sąlygas), kuriai (kurioms) esant paskirta piniginė socialinė parama, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

45. Paskirtos socialinės pašalpos ir kompensacijos už kietą kurą bei dujas mokamos už praėjusį mėnesį kiekvieno mėnesio 10-25 dienomis.

46. Jeigu bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui apskaičiuota socialinė pašalpa yra mažesnė kaip 1,45 euro, ji yra neišmokama.

47. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu pakeitus deklaruotą gyvenamąją vietą (jei gyvenamosios vietos neturi, - savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena) arba nuomojamą būstą, Marijampolės savivaldybėje piniginės socialinės paramos teikimas nutraukiamas išmokėjus už tą mėnesį, kurį buvo pakeista deklaruota gyvenamoji vieta (jei gyvenamosios vietos neturi, - savivaldybė, kurios teritorijoje gyveno) arba nuomojamas būstas. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie dėl piniginės socialinės paramos nustatyta tvarka kreipiasi į naujos deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę (jei gyvenamosios vietos neturi, - į savivaldybę, kurios teritorijoje apsigyvena) arba savivaldybę, kurios teritorijoje nuomojamas būstas, ši teikiama vadovaujantis Įstatymo 21 straipsnio 2 ir 5 dalimis.

48. Marijampolės savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, privalo:

            48.1. derinti socialinės pašalpos teikimo bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, formas - nepinigine forma ir pinigais - kaip numatyta šio Aprašo 36-39 punktuose. Socialinės pašalpos dydis pinigais negali viršyti 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio;

48.2. kompensacijas bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, teikti šio Aprašo 35  punkte nustatytu būdu;

48.3. 6 mėnesius socialinę pašalpą skirti tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki  tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma), iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gavus informacijos apie socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu;

48.4. 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos ir kompensacijų ar 6 mėnesiams nutraukti jų teikimą vienam gyvenančiam asmeniui iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gavus informacijos apie piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu;

48.5. kompensacijas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, įsiskolinusiems už būsto šildymą, karštą ar geriamąjį vandenį, teikti šio Aprašo 34.2. punkte nustatytu būdu, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo atitinka Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimą;

48.6. neskirti kompensacijų, nutraukti jų teikimą įsiskolinusiems už būsto šildymą, geriamąjį ar karštą vandenį bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie nevykdo Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyto reikalavimo arba nevykdo sudarytos sutarties ar teismo sąlygų;

48.7. kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas arba patikrinimo metu kilus pagrįstam  įtarimui, kad yra pateikti neteisingi duomenys arba jie nuslėpti, pareikalauti, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruotų turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau - Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka, ir informuoti nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančias institucijas dėl galimai nelegaliai gautų ar gaunamų pajamų ir (ar) nelegalaus darbo ar neteisėtos veiklos, susijusios su pajamų gavimu;

48.8. kilus pagrįstų įtarimų dėl naujame prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas, tikrinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu piniginė socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus šiame punkte numatytais atvejais surašo seniūnijų specialistai.

49. Marijampolės savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę:

49.1. darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius) ar dirbančius (taip pat savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokančius darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą bendra įstatymo nustatyta tvarka arba gaunančius piniginę socialinę paramą, nustatytą šio Aprašo 102 punkte, ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse  ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti;

            49.2. 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos arba 3 mėnesiams nutraukti jos teikimą bendrai gyvenantiems asmenims, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo šio Aprašo 50.2 punkte nustatytos pareigos ir (ar) šio Aprašo 50.3 punkte nustatytos pareigos, išskyrus atvejį, kai dėl šių punktų nuostatų nevykdymo nesusidarė piniginės socialinės paramos permoka – išmokėta ne didesnė negu apskaičiuota, įvertinus atsiradusias aplinkybes, piniginė socialinė parama arba piniginės socialinės paramos permoka buvo grąžinta ar asmens raštu  pateiktu sutikimu yra išskaičiuojama (grąžinama) dalimis daugiau  kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį.  Jeigu nėra šiame punkte nurodytų išimčių, socialinė pašalpa skiriama vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir  laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki  tų  pačių   metų rugsėjo 1 dienos;

49.3. 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos arba 3 mėnesiams nutraukti jos teikimą vienam gyvenančiam asmeniui, jeigu jis nevykdo šio Aprašo 50.2 punkte nustatytos pareigos ir (ar) šio Aprašo 50.3 punkte nustatytos pareigos, išskyrus atvejį, kai dėl šių punktų nuostatų nevykdymo nesusidarė piniginės socialinės paramos permoka – išmokėta ne didesnė negu apskaičiuota, įvertinus atsiradusias aplinkybes, piniginė socialinė parama arba piniginės socialinės paramos permoka buvo grąžinta ar asmens raštu pateiktu sutikimu yra išskaičiuojama (grąžinama)  dalimis daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos  sumos per mėnesį;

49.4. jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo šio Aprašo 50.1, 50.4, 50.5 ir 50.6 punktuose nustatytų pareigų, socialinę pašalpą skirti tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų  rugsėjo 1 dienos,  pasirenkant ar derinant jos teikimo  formą (formas) (pinigais  ir (ar) nepinigine forma), o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų teikimą, iki pareigos bus įvykdytos;

49.5. jeigu vienas gyvenantis asmuo nevykdo šio Aprašo 50.1, 50.4, 50.5 ir 50.6 punktuose nustatytų pareigų, socialinės pašalpos ir kompensacijų neteikti ar nutraukti jos teikimą, iki pareigos bus įvykdytos;

            49.6. 6 mėnesius neteikti ar nutraukti piniginės socialinės paramos mokėjimą:

            49.6.1. jeigu vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis viršija 2500,0 euro;

            49.6.2. bendrai gyvenančių asmenų turimų piniginių lėšų dydis daugiau kaip 1600,0 euro viršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytą piniginių lėšų normatyvą;

49.7. 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodytą turtą ir kreipdamiesi (kreipdamasis) dėl piniginės socialinės paramos prašyme-paraiškoje nenurodė gautų piniginių lėšų ar už jas įsigyto naujo turto;

49.8. 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 6 mėnesiams nutraukti jos teikimą darbingo amžiaus darbingam vienam gyvenančiam asmeniui arba darbingo amžiaus darbingiems bendrai gyvenantiems asmenims, kurie dirba savarankiškai ir (ar) vykdo nekilnojamųjų daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą ir kuriems ilgiau kaip 6 mėnesius buvo teikiama piniginė socialinė parama, jeigu jie prašyme-paraiškoje nurodo, kad šiuo laikotarpiu iš vykdomos veiklos gavo mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį. Šiuo atveju socialinė pašalpa skiriama vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

49.9. 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 6 mėnesius nutraukti jos teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų normatyvas, nustatytas Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, arba nuosavybės teise turimą privalomą registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip pusė šio turto vertės, apskaičiuotos vadovaujantis šio įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi;

49.10. patikrinusi bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašiusi buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, neteikti kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste arba jį išsinuomoja, bet jame faktiškai negyvena, arba kartu su vienu gyvenančiu asmeniu arba bendrai gyvenančiais asmenimis būste nuolat faktiškai gyvena asmuo (asmenys), kuris (kurie) nėra deklaravęs (deklaravę) gyvenamosios vietos būste arba jo nesinuomoja;

49.11. papildomai apklausti asmenis, kurie kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar gauna šią paramą, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, įrodančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę į piniginę socialinę paramą;

49.12. tikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens faktinę gyvenamąją vietą ar faktinę gyvenamąją vietą ir deklaruotą gyvenamąją vietą (kai faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa), jeigu šie asmenys yra nedeklaravę savo gyvenamosios vietos arba  yra įtraukti ar neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ar prašyme-paraiškoje nurodo skirtingą deklaruotą ir faktinę gyvenamąją vietą. Tokie asmenys lankomi namuose pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per metus, surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, kurio pagrindu piniginė socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas;

49.13. siekiant įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą, periodiškai atrankos būdu Piniginės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai vykdo bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo patikrinimą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu piniginė socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas;

49.14. nereikalauti iš piniginę socialinę paramą gaunančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens iš naujo pateikti tų duomenų, kurie iki pakartotinio kreipimosi yra nepasikeitę;

49.15. 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 3 mėnesiams nutraukti  jos teikimą, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo nedalyvauja savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Šiuo atveju socialinė pašalpa skiriama vaikams  (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo  programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant  jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma).

            50. Piniginę socialinę paramą gaunantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo privalo:

50.1. išnaudoti visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis dėl išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, kitų priklausančių išmokų ir (ar) pašalpų ir kita);

50.2. pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo - paraiškos formą ir jos priedus pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę gauti piniginę socialinę paramą, ir būtinus piniginei socialinei paramai gauti dokumentus;

50.3. per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į piniginę socialinę paramą arba piniginės socialinės paramos dydžiui;

50.4. Piniginės paramos skyriaus arba seniūnijų specialistų reikalavimu deklaruoti turimą turtą (įskaitant gaunamas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;

50.5. sudaryti galimybę Piniginės paramos skyriaus, seniūnijų specialistams bei  seniūnaičiams kartu su specialistais, tikrinti  gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;

50.6. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dalyvauti Marijampolės savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) parengtoje užimtumo didinimo programoje;

            50.7. dalyvauti Komisijos organizuojamuose posėdžiuose, Komisijai pakvietus, kai svarstomi klausimai, susiję su piniginės socialinės paramos teikimu. 

51. Piniginę socialinę paramą gaunantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę susipažinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais piniginės socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą bei šiuo Aprašu, gauti išsamią ir tikslią informaciją apie piniginės socialinės paramos skyrimą.

52. Piniginės paramos skyrius duomenis apie nepasiturinčių gyventojų pajamas kompensacijoms skaičiuoti, šilumos energiją bei geriamąjį vandenį tiekiančioms organizacijoms (išskyrus UAB „Litesko“ filialą „Marijampolės šiluma“) pateikia iki einamojo mėnesio 28 dienos.

53. Piniginės paramos skyrius duomenis, reikalingus kompensacijoms skaičiuoti, UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ perduoda kiekvieno mėnesio 10, 20 ir 28 dienomis elektroninio pašto adresu mokejimai@marijampole.litesko.lt.

54. Pažymas iš Piniginės paramos skyriaus apie pajamas kompensacijoms skaičiuoti nepasiturintiems gyventojams, kurie atsiskaito per tarpines organizacijas (daugiabučių namų savininkų bendrijas), pasiima bendrijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo iki kito mėnesio 5 dienos. Piniginės paramos skyrius duomenis, reikalingus kompensacijoms skaičiuoti, tarpinėms organizacijoms (daugiabučių namų savininkų bendrijoms) kiekvieno mėnesio 28 d. gali perduoti ir elektroninio pašto adresu, nurodytu pasirašytoje sutartyje tarp Marijampolės savivaldybės administracijos ir tarpinės organizacijos (daugiabučių namų savininkų bendrijos).

            55. Šilumos energiją ir geriamąjį vandenį tiekiančios organizacijos nepasiturintiems gyventojams skaičiuoja kompensacijas ir sumažina mokestį už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį. Kompensacijų suma nurodoma gyventojams pateiktoje mokėjimo sąskaitoje.

            56. Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir organizacijos, skaičiuojančios gyventojų sunaudotos šilumos energijos, karšto ir geriamojo vandens mokesčius, kurios yra sudariusios su šilumos energiją ir geriamąjį vandenį tiekiančiomis organizacijomis, atsiskaitymo už gyventojų sunaudotą šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį sutartis, apskaičiuotų gyventojams kompensacijų sumų pažymas pateikia šilumos energiją ir geriamąjį vandenį tiekiančioms organizacijoms iki einamojo mėnesio 30 dienos.

            57. Šilumos energiją ir geriamąjį vandenį tiekiančios organizacijos apskaičiuotomis kompensavimo sumomis sumažina teikiamas apmokėti sąskaitas butų savininkų bendrijoms arba organizacijoms, skaičiuojančioms mokesčius už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį. Nepateikus pažymų apie gyventojams apskaičiuotas kompensacijas iki einamojo mėnesio 30 dienos, šilumos energiją ir geriamąjį vandenį tiekiančios organizacijos vėliau gautų pažymų duomenis įvertina, skaičiuodamos kito mėnesio mokesčius.

            58. Šilumos energiją, karštą ir geriamąjį vandenį tiekiančios organizacijos (išskyrus UAB „Litesko“ filialą „Marijampolės šiluma“) Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui teikia atskiras pažymas apie per mėnesį gyventojams apskaičiuotų kompensacijų už šilumos energiją, karštą ir geriamąjį vandenį sumas (iš viso, tame skaičiuje išimties tvarka) iki poataskaitinio mėnesio 15 dienos;

59. UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ iki kiekvieno mėnesio 15 dienos Marijampolės savivaldybės administracijai pateikia:

            59.1. duomenų bylas apie apskaičiuotas kompensacijas elektroninio pašto adresu: iis@marijampole.lt;

            59.2. Buhalterijos skyriui paraiškas apie per mėnesį gyventojams apskaičiuotų kompensacijų už karštą vandenį ir šilumos energiją sumas (iš viso, tame skaičiuje išimties tvarka).

60. Buhalterijos skyrius apskaičiuotų kompensacijų sumas perveda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškų gavimo dienos į šilumos energiją, karštą ir geriamąjį vandenį tiekiančių organizacijų atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose.

61. Kompensacijos už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį, kietą kurą bei gamtines dujas skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-35 ,,Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“  patvirtintomis formomis.

            62. Duomenų perdavimas ir atsiskaitymas su šilumos energiją ir karštą bei geriamąjį vandenį tiekiančiomis organizacijomis (toliau – organizacijos) vyksta vadovaujantis pasirašytomis sutartimis tarp organizacijų ir Marijampolės savivaldybės administracijos. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PRAŠYMUS-PARAIŠKAS PATEIKUSIŲ ASMENŲ INFORMAVIMAS APIE PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMĄ AR NESKYRIMĄ

 

63. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl piniginės socialinės paramos bei tikslinės, vienkartinės, sąlyginės, periodinės pašalpos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme - paraiškoje nurodytu informavimo būdu. Jeigu piniginė socialinė parama arba tikslinė, vienkartinė, periodinė, sąlyginė pašalpa neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami prašymą - paraišką pateikusiam asmeniui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos. Vienkartinei, tikslinei, periodinei ar sąlyginei  pašalpai pateikti dokumentai lieka Piniginės paramos skyriuje.

64. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, Marijampolės savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo-paraiškos, tą pačią dieną apie priimtą sprendimą pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

65. Kai prašymas-paraiška siunčiamas paštu arba per atstovą, informacinis lapelis išsiunčiamas pareiškėjui prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (jeigu pareiškėjas nenurodė informavimo būdo – paštu).

66. Piniginės paramos skyriaus specialistas nustatęs, kad prie prašymo-paraiškos pateikti ne visi dokumentai arba sprendimo priėmimo metu gauta informacija iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų yra pasikeitusi nuo prašymo-paraiškos priėmimo dienos ir dėl to reikia pateikti papildomus dokumentus (duomenis), prašymą-paraišką grąžina juos priėmusiam  seniūnijos specialistui, nurodo prašymo-paraiškos grąžinimo priežastį, įrašydamas apie tai socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ prašymą-paraišką pateikusio asmens kortelėje per meniu punktą „Priėmimas“.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

NETEISĖTAI GAUTOS AR IŠMOKĖTOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IŠSKAIČIAVIMAS

 

67. Dėl piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų kaltės neteisėtai gautos piniginės socialinės paramos išieškojimas:

67.1. nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo piniginę socialinę paramą gavo neteisėtai, nes kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos metu pateikė neteisingus duomenis apie turtą, gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis arba kitus duomenis, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, arba piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu per mėnesį  nepranešė apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į piniginę socialinę paramą arba piniginės socialinės paramos dydžiui, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi grąžinti neteisėtai gautą pinigų sumą arba ją sumokėti dalimis;

67.2. negrąžinta neteisėtai gauta piniginė socialinė parama vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš piniginę socialinę paramą gaunančiam asmeniui paskirtos piniginės socialinės paramos sumos yra išskaičiuojama ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį, jeigu nėra piniginę socialinę paramą gaunančio asmens raštu pateikto sutikimo išskaičiuoti didesnę mokėtinos sumos dalį per mėnesį  ar visą mokėtiną sumą;

67.3. jeigu neteisėtai gauta piniginė socialinė parama negrąžinta arba neišskaičiuota, likusi skola išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu  su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos:

67.3.1. Piniginės paramos skyrius pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriui visų dokumentų, susijusių su piniginės socialinės paramos skyrimu gyventojui, kopijas ir medžiagą, susijusią su šio gyventojo informavimu apie neteisėtai gautą piniginę socialinę paramą;

67.3.2. Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyrius parengia procesinius dokumentus teismui dėl neteisėtai gautos piniginės socialinės paramos išieškojimo.

68. Piniginės paramos skyriaus ar seniūnijos specialistai raštu informuoja piniginę socialinę paramą gavusį asmenį apie neteisėtai gautą piniginę socialinę paramą, nurodant neteisėtai gautos piniginės paramos dydį ir laikotarpį.

69. Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaltės neteisėtai išmokėtos piniginės socialinės paramos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DĖL OBJEKTYVIŲ APLINKYBIŲ NEIŠMOKĖTOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IŠMOKĖJIMO PROCEDŪRA

 

70. Paskirta, bet laiku neatsiimta socialinė pašalpa ar (ir) kompensacijos išmokamos, jeigu dėl jų buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskutinio mėnesio, už kurį socialinė pašalpa ar (ir) kompensacijos buvo paskirtos.

71. Mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama socialinė pašalpa ar (ir) kompensacijos,  šiems bendrai gyvenantiems asmenims paskirta ir iki kito mėnesio po jo  mirties neišmokėta socialinė  pašalpa ar (ir) kompensacijos, jeigu dėl jų buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius po socialinę pašalpą ar (ir) kompensacijas gavusio asmens mirties dienos, išmokama mirusįjį laidojusiam vienam iš bendrai gyvenančių asmenų, pateikus laisvos formos prašymą ir medicininį mirties liudijimą, kai asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, o jeigu tokio bendrai gyvenančio asmens nėra, pervedama į vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių) vardu atidarytą  sąskaitą banke.

72. Mirus vienam gyvenančiam asmeniui, socialinės pašalpos ar (ir) kompensacijos teikimas nutraukiamas nuo jo mirties mėnesio pirmos dienos, o už praėjusį laikotarpį paskirta ir neatsiimta socialinė pašalpa ar (ir) kompensacijos neišmokamos.

 

III SKYRIUS

PAGRINDAI, KAI PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA SKIRIAMA KITAIS ĮSTATYME NENUMATYTAIS ATVEJAIS IR KURIEMS ESANT PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA DIDINAMA, MAŽINAMA, SKIRIAMA NE VISIEMS BENDRAI GYVENANTIEMS ASMENIMS, SUSTABDOMAS, NUTRAUKIAMAS AR ATNAUJINAMAS JOS MOKĖJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VIENKARTINĖS, TIKSLINĖS, PERIODINĖS AR SĄLYGINĖS PAŠALPOS SKYRIMAS

 

73.  Tikslinė, vienkartinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa skiriama asmenims, nurodytiems šio Aprašo 3 punkte. Asmenų, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis asmens, pateikusio prašymą gauti išmoką, pateikta informacija ir duomenimis, taip pat valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose esančiais duomenimis, pagrindžiančiais asmenų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje. Tais atvejais, kai, įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją ir duomenis apie faktinę gyvenamąją vietą, paaiškėja, kad jie netikslūs ar klaidingi, ir (ar) valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose nėra duomenų apie pareiškėją, faktinė gyvenamoji vieta patikrinama savivaldybės administracijos seniūnijų ar Piniginės paramos skyriaus darbuotojų ir surašomas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas. Ši parama neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda asmenims išgyventi, patekus į sunkią materialinę padėtį.

74. Tikslinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (vienam gyvenančiam asmeniui) (toliau – asmuo)  skiriama:

            74.1. susirgus ar sergantiems onkologine liga, jeigu per 12 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas) arba kai gydytojai nustato, kad ligą nėra tikslinga gydyti, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 4,0  VRP. Tikslinės  pašalpos dydis - 3,0  VRP dydžio;

74.2. asmenims kietajam kurui įsigyti, jeigu jie negali gauti kompensacijos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka ir jų pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio.  Tikslinės pašalpos dydis –  1,5 VRP dydžio;

74.3. iš dalies kompensuoti įsiskolinimus už elektros energijos, dujų  sunaudojimą, kai dėl esamos padėties netenkinami žmogaus gyvybiniai poreikiai,  jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Tikslinės pašalpos dydis – turimos skolos dydis, tačiau ne daugiau kaip 1,5  VRP dydžio. Tikslinė pašalpa pervedama  paslaugas teikiančioms įmonėms;

74.4. asmens dokumentams tvarkyti asmenims,  neturintiems jokių pajamų. Apmokama asmens dokumentų padarymo išlaidos, bet ne daugiau kaip 0,5 VRP dydžio;

74.5. iš dalies apmokėti kompensacinių priemonių, išvardintų Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, ir sensorių diabetikams įsigijimą (toliau-kompensacinė technika), jeigu šios priemonės yra nekompensuojamos arba kompensuojamos dalinai, asmenims, jei pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 2,5 VRP dydžio. Tikslinės pašalpos dydis – kompensacinių priemonių kaina, tačiau ne daugiau kaip 3,0 VRP dydžio;

74.6. apmokėti už krūtinės ląstos rentgenogramos padarymo paslaugas, kai dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos gavimo kreipiasi neturintys jokių pajamų socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys. Tikslinės pašalpos dydis – krūtinės ląstos rentgenogramos padarymo išlaidos, nurodytos sąskaitoje–faktūroje. Tikslinė pašalpa pervedama paslaugas suteikusiai sveikatos priežiūros įstaigai.

75. Vienkartinė pašalpa asmeniui skiriama:

75.1. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės atveju, neatsižvelgiant į pajamas, jeigu tai yra vienintelis asmens gyvenamasis būstas (ūkinis pastatas) ir jis yra Marijampolės savivaldybės teritorijoje bei asmuo dėl šios pašalpos kreipiasi ne vėliau kaip per du mėnesius po gaisro ar stichinės nelaimės:

75.1.1. įvykus gaisrui gyvenamajame būste, kuris buvo asmens nuosavybė ir nuolatinė gyvenamoji vieta, atsižvelgiant į patirtus nuostolius. Vienkartinės pašalpos dydis - iki 14  VRP dydžio;

75.1.2. įvykus gaisrui gyvenamajame būste,  kuris nebuvo asmens nuosavybė, tačiau buvo asmens pastovi gyvenamoji vieta, atsižvelgiant į asmens turto, kuris buvo sunaikintas gaisro metu, vertę. Vienkartinės pašalpos dydis  - iki 6 VRP  dydžio;

75.1.3. įvykus gaisrui ūkinėse patalpose, kurios buvo asmens nuosavybė, atsižvelgiant į patirtus nuostolius. Vienkartinės pašalpos dydis - iki 8 VRP dydžio;

75.1.4. įvykus gaisrui ūkinėse patalpose, kurios nebuvo asmens nuosavybė, atsižvelgiant į patirtus nuostolius. Vienkartinės pašalpos dydis – iki 4  VRP dydžio; 

75.1.5. įvykus stichinei nelaimei. Vienkartinės pašalpos dydis – iki 6 VRP dydžio;

75.2. grįžus iš laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų (toliau – įkalinimo įstaigos), jeigu asmenys dėl pašalpos kreipiasi ne vėliau kaip per du mėnesius nuo išleidimo iš laisvės atėmimo vietos dienos, buvo nubausti ne trumpesne nei 6 mėn. laisvės atėmimo bausme ir yra registruoti Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje bei jų pajamos neviršija 1 VRP dydžio per mėnesį.  Vienkartinės pašalpos dydis – 1,0 VRP dydžio;

75.3. ligų atveju gydymosi išlaidoms ir vaistams iš dalies kompensuoti:

75.3.1. patyrus traumas, atlikus operacinį gydymą (jei kreipiasi ne vėliau kaip per tris mėnesius) ar susirgus ir sergant ligomis iš ,,Sunkių ligų sąrašo“, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 3,0 VRP. Vienkartinės pašalpos dydis – 2,0 VRP dydžio; 

75.3.2. sergant kitomis ligomis, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 2,5 VRP. Vienkartinės pašalpos dydis –  1,5 VRP dydžio;

75.4. benamystės, bedarbystės ar kitos būtinos skubios piniginės socialinės paramos atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias vienkartinės paramos būtinumą, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 2,0  VRP dydžio. Vienkartinės pašalpos dydis:

75.4.1. asmenims, neauginantiems vaikų – iki 1,5 VRP dydžio;

75.4.2.  asmenims, auginantiems vaikus – iki 2,0 VRP dydžio;

75.4.3. asmenims, kurie 12 mėn. laikotarpyje iki prašymo pateikimo dienos nutraukė registraciją Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje savo noru ar asmenims, kuriems ši registracija Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje buvo nutraukta be teisės registruotis 6 mėn., ar asmenims, kurie atsisakė darbo be pateisinamos priežasties – iki 1,0  VRP dydžio;    

 75.5.  iš dalies kompensuoti įsiskolinimus už komunalinius patarnavimus, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Vienkartinės pašalpos dydis – iki 2,0 VRP dydžio; 

76. Periodinė pašalpa asmeniui skiriama:

            76.1. apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu, arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas asmenims neturintiems jokių pajamų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas. Periodinė pašalpa skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn. pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius, bet ne didesnė kaip 8,0 VRP dydžio per mėn. arba proporcingai sveikatos priežiūros paslaugų teikimo trukmei;

            76.2. kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), jeigu asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai, bet ne ilgiau kaip 4 mėn. Periodinės pašalpos dydis - mokama kredito ir palūkanų suma, bet ne didesnė kaip 0,5 VRP dydžio;

76.3. pilnamečiui vienam gyvenančiam asmeniui, mirus tėvams (turėtam vieninteliam iš tėvų), jo mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai, jeigu asmens pajamos yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio. Periodinė pašalpa 1,0 VRP dydžio mokama 6 mėn.;

76.4. kai neįgali motina ar neįgalus tėvas vieni augina vaiką (vaikus), padėti šiems asmenims užtikrinti būtiniausių poreikių patenkinimą, atsižvelgiant į asmens gyvenimo sąlygas,  jeigu vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 1,5 0 VRP dydžio. Periodinė pašalpa - 1,0 VRP dydžio mokama 3 mėn.    

            77. Sąlyginė pašalpa asmeniui skiriama:

            77.1. gydymosi nuo priklausomybės ligų laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 mėn., jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Sąlyginės pašalpos  dydis – 0,5  VRP dydžio;

77.2. įsiskolinimams už komunalinius patarnavimus iš dalies padengti vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims, su sąlyga, kad asmuo pats mokės už komunalinius patarnavimus ne mažiau kaip 30 procentų savo gaunamų pajamų, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Sąlyginės pašalpos dydis  – 1,0  VRP dydžio. Sąlyginė pašalpa mokama, kol bus padengiamas įsiskolinimas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn.;  

77.3. socialinę riziką patiriančiam asmeniui įsidarbinus ir dirbant. Sąlyginės pašalpos  dydis – 1,0  VRP dydžio. Pašalpa pradedama mokėti išdirbus 1 mėnesį ir  mokama kol asmuo dirbs, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn.

78. Asmuo, turintis teisę gauti tikslinę, vienkartinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą (toliau – vienkartinė parama) kreipiasi į:

78.1. seniūnijas - gyvenantys kaimiškoje teritorijoje;

78.2. Piniginės paramos skyrių - gyvenantys mieste.

79. Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).  Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

80. Jeigu suaugusiam besimokančiam vaikui reikalinga vienkartinė parama ir tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl šios paramos (yra asmenys patiriantys socialinę riziką), dėl vienkartinės paramos gali kreiptis suaugęs (nuo 18 m. iki 24 m.)  besimokantis asmuo.

81. Asmuo, kuris kreipiasi dėl vienkartinės paramos, privalo pateikti šiuos dokumentus:

81.1. prašymą (1 priedas);

81.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar laikinąjį pažymėjimą, išskyrus šio Aprašo 74.4 punktą.). Asmens dokumentą privalo pateikti ir globėjas ar rūpintojas;

81.3. pažymas apie asmenų ar vieno gyvenančio asmens paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamų dydį, išskyrus pajamas, kurias Marijampolės savivaldybės administracija gauna ir registrų, numatytų šio Aprašo 9 punkte ir atvejus, numatytus šio Aprašo 75.1, 75.2, 77.3 punktuose, kai pajamų pateikti nereikia.  

82. Priklausomai nuo situacijos dėl kurios asmuo kreipiasi dėl vienkartinės paramos, privalo  specialistui pateikti:

82.1. santuokos, ištuokos ar mirties įrašus, atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, pažymą apie mokymąsi, jeigu šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Piniginės paramos skyrius; 

82.2. išrašą iš medicininių dokumentų ar (ir) pažymas iš gydymo įstaigos su nurodytais ligų kodais ar diagnoze (ne senesnius kaip 6 mėn.) nurodant, kad liga atitinka Sunkių ligų sąrašą; pažymą su nurodytas kodais apie ligas, gydymą, atliktas operacijas, patirtas traumas, taikytą spindulinį ar chemoterapinį gydymą ar reikalingus kompensuojamus ir nekompensuojamus vaistus;

82.3. dokumentus, patvirtinančius gydymo, vaistų, kompensacinių priemonių bei sensorių įsigijimo išlaidas (kompensuojamų ir nekompensuojamų vaistų receptus, vaistų pirkimo čekius (ne senesnius nei 3 mėn.), sąskaitas-faktūras;  

82.4. kompetentingų institucijų dokumentus ar pažymas, patvirtinančius įvykusio gaisro ar stichinės nelaimės faktą;

82.5. pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos;

82.6. pažymas apie įsiskolinimus komunalines paslaugas teikiančioms įmonėms (įstaigoms) bei mokamas sumas;

82.7. pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius (pažymas iš policijos apie vagystės, turto sugadinimo ir kt. atvejus).

83. Seniūnijų ar Piniginės paramos skyriaus darbuotojai, priimdami prašymą arba  gavę duomenų, kad asmuo kreipdamasis nuslėpė arba pateikė neteisingus, neišsamius duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, pajamas, užimtumą ar kitus duomenis, gali papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir pareikalauti papildomų dokumentų (nenurodytų šio Aprašo 81  ir 82 punktuose), įrodančių asmens teisę į vienkartinę paramą.  

            84. Gautas Prašymas užregistruojamas pateikimo dieną socialinių išmokų ir apskaitos sistemoje ,,Parama“ ir jį pateikusiam asmeniui įteikiamas informacinis lapelis. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai vienkartinei paramai gauti pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį (arba 2 mėn., kai reikalingos einamojo mėnesio pajamos ir Aprašo 77.3 punkte numatytu atveju) laiko nuo Prašymo pateikimo dienos.

            85. Atsakingi Piniginės paramos skyriaus ar seniūnijų specialistai sutikrinę duomenis su turimais registrais, įvertinę asmens pajamas ir patikrinę buities ir gyvenimo sąlygas bei surašę buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (2 priedas), prašymą su visais reikiamais dokumentais bei buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos, perduoda Piniginės paramos skyriaus atsakingam specialistui. Asmenims, gyvenantiems Marijampolės socialinės pagalbos centro Laikinosios nakvynės namuose, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašo Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinis darbuotojas. Jame turi atsispindėti šeimos (vieno gyvenančio asmens) materialinė ir socialinė padėtis, gyvenimo būdas ir sąlygos ir turi būti pateikta išvada dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos būtinumo.

86. Vienkartinė parama asmenims, numatytiems šio Aprašo 74.1, 74.4, 74.6, 75.2 bei 76.1 punktuose, skiriama be buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto.

87. Bendrai gyvenančių asmenų bei vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 ir 18 straipsniuose nustatyta tvarka.

             88. Sprendimą dėl vienkartinės paramos skyrimo kreipiantis pirmą kartą 74, 75.2, 75.3, 76, 77 punktuose numatytais atvejais priima Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius.

             89. Sprendimą dėl vienkartinės paramos skyrimo 75.1,  75.4 ir 75.5 punktuose numatytais atvejais priima Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, rekomendavus Komisijai.

            90. Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos. Prašymai pateikti po mėnesio 20 d. yra svarstomi Socialinės paramos teikimo komisijoje kitą mėnesį. Asmuo apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės pašalpos skyrimo (neskyrimo) informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu vienkartinė neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka.

91. Vienkartinė parama asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriama vieną kartą per paskutinius 12 mėnesių, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 74.1, 74.5, 74.6, 75.1, 75.3, 75.4,   75.5 bei 76.1  punktuose, kai vienkartinė parama gali būti skirta antrą kartą. Prašymas pateiktas vienkartinei paramai gauti antrą kartą (dėl tos pačios priežasties) svarstomas Komisijoje.

92. Vienkartinė parama gali būti:

92.1. skirta pinigais. Pinigais skirta vienkartinė parama gavėjo prašymu gali būti pervedama į gavėjo asmeninę sąskaitą, išmokama kasoje arba per paštą, pristatoma į namus, jeigu paramos gavėjas yra nevaikštantis ar sunkiai vaikštantis;

92.2. pervesta į socialines korteles;

92.3. pervesta atitinkamoms įmonėms bei įstaigoms, apmokant už prekes ar paslaugas;

92.4. derinant jos teikimo formas - nepinigine forma ir pinigais.

93. Piniginės paramos skyriaus atsakingas specialistas duomenis, susijusius su vienkartinės paramos skyrimu ar neskyrimu ir mokėjimu, suveda į kompiuterines laikmenas (piniginės paramos sistemą (SPIS) ir programą ,,Parama“ bei ,,tvirtina“ mokėjimą).

94. Patvirtinus mokėjimą, Piniginės paramos skyriaus specialistas suformuoja mokėjimo žiniaraščius ir perduoda juos Buhalterijos skyriui.

95. Už pateiktą informaciją apie šeimos narius, gaunamas pajamas ir pateiktų duomenų teisingumą atsako pats pareiškėjas.

96. Prašymų dėl vienkartinės paramos skyrimo kontrolę nuo prašymo priėmimo dienos iki vienkartinės paramos skyrimo vykdo Piniginės paramos skyriaus atsakingas specialistas.

97. Asmuo, pageidaujantis gauti vienkartinę paramą, privalo sudaryti sąlygas specialistui tikrinti gyvenimo sąlygas, pateikti informaciją apie pajamas, užimtumą ir pateikti visus reikalingus dokumentus, nurodytus Aprašo 81, 82 ir 83 punktuose. 

98. Vienkartinė parama neskiriama ar neišmokama:

98.1. pareiškėjui, pateikusiam prašymą, mirus;

98.2. paaiškėjus, kad pareiškėjas suimtas ar  atlieka bausmę;

98.3. paaiškėjus, kad pareiškėjui paskelbta paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

98.4. jeigu pareiškėjui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugos;

98.5. tris kartus be pateisinamos priežasties pareiškėjo neradus namuose ir jam nesudarius galimybių specialistui surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto;

98.6. jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas kreipdamasis dėl vienkartinės paramos nuslėpė arba pateikė neteisingus, neišsamius duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, pajamas, užimtumą ar kitus duomenis;

98.7. jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia trūkstamų dokumentų.

99. Prašymus dėl vienkartinės paramos skyrimo Komisijai pateikia ir pristato kaimiškųjų seniūnijų bei Piniginės paramos skyriaus atsakingi specialistai.

100. Prašymai dėl vienkartinės paramos skyrimo Komisijoje svarstomi pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip vieną karą per mėnesį.

101. Jeigu dėl vienkartinės paramos buvo kreiptasi iki šio Aprašo įsigaliojimo, skiriant  vienkartinę paramą taikomos iki šio Aprašo įsigaliojimo galiojusio Aprašo nuostatos. Jeigu dėl vienkartinės paramos kreiptasi įsigaliojus šiam Aprašui, skiriant vienkartinę paramą, taikomos šio Aprašo nuostatos.

ANTRASIS SKIRSNIS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS KITAIS ĮSTATYME NENUMATYTAIS ATVEJAIS

 

            102. Patikrinusi bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (toliau – aktas) bei rekomendavus Komisijai, Marijampolės savivaldybės administracija turi teisę:

            102.1. skirti socialinę pašalpą, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, tačiau bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė viršija turto vertės normatyvą ne daugiau kaip 1600,0 Eur ar atsižvelgiant į tai, kaip turtas yra įsigytas,  ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų neatitinka Įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

102.2. skirti kompensacijas, jeigu išlaidos už būsto šildymą, už faktinį geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekį atitinka Įstatymo 11 straipsnyje nustatytus kompensuojamus dydžius, tačiau bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė viršija turto vertės normatyvą ir bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo nuosavybės teise turi tik vieną gyvenamąjį būstą, vieną gyvenamųjų teritorijų žemės sklypą, vieną mėgėjų sodų žemės sklypą ar žemės ūkio naudmenų iki 3 ha  ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų neatitinka Įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą, tačiau negauna ar negali gauti paramos iš kitų šaltinių ar jų nepakanka;

102.3. skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją už didesnį, negu nustatyta Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punkte, naudingojo būsto ploto normatyvą;

102.4. skirti socialinę pašalpą ir kompensacijas bendrai gyvenantiems asmenims, kurie nėra sudarę teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą, arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo kreipėsi į teismą, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas arba pareiškimas paliktas nenagrinėtas;

102.5. skirti socialinę pašalpą bendrai gyvenantiems asmenims atskirai, kai santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu yra ginčas;

            102.6. skirti socialinę pašalpą, jeigu bendrai gyvenančių asmenų, kai vaikus augina vienas iš tėvų, arba vieno gyvenančio neįgalaus ar pensinio amžiaus asmens vidutinės  pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 50 procentų viršija valstybės remiamų pajamų dydį ir bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatymo 8 straipsnyje nurodytas sąlygas,  kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą – 25 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; penkiems ir daugiau - 70 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio;

102.7. skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims, jeigu jie deklaruoja gyvenamąją vietą jų nuosavybės teise turimame būste arba nuomojasi būstą, kuris Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas kaip gyvenamosios patalpos arba atskira gyvenamoji patalpa, kai bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos;

102.8. skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją, jeigu daugiabučio namo buto savininkas dėl svarbių priežasčių (liga, artimųjų mirtis ir kt.) nedalyvauja svarstant ir priimant  sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintą programą, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir nedalyvauja įgyvendinant šį projektą;

102.9 skirti socialinę pašalpą ir kompensacijas, jeigu bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo nutraukė registraciją Užimtumo tarnyboje ar  kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, išskyrus įsidarbinimo atvejį, arba registracija Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje jam buvo nutraukta ir jie trumpiau kaip 3 mėnesius registruojasi Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, tačiau jie yra Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyti asmenys ir registracija Užimtumo tarnyboje ar kitos  valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje nutraukta dėl svarbių priežasčių: liga, artimo giminaičio globa ar mirtis ir kt., pateikus pateisinamus dokumentus;

102.10. skirti piniginę socialinę paramą, jeigu bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis viršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytą piniginių lėšų normatyvą, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 49.6 punkte;

102.11. skirti piniginę socialinę paramą darbingo amžiaus darbingam (darbingiems) vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims, ne ilgiau kaip du metus vykdantiems individualią veiklą ir (ar) nekilnojamųjų daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, kuriems ilgiau kaip 6 mėnesius buvo teikiama piniginė socialinė parama, jeigu jie prašyme-paraiškoje nurodo, kad šiuo laikotarpiu iš vykdomos veiklos gavo mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį, socialinė pašalpa gali būti skiriama vaikams, įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

102.12. skirti piniginę socialinę paramą kaip vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), kai mirė vienas iš jo tėvų (įtėvių), o likęs vienas iš tėvų turi 60-100 procentų nedarbingumą  arba yra patyręs socialinę riziką asmuo.

103. Aktus surašo seniūnijų ar Piniginės paramos skyriaus specialistai. Seniūnijų specialistai prašymą-paraišką su visais reikalingais dokumentais bei buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu pateikia Piniginės paramos skyriui. Prie akto turi būti pridėta bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, bendrijos pirmininkų, ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų (ne mažiau dviejų asmenų) informacija apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens, kuris kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turinti įtakos piniginei socialinei paramai skirti.

104. Piniginės socialinės  paramos skyrimas įstatyme nenumatytais atvejais ir vienkartinės paramos skyrimas Apraše numarytais atvejais yra svarstomas Komisijos posėdyje.

105. Komisijos sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius.

106. Į Komisijos sudėtį gali būti įtraukti atstovai iš Marijampolės savivaldybės administracijos padalinių, Užimtumo tarnybos Marijampolės skyriaus,  bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir  (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, ir (ar) seniūnaičiai, ir (ar) kiti suinteresuoti asmenys.

            107. Komisija svarsto piniginės socialinės ir vienkartinės paramos teikimą, surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą šiais atvejais:

107.1. kai prašyme-paraiškoje piniginei socialinei paramai gauti neteisingai nurodyti ar nuslėpti duomenys: bendrai gyvenančių asmenų ar vienų gyvenančių asmenų faktinę gyvenamąją vietą, pajamas, turtą, užimtumą, šeiminę padėtį ar prašyme vienkartinei paramai gauti neteisingai nurodyti duomenys apie bendrai gyvenančių asmenų ar vienų gyvenančių asmenų faktinę gyvenamąją vietą, pajamas,  užimtumą, šeiminę padėtį.

107.2. kai piniginė socialinė parama naudojama ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus numatytus Aprašo 35 ir 37 punktuose; 

107.3. gavus iš organizacijų, gyvenamosios vietos bendruomenės narių ir kitų suinteresuotų narių informaciją, turinčią įtakos piniginei socialinei ar vienkartinei paramai skirti, apie asmenis,  kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės ar vienkartinės paramos;

107.4. atvejus, numatytus šio Aprašo 49.2 - 49.10, 75.1, 75.4, 75.5  ir 102 punktuose bei prašymus pateiktus vienkartinei paramai gauti antrą kartą (dėl tos pačios priežasties).  

108. Šio Aprašo 102.4 punkte numatytu atveju prašymas-paraiška Komisijai teikiamas tik tuo atveju, jeigu piniginė socialinė parama siūloma skirti  visiems šeimos nariams.

109. Kai prašymas-paraiška, vadovaujantis šio Aprašo 35, 36, 38, 102.1, 102.2, 102.4, 102.5, 102.7, 102.8 punktais, jau buvo svarstyta Komisijoje, pateikus prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti pakartotinai, galioja prieš tai buvusi Komisijos rekomendacija, kol nepasikeičia bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens situacija bei ankstesniame prašyme-paraiškoje piniginei socialinei paramai gauti pateikti duomenys. 

110. Jeigu Komisijos posėdžio metu paaiškėja naujos (nei buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo akte nurodytos)  aplinkybės, turinčios įtakos piniginei socialinei ar vienkartinei paramai skirti, Komisija priima naują rekomendaciją (nurodant Aprašo punktus) piniginei socialinei ar vienkartinei paramai skirti ar neskirti.  

111. Komisija veikia visuomeniniais pagrindais.

112. Komisijos išvados yra rekomendacinio (patariamojo) pobūdžio.

113. Komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

114. Komisija turi teisę kviestis į posėdžius piniginės socialinės ar vienkartinės paramos gavėjus, ekspertus, savivaldybės struktūrinių padalinių darbuotojus ir kt. 

115. Komisijos gauta ar surinkta informacija apie bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį yra konfidenciali. Komisijos nariai prieš pradėdami komisijos darbą, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATVEJAI, KAI PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA DIDINAMA IR MAŽINAMA

 

116. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai  skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių, jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys atitinka visas šias sąlygas:

             116.1. vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių  asmenų  įsidarbina ir dirba (dirbo) Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą darbo laiko trukmę ir  jam darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne daugiau už dvi minimaliąsias mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;

116.2. prieš įsidarbinimą šio Aprašo 116.1 punkte nurodyti asmenys buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu nustatyta Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba dirbo užimtumo didinimo programoje numatytus darbus;

116.3. bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo buvo socialinės pašalpos gavėjai bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą;

116.4. vienas gyvenantis asmuo ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

116.5. prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus pateiktas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo įsidarbinimo.

            117. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai nedirbantiems) asmenims (išskyrus šio Aprašo 118 punkte nurodytus atvejus) socialinės pašalpos,  apskaičiuotos pagal Įstatymo 9 straipsnį, dydis yra mažinamas:

            117.1. 20 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 12  mėnesių iki 24 mėnesių;

            117.2. 30 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 24  mėnesių iki 36 mėnesių;

            117.3. 40 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 36  mėnesių iki 48 mėnesių;

            117.4. 50 procentų - kai socialinė pašalpa mokama nuo 48  mėnesių iki 60 mėnesių;

            117.5. gavusiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių šio Aprašo 117.4 punkte  nustatyto dydžio socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma, kol šioje dalyje nurodyti asmenys nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus Marijampolės savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.

118. Darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems (taip pat savarankiškai  nedirbantiems) asmenims socialinės pašalpos dydis nemažinimas esant bent vienam iš šių atvejų, kai jie:

118.1. nedirba dėl priežasčių, nurodytų Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 punktuose;

118.2. šio Aprašo 117.1-117.5 punktuose nurodytu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu negavo Užimtumo tarnybos ar kitos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos pasiūlymo dirbti arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

118.3. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka dalyvauja Marijampolės savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje.

119. Aprašo 117 punkte nustatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai skaičiuojami sudedant laikotarpius, kuriais buvo mokama socialinė pašalpa. Jeigu Aprašo 117 punkte nurodyti asmenys dirbo (taip pat savarankiškai dirbo) arba dalyvavo Marijampolės savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje 12  mėnesių per  paskutinius  24 mėnesius, Aprašo 117 punkte numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo mėnesio, kurį šios aplinkybės atsirado, pirmos dienos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PAGRINDAI, KAI PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA SKIRIAMA NE VISIEMS BENDRAI GYVENANTIEMS ASMENIMS, SUSTABDOMAS, NUTRAUKIAMAS AR ATNAUJINAMAS JOS MOKĖJIMAS

 

120. Socialinė pašalpa skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims atvejais, numatytais šio Aprašo 48.3, 49.2, 49.4 ir 102.5  punktuose bei rekomendavus Komisijai.

            121. Piniginės socialinės paramos sustabdymas, nutraukimas arba atnaujinimas:

            121.1. piniginės socialinės paramos mokėjimas sustabdomas kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas arba patikrinimo metu kilus pagrįstam įtarimui, kad yra pateikti neteisingi duomenys arba jie nuslepiami, ir pasiuntus užklausimą į nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančias institucijas, nurodytas šio Aprašo 14 punkte, apie piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu. Piniginės socialinės paramos mokėjimas atnaujinamas arba ji nutraukiama, gavus atsakymą iš šių institucijų;

            121.2. piniginės socialinės paramos mokėjimas sustabdomas, gavus informaciją arba kilus pagrįstų įtarimų, kad asmuo pateikė ne visus teisingus duomenis, turinčius įtakos teisei į piniginę  socialinę paramą ar jos dydžiui, ar paaiškėjus kitoms aplinkybėms. Piniginės socialinės paramos teikimas gali būti atnaujinamas arba nutraukiamas jos mokėjimas, išsiaiškinus ir nustačius asmens teisę į piniginę socialinę paramą;

            121.3. piniginė socialinė parama neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas atvejais, numatytais Įstatymo 21 straipsnio 11 ir 12 dalyse bei šio Aprašo 48.4, 48.6, 48.8, 49.2, 49.3, 49.5 - 49.10 ir 49.12 punktuose;

            121.4. piniginės socialinės paramos teikimas gali būti sustabdomas, nutraukiamas, atnaujinamas, rekomendavus Komisijai.

IV SKYRIUS

SUINTESESUOTŲ ASMENŲ PASITELKIMAS SVARSTANT KLAUSIMUS DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO, SUINTERESUOTŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

122. Marijampolės savivaldybės administracija gali pasitelkti bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narius, ir (ar) seniūnaičius, ir (ar) kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti  svarstant  klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ir teikti socialines paslaugas šio Aprašo 48.1, 49.2 – 49.5, 49.15 ir 102 punktuose numatytais atvejais.

            123. Bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir (ar) kitus suinteresuotų asmenų teisės ir pareigos svarstant klausimus dėl  piniginės socialinės paramos:

            123.1. seniūnijų specialistams pareikalavus pateikti seniūnijai turimą informaciją apie vieną gyvenantį asmenį arba bendrai gyvenančius asmenis, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos  skyrimo; 

123.2. teikti informaciją seniūnijai, Piniginės paramos skyriui dėl piktnaudžiavimo teikiama pinigine socialine parama atvejų (nelegalaus darbo, galimai nelegalių pajamų, pašalpos naudojimo ne pagal paskirtį ir kt.);

            123.3. turi teisę dalyvauti vertinant asmenų, kurie kreipėsi ar gauna piniginę socialinę paramą, gyvenimo sąlygas ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;

            123.4 turi teisę susipažinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais piniginės socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą bei šiuo Aprašu, gauti išsamią ir tikslią informaciją apie piniginės socialinės paramos skyrimą;

            123.5. turi teisę dalyvauti Komisijos posėdžiuose.    

124. Visa turima arba surinkta informacija apie bendrai gyvenančius asmenis ar vieną gyvenantį asmenį yra konfidenciali, todėl bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, ir (ar) seniūnaičiai, ir (ar) kiti suinteresuoti asmenys, kurie teikia informaciją seniūnijai ar Piniginės paramos skyriui ir dalyvauja skiriant bei teikiant piniginę socialinę paramą, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus.

 

V SKYRIUS

NEPANAUDOTŲ  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI  PANAUDOJIMAS

 

125. Nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti (toliau – nepanaudotos lėšos) naudojamos šioms socialinės apsaugos sritims finansuoti:

            125.1 socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;

            125.2. šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti;

            125.3. finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti;

            125.4. smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai;

            125.5. neįgaliųjų socialinei integracijai;

            125.6. bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms įgyvendinti;

             125.7. užimtumo didinimo programoms įgyvendinti;

             125.8. savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui;

             125.9. socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti;

             125.10. socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti;

             125.11. savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti.

126. Nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti pirmiausia naudojamos Aprašo 125.10 ir 125.11 punktuose nurodytoms sritims finansuoti skiriant ne mažiau kaip 20 procentų šių lėšų.

            127. Nepanaudotas lėšas piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti paskirsto Finansų ir strateginio planavimo skyrius pagal Socialinių paslaugų skyriaus, Piniginės paramos skyriaus, kitų įstaigų, organizacijų pateiktą kitos socialinės apsaugos srities programų finansavimo poreikį. Nepanaudotų lėšų paskirstymui turi pritarti Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas.

             128. Sprendimą dėl nepanaudotų lėšų kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti priima Marijampolės savivaldybės taryba.

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRIIMANT PRAŠYMUS-PARAIŠKAS PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI GAUTI BEI  SKIRIANT IR IŠMOKANT PINIGINĘ SOCIALINĘ PARAMĄ

 

129. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens (toliau-asmuo) duomenų tvarkymo tikslas priimant prašymus-paraiškas piniginei socialinei bei prašymus vienkartinei paramai gauti bei skiriant ir išmokant piniginę socialinę ar vienkartinę paramą – nustatyti asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugai teikti.

            130. Priimant prašymus-paraiškas piniginei socialinei ar vienkartinei paramai gauti bei skiriant ir išmokant piniginę socialinę ar vienkartinę paramą, tvarkyti asmens duomenis yra būtina vykdant Marijampolės savivaldybės administracijai pavestas viešosios valdžios funkcijas. Viešosios valdžios funkcijos įtvirtintos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punktu. Rinkti asmens duomenis yra būtina Marijampolės savivaldybės administracijai taikomos teisinės prievolės pagrindu. Teisinė prievolė numatyta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m.  birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ patvirtintame prašyme-paraiškoje piniginei socialinei paramai gauti bei šiuo tarybos sprendimu patvirtintu prašymu dėl vienkartinės paramos skyrimo.  

            131. Priimant prašymus-paraiškas piniginei socialinei ar vienkartinei paramai gauti bei skiriant ir išmokant piniginę socialinę ar vienkartinę paramą bei perduodant duomenis paslaugas teikiančioms įstaigoms, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bei Asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisyklėmis.

            132. Marijampolės savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, priimantis prašymus- paraiškas piniginei socialinei ar vienkartinei paramai gauti bei skiriantis ir išmokantis piniginę socialinę ar vienkartinę paramą,  pasirašytinai įsipareigoja saugoti asmens duomenis, kurie jam tapo žinomi priimant prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai ar prašymą vienkartinei paramai gauti bei skiriant ir išmokant piniginę socialinę ar vienkartinę paramą.

            133. Skiriant ir išmokant piniginę socialinę paramą, asmeniui, besikreipiančiam piniginės socialinės paramos, duodamas užpildyti prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti.  Prašyme-paraiškoje piniginei socialinei paramai gauti renkami tokie asmens duomenys:

133.1. asmens vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas;

133.2. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba gyvenamosios vietos adresas, kai asmuo įrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą ir faktinės gyvenamosios vietos adresas;

133.3. asmens telefonas ir elektroninis paštas;

133.4. banko sąskaitos Nr.;

133.5. visų šeimos narių pajamos pagal pajamų rūšis;

133.6. asmens duomenys apie žemės ūkio veiklą, nurodant: žieminių, vasarinių javų, ankštinių augalų bei techninių kultūrų plotą pagal žemės našumo balus; turimus gyvulius vnt., paukščius, žvėrelius vnt. bei bičių šeimas;

133.7. asmens vardu turimus neįregistruotus statinius (įskaitant nebaigtus statyti bei rekonstruoti), neįregistruotus žemės sklypus, neįregistruotas transporto priemones ir žemės ūkio techniką;

133.8. duomenys apie turimus ūkinius gyvūnus;

133.9. duomenys apie visų šeimos narių finansinį turtą;

133.10. duomenys apie būstą, šildymo, geriamojo ir karšto vandens tiekimo būdus ir įrangą;

133.11. šeimos nario statusas;

133.12. duomenys apie asmens veiklos pobūdį ir socialinę padėtį.

            134. Skiriant ir išmokant vienkartinę paramą, asmeniui duodamas užpildyti prašymas dėl vienkartinės paramos skyrimo. Prašyme renkami tokie asmens duomenys:

134.1. asmens vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas;

134.2. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba gyvenamosios vietos adresas, kai asmuo įrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą ir faktinės gyvenamosios vietos adresas;

134.3. asmens telefonas ir elektroninis paštas;

134.4. banko sąskaitos Nr.;

134.5. asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos pagal pajamų rūšis;

134.6. asmens ar bendrai gyvenančių asmenų veiklos pobūdis;

134.7. informacija apie asmens ar bendrai gyvenančių asmenų sveikatos būklę, turimas skolas ir kt. informacija, nurodyta šio Aprašo 81, 82 ir 83 punktuose,  įrodanti vienkartinės paramos būtinumą.

135. Esant pagrįstai abejonei, priimant prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai ar prašymus vienkartinei paramai gauti bei skiriant ir išmokant piniginę socialinę ar vienkartinę  paramą, gali būti renkami ir kiti duomenys, įrodantys asmens teisę į piniginę socialinę ar vienkartinę paramą.

            136. Užpildytas prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti saugomas piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo bylose Marijampolės savivaldybės administracijos dokumentacijos plane nustatytą laikotarpį. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys sunaikinami.

            137. Užpildytas prašymas dėl vienkartinės paramos skyrimo saugomas gyventojų prašymų vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti bei skyrimo dokumentų byloje Marijampolės savivaldybės administracijos dokumentacijos plane nustatytą laikotarpį. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys sunaikinami.

138. Marijampolės savivaldybės administracija turi teisę gauti duomenis iš registrų, numatytų šio Aprašo 9 punkte.

139. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies 2 punktu bei Aprašo 34.2, 34.3, 39, 52, 53, 54, 62, 74.3, 74.6, 76.1 bei 92 punktais, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius perduoda informaciją, reikalingą paslaugai teikti,  paslaugas teikiančioms įstaigoms (bankams, paštams, komunalines ir kt. paslaugas teikiančioms įstaigoms) (toliau-įstaigos).   Priklausomai nuo teikiamos paslaugos pobūdžio, įstaigoms perduodama tokia informacija: asmens vardas, pavardė,  adresas, gimimo data, išmokos suma, banko sąskaitos Nr., atsiskaitomosios knygelės Nr. arba paslaugos gavėjo kodas, pajamos, bendrai gyvenančių asmenų skaičius, kompensacijų skyrimo laikotarpis.

                140.  Apie asmens duomenų tvarkymą asmuo, kuris kreipiasi dėl piniginės socialinės  paramos skyrimo ir išmokėjimo, informuojamas asmens duomenų gavimo metu - informaciniame stende. Apie asmens duomenų tvarkymą asmuo, kuris kreipiasi dėl vienkartinės  paramos skyrimo ir išmokėjimo, informuojamas prašyme dėl vienkartinės paramos skyrimo. Suteikiama tokia informacija: duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys; duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys; duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis duomenų tvarkymo pagrindas; asmens duomenų saugojimo laikotarpis; duomenų subjekto teisės asmens duomenų tvarkymo srityje.

 

VII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

141. Seniūnijų specialistai atsako už prašymų − paraiškų bei reikalingų dokumentų priėmimą, duomenų, reikalingų piniginei socialinei bei vienkartinei paramai skirti iš registrų surinkimą, teisės į piniginę socialinę bei vienkartinę paramą ir sąlygų teisei į piniginę socialinę paramą nustatymą, prašymų-paraiškų bei reikalingų dokumentų pateikimą laiku Piniginės paramos skyriui. Kaimiškų seniūnijų specialistai taip pat atsako už visų duomenų, reikalingų piniginei socialinei paramai skirti, suvedimą į kompiuterines laikmenas, socialinės pašalpos dydžio apskaičiavimą, gavėjų bylų suformavimą ir  pateikimą laiku Piniginės paramos skyriui.

            142. Piniginės paramos skyriaus specialistai atsakingi už miesto specialistų priimtų prašymų -paraiškų ir reikalingų dokumentų suvedimą į kompiuterines laikmenas, visų priimtų prašymų- paraiškų ir reikalingų dokumentų duomenų sutikrinimą su turimais registrais, pareiškėjų turimo turto įvertinimą bei išvadų dėl teisės į piniginę socialinę paramą parengimą, išmokų patvirtinimą kompiuterinėse laikmenose, kompensacijų patvirtinimą kompiuterinėse laikmenose, už teisingą kompensacijų, kai būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas naudojant kietąjį kurą, apskaičiavimą, sąrašų kompensacijoms apskaičiuoti perdavimą laiku kompensacijas skaičiuojančioms įmonėms bei mokėjimo žiniaraščių sudarymą.

            143. Piniginės  paramos skyriaus atsakingi specialistai sutikrina:

143.1. iš energetines ir komunalines paslaugas tiekiančių įmonių gautus, asmenų, kuriems paskaičiuotos kompensacijos sąrašus, su šioms įmonėms pateiktais asmenų, kuriems skirtos kompensacijos, sąrašais;

143.2. mirusių asmenų sąrašus su kompensacijų gavėjų sąrašais.

            144. Kompensacijas skaičiuojančios įmonės atsako už teisingą kompensacijų (išskyrus  kompensacijas už mišrias malkas arba gamtines dujas privačiuose namuose bei kompensacijas už karštą vandenį, kuriam ruošti naudojamos mišrios malkos arba gamtinės dujos) apskaičiavimą ir  sutartyse numatytų įsipareigojimų  vykdymą.

            145. Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius atsako už kompensacijų pervedimą laiku šilumos energiją ir vandenį tiekiančioms įmonėms.

            146. Nepanaudotų lėšų panaudojimą kontroliuoja bei kompensacijų apskaičiavimo teisingumo kontrolę atlieka Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

            147. Sprendimai dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

           

______________________

Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo

                                                                                    1 priedas

__________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

__________________________________________________________________

 (adresas)

______________________________________

(telefonas)

______________________________________

(asmens kodas)

 

Marijampolės savivaldybės administracijos

Piniginės paramos skyriui

PRAŠYMAS

______________

Data

 

DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO

 

 

 Prašau skirti   (vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę) pašalpą (įrašyti kokiam tikslui)____

                                              (pabraukti)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

1. ŠEIMOS SUDĖTIS

                                           Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data           

Giminystės   ryšys

Asmens arba bendrai gyvenančių asmenų veiklos pobūdis1                                                                                                        (Įrašyti skaičių iš lentelės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VEIKLOS1

Pensininkas

01

Neįgalus asmuo

02

Dirbantis

03

Auginantis vaikus

04

Moksleivis (studentas)

05

Nedirbantis, iš jų:

 

-          registruotas darbo biržoje

06

-          neregistruotas darbo biržoje

07

Kita (įrašyti)

08

 

3. BENDRAI GYVENANČIŲ ASMENŲ ARBA VIENO GYVENANČIO ASMENS PAJAMOS, KURIOS ĮSKAITOMOS SKIRIANT VIENKARINĘ PINIGINĘ SOCIALINĘ PARAMĄ

 

Eil.

Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas

Pajamos2, Eur

Vyras

Moteris

Vaikai

1

2

3

4

5

1.

Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas (išskyrus asmenų iki 18 metų pajamas)

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

x

x

x

3.

Autorinis atlyginimas, pajamos, gautos iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos

 

 

 

4.

Pensijos (senatvės, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių, socialinė ir kt.), pensijų išmokos, šalpos išmokos

x

x

x

 5.

Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokos

 

 

 

 6.

Dividendai

 

 

 

 7.

Palūkanos

 

 

 

 8.

Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšų sumos

 

 

 

 9.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą

 

 

 

10.

Pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos ir teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas:

 

 

 

 10.1

pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

10.2

pajamos, gautos teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitą

 

 

 

11.

Išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

x

x

x

12.

Piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai)

 

 

 

13.

Išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo

 

 

 

14.

Socialinio pobūdžio pajamos

x

x

x

15.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį arba atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

 

 

 

16.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos

x

x

x

17.

Statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiais išmokėtos išmokos

 

 

 

18.

Turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant periodinę ir vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

 

 

 

19.

Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą

 

 

 

20.

Pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą

 

 

 

21.

Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

22.

Stipendijos

 

 

 

  23.

Gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis

 

 

 

  24.

Gautos dovanų piniginės lėšos

 

 

 

25.

Paveldėtos piniginės lėšos

 

 

 

26.

Užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos

 

 

 

27.

Kitos faktiškai gautos lėšos (grąžintos gyventojų pajamų mokesčio permokų sumos ir kt.)

 

 

 

Viso pajamų

 

 

 

Asmens pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį -

                 Eur  (pildo specialistas)

 

 

2Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

X -  pildo specialistas

 

4. PATEIKTA:

 • Asmens tapatybės kortelė
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasas
 • Kita (įrašyti)_______________________________________________________________

5. PRIDEDAMA:

 • Gydytojų išduota pažyma (forma 046/A forma)________lapų;
 • Darbo užmokesčio pažyma________________________ lapų;
 • Receptų kopijos  ________________________________lapų;    
 • Kiti dokumentai, patvirtinantys gydymo išlaidas______ _lapų; 
 • Kita (įrašyti)____________________________________lapų;
 • ______________________________________________lapų;
 • ______________________________________________lapų;
 • ______________________________________________lapų.

 

6. PAŠALPĄ PRAVESTI:

 

Banko sąskaitos Nr. _____________________________________________________________

 

7. ATSAKYMĄ PATEIKTI :

 • Telefonu (įrašyti)_____________________________________________________
 • Paštu (įrašyti adresą)__________________________________________________
 • Elektroniniu paštu (įrašyti)______________________________________________

 

8. GARANTUOJU PATEIKTŲ ŽINIŲ TEISINGUMĄ.

 

Esu informuota(-s), kad mano asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio nuostatomis (tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

            PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Kada  ir kokio dydžio gauta parama___________________________________________________

 

Prašymas skirti vienkartinę paramą gautas ______________________________________

                                                                          (gavimo data ir Nr. )

c Pateikti visi reikalingi dokumentai

c Nepateikti reikalingi dokumentai:

Nepateikti dokumentai

Pateikimo data

Dokumentus priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą   ir dokumentus priėmė

_________________________

   (pareigų pavadinimas

  ________________                       _______________________

           (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: J. Basanavičiaus a. 1,  68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt

Su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis Marijampolės savivaldybės administracijoje galima susipažinti svetainėje  https://www.marijampole.lt/go.php/lit/Asmens-duomenu-apsauga/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacinis lapelis pareiškėjui

 

 

 

 

Prašymas skirti vienkartinę paramą gautas ______________________________________

                                                                          (gavimo data)

c Pateikti visi reikalingi dokumentai

c Nepateikti reikalingi dokumentai:

Nepateikti dokumentai

Pateikimo data

Dokumentus priėmusio darbuotojo vardas, pavardė ir parašas

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą   ir dokumentus priėmė

_________________________

   (pareigų pavadinimas

  ________________                       _______________________

           (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

_____________________________________

 

BŪTINA ŽINOTI

 

 

            1. Asmuo, pateikęs prašymą vienkartinei paramai gauti, trūkstamus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Kai vidutinės pajamos apskaičiuojamos pagal kreipimosi mėnesio pajamas, –  ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

2.. Vienkartinė parama neskiriama ar neišmokama:

2.1. pareiškėjui, pateikusiam prašymą, mirus;

2.2. paaiškėjus, kad pareiškėjas suimtas ar  atlieka bausmę;

2.3. paaiškėjus, kad pareiškėjui paskelbta paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

2.4. jeigu pareiškėjui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugos;

2.5. tris kartus be pateisinamos priežasties pareiškėjo neradus namuose ir jam nesudarius galimybių specialistui surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto;

2.6. jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas kreipdamasis dėl vienkartinės paramos nuslėpė arba pateikė neteisingus, neišsamius duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, pajamas, užimtumą ar kitus duomenis,

2.7. jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia trūkstamų dokumentų.

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo

                    2 priedas

 

 

 

____________________________________________________________________________________

(Marijampolės savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas)

 

 

BUITIES IR GYVENIMO SĄLYGŲ PATIKRINIMO AKTAS

 

_________________ Nr. __________

         (data)

             Marijampolė

         

 

1. Asmens, kurio buities ir gyvenimo sąlygos tikrinamos, duomenys:

1.1. Vardas, pavardė ______________________________________________________________________

1.2. Asmens kodas ________________________________________________________________________

1.3. Deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresas__________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1.4. Šeiminė padėtis (pabraukti): susituokęs(-usi); neįregistravęs santuokos ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo; nutraukęs (-usi) santuoką; vienas iš tėvų, auginantis vaiką (vaikus); vienas gyvenantis asmuo; kita (nurodyti)_______________________________________________________________________________

1.5. Telefono nr.; el. paštas_________________________________________________________________

1.6. Kita (nurodyti)________________________________________________________________________

2. Patikrinimo tikslas (pabraukti): patikrinti asmens, pateikusio prašymą, pateiktus duomenis apie turimą turtą gaunamas pajamas, užimtumą, šeiminę padėtį, nustatyti, ar bendrai gyvenantys asmenys ar asmuo nepatiria nėra patyrę socialinės rizikos, kita nurodyti)_________________

_______________________________________________________________________________________

3. Būstas (kas reikalinga, pabraukti): nuosavybės teise priklausantis būstas; kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas; nuomojamas būstas (nuomos mokestis_____Eur per mėnesį); kita (nurodyti)_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Būste gyvena (nurodyti asmenų šeiminę padėtį, skaičių, giminystės ryšį, jeigu jis yra, kita): _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

5. Pajamos (pabraukti): pastovus darbo užmokestis, pajamos iš turto, pensija, socialinės išmokos, pašalpos, kompensacijos, kita (nurodyti)

 


_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

6. Objektyvios priežastys (liga, neįgalumas, nedarbas, sumažėjusios darbo pajamos, mokymasis, auginami mažamečiai vaikai, kita), dėl kurių reikalinga piniginė socialinė parama (nurodyti)_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Socialinių darbuotojų, kaimynų, ir kitų asmenų suteikta informacija bei pastabos ir tikrinusių asmenų, ir  išvados ir rekomendacijos (nurodyti) ________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

 

8. Skirti vienkartinę paramą (nurodyti Aprašo punktą) :_____________________________________

 

9. Vienkartinę paramą skirti:

9.1. pinigais;

9.2. nepinigine forma (įrašyti)_____________________________________________________________

 

10. Neskirti vienkartinės paramos (nurodyti Aprašo punktą):

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________

(tikrinusio asmens pareigų pavadinimas)                       (parašas)                  (vardas ir pavardė)

_______________________________                _________________               ________________________

(tikrinusio asmens pareigų pavadinimas)                       (parašas)                  (vardas ir pavardė)

_______________________________               ___________________             _______________________

 

c patvirtinu, kad su buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu susipažinau, pateikti duomenys teisingi.

c su buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu nesutinku, nes (nurodyti priežastis)___________________

 

_________________________________________________________

Asmens, kurio buities ir gyvenimo sąlygos tikrinamos, vardas ir pavardė)

 

_________________                                                  ______________________________

              (data)                                                                                     (parašas)

 

 

 

 

Į pradžią